Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kresťanská ideológia a jej miesto pri formovaní kultúry

Kresťanstvo
- Vznik na území Palestíny.
- monoteistické.
- poslom Boha je Ježiš Kristus, kt. sa obätoval pre ľudí.
Ideál: Pokorný zbožný človek. Vplyv kresťanstva sa najviac objavuje v období stredoveku.

Základná inšpirácia je
BIBLIA-
Starý zákon-Vznik Židovského náboženstva.46 kníh.Hist.poučné a prorocké.hist je 5 kníh mojžišovych –1.Genezis/vznik sveta/

Nový zákon-súvisí s kresťanstvom. Pozostáva z 27.kníh-historické,poučné,básnické a prorocké.Hist sú Evanielia-Ján,Lukáš,Marek,Matúš-autori.-

Sprostredkúva výklad sveta
sleduje etický,náboženský,výchovný a kultúrny cieľ.
Je inšpiráciou pre umelcov a neustále sa k nej vracajú.
Cyril a Metod ju preložili do slovenčiny.

Stredovek:Kresťanstvo je jediná ideológia.
-Cirkev prijíma učenie o nemennosti sveta.
“O ničom sa nediskutuje ale sa prijíma lebo to tak boh chce“-život sa prijíma ako príprava na posmrtný život.
ORA ET LABORA
Cirkev-jediné vzdelané obyv.
Inteligencia v kláštoroch.
Cirk. vzdelanosť sa orientuje na obhajobu cirkevných dogiem.
Rozdelenie stredovekej lit:
 Mestská
 Feudálna
 náboženská-
 svetská
N-hl.hrd-Sveted,kt. má vlastnosti dobrého kresťana a žije v askéze.Sú to najmä:
kázne,
Náboženské spevy a
Mystéria/Nábož.drámy/
Napr.František z assisi

S-Hl.Hrd: Rytier/zbožný,chrabrý/
.Je spätá so šlachtou a štátnickými otázkami.Sú to najmä Eposy
Hrdinský
Rytiersky/Povesť o Tristanovi a Izolde/
FR.epos-Pieseň o rolandovi
NEM.epos-Pieseň o Nibelungoch
RUSKY EPOS-Slovo opluku Igorovom
ŠPAN.EPOS-rytierske romance

M-o každodennom živote napr.Vaganská poézia-hedonictickí študenti

S renesanciouje spojená reformácia a Cirkev sa delí a začína boj o kresťana.

Slovensko
- Naša kultúra je úzko zviazaná s kňazmi a tí sa stali inteligenciou slovenska.
Tranovský-„1.Evanielický spevník“
Selíši-1.Kat spevník/Barok/
Fándly-kresťanskú pomoc realizuje v praxi
“Dúverná smlouva medzi mníchem a ďáblem“-
pre budúcich kňazov.-Cirkev má žiť podľa desatora a pomáhať chudobným,stavať školy a syrotince.+O zrušení žobravých rádov/osvietenec/.
Hugolín Gavlovič/Barok/-„Valašská škola,mravú stodola“-Vzťah človeka k bohu,blízkym,svetu.O základných schémach správneho života.
!Celé 19.stor sú kňazi hlavný.Rozkol evanielikov a katolíkov ustúpi až založením Matice Slovenskej-
+ katolícka moderna/nemám/
+ Rúfus/nebrali sme ešte/

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk