referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Natália
Štvrtok, 6. októbra 2022
Sloboda ako téma vo svetovej romantickej literatúre
Dátum pridania: 28.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: t95
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 120
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
Romantizmus

Čo to je?

Literárny a umelecký smer, ktorý sa začal rozvíjať po klasicizme, v 19. Storočí. Názov je odvodený od francúzskeho romantique – „ako v románe“. Vznikol vo Francúzsku a Anglicku. Manifestom romantizmu bol predhovor V. Huga v dráme Cromwell v roku 1827, romantizmus víťazí v Hugovej hre Hernani v roku 1830.

Za akých okolností vznikol?

-14.7.1789 – Veľká fran. revolúcia (liberé, egalité, fraternité), dobytie Bastily, odstránenie starého spoločenského poriadku – feudalizmu
-nové spoločenské triedy, nové mestá
-rozhodujúca je veľkosť majetku, vzťahy založené na peniazoch („kto je silný, prežije“)

Aké sú jeho znaky?

-V preromantizme (pomenovanie z roku 1930) návrat citu, filozofia iracionalizmu, J.J. Rousseau – ekologická tematika, návrat k prírode, sentiment
-Emocionalita, citlivosť voči umeniu prírode, iným ľuďom
-Spontánnosť
-Antitézy - protirečenia medzi jednotlivcom a spoločnosťou, všetci sú nespokojní
-Viď aristokrati, ktorí stratili svoje privilégiá, čo viedlo k dezilúzii a úniku do prírody, samoty, minulosti, viery (smer paséizmus) alebo až k samovražde.
-Plebejci sú aktívni, lebo nikdy nič nemali, a chcú dosiahnuť svoje. Spoločnosť sa vulgarizuje
-Vznik nových žánrov, inšpirovaný ľudom
-Viacpriestorovosť (v divadle) a variabilita (chceli zaujať diváka rôznym inscenovaním toho istého predstavenia)
-Originalita tém, imaginácia, hra s obrazotvornosťou
-Titanizmus
-Úsilie o osobnú slobodu
-Individualita
-Postavy zo všetkých spoločenských vrstiev

Predstavitelia

Nemecko

-Hnutie Sturm und Drang, ktorého cieľom bolo zjednotiť rozdrobené nemecké kniežatsvtá do silného štátu. Oslovilo mladých umelcov a vzdelancov (intelektuáli ).
-Herder: základom štátu je národ (jeho atribútmi sú územie, história, kultúra, jazyk), základom národnej kultúry je ľudová kultúra a základom ľudovej kultúry je ľudová slovesnosť).

Johann Wolfgang Goethe

-Z bohatej meštianskej rodiny, všestranné vzdelanie na UNI v Lipsku a Strassburgu
-Pôsobil na kniežacom dvore, snažil sa uplatňovať nové vedecké poznatky, reformovať
-Nepochopenie, 2 roky v Taliansku, inšpiroval sa tam antikou
-Priateľstvo so Schillerom – dokončenie drámy Faust
-Po Schillerovej smrti sa utiahol do ústrania, vedecká práca
-Inšpirovaný vzťahmi so ženami, prvou bola matka

Lyrika

-vychádzal z ľudovej slovesnosti (viď. Herder)
-balady, Rybár – spätosť s prírodou
-ľúbostná lyrika
-ódy, prevzaté z rímskej antiky, viď. Prométheus (výrazná osobnosť, sloboda, titanizmus)

Epika

-romány
-Utrpenie mladého Werthera – mladý, vzdelaný, ambiciózny mešťan chce uplatniť svoje poznatky v prospech celku. Kvôli nezhodám so zamestnávateľom sa zriekne práce a odíde na vidiek, kde sa venuje maľovaniu a písaniu. Zamiluje sa do zasnúbenej ženy, Lotty, tá s ním sympatizuje, ale nezriekne sa svojho snúbenca. Werther sa nakoniec zastrelí. Román má denníkovú a listovú formu. Znaky romantizmu: hrdina je individualita, usiluje sa o slobodu, je citlivý k vidieckej prírode a k umeniu.

Dráma

-S historickou tematikou a témou slobody Panna Orleánska, Mária Stuartova, Egmont (konflikt Nizozemsko – Španielsko)
-Faust
-Veršovaná, „knižná dráma“, filozofického charekteru, 3 vstupy a dve časti
-Boh a diabol chcú preveriť človeka a jeho živ. filozofiu, určia si kritéria – Mefisto vyhrá, ak dokáže Fausta urobiť spokojným, v opačnom prípade vyhrá Stvoriteľ. Epickým základom je život Fausta – stredovekého vedca nespokojného s životom, ktorý vedie a preto prijme Mefistovu ponuku prežiť život znovu. V 1. časti žije bohémsky, študentský život, zaľúbi sa do Margaréty, zradí ju a nechá zomrieť, uniká pred pomstou jej brata. V 2. časti sa dostáva do antiky, zebrie si Helenu, spraví jej syna, pomôže panovníkovi vyhrať súboj o moc. Za odmenu získava veľkú plochu močaristej zeme, ktorú chce zúrodniť, aby slúžila ľuďom. Avšak zoslabne a zomiera s pocitom nenaplneného života – a jeho dušu získava Boh.
-Hlavným znakom je túžba po moci
-Vzťah k poznaniu – človek by nemal všetko poznať (viz. Kniha Jóbova), avšak toto právo mu Goethe neupiera

Vedecké diela

-Riešil vzťah hudby a maliarstva – každej farbe zodpovedá tón
-Zberateľ ľudovej slovesnosti, jej vzťah ku umeleckej literatúre
-Bohatý slovník, 35 000 slov

Friedrich Schiller

-Mal byť vojenským lekárom, ako jeho otec, ale nerešpektoval to, inklinoval k umeniu– po inscenovaní a zákaze literárnej tvorby emigroval a venoval sa jej naďalej, kamrátil sa s Goethem, prednášal vo Weimare.
-Zaoberal sa výlučne drámou
-Zbojníci – sloboda jednotlivca, národa, sociálna sloboda
-Úklady a láska – Ferdinand je synom šľachtica, Lujza je dcérou učiteľa hudby. Ferov otec je proti ich vzťahu, chce F. oženiť so zavrhnutou milenkou kniežaťa. Syn to odmieta a tak mu otec rozbíja vzťah intrigami. Jeho sekretár Wurm napíše list (podvrh) kde diskredituje Lujzu – popisuje jej vzťah s iným mužom (klamstvo). List sa dostane k F. a ten Lujzu v afekte zabije. Tesne pred smrťou Lujza odmietne obvinenie, F. sa dozvie, že sa stal obeťou intríg a zabije sa.
-Právo na slobodný výber partnera a exogamický vzťah (mezaliencia)
-Odsúdenie nemožnosti feudálnych praktík
-Wilhelm Tell - Obdobie boja Švajčiarov proti Habsburgovcom za nezávislosť
-Myšlienka spolupatričnosti v záujme celku (viď. Miczkiewic)
-Literárna teória

Heinrich Heine

-Nesúhlas s prušiactvom a junkerstvom – priklonil sa k marxizmu
-Sliezski tkáči (báseň) – podporuje prvý sliezsky štrajk, boj textilných robotníkov za lepšie podmienky, problém sociálnej slobody
-Nemecko –zimná rozprávka – satirická skladba, výsmech prušiactva (Prusi obdivovali poriadok, vojnu, uniformy, všetko spojené s armádou, disciplínu) a junkerstva (stará rodová šľachta, ktorá uchovávala tradície prušiactva, vyvinuli sa z nich vojenskí dôstojníci)
-Lorelei – balada, ovplyvnená ľudovým jazykom a slovesnsťou

Novalis

-Hymny na noc – oslavy smrti, noci a milovanej Márie (jeho mŕtva žena)
-Symbol modrého kvetu – život a poézia ako taká

E.T.A. Hoffmann

-Zakladateľ hororu a detektívky v nemeckej literatúre

Bratia Grimmovci

-Rozprávky

Francúzsko

Victor Hugo

-Od klasicizmu prešiel k romantizmu (1827 Predhovor ku Cromwellovi)
-Súcit s utláčanými, postavy z nižších spol. vrstiev
-Počas revolúcie v 1830 prechádza k republikánom, v 40 rokoch sa stáva poslancom, ale neúspešne, revolúcia 1848 a nastolenie cisárstva Napoleona III. Ho zronili – odišiel emigroval do vyhnanstva na 20 rokov, po návrate sa dočkal pôct a pochovali ho v Pantheone.
-Uznáva Hegelovu filozofiu dejín – prvotná je idea, až potom hmota, idea je večná, vývoj po špirále, smerom k pokroku.
-Legenda vekov – trojdielna básnická zbierka, romantický básnický cyklus. Zachytáva vývin ľudstva od začiatku (Adam a Eva) aj keď nie chronologicky, motívy sa prelínajú. Chce vykresliť ľudstvo zo všetkých strán. Mozaikovitý charakter, hyperbolizácia, farbisté rozprávanie. Opis boja dobra a zla, kontrast živej a neživej prírody. Otázky: Kto sme? Odkiaľ pochádzame? Kam smerujeme? Významná úloha osobnosti (Jesus, Zeus). Legenda je venovaná Francúzsku, aspektu vlastenectva.

-Hernani – romatická dráma, miešanie žánrov, času, miesta, dejovo bohatých a lyrických scén, princíp sínusoidy, striedanie nálad a pod. Tajuplné prostredie (cintorín), protikladné postavy.
-Krása baví
-Ruy Blas
-Torquemada – o „geniálnom“ inkvizítorovi v Španielsku, v 15. Storočí, ktorý dal upáliť 8000 ľudí
-Chrám Matky Božej v Paríži – antitéza medzi telom a duchom
-Bedári – neskororomantický román so silnou sociálnou problematikou, empatiou voči chudobným, pátosom a obžalobou vtedajších spol. pomerov. Katarzia. Odsúdenie trestu smrti, záujem o ľudské práva, ženskú a sociálnu otázku.
-Robotníci mora – postavy sú vyhranené, antitézy. Dej je postavený na prudkých zvratoch. Lyrická a patetická epopeja (rozsiahly, veľkolepý román) o prírode a spätosti človeka s ňou, o boji s ňou, o boji človeka so zlom a o osude. Hrdinom je rybár, ktorý poráža prírodu aby s ňou napokon splynul. Román je poznačený panteizmom.

Jean Jacques Rousseau

-Jeho diela mali didaktický charakter
-Propagoval návrat k prírode
-Nová Heloisa – epistolárny román, vzťah domáceho učiteľa a Júlie
-Emil alebo O výchove – formovanie mladých ľudí obohacuje príroda
-O spoločenskej zmluve – spoločenské nezhody sú spôsobené majetkom ako takým a jeho nespravodlivým rozdelením. Človek sa narodí ako tabula rasa.

Anglicko

Lord Byron

-Pomáhal Grékom v oslobodzovacom boji proti Turkom, kde aj zahynul
-Titanizmus
-Childe Haroldova púť – reflexie pri cestovaní Childa Harolda, potomka šľachtického roku v Európe , vzdáva hold Rousseaovi a prírode atď. Prevláda melanchólia, smútok, irónia, sarkazmus, výsmech britskej aristokracie.

Percy Bysshe Shelley

-básnik
-Odpútaný Prométheus – dlhá veršovaná dráma, odpútanie sa od feudálneho systému (tyrania)

Walter Scott

-Škótsky romantik, zakladateľ historického románu
-Ivanhoe - 12. Storočie, vláda kráľa Richarda Levie srdce, romantické atribúty (tajomstvá, intrigy)
-Odbieha od reality, fakty nie sú dôležité

Edgar Alan Poe

-Jako prvý americký spisovateľ ovplyvnil vývin európskej literatúry
-Havran – tajomná atmosféra
Detektívky:
-Vraždy v ulici Morgue
-Zlatý skarabeus
-Jama a kyvadlo

Poľsko

Poľsko bolo rozdelené na 3 časti – Prusko dostalo západnú, Rusko východnú a ostatnú Rakúsko. Významným sa preto stal boj za národnú slobodu.

Adam Mickiewicz (básnik)

-Mal rád ľudovú poéziu a ľudový jazyk
-Boj o slobodu
-mesianizmus
-Óda na mladosť – revolučné nálady, odhodlanie prinášať obety v prospech Poľska. Báseň sa stala hymnou národno-oslobodzovacieho boja.
-Krymské sonety – cyklus prírodnej lyriky, kt. vytvoril počas vyhnanstva na Kryme
-Konrád Walenrod - príbeh šľachtica litovského pôvodu, ktorý bojuje v stredoveku proti nemeckým križiakom
-Pán Tadeáš – Tadeáš a Zoška zmieria svoje znepriatelené rody

Július Slowacki

-Baladýna – romantický, iluzívny epos, situovaný do fiktívneho stredoveku

Rusko

-Romantizmus vyrastá v čase cárskeho despotizmu –samoderžavie.
-Snaha o liberalizáciu pomerov – povstania proti cárovi, NAJ! 1825 dekabristi
-1861 – odstránenie nevoľníctva, rozvoj kapitalizmu

M.J. Lermontov

-Démon (báseň, epos) – Démona nútia mocnosti byť zlým, hoci on sám túži po šťastí, dobre a láske.
-Maškaráda (filozofická dráma) – knieža pohŕda spoločnosťou, východisko hľadá v láske, ktorú však vo svete plnom pretvárky nedokáže uchrániť. Uverí klebetám, že mu je neverná a otrávi ju.
-Hrdina našej doby – Pečorin je „zbytočný človek“, unudený, nevie ako riešiť svoj život

A.S.Puškin

-Cigáni – v diele vystupujú romantickí vydedenci zo spoločnosti
-Medený jazdec – výnimočne silní jednotlivci
-Boris Godunov - veršovaná dráma na základe bylín
-Eugen Onegin - veršovaný román, zbytočný človek, kt, premárni život v malichernostiach
-Kapitánova dcéra – próza, smerovanie k realizmu

Maďarsko

Sándor Petofi

-Nepísaný hovorca mladej generácie
-Zápas za likvidáciu feudalizmu, maďarská revolúcia – písal agitky
-Verše – najznámejšia je veršovaná skladba Víťaz Janko
-Hor sa Maďar! – chcel dosiahnuť súštátie Rakúsko-Uhorsko
-Apoštol – obraz trpkého sklamania v ľude

Ľudovít Košút

Česko

Karel Hynek Mácha


-Máj – romantický príbeh o nešťastnej láske, úvahy o sne a realite, večnosti a pozemskom živote, smútku nad ubiehajúcim životom, oslava krásy českej prírody a rodnej krajiny, antitézy (Mladý Vilém a smrť, deň a noc, svetlo a tma…), bohatý jazyk.
-Křivoklad – historická próza
-Marinka – autobiografický charakter
-Cikáni – vydedenci, motív otcovraždy

Karel Jaromír Erben

-Kytice – balady vychádzajúce z ľudovej slovesnosti – predstáv o morálke, väčšinou zobrazoval negatívne udalosti, späté so ženami. Vodník, Svatební košile, Polednice, Holoubek…

Karel Havlíček Borovský

-Král Lávra
-Tirolské elegie – zosmiešňuje absolutistický režim (typické preňho, to isté nájdeme aj v jeho ostatných dielach)
-Křest svatého Vladimíra

Božena Němcová

-Babička – vidiecky život, kontrast medzi babičkou a okolím
-V zámku a v podzámčí – svet pánov a svet poddaných, idealizácia týchto svetov. Ku priamemu konfliktu nedochádza.

Josef Kajetán Tyl

-Fidlovačka - fraška, prvýkrát použil „Kde domov muj“
-Strakonický dudák – teba motivovať ľudí, aby nehľadali šťastie v zahraničí, veľa typov ľudí
-Kutnohorskí haviari – historická tematika, hist. a soc. charakter, vzbury, sociálne rozbroje
-Jan Hus – motivácia Čechov v zápase za národné prežitie
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.