Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Stručne vypracované maturitné otázky z literatúry

1.Umelecký obraz človeka v jednotlivých literárnych obdobiach


Staroveká literatúra
- Panovníci, hrdinovia obdarení veľkou silou a odvahou, mýtické postavy

Stredoveká literatúra

Svetská – zidealizovaný šľachtic, bojovník
Náboženská – svätec, pustovník, žil asketickým životom

Humanizmus a renesancia

Návrat k ľudským, pozemským hodnotám, návrat k antike, individualizmus – Hamlet, Don Quijote

Baroková literatúra

Reformácia, protireformácia, pesimizmus, viera v nadpozemský život

Osvietenstvo a klasicizmus

Dôraz na rozum, zvýšené vlastenecké cítenie, druhý návrat k antike

Romantizmus

Návrat k prírode, rozpor medzi ideálnym a reálnym, medzi vnútorným a vonkajším životom, postavy pociťujú osamelosť, skľúčenosť, sú to jednotlivci odlúčený spoločnosti – subjektivizmus, individualizmus, pesimizmus, hrdinovia z najnižších vrstiev, často nakoniec umrú

Realizmus

Postavy zo všetkých spoločenských vrstiev, všedný život

Literárna moderna

Pesimizmus, bezmocnosť, individualizmus, dekadencia - Baudelaire

Medzivojnová literatúra

Vznik avandgardných smerov – dadaizmus, surrealizmus, Stratená generácia

Povojnová literatúra

Na západe nadväzujú na predvojnové smery,na východe je socialistický realizmus


2. Osvietenské myslenie a jeho odraz v slovenskej klasicistickej literatúre, idea slovanskej vzájomnosti v diele Jána Kollára a Jána Hollého


Niektorí vzdelanci pochopili, že čeština ako literárny jazyk nemôže národ zjednotiť. Prvý pokus o uzákonenie jednotného spisovného jazyka urobil J. I. Bajza, ale s jeho románom René mládenca príhody a skúsenosti neuspel. Uzákonenie spisovnej slovenčiny sa podarilo A.Bernolákovi v 1787 dielami Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách a Slovenská gramatika. Za základ si vybral trnavské nárečie, pravopis bol fonetický.

Otázku slovanskej vzájomnosti vyjadrili vo svojich dielach J.Kollár a J. Hollý. Kollár nikde nepoužíva slovo Slovák, ale Sláv. Hollý hovorí o slovanskej národnej jednote – treba dvíhať národné povedomie.

Osvietenstvo je protifeudálne myslenie okolo roku 1700. Pramení z racionalizmu. Vzniklo vo Francúzsku, založil ho R. Descartess výrokom Myslím teda som.

Klasicizmus vychádzal z antiky, v dielach je v popredí ľudský rozum. Slovenská klasicistická literatúra bola v rokoch 1780-1830.
Ján Kollár
Študoval v Jene, videl nacionalistické zmýšľanie nemeckej mládeže, podceňovanie slovanských národov. Básne Jána Kollára –ospevuje Mínu ako symbol krásy. Slávy Dcéra – Předspěv, I. Sála, II. Labe, Rén, Vltava, III. Dunaj, IV. Léthe, V. Acheron. Veršový systém elegický distichon.

Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím, někdykolébka, nyní národu mého rakev. Stůj noho! posvátna místa jsou, kamkoli kráčíš k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled, neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubiskujenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.
Však časů ten horší je člověk, jenž berlu železnou vtěchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil.
Horší, nežli divé války, hromů, ohně divější, zaslepenecna své když zlobu plémě kydá.

Ján Hollý

Zomrel na Dobrej Vode. Pripojil sa k snahe A. Bernoláka vytvoriť spisovný jazyk, prekladal antických autorov. Eposy: Svätopluk, Cirilo-Metodiáda, Sláv. Charakterizuje Slovanov ako národ pracovitý, mierumilovný. Používa hexameter.
Zbierka básni Selanky: opisuje slovenskú prírodu a protiklad mesto – dedina. 3. Človek v boji za slobodua humanizmus v nemeckej, anglickej a francúzskej romantickej literatúre


Romantizmus je literárny smer v 18.-19. stor., autori uprednostňujú cit pred rozumom. Hrdina túži po ideále lásky, slobody. Vládne rozpor medzi snom a skutočnosťou. Postavy sa búria proti spoločenským konvenciám.


Nemecká literatúra


Johann Wolfgang Goethe

Prometeus –vzbura proti spoločnosti, obrana ľudskosti proti bohom
Utrpenie mladého Werthera – Werther miluje Lottu, ktorá je zasnúbená s Albertom, vidí zlé spoločenské zriadenie, je bezmocný, život ukončí samovraždou.
Faust – stredoveký učenec v túžbe za poznaním (hľadá zmysel života) zapredá svoju dušu diablovi Mefistotelovi, ktorý mu navráti mladosť.

Friedrich Schiller

Zbojníci– konflikt medzi šľachtou a meštianstvom
VilliamTell – boje za slobodu Švajčiarska, ľud vedie Tell, nevzdal úctu klobúku, ktorý symbolizuje nadvládu Nemcov, mal zostreliť jablko z hlavy vlastného syna, podarí sa mu to a zabije aj habsburského správcu Gesslera.

Heinrich Heine– najrevolučnejší

Kniha piesní– odpor proti sociálnym krivdám
Nemecko, zimná rozprávka - kritizuje nemecký nacionalizmus a sociálnu nerovnosť
Časové básne -ostré politické verše.


Francúzska literatúra

Victor Hugo

Cromwell –manifest romantizmu
Chrám matky božej v Paríži –harmónia kontrastov: hrdinstvo biedneho ľudu - zákernosť šľachty a cirkvi, škaredý ale vnútorne pekný Quasimodo - krásna Esmeralda, Cirkevný hodnostár Frollo zahorel vášňou k Esmeralde a keď ho ona odmieta, Esmeraldu obvinia z vraždy a odsúdia na smrť. Quasimodo, ju ukryje vo veži kostola. Kým bráni chrám pred ozbrojencami, Frollo Esmeraldu unesie. Keď ho ona opäť odmieta, vydá ju na smrť. Quasimodo zhodí Frolla z veže chrámu a sám dobrovoľne zomiera pri mŕtvej Esmeralde.


Anglická literatúra


George Gordon Byron

Child Heroldová púť – autobiografické dielo s dojmami z ciest po Európe. Spomína na pustošenie krajiny a ľudské utrpenie, zúčastňuje sa národno oslobodzovacích bojov. Protiklad slávna minulosť – súčasné tyranstvo 

4. Obraz ľudu, človeka, prírody a práce v tvorbe A. Sládkoviča a P. O.Hviezdoslava


Andrej Sládkovič

Marína

Spojil lásku k žene a lásku k vlasti. „Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej otčine, a obe v jednom objímať!“

Detvan

1. Martin - oslava krásnej podpolianskej prírody
2. Družina - Martin zabije sokola, ktorý sa vrhol na zajaca, oslobodí ho. Cestou stretne zbojníkov, ktorí majú v moci Elenu. Premôže ich, jedného z nich zabije a Elenu si odnesie.
3. Slatinský jarmok - Martin sa stretne s Kráľom Matejom. Oznámi kráľovi zabitie jeho sokola.
4. Vohľady - stretnutie s Elenou a jej úprimnou láskou k Martinovi
5. Lapačka - Martin vstupuje do kráľovho Čierneho pluku, prejavuje sa ako vlastenec 


Pavol Országh Hviezdoslav

Lyrika

Sonety, Letorosty – 3 cykly
Prechádzky jarom – človek –súčasť prírody, príroda sa každý rok obnovuje, no človeku s rokmi ubúda síl
Prechádzky letom – oslava slnka, prírody
Krvavé sonety – hrôzy vojny

Zemianske eposy

Ežo Vlkolínsky, Gábor Vlkolínsky

Hájniková žena – konflikt šľachty a ľudu, Mišo Čajka, Hanka Čajková, Artuš Viláni, Artuš sa chce zmocniť Hanky, ktorá ho v sebeobrane zabije, Miško zoberie vinu na seba a nakoniec sa všetko objasní a má to dobrý koniec


POROVNANIE:

Odohráva sa to v prírode, na dedine, konflikt vyššícha nižších postáv
Orava/Poľana, ostrý, vyhrotený/mierny, nenápadný konflikt, reálnejší/zidealizovaný obraz ľudu5. Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskostia neslobode v slovenskej romantickej literatúre. (S. Chalupka, J.Kráľ, J. Botto)


Ján Botto

Žltá ľalia
– mravný konflikt, manželia si sľúbia vernosť, manžel zomrie a manželka sľub poruší. V závere zomiera.

Stojí, stojí mohyla. Namohyle zlá chvíľa, na mohyle tŕnie, chrastie a v tom tŕní, chrastí rastie, rastie, kvety rozvíja jedna žltá ľalija.

Margita a Besná – povesť o sirote, ktorú dala zabiť macocha
Smrť Jánošíkova – úvod a 9 spevov

úvod: o Jánošíkovi, ako ho matka púšťa do sveta

1. o Jánošíkovej družine
2. zlapanie Jánošíka
3. lúči sa so svojou milou
4. vo väzení – seno slobode
5. uvažuje o osude ľudu
6. vedú ho na popravu
7. lúči sa so svojim rodným krajom, zomiera
8. Slovensko po smrti Jánošíka ako zakliate
9. svadba s kráľovnou víl

Horí, ohník, horí, na kráľovej holi. Ktože ho nakládol? Dvanásti sokoli. Dvanásti sokoli, sokolovia bieli, akých ľudské oči viacej nevideli! Dvanásti sokoli, sokolovia tatier, akoby ich bola mala jedna mater. 


Janko Kráľ - Najrevolučnejší

Duma bratislavská –o odchode z Bratislavy do Kežmarku
Šahy – vo väzení
Jarná pieseň, Krajinská pieseň –výzvy do boja
Orol, Orol vták – o slobode
Zakliata panna vo Váhu a divný Janko – autobiografické črty, Janko podľa povesti, že zakliatu pannu vyslobodí ten, čo si obráti naruby všetko šatstvo bude stáť v noci na brehu Váhu to tak spraví, ale zabudne si otočiť vrecko na tabak, preto sa utopí vo Váhu.
Samo Chalupka

V pravde žil som krivdu bil som, verne národ svoj ľúbil som

Historická tématika

Mor ho! - Skupina slovenských junákov sa vyberie za rímskym cárom, ktorý sa rozložil s vojskom pod Devínom a prosia ho o mier. Rímsky cár ich žiadosti nevyhovie a mládenci sa s bojovým pokrikom Mor ho! vrhajú do boja, z ktorého ani jeden nevyjde živý.

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia, ponad vysoké vrchy, ponad rovné polia.
Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomedzím slovanského rodu.
Duní Dunaj, a luna za lunou sa valí
A ty mor ho! - hoj morho! detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu: a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom..,

Protiturecká tématika

Boj pri Jelšave, Branko, Turčín – poničan

Turek si dovlečie domov Slovenku ako pestúnku na opatrovanie svojho dieťaťa, zle s ňou zaobchádza a nakoniec zisťuje, že je to jeho matka. Turka (pôvodom Slováka) zobrali zo Slovenska ešte dávno za prvých nájazdov.

Jánošikovská tématika

Kraľohoľská, Likavský väzeň – Jánošík voväzení túži po slobode 6. Obrazpostavenia zemianstva v umeleckej tvorbe J. Kalinčiaka, S. H. Vajanského,P. O. Hviezdoslava a M. Kukučína

Zemania boli príslušníci nižšej šľachty, po zrušenípoddanstva 1848 začali splývať s meštiactvom 


Pavol Országh Hviezdoslav

Lyrika

Sonety, Letorosty – 3 cykly
Prechádzky jarom – človek –súčasť prírody, príroda sa každý rok obnovuje, no človeku s rokmi ubúdasíl
Prechádzky letom – oslavaslnka, prírody
Krvavé sonety – hrôzy vojny

Zemianske eposy

Hájniková žena – konflikt šľachty a ľudu
Ežo Vlkolínsky - Zeman Ežo si chcie vziať za ženu sedliačku Žofku Bockovie, jeho matka Estera je proti tomu kvôli spoločenskému rozdielu, dokonca ho aj vydedí. Ežov strýko zeman Eliáš ho prichýli a vystrojí mu svatbu. Na nej hrozí veľký konflikt zemanstva a sedliactva, ale Ežo povie: „Sme rovní! Áno, zeman, nezeman, v tom rozdielu viac niet. Kto inakšie dnes vraví – nezná časy. Alebo je zatvrdilý, čo je nerozum.“ V závere sa matka zmieri so synom.
Gábor Vlkolínsky – tu zobrazuje morálny úpadok zemianstva v rámci dediny. Sú tu tie isté postavy ako v Ežovi, ale sú to postavy vedľajšie. Rodičia Gábora pijú, prišli o majetok


Martin Kukučín

Neprebudený, Rysavá jalovica – o dedine
Keď Báčik z chochoľova umrie – satirická poviedka, úpadok zemianstva, zeman Aduš Domanický – navonok bohatý, v skutočnosti chudobný, podnikateľ Ondrej Tráva – priekupník, špekulant
Dom v stráni – poukazuje na rozdiel medzi šormi a težakmi
Težaci: Mate Berac, žena Jera, dcéry Katica, Matija, Paško, šorovia: Niko Dubčic, Anzula, Dorica

Pôvodne si mal Niko zobrať Doricu a Katica Paška, ale pri zábave sa Niko a Katica spoznajú, zaľúbia sa a chystajú svatbu. Po čase si Niko čím ďalej, tým viac uvedomuje rozdiel medzi težakmi a šormi, vznikajú konflikty. V závere pri smrti Meteho sa všetci zmieria a Dorica si vezme Nika a Katica Paška.


Svätozár Hurban –Vajanský

Letiace tiene – úpadok zemianstva, prenikanie kapitalizmu do spoločenského života. Zeman Imrich Jablonický sa oženil s Máriou Podolskou, ktorej sestra bola nútená sa vydať za bohatého Cerovského, ktorý potom zomrel. Imrichovej dvére dvorí kapitalista Herman Bauer, Imrich mu dôveruje až natoľko, že investuje do Píly, čím stratí značnú časť majetku. Adele sa páči aj Eugen Dušan, inteligentný zeman. Autor vidí záchranu zemianstva v inteligencii. Syn učiteľa Milko Holan je národo uvedomelý človek, chce si zobrať Adelu. Ich sobáš je budúcnosť zemianstva. Zánik zemianstva symbolizuje v názve „Letiace tiene“, ako aj “Suchá ratolesť“.
Sucháratolesť – zemania sú „suchou ratolesťou spoločnosti“


Ján Kalinčiak

Reštavrácia – humorné dielo s veľkým množstvom zemianskych postáv. Majetok zemanov sa rozpadáva, Kalinčiak sa nad ich pýchou iba usmieva, vie, že je to predzvesťou ich pádu. Vo voľbách je strana Bešeňovských a strana Potockých. Bešeňovský je vicišpánom už 15 rokov a teraz urazil rodinu Levických. Nechce stratiť ich hlasy, tak sľúbil, že svoju dcéru dá Štefanovi Levickému vtedy, keď sa stane vicišpánom. Štefanov strýc vyhútal plán, že podporí Potockých a zabráni zopár voličom Bešeňovského hlasovať, a dohodne sa s Potockým, že Štefan sa stane II. vicišpánom. Plán sa podaril a Štefan získal Aničku. Reštavrácia je obrazom zemanov, ktorý sa stávajú príťažou spoločnosti 7. Obraz zániku feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmuv slovenskej dramatickej tvorbe (J. Chalupka, J. Záborský, J. Palárik, J.G. Tajovský) 


Jonáš Záborský

Najdúch
– satira na zemianstvo
Dva dni v Chujave – vykreslil ľud s hrubými mravmi a pijanstvom, postavy zosmiešňuje 


Ján Chalupka

Poukázal na problém odnárodňovania

Kocúrkovo, alebo len aby sme v hanbe nezostali – postavy sú smiešne tým, že sa snažia byť múdre. 


Jozef Gregor Tajovský

Patrí do II. vlny slov. realizmu

Ženský zákon – veselohra, na dedine víťazia majetkové záujmy nad ľúbostným citom. Humorne opisuje kladné a záporné vlastnosti postáv. Životnému šťastiu Miška Maleckého a Aničky Javorovej prekáža len tvrdohlavosť oboch matiek a klebetnosť Dory.
Statky – zmätky – túžba po majetku ničí medziľudské vzťahy

Ján Palárik

Dobrodružstvo pri obžinkoch – zámena postáv pred svatbou, skončí to dvoma svatbami
Inkognito – zámena postáv, víťazstvo lásky nad sebectvom, Evička Sokolová očakáva príchod Jelenského, ktorý sa rozhodol prísť inkognito ako kosec. Dochádza k nedorozumeniu, keď Evička na prsteni prečíta meno Jelenfy.
Drotár – tiež zámena postáv, obyčajný drotár sa dostane do rodiny továrnika, všetkých prevýši svojimi ľudskými vlastnosťami. Zámena – Bubenčík si pomaďarčil meno na Doboši, príde aj gróf Zalewsky, ktorý sa vydáva za Bubenčíka. 8. Úsilie o umelecké poznanie skutočnosti a rozporov buržoáznej spoločnosti v literatúre európskeho realizmu

Realizmus popiera estetické princípy romantizmu, zobrazuje všedný život, dominantný žáner je román, postavy sú zo všetkých spoločenských vrstiev, typicky je to obyčajný človek so všednými starosťami 


Honoré de Balzac

Bol chudobný, preto pestoval ananásy, napísal veľký románový cyklus Ľudská komédia, má 3 časti:

Filozofické štúdie – Šagrénová koža – na základe rozprávky z tisíc a jednej noci, š. koža má schopnosť plniť želania, ale skracuje tým život.
Analytické štúdie,
Štúdie mravov
obsahuje romány Lesk a bieda kurtizán a Otec Goriot – mal dve dcéry Anastáziu a Delfínu, pre ktoré by aj zomrel, ony chcú otca len pre peniaze, keď už nemá žiadne, nepriznávajú sa k nemu, ani mu neprídu na pohreb, na ktorý prišiel len chudobný študent Rastignac 


Charles Dickens

Bol chudobný, preto pracoval v továrni na masť.

Kronika klubu Pickwickovcov – humoristický román, pán Pickwick je spravodlivý, dobrý, ale s naivnosťou zapadáva do intríg klamárov. Je to kritika spoločnosti
Oliver Twist – vyrastá v sirotinci, sú na ňom páchané krivdy 


Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Tvorca psychologického románu Idiot, Bratia Karamazovci

Zločin a trest – chudobný študent Raskoľnikov zabije starú úžerníčku s ospravedlnením, že zabil škodlivú bytosť. Nakoniec sa prizná, že to urobil z osobných pohnútok. Je odsúdený na nútené práce. „Nezabil som človeka, ale princíp“ 


Nikolaj Vasilievič Gogoľ

Revízor, Mŕtve duše – Čičikov skupuje od statkárov „mŕtve duše“, čo sú zoznamy mŕtvych nevoľníkov, aby vzbudil dojem, že je boháč.


Lev Nikolajevič Tolstoj

Anna Kareninová – motív vlaku, Anna kvôli neriešiteľnému konfliktu nie je spokojná so životom, je odsúdená spoločnosťou, hodí sa pod vlak
Vojna a mier – historický román, zobrazuje všetky spoločenské vrstvy v Rusku, má prvky autobiografie 9. Vývin románu v slovenskej a svetovej literatúre 

Zobrazuje široký okruh života, obyčajne v dlhšom časovom rozpätí. Preto má veľký rozsah

Bajza - René mládenca
Vajanský – Suchá ratolesť, Letiace tiene
Kukučín – Dom v stráni

Hronský – Jozef Mak
Urban – Živý bič
Ondrejov – Jerguš Lapin  

Rytierske romány – veršované eposy
Pikareskný román – hrdina je tulák, putuje z miesta na miesto, Don Quojote, Robinson Crusoe

Victor Hugo – historický román
Balzac – Otec Goriot
Tolstoj – Anna Kareninová
Dostojenský – psychologické romány
Salinger – Kto chytá v žite

10. Dedinaa jej stvárnenie v prózach M. Kukučína, J. G. Tajovskéfo a B. s.Timravy

Slovenská dedina sa opisovala v mnohých dielach slovenskej literatúry. No až v realizme ukázala pravú tvár dediny, biedu a vzťahy, ktoré v nej vládli.


Martin Kukučín

Dedinu zobrazoval humorne

Neprebudený –Ondráš Machuľa je dospelý človek s detskou naivnou dušou, „neprebudený“,chce sa včleniť do života dediny, naletel na žart Zuzky Bežanovie, že si ho zoberie za muža a nechá Jána Dúbravovie. Keď išiel na svatbu tak v stodole vypukol požiar a pri záchrane husí Ondráš zahynie. Smrť je preňho vykúpenie.

Rysavá jalovica – Adam Krt ide na jarmok, dojednal sa na kúpe rysavej jalovice od Trnku, potom išiel s Trnkom na oldomáš, cestou domov potom zbadal psa, ale myslel si, že je to mátoha, dlho hľadal svoj dom, kde mu žena vynadala, že utratil peniaze, rozbil tovar, čo kúpil (hrnčeky) a stratil jalovicu. S tým ho vyhnala, že sa má vrátiť až keď ju nájde. Potom sused Adam Trnka doviedol jalovicu a Eve bolo Adama ľúto. Adam sa vráti na Vianoce s tým, že zarobil na píle 2 zlatky a už nikdy nebude piť.

KeďBáčik z chochoľova umrie
–úpadok zemianstva
Domv stráni – poukazuje na rozdiel medzi spoločenskými vrstvami 


Božena Slančíkova-Timrava

Vinníka hľadá aj v ľude

Ťapákovci – veľká rodina, zaostalá, Iľja sa to snaží zmeniť, ale dostáva sa do konfliktu s ostatnými členmi rodiny
Skon Paľa Ročku – zlé majetkové pomery dokážu zničiť aj lásku, Paľo Ročko ochorel, mal zlý vzťah so svojou matkou, ale jeho žena veľmi neverila, že je chorý. Nakoniec pri smrteľnej posteli sa všetci zmieria


Jozef Gregor Tajovský

Patrí do II. vlny slov. realizmu, vinníka nehľadá v ľude

Maco Mlieč, Mamka Pôstková, Horký chlieb
Ženský zákon – veselohra, na dedine víťazia majetkové záujmy nad ľúbostným citom. Humorne opisuje kladné a záporné vlastnosti postáv. Životnému šťastiu Miška Maleckého a Aničky Javorovej prekáža len tvrdohlavosť oboch matiek a klebetnosť Dory.
Statky – zmätky – túžba po majetku ničí medziľudské vzťahy  11. Reagovanie na zložité národné, sociálne a osobné problémy v tvorbe predstaviteľov literárnej moderny

Pesimimus, individualizmus, súvisí s romantizmom, hrdina prežíva ľúbostný cit a smútok nad zlou skutočnosťou, nové literárne smery

dekadencia – prúd symbolizmu, uprednostňuje morbídne motívy, hlavná myšlienka je smrť
impresionizmus – senzualizmus, zážitky ako ich zachytili zmysly
futurizmus – zdroj krásy sú vynálezy
expresionizmus – subjektívny idealizmus, vnútorné zážitky postáv


Charles Baudelaire

Človek a more – človek a more sú si veľmi podobní, keď nemajú možnosť rozletu, búria sa, prirovnáva morskú hladinu, temnú, záhadnú k ľudskému svedomiu
Mrcina – dekadentná báseň, svojej milej dopodrobna opisuje rozkladajúcu sa mŕtvolu 


Jean Arthur Rimbaud

Iluminácie 


Guillaume Apollinaire

Vedľa seba stavia protiklady, a ukazuje, že medzi nimi sú presné hranice, vo svojich dielach odstránil interpunkciu

Alkoholy – prvá báseň Pásmo – skáče z miesta na miesto, ako ho napadne, nikto nevie, čo chcel povedať posledným veršom „zbohom, zbohom, slnko uťaté“


Peter Bezruč

Zobrazuje utláčanie jednoduchých ľudí, napr. v zbierke Sliezske piesne


Ivan Krasko

Nox et solitudo – noc a samota, spomienky na mladosť
Verše – ľúbostný zážitok 


Janko Jesenský

Verše - most medzi realizmom a modernou
Verše II – ľúbostný vzťah12. Obraz prvej svetovej vojny vo svetovej literatúre (H. Barbusse, R. Rolland, E. M. Remarque, E. Hemingway, J. Hašek)

Avantgardné smery:

kubizmus – geometrické tvary
futurizmus – vynálezy, prudký civilizačný pokrok
expresionizmus – sloboda pudového života
dadaizmus – básne bez zmyslu, náhodne pospájané slová
surrealizmus – sen a podvedomie sú hlavnými zdrojmi tvorby
konštruktivizmus – základ je funkčnosť
poetizmus – ideál je ľudská družnosť 


Henri Barbusse

Oheň – opisuje zákopovú vojnu, používa hovorový jazyk 


Romain Rolland

Román rieka – rámcovaný dej
Peter a Lucia – tragická idyla, o bombardovaní Paríža, komorný román o láske a smrti,  
Erich Maria Remarque

Patrí k stratenej generácii

Na západe nič nového – ostré odsúdenie vojny, otrasné zážitky skupiny študentov v zákopoch
Cesta späť – volné pokračovanie
Traja kamaráti – oslava priateľstva, Róbertovi pomáhajú priatelia, aby zachránil smrteľne chorú Patríciu, predajú najcennejšie, čo majú – pretekárske auto, Patrícia na konci aj tak umiera. Zobrazuje medzivojnové Nemecko s nástupom fašizmu.
Víťazny oblúk 


Ernest Hemingway

Patrí k stratenej generácii

Zbohom zbraniam – autobiografické črty, opisuje taliansky front a ľúbostný vzťah so zdravotnou sestrou Agnesou. Ernest na fronte urobil hrdinský čin, bol ranený 


Jaroslav Hašek

Osudy dobrého vojaka Švejka za svetovej války – nedokončený, satiristický, Švejk bol lekármi uznaný za hlupáka, plní nezmyselné rozkazy, 4 časti – U zázemí, Na fronte, Slávny výprask, Pokračování slávneho výprasku 13. Rozdielny postoj k životu a jeho hodnotám v slovenskej poézii medzi dvoma svetovými vojnami

smery:

symbolizmus – Smrek, Lukáč, Beniak
nadrealizmus – Fábry, Žáry, Reisel, Lenko, Bunčák, Brezina, Rak
katolícka moderna – Dilong, Sila, Haranta, Hlbina
poetizmus – Novomeský (DAV)
prechodná generácia – Rázus, Krčméry


Martin Rázus

Z tichých a búrnych chvíľ – detstvo, mladosť
To je vojna,
Hoj, zem drahá
– o vojne
Maroško, Maroško študuje – prvky autobiografie
Ahasver - dráma
Krčmársky kráľ – próza, odpor voči alkoholizmu


Štefan Krčméry

Keď sa sloboda rodila, Herbarium, Piesne a balady
150 rokov slovenskej literatúry – literárnohistorická próza


Ján Smrek

Odsúdený k večitej žízni – symbolizmus, smutné spomienky, ku koncu radosť zo života
Cválajúce dni – manifest vitalizmu
Hostina, Studňa – o vojne
Básnik a žena – formou dialógu, obdivuje ženu
Božské uzly, Iba oči – o láske 
Emil Boleslav Lukáč

Sklony k dolorizmu - sebatrýzeň

Spoveď – symbolizmus, pesimizmus
Dunaj a Seina – symboly domova a cudziny
O láske neláskavej – intímna ľúbostná lyrika, láska v sebe skrýva aj nenávisť, sklamanie, trpkosť
Križovatky, Elixír– predtucha vojny
Moloch, Bábeľ – protifašistické 


Valentín Beniak

Motív reťaze, stiahol nadrealizmus na zem, do reality

Tiahneme ďalej oblaky – vzťah k domovu
Kráľovská reťaz, Lunapark, Poštový holub, Žofia, Popolec, Igric,


Ladislav Novomeský

Nedeľa– sociálna báseň pásmo – Báseň, Fiasko, Slúžka
Romboid – vrchol poetizmu
Otvorené okná – do Európy
Svätý za dedinou – o bezmocnosti proti vojne
Pašovanou ceruzkou 


Peter Jilemnický

Kompas v nás, Víťazný pád – Kysuce, sociálna problematika


NADREALIZMUS: snaha o nové videnie sveta, proti tradičným hodnotám, kŕčovitá krása, voľný verš, genitívna metafora

Fábry, Žáry, Reisel, Lenko, Bunčák, Brezina, Rak


Rudolf Fábry

Uťaté ruky – „Za cenu umenia, vzdávame sa umenia“
Ja je niekto iný – Prvé a druhé stretnutie s Féneom, Féneo je raz diabol, druhý krát básnikov dvojník 


Štefan Žáry

Zvieratník, Stigmatizovaný vek, Pavúk pútnik14. Premeny motívy lásky k rodnému kraju v slovenskej poézii po 2. svetovej vojne

Básnici, ktorí pokračujú v predvojnových smeroch: Smrek, Lukáč, kat. moderna, nadrealisti nové smery: regionalisti – Kostra, Horov, Plávka, Mihálik, Rúfus, Válek


Ján Kostra

Moja rodná – domovu dáva vlastnosti ženy
Ave Eva – poéma, erotické motívy
Každý deň – hlboké zamýšľanie nad medziľudskými vzťahmi 
Pavol Horov

Nioba, matka naša – podľa gréckej báje, Nioba je symbol matky, stihol ju trest bohov a zošalie zo smrti svojich synov
Zradné vody spodné – poéma, erotické motívy
Defilé – o vojne
Vysoké letné nebe o návrate domov na rodný Zemplín 


Andrej Plávka

Tri prúty Liptova – o rodnom Liptove, príroda, ľud, história
Ohne na horách – o povstaní, SNP, hory=Slovensko
Každý deň – hlboké zamýšľanie nad medziľudskými vzťahmi 


Milan Rúfus

Až dozrieme – o vojne a domove, v nej báseň Na chotári malá jeseň sedí: o každodennom lúčení so synom, ktorý v jeseni začal chodiť do školy  15. člověk v zápase o národné a sociálne oslobodenie v boji proti fašizmu v slovenskej próze po roku 1945

Druhá svetová vojna hlboko zasiahla do myslenia ľudstva a aj do literatúry 


Rudolf Jašík

Námestie sv. Alžbety – o dvoch mladých ľuďoch, podobné ako Peter a Lucia, alebo Rómeo a Júlia Mŕtvi nespievajú – na ukrajinskom fronte, potom na Slovensku, o nezmyselnosti vojny 


Alfonz Bednár

Sklený vrch – denník Emy klasovej, tatranské prostredie, nakoniec ju zabije vysoké napätie 


Vladimír Mináč

Generácia - trilógia Dlhý čas čakania – o vojne, končí vypuknutím SNP
Živí a mŕtvi – neľudské činy nacistov
Zvony zvonia na deň
Smrť chodí po horách – vplyv Hemingwaya, o SNP


Ladislav Mňačko

Smrť sa volá Engelchen – autobiografické črty, pocit viny, keď partizáni opustili osadu, Nemci ju napadli a zaživa pálili ľudí
Ako chutí moc – o politike, život funkcionára 


Ladislav Ťažký

Amenmária – autobiografia
Kŕdeľ divých Adamov – divý Adam predstavuje Rakúsko  


Dominik Tatarka

Prútené kreslá – autobiografické črty, vplyv existencionalizmu 
František Hečko

Červené víno, Drevená dedina  16. Súčasná slovenská próza trnavská skupina

– konkretisti, Feldek, Stacho, Mihalkovič, Šimonovič, Ondruš
osamelí bežci – Laučík, Repka, Štrpka
poppoézia – Filan, Peteraj


František Hečko - Socialistický realizmus

Drevená dedina, Červené víno – román, vykresľuje dedinu, ústredný motív je práca a láska.


Dominik Tatarka

Prútené kreslá, Panna zázračnica


Rudolf Jašík

Námestie svätej Alžbety


Peter Jaroš

Tisícročná včela  17. Od osobného k národnému, sociálnemu a všeľudskému v lyrike P. O. Hviezdoslava 

- narodil sa vo Vyšnom Kubíne, chcel byť druhý Petofi, ale kvôli matke nakoniec písal po slovensky. Ovplyvnil ho Andrej Sládkovič. Celá jeho lyrická tvorba je obrazom hornooravskej prírody a ľudu. Zreformoval sylabický na sylabotonický verš, zaviedol jamb.

Básnické prviesienky Jozefa Zbranského – pamiatka Andrejovi Sládkovičovi
Sonety –úvahy nad možnosťami ľudského poznania
Letorosty I. – odmietol staré pravidlá, má rád prírodu
Letorosty II. – ovplyvnil ho čierny rok, zomrela mu matka, otec, brat a sestra
Letorosty III. – tu opúšťa subjektívne problémy a otvára sa svetu, je to jeho najrozsiahlejšia zbierka
Žalmy a hymny – spája osobnú a národnú tragédiu
Prechádzky jarom - človek – súčasť prírody, príroda sa každý rok obnovuje, no človeku s rokmi ubúda síl
Prechádzky letom – oslava slnka, prírody
Stesky, Dozvuky – vrcholí pocit starnutia, cíti sa ako Prometeus
Krvavé sonety – 32 sonetov, hrôzy vojny, zamýšľa sa nad jej zmyslom, obkročmo striedavý rým  
18. Staroslovienska literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre 

Veľkomoravskú ríšu založil knieža Mojmír a zveľadil Rastislav, ktorý požiadal byzantského cisára o vyslanie vierozvestcov Konštantína a Metoda. Franskí kňazi ich obžalovali za ich učenie u pápeža, preto si to tam museli ísť obhájiť. Pápež vymenoval Metoda za arcibiskupa, ten vstúpil do kláštora, zmenil si meno na Cyril a zomrel. Po Rastislavovej smrti nastúpil Svätopluk a Metod mal umožnené učiť Slovanov ďalej. Po Metodovej smrti boli jeho žiaci vyhnaní. Konštantín a Metod zostavili jazyk Staroslovienčinu a písmo Hlaholiku, ktoré vychádzalo z malej gréckej abecedy. Predchodca Staroslovienčiny bola Praslovančina.
Proglaz – napísal ju Konštantín
Moravsko-panónske legendy – zaoberajú sa životom
Život Konštantína, Život Metoda – napísal ich žiak Kliment, o obhajobe pred trojjazyčníkmi

V stredovekej literatúre patria tieto diela do feudálnej náboženskej literatúry, hlavný hrdina bol svätec, ktorý žil asketickým životom. K starovekej literatúre sa vo svojich dielach vracali aj mnohí neskorší autori ako napríklad Ján Hollý. 19. Ľudová slovesnosť, jej vplyv na umelú literatúru, vzťah k literárnej tvorbe romantikov, Ľudovít Štúr 

Ľudová slovesnosť je súčasť ľudovej kultúry. Zahŕňa: Porekadlá, pranostiky, príslovia, báje, bájky, básne, piesne,  balady, rozprávky, povesti, hádanky, vtipy, anekdoty

folklór – rodinný obradový (svadba, vykladačky), kalendárny obradový folklór (ročné obdobia, žatva, kosba). Vplyv na umelú literatúru hlavne v romantizme, kde sa chceli autori priblížiť k ľudovým vrstvám. Rozprávka – boj dobra so zlom, výraz ľudských túžob a snov. Štúrovci si obľúbili najmä baladu. Významná je aj historická povesť a zbojnícka tématika.


Ľudovít Štúr

Politik, básnik, novinár, jazykovedec. Študoval na lýceu, potom v Halle, po návrate sa stal zástupcom Juraja Palkoviča na Katedre reči a literatúry československej. V roku 1843 uzákonil s J. M. Hurbanom a M. M. Hodžom spisovnú slovenčinu na základe stredoslovenského nárečia

Nárečia slovenskô alebo potreba písaňja v tomto nárečí – chcel zjednotiť národ pomocou jazyka
Náuka reči slovenskej – gramatika. Bol to fonetický pravopis, upravil to do dnešnej podoby Martin Hattala.
Redigoval Slovenské národné noviny s prílohou Orol tatranský. Podľa Štúra sú Slovania najpevnejší národ na zemi, lebo v piesňach a povestiach našli najlepší spôsob vyjadrovania sa
Politik – poslanec za Zvolen, na Uhorskom sneme požadoval zlepšiť podmienky pre Slovákov
Básnik – Spevy a piesne, Rozžehnání20. Lyrizačné tendencie v medzivojnovej literatúre 

Ornamentálna próza

Vychádza z expresionizmu, používa ozdobný jazyk

T. J. Gašpar
námornícke a erotické motívy - Červený koráb


J. Hrušovský
O vojne – Muž s protézou

G. Vámoš

Atómy boha -  lekárske prostredie
Editino očko -  Edita si vypichla oko
Odlomená haluz -  o židoch
Jazdecká legenda -  o hlúposti armády 


Lyricky tvarovaná próza

Zmyslové vnímanie skutočnosti

J. Horák

Biele ruky -  o dedinskom človeku


J. Bodenek

Ivkova biela mať -  podobné ako Čenkovej deti 
Próza naturizmu=lyrizovaná próza, dej na dedine, prírodne, rozprávkové  a mýtické motívy


Ľudo Ondrejov

Martin Nociar Jakubovie – debutová zbierka
Zbojnícka mladosť – trilógia, Jerguš Lapin je dieťa prírody, idealizovaný, v prvej časti Zbojnícka mladosť sú rôzne jeho príhody, každá má jednu kapitolu, nakoniec sa stane zbojníkom. Román Jerguš Lapin je pokračovaním, Jerguš sa dostáva na vojnu, robí hrdinské skutky, nakoniec sa stáva roľníkom, tretí román Na zemi sú tvoje hviezdy je za SNP, Jerguš je už len vedľajšia postava. 


Dobroslav Chrobák

Kamarát Jašek – dáva do protikladu dedinu uprostred prírody a mesto
Drak sa vracia – unanimistický román, dedina = kolektívny hrdina, všetky nešťastia zvaľujú na Draka, ktorý je sám, dôveru dediny si získa až veľkolepým činom 


Margita Figuli

Tri gaštanové kone – o láske Petra a Magdalény, Magdaléna je prinútená vziať si bohatého Jána Zápotočného, ale povie Petrovi, že si ho vezme, keď postaví dom a príde si pre ňu na troch gaštanových koňoch. V závere Zápotočný hynie pod kopytami koňa, ktorého týral. Sú tu rozprávkové motívy, boj dobra so zlom, magické číslo 3, idealizované postavy


František Švantner

Nevesta hôľ – mladý hájnik sa chce oženiť so Zunou, ktorú si hole zoberú za nevestu – záhadne zmizne. Je to vrchol prózy naturizmu
Malka – zbierka noviel, aj novela, jeden valach sa má oženiť s Malkou, zo žiarlivosti udá z vraždy Malkinho brata (nevedel kto to je), Malka ho chce zachrániť a pri tom zomiera21. Medzivojnová dráma v úsilí o pokrok a ľudskosť 


Ivan Stodola

Čaj u pána senátora, Jožko Púčik a jeho kariéra - satiry
Bačova žena – tragédia, Ondrej odchádza za prácou do Ameriky, kde pri banskom nešťastí stráca pamäť. Jej žene Eve povedali, že zomrel, preto sa vydala za Miša. Keď sa Ondrejovi vráti pamäť, vracia sa domov ako bohatý a vyhodí Miša za svojho panstva. Eva spácha samovraždu. Stodola tu kritizuje zlé sociálne podmienky a následné vysťahovalectvo a ťažkú prácu v Amerike. 


Július Barč-Ivan

Mastný hrniec – komédia
Matka - psychologická dráma, matka má dvoch synov, Jana a Paľa, jej muž pracuje v bani. Prisnilo sa jej, že sa v bani stane nešťastie, preto bránila svojmu mužovi ísť do bane, on jej neveril. Z bane ho vytiahli mŕtveho. Raz pri bitke Jana a Paľa sa medzi nich postaví matka a Jano ju prebodne nožom 


Peter Zvon

Tanec nad plačom – nereálne postavy zostupujú z obrazov a zisťujú, že svet sa za 300 rokov zmenil, ale ľudia zostali rovnako sebecký, ostali vyššie a nižšie vrstvy spoločnosti
Vzdialená zem – počas II. svetovej vojny na ostrove sa stretnú 3 stroskotanci 


Karel Čapek

RUR– utopistická dráma, továrne chŕlia robotov, zvyšujú sa na nich nároky, tak sa vzbúria. Na konci dvaja roboti obdarení citom zachránia život na zemi.
Matka – je symbolom odvahy postaviť sa proti zlu. Keď jej umreli skoro všetky deti, posiela do vojny aj najmladšieho, aj keď ho nechce stratiť 
22. Súčasná svetová próza

západ – predvojnové smery, nové smery, východ – socialistický realizmus, každý pokus o niečo iné bolo posudzované za úpadkové


John Steinbeck

O myšiach a ľuďoch  


Jerome David Salinger

Kto chytá v žite – Holden Caufield, vyhodili ho zo školy, túla sa predvianočným New Yorkom, odsudzuje amorálnosť ľudí. Sníva o tom, že je chrbtom k hlbokej priepasti, pred ním sa v žitnom poli hrajú deti, keď sa niektoré priblíži k priepasti, Holden ho vráti späť. Pole je symbol Ameriky v minulosti. Neskôr sa svojho sna vzdáva  


John Updike

Králik, bež, Návrat Králika, Králik je bohatý, Králik na odpočinku  


Norman Mailer

Nahí a mŕtvi – naturalistický román o 2. sv. vojne, útrapy skupiny vojakov vo vojne proti Japonsku. Prvky existencializmu – cítia sa bezmocní, ale zachovajú si ľudskú prapodstatu


Joseph Heller

Hlava 22 – protivojnový román 23. Slovenská dráma po roku 1945 


Štefan Králik

Posledná prekážka – lekár má dilemu, či operovať manžela svojej milenky, nakoniec ho operuje. Filozofické myšlienky o človeku 


Peter Karvaš

Polnočná omša – matka zradí svojho syna, ktorý je partizán, nemci ho zastrelia a pred partizánmi zataja nemca, ktorému prenajímajú izbu.
Absolútny zákaz – absurdné procesy, zákaz dívať sa von z okna 


Ivan Bukovčan

Kým kohút nezaspieva – 10 rukojemníkov v pivnici si majú spomedzi seba vybrať jedného, ktorého zastrelia, ostatní budú prepustení
Pštrosí večierok – na maturitnom večierku bývalí študenti sa navzájom obviňujú, kto je zodpovedný za smrť bývalého triedneho, ktorý sa obesil vo väzení, keď ho nespravodlivo zatkli za prekročenie hraníc. On veľmi túžil ísť do Talianska, požiadal niektorých vysoko postavených žiakov, ktorý mu ale odmietli pomôcť.24. Obraz človeka a sveta (M. Urban, J. C. Hronský) Sociálno-psychologický realizmus

Prevláda sociálna tématika,

Jozef Cíger Hronský

U nás, Domov, Medové srdce, Podpolianske rozprávky, Tomčíkovci, Sedem sŕdc
Jozef Mak – človek milión, je zmierený so svojim osudom, všetko pretrpí vo svojom vnútri, navonok sa nebúri. Mal ťažkédetstvo, zaľúbil sa do Maruši, postavil jej aj dom, ale keď odchádza na vojnu, Jozefov brat Ján sa ožení s Marušou a nasťahuje sa do toho domu. Jozef sa oženil s Julou, ale nemal ju rád. Maruša začne piť, raz sa opije, spadne do horúcej vody a umrie. Jula tiež umrie, na smrteľnej posteli vyšlo najavo, že sa mali radi. "Trp Jozef Mak - Človek milión si, nuž vydržíš všetko, keďže nie je pravda, že najtvrdší je kameň, najmocnejšia oceľ, ale pravda je, že najviac vydrží na svete Jozef Mak."

Pisár Gráč, Svet na Trasovisku, Andreas Búr Majster, Kremnické povesti, Zakopaný meč, Sokoliar Tomáš, Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik  


Milo Urban

Tiene – pokus o román
Jašek Kutliak spod Bučinky
Za vyšným mlynom – Eugen Suchoň napísal operu Krútňava
Živý bič – nepriamy obraz 1. sv. vojny, unanimistický román, na Orave v dedine Ráztoky. Stratené ruky: Ľud je zhrození, keď sa Ondrej Koreň vráti z vojny zmrzačený, Ďalší nechcú narukovať, lebo pochopili, že páni ich len využívajú. Eve Hlavajovej sa narodil syn, ktorého kaplán nechcel pokrstiť, tak Eva sa utopila v potoku. Adam Hlavaj: utiekol z vojny, ale musel ujsť z dediny, lebo ho našla polícia. Keď sa dozvedel, že Eva je mŕtva, myslel len na pomstu. Vojna skončila, muži, čo sa vrátili,  zapíjali svoj žiaľ v krčme, Adam v hneve a v túžbe po slobode krčmu podpálil
Hmly na úsvite, V osídlach, Zhasnuté svetlá, Kto seje vietor   25. Svetová dráma po roku 1945 

Absurdná dráma – chýba súvislý dej, zápletka, medziľudská komunikácia, rozuzlenie. Hrdina je osamelý človek, neschopný komunikovať, monológy sú nelogické 


Eugene Ionesco
Stoličky 

Friedrich Durrenmatt
Fyzici 

Samuel Beckett
Čakanie na Godota – na opustenej ceste sa stretnú dvaja tuláci, z ich rozhovoru vyplynie, že čakajú na akéhosi Godota. Na scénu prichádza pán s otrokom na reťazi. V závere prichádza chlapec, ktorý oznamuje, že Godot príde až zajtra. Druhé dejstvo je o tom istom, len pán je slepý a je odkázaný na pomoc otroka. Godot do konca hry neprichádza. Existencializmus – o tom ako sa človek správa v hraničných situáciach 

Jean-Paul Sartre
Múr – človek odsúdený na smrť ma prezradiť úkryt kriminálnika, darujú mu za to život. On vedel, že je u svojho bratranca, tak chcel sa zaňho obetovať a povedal zo srandy, že je na cintoríne, kde ho potom aj nájdu. Stane sa z neho zradca, aj keď chcel zachrániť život.
S vylúčením verejnosti– v pekle sa stretnú traja mŕtvi ľudia a rozprávajú sa o svojich životoch. Chcú ísť preč, lebo si myslia, že do pekla nepatria. V závere pochopia, že spravili v živote veľmi zlé skutky a keď sa im otvorí brána, že môžu ísť von, nechcú, lebo chcú ostať, lebo si myslia, že sem patria. 

Albert Camus
Mor – mor je symbolom vojny a okupácie. Lekár Rieux bojuje proti chorobe v meste, ktoré je uzavreté aj keď mal možnosť z neho odísť. Choroba nerobí rozdiel medzi chudobnými a bohatými. Keď epidémia skončí, lekár necíti úľavu, len prázdnotu v duši.26. Baroková literatúra

reformácia a protireformácia, turecké výboje, protihabsburské povstania
hlavné črty: dekoratívnosť, pompéznosť,

duchovná lyrika

Juraj Tranovský – Cithara Sanctorum
Benedikt Szolosi – Canthus catholici
ľúbostná lyrika

Obraz pani krásné, perem malovaný

didakticko-reflexívna poézia

Peter Benický – Slovenské verše
Hugolín Gavlovič – Valaská škola mravú v stodola – mravoučné básne, každá má poučenie, napríklad Hle, človek opilý, žádnemu nemilý,

Cestopisy

Ján Simonides – Z vlasti na galeje  

Vedecká próza

Matej Bel – polyhistor, Historické a zemepisné poznatky o súvekom Uhorsku – odborné dielo o slovenských stoliciach   27. Obraz ženy v slovenskej literatúre  

Slávy dcéra, Neprebudený, Ženský zákon, Smrek, Lukáč, Tri gaštanové kone, Nevesta hôľ, Chrám matky božej v Paríži, Otec Goriot, Anna Kareninová, Peter a Lucia    

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk