referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Literárna abeceda - pojmy z literatúry
Dátum pridania: 25.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: finding
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 674
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 3.04 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 

A
aforizmus - krátky vtipný výrok
aliterácia - opakovanie hlások na začiatku slov idúcich za sebou
animácia - oživovanie kreslených postáv
antonymá - slová opačného významu
archaizmus - zastaraný výraz, má synonymum
alegória - hlbší,ukrytý význam
anafora - básnický prostriedok založený na opakovaní slov na začiatku

B
báj - epika, ako vznikol svet, more,vesmír...
balada - epika, pochmúrny dej, málo postáv, tragédia, rýchly spád (druhy balád - umelé, ľudové, sociálne)
bájka - poučenie, epika, personifikácia, inotaj, satira, zvieratá+veci, výsmech druhého
beletria - krásna literatúra
bylina - ruská národná povesť

C
cyrilika - písmo z veľkej gréc. abc

D
dej - fantastický, reálny
dramatické útvary - tragédia, komédia, činohra
deminutívum - zdrobnenina
derniéra - posledné predstavenie
dialóg - prehovor 2 a viac osôb
dialogizácia - zmena txt na dialóg
dráma - lit.druh, rozpráva sa príbeh bez rozprávača

E
epifora - bás.pros.založený na opakovaní slov na konci
epanastrofa - bás.pros.založený na opakovaní slov na konci i začiatku
epizeuxa - bás.pros.založený na opakovaní slov v 1 verši
encyklopédia - poznatky ľudstva chronologicky uložené
epická báseň - má dej, základom je rozprávanie
eufemizmus - zjemňujúci spôsob pomenovania
efekty - prostriedky na navodenie atmosféry
elégia - žalospev
epitaf - nápis na hrobe
epigram - krtk.báseň,autor vyjadruje satiru k spoločnosti
epos - epika, témou je dobový problém al. hist. udalosť
epický čas - ako skutočný

G
gradácia - stupňovanie deja

H
hádanka - ľud.výrok, skrytý význam o veci
hlaholika - písmo z malej gréc.abc
historizmus - slová, ktoré zanikli
homonymá - slová s iným významom, ale rovnako znejú
hrdina - postava,okolo kt, sa sústreďuje dej
humor - schopnosť mať veselú myseľ
hymna - oslavná pieseň národa

I
idea - hlavná myšlienka

J
jednoaktovka - hru tvorí jedno dejstvo

K
koleda - pieseň k nejakej udalosti
komiks - epika,dialógy v slovnej bubline,kreslené

L
lyrika - druhy: osobná, prírodná, spoločenská, úvahová
legenda - opisuje život svätých, má svätské prvky
literárne druhy - epika, lyrika,dráma
lyrika - nemá dej, vyjdruje city, nálady a myšlienky
lyrické útvary - ľudová pieseň, báseň, óda, elégia, epigram
lyricko-epické dielo - autor uplatňuje lyriku aj epiku v diele
ľudová slovesnosť - pranostiky, piesne, obrady, porekadlá, príslovia, povesti...

M
metafora - bás.pros.vzniká na základe vonkajšej podobnosti
metonymia - bás.pros.vzniká na základe vnútornej podobnosti
motlitba - prehovor k Bohovi
monológ - prehovor jednej osoby

N
nonsens - nezmysel
novela - krat.lit útvar,obsahom je živý príbeh so zvýšenou dramatickosťou

O
obsah lit.diela - téma + idea

P
pejoratívum - zhoršujúci spôsob pomenovania
personifikácia - prenášanie ľudských vlastností na zvieratá atď
pieseň - umelá,ľudová(Kollár,Trnavský)
poézia - umelecká viazaná reč
próza - umelecká neviazaná reč
porekadlo - ľud.výrok
príslovie - ľud.výrok
pranostika - výrok, vychádza z pozorovania prírody a počasia
povesť - kr.prozaický útvar, kt sa viaže na miesto, čas, osobu (miestne, herald, histor)
poviedka - próza, krat. čas. úsek, nevyvýjajú sa postavy
premiéra - uvedenie hry na javisko 1.krát
psycho poviedka - vykresľuje vnútorný stav postáv (Neprebudený)

R
rozprávač - rozpráva príbeh
repríza - ďalšie predstavenia
režisér - riadi predstavenie,filmy...
robinsoniáda - dielo, kt obsahom je stroskotanie atď
rým - zvuková zhoda slabík na konci verša
rytmus - striedanie prízvučnýcha neprízvučných slabík
román - epika, veľa postáv, dialógy, dlhší čas. úsek,
rozprávka - epika, dobro nad zlom, neskutočné postavy, jednoduchý dej

S
satira - ostrý, uštipačný výsmech
scenár - txt členený na dialógy
seriál - diely na seba nadväzujúce
slang - nespisovné slová, kt používa skupina ľudí
staroslovienčina - jazyk starých Slovanov
stopa - najkratšia rytmická jednotka (druhy stôp: U– jamb –U trochej – –U daktyl spondej)
sloha - skupina veršov, sylab.verš.sys.14verš=
synomy - máslová podobného významu

T
trópy - jazykové prostriedky

V
variácie - opakovanie deje s určitými obmenami
verš - 1 riadok básne
vodenie bábok - javajkové, marionetové, maňuškové
vnút.člen.DH - úvod, zápletka
vonk.člen.DH - dejstvá + výstupy

Z
zvukomaľba - napodobovanie zvukov

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.