Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literatúra, poučky 8.roč.

Umelecké jazykové prostriedky, ktoré majú ozdobnú funkciu a v umeleckých dielach slúžia na ozvláštnenie textu, sa nazývajú slovné figúry.Zakladajú sa na opakovaní tých istých slov alebo pojmu. Opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni /aj v próze/ sa nazýva epizeuxa

Autor vyjadruje v lyrickej poézii svoje pocity, myšlienky a nálady prostredníctvom lyrického hrdinu /stotožňuje sa s hrdinom/. V ľúbostnej lyrike ide najčastejšie o opis jeho vnútorného stavu. 

Sonet je lyrická básnická forma, ktorú nazývame aj znelka. Klasický sonet, čiže sonet v dielach antických gréckych a rímskych spisovateľov, na ktorých nadväzoval aj Ján Kollár, obsahoval štrnásť veršov rozčlenených do dvoch štvorveršových a dvoch trojveršových strof. 

Symbol   /znak, znamenie - z gréčtiny/ vzniká na základe zaužívaného označenia. V ľudskej spoločnosti existuje veľa ustálených symbolov /čierna mačka - nešťastie, kominár - šťastie, srdce - láska/. 

Opakovanie rovnákého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov alebo viet sa  nazýva anafora.Je to slovná figúra /podobne ako epizeuxa/ s ozdobnou funkciou. 

Opakovaním rovnakých alebo zvukovo podobných hlások /slabík/ vzniká zvuková figúra, ktorú nazývame  aliterácia. Má estetickú funkciu, ozvláštňuje zvukovú /a tým aj prednesovú/ stránku básne. 

Trópy predstavujú skupinu výrazových prostriedkov, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy   a na základe podobnosti prenášajú pomanovanie z jedného javu na druhý. Sú to epiteton, metafora, alegória, personifikácia, metonymia, symbol, prirovnanie

Zachovanie poetického rytmu viet, prítomnosťou básnických trópov, využívanie rozprávkových matívov, to sú charakteristické príznaky jedného z literárnych smerov 20.storočia, ktorý nazývame lyrizovaná próza

Kompozícia je usporiadanie tematických a jazykovo-štylistických prostriedkov do jednotného systému, celku. Kompozícia epického textu sa rozvíja od témy, postavy, prostredia.Vonkajšiu výstavbu epického textu tvoria kapitoly a diely, v básni strofy a spevy, v dramatickom texte výstupy a dejstvá. 

Zdroje:
učebnica Literárnej výchovy pre 8.ročník základnych školl -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk