Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Maturitné tézy z učiva 1. ročníka slovenského jazyka

1. STAROVEKÁ LITERATÚRA  (3000 p.n.l. - 500 n.l.) 

ORIENTÁLNA

a-Sumerská    > Epos o Gilgaméšovi
b-Indická       > Mahabharáta, Ramajána
c-Hebrejská  > Biblia (Starý Zákon) 

ANTICKÁ

a-Grécka   - lyrika -  Sapfó 
                - epika  - Homér      > Ilias a Odysea 
                            - Ezop         > Bájky 
                - dráma - Aischillos > Pripútaný Prométeus 
                            - Sofokles  > Antigona 
                                             > Vládca Oidipus
b-Rímska  - Ovidius      > Metamorfózy 
                - Vergílius  > Georgica 
                                > Bucolica 
                - Horátius    > Ódy 
                                 > Listy 
               - Aristoteles > Poetika 

2.STAROVEKÁ LITERATÚRA  (5. - 15. storočie) 

1. NÁBOŽENSKÁ  - epika : kázne, legendy, hagiografia, exemplá, apogryfy 
                          - lyrika : žalmy, hymny, ódy
> Zlatá legenda
> Rímske Príbehy 

2. SVETSKÁ

> Pieseň o Rolandovi
> Slovo o pluku Igorovom 

SLOVENSKÁ (STAROSLOVIENSKÁ)

1. POKUS O FORMOVANIE STREDOVEKEJ LITERATÚRY (800-1000)

Konštantín a Metod:

a-     prekladová
b-     pôvodná > Proglas
> Adhordácia Vladárom

Gorazd (Kliment):

> Moravsko-Panónske legendy

2. NOVÉ KONŠTITUOVANIE STREDOVEK. LITERATÚRY

Maurus:

> Legenda o svätom Svoradovi a Benediktovi 

3. HUMANIZMUS A RENESANCIA  (1500 - 1600) 

TALIANSKO - Giovanni Boccaccio > Decameron 
         - Danthe Alighieri      > Božská Komédia 
         - Francesco Petrarca   > Sonety pre Lauru 

FRANCÚZSKO - Francois Villon       > Veľký Testament 
        > Malý Testament 
 - Francois Rabelais   > Gargantua a Pantagruel 

ANGLICKO
- William Shakespeare > Hamlet 

ŠPANIELSKO - Cervantes > Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha 

4. BAROK
 

1. SVETOVÝ

TALIANSKO - Torquato Tasso > Oslobodený Jeruzalem
NEMECKO - H. J. Ch. von Grimmelshausen > Dobrodružný Simpicius Slimplicisimus
ANGLICKO - John Milton
ČESKO - Ján Amos Komenský 

2. SLOVENSKÝ

a- Didakticko-reflexívna poézia

-   Gavlovič > Valaská škola, mravu stodola
-   Benický > Slovenské Verše 

b- Memoárova a cestopisná próza

-   Simonides > Z vlasti na galeje
-   Krman > Cestovný denník
-   Pilárik > Sors Pilarikiana
-   Móric Beňovský > Pamäti a cesty Grófa Mórica Beňovského 

c- Náboženská poézia 

-   Tramovský
-   Szološi > Cantus Katholici 

d- Odborná próza 

-   Matej Bel > Historicko-zemepisná vedomosť o Novom Uhorsku

5. KLASICIZMUS  (17. - 18.storočie) 

1. SVETOVÝ

- Corneille > Cid
- Moliere   > Tartuffe
à Lakomec 

2. SLOVENSKÝ 

   - Anton Bernolák

POÉZIA - Hollý > Svätopluk 
            - Kollár > Slávy Dcéra 
                       >O Literárni vzájomnosti medzi... 
                        >Národne spievanky 

PRÓZA - J. I. Bajza>René mládenca príhody a skúsenosti 
           - J. Fándly >Duvěrna zmluva mezi andelem a ďáblem 

DRÁMA - J. Chalúpka>Kocúrkovo 

6. SVETOVÝ ROMANTIZMUS 

ANGLICKO - G. G. Byron    >Childe Heroldova púť 
                 - P. B. Shelley>Odpútaný Prométeus 

FRANCÚZSKO
- J. J. Rousseau>Rozprava o nerovnosti... 
                                            >Emil alebo o výchove 
                      - Viktor Hugo - poézia:>Legenda vekov 
                                          - próza:  >Chrám Matky Božej 
                                                        >Bedári 
                                          - dráma:>Hernani 
                                                      >Ruy Blas 

RUSKO
- A. S. Puškin>Eugen Onegin 
                               >Kapitánová dcéra 
                               >Piková Dáma 

NEMECKO - F. Schiller        >Zbojníci 
                                        >Úklady a láska
                - H. Heine          >Nemecká zimná rozprávka
                - J. W. Goethe   >Utrpenie mladého Vertera 
                                        >Faust 

POĽSKO - A. Mickiewicz>Óda na mladosť 
                                  >Pán Tadeáš 

MAĎARSKO
- S. Petofi>Obeste kráľov 

7. SLOVENSKÝ ROMANTIZMUS
 

ĽUDOVÍT ŠTÚR
- politik, publicista>Orol Tatranský 
                      ­ - jazykovedec       >Potreba spis. Jazyka 
                       - literát                  >Spevy a Piesne 
                                                   >O medzinárodní vzájomnosti... 

POÉZIA - Samo Chalupka>Mor Ho! 
            - J. Kráľ   >Zakliata Panna vo Váhu a divný Janko 
            - A. Sládkovič    >Marína 
                                    >Detvan 
            - J. Botto            >Smrť Jánošíková 

PRÓZA - J. Kalinčiak  >Reštavrácia 
           - J. M. Hurban>Od Silvestra do Troch Kráľov 

8. DRÁMA DO ROKU 1918
 

1. HUMANIZMUS A RENESANCIA 

    - Kyrmezer >Komédia nova o vdově 
                     >Komédia česká o bohatci a Lazarovi 
    - Mošovský>Ruth 

2. KLASICIZMUS 

 - J. Chalúpka>Kocúrkovo 

3. ROMANTIZMUS 

 - J. Záborský>Najdúch 
 - J. Palárik    >Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch 

4. REALIZMUS 

 - J. G. Tajovský      >Ženský zákon 
                              >Statky zmätky 
 - P. O. Hviezdoslav>Herodes a Herodias

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk