Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literárne smery: romantizmus, realizmus, slovenská literárna moderna

Romantizmus

- je literárny smer, v ktorom sa uprednostňuje cit pred rozumom. Romantický hrdina je invidualista, ktorý vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu.

V slovenskej literatúre je romantizmus spätý so slovenským obrodením (19. storočie); sebaurčenie národa a sloboda veriacim. Štúrovci využívajú združený alebo striedavý rým a  sylabický veršový systém, založený na rovnakom počte slabík vo verši.

Ľudovít Štúr
bol vodcom štúrovského hnutia, zaslúžil sa o uzákonenie spisovného jazyka.

diela: Spevy a básne, Nárečja slovenskô alebo potreba písaňja v tomto nárečí, Náuka reči slovenskej (prvá gramatika slovenčiny), O národných piesňach a povestiach plamien slovenských (význam piesní a ľudovej slovesnosti, Slovenskje národnje noviny (založil a edigoval)

Janko Kráľ využíva rýmy, básnické prostriedky a názvy ponášajúce sa na ľudovú slovesnosť.

diela: Zakliata panna vo Vááhu a divný Janko, Zverbovaný, Zabitý

Andrej Sládkovič Braxatoris

diela: Marína (lyrická skladba; 291 strof)

Ján Botto
chcel zmeniť osud slovenského národa a skončil pod policajným dohľadom.

diela: Žltá ľalia, Smrť Jánošíkova (9 spevov; je alegóriou na tragické štúrovské generácie; Jánošík symbolizuje slobodu človeka)

Realizmus

- sa uplatňuje najmä v próze a zobrazuje pravdivé skutočnosti. Na konci 19. storočia.

spisovatelia: Martin Kukučín, Pavol Országh-Hviezdoslav (poézia)

Slovenská literárna moderna

-
 skutočnosť zobrazuje prostredníctvom významovej náznakovosti - symbolizmu, aby zvýšil umeleckosť. Lyrický hrdina je pasívny a stráca svoje životné šťastie. začiatok 20. storočia.

Aliterácia je opakovanie rovnakých alebo zvukovo podobných hlások (slabík). Má estetickú funkciu, obzvláštňuje zvukovú stránku básne.

Anafora je opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúceho veršov alebo viet.

Epizeuxa  je opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni aj v próze.

Trópy predstavujú skupinu výrazových prostriedkov, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy a na základe podobnosti prenášajú pomenovanie z jedného javu na druhý.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk