Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Humor v Barokovej literatúre

Úvod

Témou mojej seminárnej práce je rozpracovať humor v barokovej próze.

Baroková próza zaznamenala veľký rozkvet už od prvého obdobia (1650 – 1680), ale najmä v druhom (1680 – 1750) a v treťom období (1750 – 1780). Náboženská próza vyvrcholila v druhom období, kým v treťom badať jej pokles. Svetská próza umelecká a odborná sa pekne vyvíjala už v prvom období, ale najväčší rozmach dosiahla v druhom a treťom období. Pre odbornú prózu bolo najpriaznivejšie druhé obdobie.

Prozaické žánre ešte však nemožno chápať a hodnotiť ako vyhranené, čisté žánre, lebo sa nestačili celkom vymaniť zo synkretickej literárnej metódy. Najmä umelecká literatúra sa už snažila o spretŕhanie pút zo synkretizmom a o samotné žánrové uplatnenie, najmä v zábavnej próze (bájky, poviedky, anekdoty a fecécie).

A tieto žánre budú obsahom mojej práce.

Bájky

Bájky majú tradičnú podobu a poslanie. Podáva sa v nich alegorickým spôsobom všeobecne uznávaná pravda a morálna zásada. Analogicky sa prenášajú ľudské vzťahy, mravy a reč na neživú alebo živú prírodu, najmä na zvieratá, ktoré majú mravoučné, kritické a satirické zameranie. Končia sa krátkou mravoučnou klauzulou (epimythion), ktorá vysvetľuje morálne poslanie bájky. Klauzula je neraz veršovaná. V podstate ide o ezopské bájky (pripisované gréckeho bájkárovi Ezopovi), ktoré sa podávajú vernejšie alebo voľnejšie.

Bájky sú zaznačené v rukopisných zborníkoch (Fabule od Jana Markoviče poskládané, 1756, a Zborník Adama Szelchányiho, 18. stor.) alebo vydané tlačou (Fábule Esopické, pred r. 1756).

Ukážka mravoučnej klauzuly:
Anonym – FÁBULE ESOPICKÉ
Vlk a Beránek

Mdlejších lidí statky mocnější odnímají a skrz mnohé falše sobě přivlastnívají. Nic pravda neplatí, když tobě moc chybuje, velká ryba malé bez rozdílu zhlcuje.

Paródie

Paródie boli veľmi populárne. Predstavovali výsmešné, spotvorené a prehnané napodobnenie vážneho diela. Zachovávali vonkajšiu formu, ale vyjadrovali ňou iný, neprimeraný obsah. Komika spočívala v nezhode medzi formou a obsahom.
Písali sa po latinsky a po slovensky.

V latinských paródiách sa parodovali náboženské stanovy. Paródie náboženských textov sa týkajú lutherovského evanjelia (Evangelium de Luthro 1761), pijanského vzdychu (Raňajší vzdych k božskému Bakchovi, 1761) a politického desatora (Desať prikázaní Uhorského kráľovstva, 1790). Paródie svetských výsad a cechových stanov sa písali najmä pre milovníkov vína (Stanovy slávneho a chýrneho rádu Pijanov, 1761).

Zo slovenských paródií sa zachovali politické paródie desatora (Ja sem král Stanislav August, 1772) a predovšetkým politické paródie rozmanitých modlitieb (Otčenáš polský, 1772, Zdrava jsi Maria Theresia, 1772, Verím v Katarínu, 1772).

Ukážka:
Anonym: RAŇAJŠÍ VZDYCH K BOŽSKÉMU BAKCHOVI
Ó, ty ohňnomocný a pochabý Bakchus, ktorý si včerajšou pijatikou hlavy naše zamútil, učiň, prosíme, milostivý, aby sme my, čo od včerajšej pijatiky trpíme, od dnešnej okriali – po všetky čaše čiaš!

Anekdoty a facécie

Anekdoty a facécie patria do zábavnej prózy. Zaznamenali nebývalý rozmach, čo svedčí o ich výraznejšom vymaňovaní z oblasti didaktickej a mravoučnej literatúry a prikláňaní k literatúre, ktorá mala umeleckú funkciu. Sú zapísané predovšetkým v zborníkoch Kúsky klerikú pro zábavku laikú (druhá polovica 18. stor.), Lajster všelijakých kratochvíľnych historií v sebe obsahujíci (koniec 18. stor.) a Ostrovtipné nápady a veliké cigánství i hádky (koniec 18. stor.). Odtláča ich však aj Jozef Ignác Bajza (1755 – 1836) v knihe Veselé účinky a rečení.

V zborníku Ostrovtipné nápady a veliké cigánství i hádky sú prevažne anekdoty a facécie z každodenného života a zo slovenského i cudzieho prostredia. Spracúvajú sa tu staršie i novšie látky z tradičných okruhov a spoločenských prostredí. Hojne je zastúpený predovšetkým typ šibalských látok, v ktorých prefíkaní šibali prejdú cez rozum seberovným alebo prostoduchým ľuďom. Neraz ide o populárne kocúrkovské látky (Na jisté dedine alebo o látky, ktoré boli v európskych literatúrach populárne už v stredoveku (napr. látka o „najkrajšom sne“ – V jakési dedine, o „psom testamente“ – Jeden páter a o „návšteve z neba“ – Prišli jednou dva žáci).

Kniha J. I. Bajzu Veselé účinky a rečení je zbierkou krátkej humoristickej prózy: anekdot, facécií, žartovných historiek, ba v mnohých prípadoch aj humoristických poviedok. Najbohatší okruh anekdot a facécií sa týka dedinského prostredia, vzdelaneckého a najmä panského prostredia, zaradenia alebo profesií. Prevažuje v nich zväčša nejaká morálna idea, ktorá je však vyjadrená nenásilne. Pranierujú sa všelijaké morálne nedostatky a chyby ( v absolútne väčšine naivnosť a hlúposť). Výsmech mravných defektov sa neraz spája so spoločenskou a sociálnou kritikou. Humore je vybudovaný na charakterovej, situačnej a predovšetkým na slovnej komike. Veľa anekdot a facécií čerpá tematický z tradičného stredovekého a renesančného európskeho repertoáru. Svedčí o tom látka o mäsiarovi, okradnutom figliarom o škopa (Zbojnícky vtip) alebo o utopenej žene plávajúce proti prúdu (Vždycky protivno činila).

Ukážka:

J. I. Bajza – VESELÉ ÚČINKY A REČENÍ...
Vždycky protivno činila

Padla nekterýho manžela manželka do potoka, i utopila sa v nem. Když manželovi místo, kde padla, ukázané jest, on odtúď ne dole, než hore proti potoku telo hledal; a když mu povedeli: čo, zdáliž blázní sa, odpovedel: :Pokúď živá byla, vždycky protivno činila; držím techdy za to, že aj po smrti proti vode tenúla.

Záver

Táto práca je ukážkou zábavných žánrov z obdobia barokovej prózy. Je zaujímavé v akom veľkom rozsahu bolo tolerované parodovanie a výsmech toľkých ľudských nedostatkov, sociálnych skupín a celej spoločnosti. Najviac ma prekvapilo parodovanie náboženskej literatúry a modlitieb. Na dobu nasledujúcu po tak prísnom období kde je náboženstvo brané tak prísne je to veľmi odvážne. Avšak je pravda, že ľudia sa museli aj zabaviť, nie len bedačiť.

Zdroje:
KOLEKTÍV PREKLADATEĽOV. 1988. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. Bratislava: Tatran. 388 s. -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk