Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Kostra

Pochádzal z Turčianskej Štiavničky. Študoval na gymnáziu v Žiline. Pracoval ako bankový úradník. Jeho tvorbu delíme na 2 obdobia:
1. medzivojnová literatúra
2. literatúra po roku 1945

1 fáza: Je ovplyvnený modernými avangardnými smermi. V prvej fáze sa predstavil ako moderný básnik –vplyv moderných smerov.
Debutoval knižne zbierku Hniezda. Motívy: spomienky na detstvo, láska k žene, rodný kraj. Druhá zbierka – Moja rodná. Motív: obrana domova. Pochmúrne smutné nálady, autor reagoval na spoločenskú a politickú situáciu (vypuknutie 2sv. vojny).

Jednou z najznámejších básni sa stala Moja rodná, ktorá je založená na motíve návratu zo sveta domov do rodného kraja. Prvá aj 2 zbierka sa vyznačuje vysokou estetickou hodnotou. Char. znaky: melodickosť, metaforické vyjadrovanie, vnímanie sveta zmyslami, hravosť.

Ozubený čas
Puknutá váza zbierky, ktoré vznikali počas vojny. Poznačené sú
Všetko je dobré tak smútkom, pesimizmom. Kostra v nich obviňuje človeka,
Presila smútku ktorý zlyhal a stal sa horším ako zver. Vplyv symbolizmu.

Zb. Ave Eva – ľúbostná básnická skladba, v ktorej vzdáva hold ženám a ženskej kráse.

2 fáza: Charakter Kostrovej poézie sa zmenil. Stal sa predstaviteľom socialistickorealistickej poézie. Vydal poému na Stalina.
Zb. Za ten máj – sú schematické. Oslavujú v nich Stalina, oslobodenie a úspechy budovateľov socializmu.
Zb. Javorový list – báseň Príhoda v starom dedinskom sade. Kostra sa vracia do rodného kraja, porovnáva minulosť s prítomnosťou.

Ďalšie básne: Môj rodný dom
Na návšteve po dlhých rokoch
Po uvoľnení kultu osobnosti sa opäť venuje ľúbostnej prírodnej lyrike. Napr: Zb Šípky a slnečnice. Dominujú tu básne o jeseni a jej farbách.
Báseň, dielo tvoje – analyzuje, hodnotí celú svoju tvorbu.
Jeho tvorbu uzatvára zbierka Každý deň – hovorí o medziľudských vzťahoch a medziľudských problémoch.
Zb. Len raz – vyznáva sa z lásky k poézie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk