Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Etické princípy v poézií V. Mihálika, M. Rúfusa a M. Válka

Etické princípy v poézií V. Mihálika, M. Rúfusa a M. Válka.

Významnú úlohu vo formovaní slovenskej poézie po roku 1945 zohrávajú Vojtech Mihálik, Milan Rúfus a Miroslav Válek. Všetci traja patria medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej poézie. Sú to veľmi tvorivý a činný autori, keďže každý z nich napísal množstvo zbierok básní, ktoré obsahujú množstvo rozličných tém. Vojtech Mihálik je výrazným predstaviteľom súčasnej poézie. Napísal veľa básnických kníh a jeho dielo ešte nieje uzavreté. Je majstrom poetiky. Známe sú jeho sonety. Kritika ho zaraďuje do strednej generácie. V tvorbe prešiel zložitým vývojom - od náboženského humanizmu až k širším etickým a celospoločenským hodnotám. Jeho prvou zbierkou je zbierka Anjeli - má meditatívny (úvahový) charakter. Témami sú utrpenie, láska každého druhu, snaha poznať spravodlivosť a svet.
Neporovnateľne zrelšou bola zbierka Plebejská košeľa - prevažuje v nej sociálna tematika. Rozhovor, vzťah k trpiacim, epizácia lyriky. Sem patrí aj báseň Kronika, ktorá je baladickou výpoveďou bývalej slúžky, rozhodnutej bojovať za to, aby jej deti lepšie žili.
V poéma Spievajúce srdce píše o prerode k socialistickej poézií. Jednotlivé časti, spevy, venoval robotníkom, roľníkom, vojakom, mládeži.
Ozbrojená láska - láska počas vojenskej ozbrojenej služby.
Neumriem na slame
Vzbúrený Jób - ústredným motívom je ľudský život a jeho dve orientácie na, prvá na pokoru a druhá na vzburu.
Archimedové kruhy - zbirka spoločenských a politických veršov. Patria sem napríklad básne Zlé chvíle rozlúčok - horúca veľká láska prešla, zanikla zaľúbenosť. Báseň Pohreby básnikov - v ktorej rekapituluje životy básnikov. Výzva, aby sme nezabudli na básnikov.
Tŕpky - malé ľudské drámy. Je to epické dielo v lyrickej forme. Kritizuje v nej súčasný život - egoizmus, malomeštiactvo, neveru, interupcie,.. Je to v protiklade s mravným ideálom socialistickej spoločnosti. Patria sem napríklad básne Starenky učiteľky - sú to staré panny, keďže boli inteligentné, nemali možnosť výberu. Zaostalé ženy - negatívna stránka postavenia žien; smutná spomienka na manželský život. "Ich tvár sú sieťovky s denným nákupom." Sadli si k stolu a rátajú - báseň, ktorá kritizuje malomeštiactvo, lakomosť. Krájanie - nevera. Metafora - žena krája srdce svojho neverného muža a na samom dne našla kameň - kameň lásky -> láska ostáva vždy na dne srdca. Bezdetní - bezdetné manželstvo túžiace po deťoch.

Večer pred odchodom - témou je interupcia.
Appassionata - vášnivo, ľúbostná lyrika, cez tému lásky chce vyjadriť najzákladnejšie ľudské hodnoty. Útek za Orfeom - prevažujú v nej ľúbostné verše. Orfeus a Euridika sú večnými milencami. Jednou z najznámejších jeho zbierok sú Sonety pre tvoju samotu - túto zbierku nazval "citovým dejepisom". K starším básňam pridal nové. Prezentuje tu dialógy s vlastným svedomím. Patria sem básne : Aj slina lieči - rozpráva o sile slova, ktoré môže pomôcť v každej situácií; Zlé chvile rozlúčok - ľúbostné rozlúčky; My, muži v rokoch - kritika mužov.
Láska elegická - výber básní, doplnený novými. Elégie - žalospevy, smutné básne.
Čierna jeseň - kritizuje spoločenské dianie v roku 1968.
Trinásta komnata - je to rekapitulácia jeho tvorby, vnútorná reč. básňami reaguje na aktuálne problémy.
Posledná prvá láska - táto zbierka má dve roviny. Prvou sú spomienkové básne na zosnulých z rodiny a blízkych - básne o Hečkovy, Novomestskom, v druhej je intímna a ľúbostná lyrika.
Zbierka Účasť - je to pravdivá výpoveď o tej dobe, drsná pravda. Spomína proletársku minulosť. Sociálna pamäť. Báseň Za mamou - sú to rozhovory o chudobe.

Vojtech Mihálik - Sonety pre tvoju samotu - Aj slina lieči :

Keď sa ti šťastie zo života stráca,
zatni zuby a pridus v hrdle vzdych.
Bezpočet bláznov môže potom smiať sa
i z tvojho žiaľu. Nepočúvaj ich. Nech v duši mocnie pravda víťaziaca
a všetko krásne, čo ti rástlo z kníh,
krv tvojích žíl nech okysličí práca,
raj stavajúca z nocí bezsenných.

Buď hrdý, múdry buď. Ak do srdca
ti pľuvli tí, čo si ich ľúbil vrelo,
nezhášaj v sebe oheň, nermúť sa.

Aj slina lieči zaľúbené telo.
Nech nad tú slinu hrdosť planúca
ti zdvihne srdce, aby nesplesnelo.


M. Rúfus, je taktiež ako Vojtech Mihálik významným poetikom. V našej povojnovej literatúre si svojimi dielami získal významné postavenie. Jeho prvá vydaná zbierka nesie názov Až dozrieme - tematicky je veľmi rôznorodá. Vyskytuje sa tu téma domova, matky, prírody, básne o poslaní poézie, píše o vojne vo Vietname, v Kórei, spomína SNP -> básne vznikli z osobného precítenia, úvahy. Patria sem básne ako Na chotári malá jeseň sedí - časy jeho štúdií. tulácke jesene, keď sa na jeseň vracia zo škôl domov. Potom ho znovu matka odprevádza na štúdium do mesta. Monológ v lazarete - prostredníctvom zraneného vojaka sa tu zaoberá hrôzami, neľútosťou a beštiálnosťou vojny. Hovorí o tom, čo vojna robí z ľudí, o vplyve vojny na budúcnosť ľudí, nielen tých, ktorí sa jej priamo zúčastnili. Večer na Ďumbieri - následky SNP, vojny. Umiera mnoho vojakov a tým sú zasiahnuté aj srdcia ich matiek.

Kontrast - vojak umiera v nádhernej prírode.
Chlapec a Chlapec maľuje dúhu - veľký význam tu má metafora - považuje ju za stavebný materiál básne -> oko, ktorým sa díva na svet.
Zvony - prepracoval sa k drobnej zovretej básni. Jednotlivé slová, alebo myšlienky pripomínajú výroky, výpovede o základných otázkach ľudstva.
Stôl chudobných - opisuje tradičné hodnoty života
Óda na radosť - dlhšia poéma, kde sa prejavil ako básnik myslitel. Ďakuje za dar, že je obdarený talentom a vie písať verše.
Triptych ; V zemi nikoho ; Kolíska - staršie básne doplnené novými.

Niekoľko kníh pripravil Rúfus tak, že spolupracoval s inými umelcami :
- Ľudia v horách - Rúfus + Martinček (fotograf) - umelecký dvojspev
- Hudba tvarov - Rúfus + Fulla
- Hľadanie obrazu - Rúfus + M. Bazovský (výtvarník)
Rúfus takisto písal aj poéziu pre deti. Medzi najznámejšie patria : Kniha rozprávok - imituje Dobšinského a Modlitby -> Modlitbičky -> Nové modlitbičky. Tretím zo skupiny týchto autorov je Miroslav Válek. Debutoval so zbierkou básní Dotyky - zobrazuje svet jednotlivca, plný napätia a citových drám
Príťažlivosť - pocit ohrozenia Zeme a ľudstva - irónia, paródia, sarkazmus. Do tejto zbierky patrí napríklad báseň Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Je to dlhšia báseň s historickým námetom. Prelína sa v nej poézia s prózou. Preplietajú sa tu subjektívne zážitky so spoločenskými udalosťami - vojna, tragika ľudí.
Nepokoj - prieskum, previerka básnikovej dôvery v človeka.
Milovanie v husej koži - človek so svojimi tragickými pocitmi.
Slovo - vyjadruje sa k aktuálnym spoločenským protikladom súčasného sveta. Základným znakom zbierky je nepokoj. Človek nieje len obeťou, nielen trpí, ale aj spôsobuje utrpenie. Motívmi tejto zbierky je napríklad on sám, rozdelený svet, politika, príležitostné básne, ľúbostné básne, také, ktoré súvisia s dobou, na ktoré reagoval. Vyskytujú sa tu protiklady - mnohoraká podoba lásky : neha - krutosť, istota - pochybivačnosť, radosť - smútok.
Z vody - motív lásky -> má mnohorakú podobu (raz ju sprevádza neha, inokedy krutosť, ...)
Takisto ako Rúfus aj Válek Písal poéziu pre deti :
- Kúzla pod stolom
- Pozrime sa do prírody, kto osoží a kto škodí
- Kde žijú vtáčky
- Veľká cestovná horúčka
- Do Tramtárie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk