Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základné básnické prostriedky

Základné básnické prostriedky

metafora - prenášanie významu z javu na jav, a to na základe ich vzájomnej podobnosti. Na základe podobnosti mesiaca a ľudskej tváre vznikla metafora :

Tíško dvíha mesiac biele čelo

personifikácia - prenášanie ľudských vlastností na neživé veci, prenikanie ľudských prvkov do mimoľudskej skutočnosti.

Vietor sa hneval

rečnícka otázka - je opytovacou vetou, ktorú kladie spisovateľ bez toho, žeby na ňu čakal odpoveď.

epiteton - zvýrazňuje, bližšie určuje, zároveň ozvláštňujú význam pomenovaní, ku ktorým patria.

prirovnanie - spočíva na komparácií dvoch vzájomne podobných, niekedy však aj odlišných javov, vecí a vlastností - na komparácií, ktorá sa uskutočňuje pomocou spojok ako, jak, ani než sťa, ...

metonymia - vzniká tak, že spisovateľ prenesie pomenovanie istého javu na iný jav, a to na základe ich vecnej, reálnej závislosti. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk