Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Eufónia verša - zvukosled

Eufónia verša - zvukosled
Zvuková výstavba literárneho diela je dôležitou súčasťou spisovateľovej estetickej aktivity. Patrí sem napríklad opakovanie hlások.

onomatopoja - napodobňovanie zvukov

šu - šu - šu - ....

paranomáza - hromadenie pomenovaní vo verši alebo vo vete, ktoré majú rovnaký slovný základ.

slávne slávne slávu Slávův slavných

kalambúr - zvukovo podobné, ale významovo rozdielne i protikladné pomenovania.

Čo asimiluje - asi miluje

epizeuxa - bezprostredné opakovanie slova vo verši alebo vo vete

symploké - tými istými slovami sa aj začína aj končí verš, strofa i celá báseň

anafora - opakovanie slov na začiatku veršov

epifora - opakovanie slov na konci veršov

epanastrofa - tým istým slovom, ktorým sa končí predchádzajúci verš, sa začína následujúci riadok.

inverzia - neobvyklí slovosled vo vete

apoziopéza - nedokončená výpoveď.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk