Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetová romantická literatúra

Svetová romantická literatúra, spoločné a špecifické črty literárnych diel vybraných autorov v západoeurópskej romantickej literatúre, premeny v koncepcii literárnych hrdinov
Človek v boji za slobodu a humanizmus. Konkretizácia na základe prečítaných diel
(Goethe, Schiller, Heine, Byron, Puškin, Lermontov)

Spoločenské pomery:
Koniec 18. st. sa niesol v znamení hesiel Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie: sloboda, rovnosť, bratstvo. Ich uskutočnenie prinieslo pád feudalizmu alebo jeho premenu na osvietenský absolutizmus. V hospodárskej oblasti začali prevláda kapitalistické výrobné vzťahy. Kapitalistické vzťahy založené na moci peňazí postupne ovládli človeka v celom jeho živote (ovplyvnili lásku, priateľstvo, rodinné vzťahy). Osobnosť sa narodila bez ochrany a začala pociťovať odcudzenosť k svetu. Cítila sa opustená,nepochopená a zbytočná. Nespokojnosť vyjadruje vzburou, revoltou. Tento nový vzťah človeka k života sa nazýva romantizmus.
Romantický hrdina:
Romantická literatúra vytvorila nového hrdinu, ktorý bol v ustavičnom rozpore so súčasnou spoločnosťou. Cítil sa v nej ako osamelý cudzinec a zostal nepochopený. Osamelosť ho vedie ku krajnému individualizmu. Len niekedy v sebe prekoná individualistické sklony a zapojí sa do spoločenskej činnosti (napr.: Byron za národné oslobodenie, alebo Shelley v diele Prometeus) - chce pomôcť ľuďom a z našich pomerov - chce napr.: oslobodí zakliatu pannu (Janko Kráľ) a pod. Romantický hrdina je najčastejšie autoštylizáciou básnika, ktorý sa predstavuje ako pútnik, alebo zbojník. Ide väčšinou o výnimočné postavy, silné individuality, ktoré konajú vo výnimočných situáciách. Romantizmus ruší stavovské rozdiely medi ľuďmi. Nebojí sa vniesť do literatúry ľudí spoločensky zaznávaných. A preto i do literárneho jazyka zavádza prvky hovorovej reči, ktoré sa pred tým nesmeli používa. Nový literárny smer zdôrazňuje cit (iracionálne prvky) pred rozumom - obrat od rozumu k citom - PREROMANTIZMUS. Konflikt v romantizme spočíva v rozpore medzi snom, túžbou a skutočnosťou. V obraze skutočnosti sa porušuje klasicistická túžba po súlade a nastupuje harmónia kontrastov (ošklivosť a krása, zločinnosť a mravné hodnoty). TÉMY: slávne činy národa v minulosti - historizmus, aj témy zo súčasnosti.

Bohatý zdroj podnetov čerpal romantizmus z ľudovej slovesnosti.

Anglický romantizmus
Anglická romantická literatúra rozvinula črtu búrliváctva, krajného individualizmu a boja za národnú slobodu - titanizmus.
George Gordon Byron - preslávila ho lyricko-epická skladba
# Child - Heroldova púť - Je to dielo autobiografické s dojmami z ciest po európskych krajinách. Byron - búrlivák a nespokojný so svojou dobou i biedou opustil Anglicko a zúčastnil sa na národno - oslobodzovacích bojoch. Spomína na pustošenie krajiny a ľudské utrpenie. Najmä pri pohľade na Grécko a jeho slávnu minulosť si ho podmanila myšlienka o slobode národov. V ukážke vidíme lúčenie hrdinu, ktorý sa u do svojej vlasti nechce vráti.
# Väzeň Chillonský - v básni vyzdvihol myšlienku slobody
Poéziu tvoril aj veľký anglický romantický básnik Percy Bysshe Shelley. Jeho
tvorbou sa prelína myšlienka, e poézia a filozofia pomôže človeku dosiahnu skutočné šťastie. Príchod nového veku - slobody umenia najúčinnejšie vyjadril v:
# dráme Odpútaný Prometeus - v diele autor vyjadruje nádej, že v živote zvíťazí nakoniec múdrosť srdca, láska, trpezlivosť a všetky tieto premôžu zlo. Veril v slobodu a v lepí život.

Nemecký romantizmus
Na úpadok feudalizmu a rozmach meštiactva reagovala skupina ľudí formovaná z meštiackej opozície. Z nich vzniklo hnutie Straum und Drang. Bolo to hlavné literárne hnutie. Išlo im o slobodné vyjadrenie svojich myšlienok a názorov. Jedným členom bol aj:

Wolfgang Goethe
Pochádzal z bohatej meštiackej rodiny, na žiadosť otca odišiel študoval právo do Strassburgu a pri tom navštevoval niektoré prednášky z literatúry. Zoznámil sa aj s Herderom. Do literatúry Goethe vstúpil básňou Prometeus. U touto básňou kritizoval spoločnosť.
# Utrpenie mladého Werthera
Mladým Wertherom sa Goethe snaží vyjadri slobodu mysle. Vystúpil proti klasicistickej literatúre, ktorá mala prísne pravidlá. Vyjadril možnosť slobodne myslieť. Celým dielom preniká kritika spoločnosti, vyjadrená mladým Wertherom. Chce by slobodným človekom, ale spoločnosť mu to nedovoľuje - tvrdí, e tento svet je nespravodlivý a nakoniec spácha samovraždu, lebo ako tvrdí len takto sa dokáže oslobodiť a zároveň vyjadri protest proti spoločnosti.
# dráma Faust - dráma má dva diely. Základom bola stredoveká legenda o učencovi Faustovi. Má okolo 1100 veršov. Hlavnou postavou je doktor Faust, ktorý celý život rozmýšľa nad tým, čo je zmyslom ľudského bytia. Kvôli tomu sa dohodne a zapredá svoju duu diablovi Mefistotelovi. Ten mu na oplátku sľubuje, že mu navráti mladosť a ukáže mu radosť. Čas mu bude slúžiť pri hľadaní odpovede na svoju otázku. Prvá časť sa odohráva počas Faustových štúdií keď sa Faust zaľúbi do Margaréty a myslí si, že zmyslom života je láska. Ale Margaréta umiera a Faust zisťuje, že láska je pominuteľná.

Druhá časť sa odohráva v Grécku, kde sa Faust ožení s Helenou, majú spolu syna, ktorý však zomrie. Vtedy cisár vedie boj a Faust mu pomáha a za odmenu si vypýta pás zeme. Pôda je vak močaristá a a tu Faust zisťuje, že zmysel ľudského života treba hľadať v tvorivej a činorodej práci.

Friedrich Schiller
- predstaviteľ prúdu Búrka a nápor, jeho najznámejšie dielo:
# dráma Zbojníci - Vzorom mu bola rozprávka o dvoch bratoch, ktorí sa hádali, o peniaze. Chcel poukázať na rozdiely medzi šľachtou (Franz) a meštiactvom (Karl). Franz zosmiešniť Karla pred otcom a Karl prichádza o dedičstvo, dôveru aj o snúbenicu. Ten sa potom vzbúri proti otcovi aj bratovi aj proti celej spoločnosti a odchádza ku zbojníkom, ktorí bojujú proti štátu a celej cirkvi. Karl pochopí, že existujú dvaja bohovia - Boh cirkvi = Boh bohatých a chudobný Boh = Boh lásky a spravodlivosti.
# dráma Viliam Tell - jednou z veľkých Schillerových tém dramatickej tvorby je túžba po slobode. Autor ju rozvíja ne historickom základe dejín rozličných národov. Námet pre drámu Viliam Tell čerpal z histórie švajčiarska a jeho bojov za oslobodenie spod nadvlády Habsburgovcov. Základný rozpor v románe medzi postavami - keď pán Viliama Tella káže postaviť na hlavy Tellovho syna jablko a potom ho odstreli. Tellovy sa to podarilo, ale mal pripravený u aj druhý šíp, ktorým by zostrelil svojho pána.
Schiller napísal aj ďalšie drámy napr.: Úklady a láska, Panna Orleánska, Mária Stuartová, Don Carlos...

Heinrich Heine
- bol predstaviteľom lyriky, preslávil sa zbierkou lyrických básní Kniha piesní - básne vynikajú formou i krásnou rečou, mnohé boli zhudobnené a znárodneli. Heine si všíma aj spoločenské otázky - takéhoto charakteru je aj báseň Sliezsky tkáči - v básni vyjadruje kritiku spoločnosti, ktorá je hlavne voči prostému ľudu nespravodlivá. Kritizuje cirkev, ktorá ľudu stále nahovára, že nastanú lepšie časy a tie nenastali, kritizuje najvrchnejších pánov, ktorí ich len zdierajú a kritizuje aj samotné vedenie štátu.

Francúzsky romantizmus

Jean Jacques Rousseau - položil filozofický a myšlienkový základ francúzskemu romantizmu. Odsudzuje nerovnosť medzi ľuďmi. V dielach Emil a
O výchove poukazuje na úlohu výchovy v charaktere človeka avšak pritom výchovu preceňuje. Neberie do úvahy spoločnosť a jej vplyv.

Victor Hugo
Autor románov.

Kritizuje vládne vrstvy, porovnáva poddaných na základe charakterových vlastností, využíva harmóniu kontrastov - spravodlivý človek - nespravodlivý človek.
# cyklus epických básní Legenda vekov
# romány: Bedári, Robotníci mora, Muž ktorý sa smeje, Deväťdesiat tri.
# román Chrám Matky božej v Paríži - dlhé romantické opisy, stupňovanie deja, tragický koniec, filozofické úvahy, ľudový jazyk, rozpor sen - skutočnosť, harmónia kontrastov

Ruský romantizmus

Uctieval človeka, búril sa proti dobe a spoločnosti, v ktorej žil
A.S.Puškin
# diela: Eugen Onegin, Kapitánová dcéra, Piková dáma, More,
Dedina - na jednej strane láska a na druhej nedokáže vzbúri ľud proti
spoločnosti
- kontrast dediny: pokoj, ľudia - chudoba

M.J.Lermontov
# román Hrdina našich čias - psychologický román, skladá sa z 5 poviedok:
1.) Bela
2.) Maxim Maximič
3.) Taman
4.) Kňažná Marry
5.) Fatalista
Zobrazuje psychiku človeka a jeho prostredníctvom pocity celej spoločnosti.
# dráma Maškaráda

Poľský romantizmus

Adam Mickiewicz - odvaha a mladosť, idea lásky a priateľstva; predstaviteľ MESIANIZMU - uprednostňoval Poľsko pred ostatnými národmi, písal eposy
# epos Konrád

Maďarský romantizmus

Šándor Petofi - opisuje niekoľko tém báseň
Koncom septembra - opisuje lásku a prirovnáva ju k prírode, básnik sa bojí, že stratí lásku
- osobná lyrika, striedavý rým
Obeste kráľov - forma refrénu
- spoločenská a kritická lyrika.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk