Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská a česká baroková literatúra

Slovenská a česká baroková literatúra

Vznik - Taliansko, Španielsko 16. - 18. storočie
barocco - perla nepravidelných tvarov

BAROKOVÁ S L O V E N S K Á LITERATÚRA

Spoločné pomery:
1. reformácia (evanjelici a katolíci) a protireformácia
2. turecké výboje
3. časté vojny (30-ročná)
4. protihabsburské povstania

Strediská vzdelanosti:
evanjelici - Prešov, Bratislava, tlačiareň - Levoča
katolíci - Trnava (trnavská univerzita - jediná univerzita v Uhorsku)

Náboženská poézia

Cithara sanctorum - nábož. evanjelický spevník - zostavil ho Juraj Tranovský - v češtine
Cantus catholici -nábož. katolícky spevník - vydal ho Benedik Szölössi

Didakticko-reflexívna

Peter Benický - Slovenské verše - významnou črtou týchto básní je ich spločenská kritika a satira, poukazuje na rozpory medzi chudobnými a boháčmi, vyjadruje sympatie s poddanými sedliakmi, satirizuje panskú a šľachtickú zbabelosť.

Hugolín Gavlovic - Valašská škola mravú stodola - cieľom jeho veršov bolo dať čitateľovi bohatstvo mravných ponaučení, praktických rád o najrozmanitejších veciach a životných otázkach. V jednotlivých básniach pranieruje opilstvo, ironizuje všemohúcnosť peňazí, vyslovuje odpor voči vojne, vyjadruje lásku k svojej vlasti, zvelebuje statočnú, užitočnú a tvorivú prácu, vysoko vyzdvihuje význam vzdelania a učenosti, ďalej vo svojich básňach vyslovuje úprimný obdiv k chudobnému ľudu, vystupuje proti okrádaniu a vykorisťovaniu poddaných označuje pánov za príčinu biedy a hriechu ľudu. V hľadaní spravodlivosti však ľud odkazuje na Boha. Skladba je napísaná slovakizovanou češtinou, obsahuje vyše 1200 básní, každá báseň má 12 veršov.

Cestopisná a memoárová poézia

Ján Simonides - Krátke opísanie - opisuje život väzňov

Ján Rezník - Prešovské popravisko - podstatnú časť prózy tvoria výrazné portréty prívržencov protihabsburgského bojovníka - Imricha Tekelyho. Poprava protestantov v Prešove - skutočná udalosť.

Samuel Hruškovic - Život Samuela Hruškovica - autobiografia obsahuje veľa zaujímavého, životopisného a kultúrneho spoločenského materiálu. autor rozpráva o svojom biednom živote na štúdiách, ale aj o význačných ľuďoch a učiteľoch, s ktorými sa stretol, napr. Matej BelVedecká a popularizačná

Matej Bel -polyhistor - Historické a zemepisné poznatky o súvekom Uhorsku (vedecký plán pracovníkov, využíval archívne záznamy

Ján Baltazár Magin - Ostré námietky ..............

alebo obrana - v diele odpovedá na spochybňovanie existencie Slovanov, vyzdvihuje Cyrilo-Metodskú tradíciu, starobylé občianske slobody mesta Trenčína a obhajuje rovnoprávnosť Slovákov a Slovanov v Uhorsku.

Daniel Sinápius Horčička - napísal latinský úvod k zbierke prísloví a dielo sa volá Nový trh latinsko – slovenský
.
Adam František Kolár - zaoberal sa právom a justíciou, kritizuje neznesiteľné postavenie poddaného ľudu - O pôvode a stálom používaní zákonodárnej moci.

V období baroka si vzdelanci začínajú uvedomovať existnciu slovenského národa.

BAROKOVÁ Č E S K Á LITERATÚRA

Ján Ámos Komenský - zásady jeho vyučovania:
- škola hrou
- vzdelanie pre všetkých
- zmiešané triedy
- vypracoval učebné plány, rozvrhy
- jazyk - latinčina + rodný jazyk
Didaktika magna, Brána jazykov otvorená, Svet v obrazoch, Informatorium školy mateřské.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk