Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská a česká romantická literatúra

SLOVENSKÁ A ČESKÁ ROMANTICKÁ LITERATÚRA

Obdobie od 30. rokov 19. storočia až 50-60 roky – Štúrovci

Spoločenské podmienky – slovensko bolo zaostalá krajina, trpela útlakmi zo strany Rak-Uh.
1. Národnostným
2. Ekonomickým

V 30.rokoch sa začína rozvíjať nová mladá skupina Štúrovci

1829 – založená spoločnosť Česko – Slovanská (Karol Štúr, Samo Chalúpka), spočiatku to bola mladá skupina.
1835 – príchod Ľ. Štúra do tejto skupiny, od vtedy sa vytýčili politické ciele a celkový charakter skupiny sa celkom zmenil
1836 – vychádzka na hrad Devín, kde prijali slovenské mená
1837 – spoločnosť bola zakázaná Maďarskými úradmi, činnosť ďalej rozvíjali na katedre reči a literatúry Česko – Slovanskej. Na čele stál prof. Palkovič, jeho zástupca bol Ľ. Štúr.
1843 – Ľ.Š. bol zosadený z katedry, bola uzákonená spisovná slovenčina (Štúr, Hurban, Hodža; v Hlbokom na fare). Bolo to pôvodne turčianske nárečie. Potom odišiel za Hollým, ktorý im ju odsúhlasil. (Bernolákovština už nemala opodstatnenie). Po zosadení bol odoslaný do Levoče. Janko Kráľ napísal k tomuto ako protest Duma Bratislavská (1. báseň v Štúrovskej slovenčine; 1. kniha čo bola napísaná v Štúrovskej slovenčine bol II. ročník almanachu Nitra)
1845 – založený spolok Tatrín hlavnou úlohou bolo šírenie novej spisovnej slovenčiny, zavádzať ju do života. Proti tejto slovenčine vystúpil J. Kollár, ktorý bol zástancom slovakizovanej češtiny.

Znaky romantickej literatúry u nás
- spisovatelia bojovali za premenu spoločnosti
- láska k vlasti
- slovanský humanizmus
- využívanie ľudovej slovesnosti
- hl. lit. druhom sa stala lyrika – vznik nových útvarov (napr. duma – forma, typ prostestujúcej básne.
- dráma bola málo rozvinutá (neexistencia divadiel, hercov, umelcov)
- epika obsahovala lyrické prvky
- próza – časté historické námety
- naša romantická literatúra nadväzovala na západoeurópske a slovanské literatúry, ale odmietala individualizmus a titanizmus

ĽUDOVÍT ŠTÚR

Nar. v Uhrovci (Dubček). Otec bol učiteľ. Študoval na gymnáziu v Rábe neskúr na Lýceu v Bratislave, tu sa stal členom spoločnosti Česko – Slovanskej a neskôr jej vedúcou osobnosťou. Neskôr študoval v Halle v Nemecku kde si prehĺbil nielen vedomosti, ale aj svoje vlastenecké cítenie. Pôsobil ako zástupca katedry – Palkovič. Prednášal prevažne literatúru – najmä sa venoval vedeckým črtám básnictva. V roku 1843 sa stáva kodifikátorom spisovnej slovenčiny, začiatkom roku 1845 začína vydávať Slovenskie národnie noviny s prílohou Orol Tatranský.

V týchto novinách žiadal zrušenie poddanstva, zdanenie šlachty, zveladenie obchodu, rozšírenie národného školstva, za tieto práva bojoval ako poslanec Uhorského snemu. 1848 sa spolu s Hurbanom a Hodžom stávajú členmi slovenskej národnej rady a organizujú povstanie proti uhorskej vláde. Nová vláda uhorska neakceptuje ich požiadavky a vydáva na nich zatykač a po potlačení revolúcie ministerský premiér Bach zruší všetky demokratické slobody a Štúra dáva pod policajný dohlad do Modry. Tu Štúr náhodou zomiera 1856.

Jazykovedné dielo

Náuka reči slovenskuo, alebo potreba písanja v tomto nárečí
Náuka reči slovenskej
Umelecká tvorba

Dúmky večern – básnická zbierka
Spevy a piesne – zbierka básní
O národních písních a pověstech písmen slovankských

Politické dielo

Slovanstvo a svet budúcnosti

Význam Ľ. Štúra

1. učiteľ, pedagóg, zakladateľ slovenských novín
2. kodifikátor spisovného jazyka
3. politik, člen uhorského snemu
4. člen prvej SNR
5. básnik, publicista, vedec

ANDREJ SLÁDKOVIČ

Nar. v Krupine. Bol jedným z tvorcov slovenskej poézie. Veril v silu ľudu a vo vývin ľudstva k dobru, pravde a káse. Študoval na na lýceu v Banskej Štiavnici. Odišiel študovať do Halle literatúru, filozofiu, po návrate na slovensko pôsobí ako evanjelický farár, bol spisovateľ. Jeho dielo nie je rozsiahle, ale veľmi významné.

Dielo

Marína – skladba má dve veľké časti. 1. časť – lyricko-epická zobrazuje nešťastnú lásku k Márii
2. časť – láska nadobúda osobný spoločenský chrakter. V prvých strofách vyslovuje svoj ideál krásy, ktoré predstavuje Marína. Zároveň s krásou Maríny prichádza i sklamanie, Marína dáva prednosť inému. V ďalšej časti sa mení Marína na vidinu. Jeho láska sa zhmotňuje k láske k vlasti. Takáto láska k národu sa môže stať pokračovaním lásky k žene.

Detvan – lyricko-epická skladba, skladá sa z 5 spevov. (Martin, družina, slatinský jarmok, vohľady, lapačka.

1. spev – oslava krásy podpolianskej krásy, zoznamuje sa z Martinom Hudcovie, jeho výzorom a záľubami. Martin zabije sokola, Martin zistí, že sokol patrí Kráľovi Matiášovi.
2. spev – vyslobodí svoju milú z rúk zbojíkov a jedného zabije
3. spev – na jarmok prichádza kráľ s družinou, Martin sa ide ospravedlniť, že mu zabil sokola, že zabil aj zbojníka. Matiáš je zobrazený ako demokratický panovník a preto Martina odmení (koňom)
4. spev – Elena je predstavená ako ideál slovensky, preoblečený kráľ sa jej zalieča no Elena zostáva verná Martinovi.
5. spev – vstupuje do čierneho pluku, ale len s podmienkou, že si môže ponechať svoj kroj, vrkoče, fujaru, valašku. Kráľ mu to dovolil tešiac sa, že bude mať v pluku statného mládenca.

Obe postavy Martin a Elena sú zidealizovane vykreslené majú všetky pozitývne črty. Martin – švárny, statočný, odvážny, hrdý

JANKO KRÁĽ

Bol najrevolučnejší básnik, o jeho živote vieme málo. Nar. v Liptovskom Mikuláši. Študoval na Bratislavskom lýceu a spolu s ostatnými štúrovcami po odvolaní Štúra odišiel do Levoče. V 1848 spolu so svojim priateľom Rottaridesom chodia na Slovensko a burcujú ľud k revolte, za svoju činnosť bol zatvorený a odsúdený na 10 rokov. Priateľom Janka Kráľa sa podarilo ho vyslobodiť. Odišiel do Viedne, zložil advokátsku skúšku, zaoberal sa aj problémamy sociálnej vrstvy, ktoré chcel riešiť. 1876 zomrel.
Dielo – je štúrovský básnik, ktorý sa priblížil k svetovému romantizmu. Jeho mnohé básne sú plné proikladov. Nachádzame v jeho dielach rozpor medzi drsnosťou a nežnosťou, túžbou a skutočnosťou, rozhodnosťou a zúfaním k jeho prvým básniam na aktuálnu tématiku patria básne
Duma Bratislavská – vyjadrenie odporu voči tým, čo chceli prekaziť rozvoj slovenského národného života
Orol vták – obviňovanie vtedajších problémov boj za slobodu („radšej zomriem na poli ako žiť v nevôli“). Po neúspešnej revolúcii tiež svoju tvorbu sústredil do baladickej podoby.
Kvet
Pán v tŕní
Kríž a čiapka
Zverbovaný
Zakliata panna vo Váhu a divný janko – predstavuje vrchol jeho baladickej tvorby. Hl. postava Janko – divný, nespokojný, hľadá životné naplnenie. Dedinčania ho nechápu. V prvej časti balady, ktorá je písaná v prvej osobe, akoby sa Janko stotožňoval s autorom. V druhej časti matka rozpráva rozprávku deťom, oni sľubujú, že nebudú si pýtať jesť keď im to dorozpráva, rozvíja sa príbeh. Po dedine ide povesť, že vo Váhu sídli zakliata panna, je veľmi krásna, odkliať ju môže iba ten, kto prevráti všetky svoje veci naopak a skočí do vĺn. Janko ide ju oslobodiť, zabuda si prevrátiť vrecko naopak.

Janko Kráľ je zakladateľom politickej lyriky, vyšla pod názvom Dráma sveta. Najznámejšia báseň sa volá zbohom. Je to politická kritika.

SAMO CHALÚPKA

Najstarší romantický básnik, študoval na evanjelickom lýceu, bol ako Štúr členom společnosti Česko-Slovanskej, zúčastnil sa poľského povstania a najdlhšie pôsobil v Hornej Lehote. Jeho poézia odrážala hlboké vlastenecké cítenie, chcel v ňom vyprovokovať svoj národ k boju za slobodu. šTudoval dejiny slovákov a z ich minulosti čerpal. Výsledkom bola zbierka básní Spevy:
Mor HO!
Branko
Boj pri jelšave
Kráľohorská
Turčin poničan
Likavský väzeň.

Mor HO! – moderný romantický útvar – hrdinský spev. Jeho hodnota je demokraticky a obrazovo hlbokom vlasteneckom cite jednoduchých ľudí.

Dej básne je jednoduchý. Skupina slovenských junákov prišla ponúknuť mier dobyvačnému rímskemu cisárovi, ktorý ponuku odmietol s vyhrážkou, že zotročí celý národ. Junáci nechceli prijať porobu, a preto hoci boli v menšine vrhli sa na cisára so slovami MOR HO! V boji proti rímskej presile všetci padli. Cisár prechádzajúc sa po bojisku sa hanbí za svoje víťazstvo. Slováci sú morálny výťazi. Autor sa nezameriava na opis boja, ale do stredu postavil dve základné idei. Na jednej strane túžba po mieri, slobode, vlasti, na druhej strane násilie, zotročovanie výbojnosť. Slovenský junáci padajú za vznešené ideáli, síce prehrali ale sú morálnymi víťazmi.

JÁN BOTTO

Najmladší zo Štúrovských básnikoch. Jeho začlenenie do romantickej literatúry zabezpečilo zoznámenie sa zo Štúrovskými básnikmi. 1. Časť jeho tvorby sa nesie v znamení revolučných rokov sú to básne ktoré zobrazuje slovensko, ako zakliatu krajinu. Básne
Orol
Báj na Dunaji
Balady

Žltá lalia
Margita a besná
Ctibor

Smrť jánošikova – touto skladbou vyvrcholilo jeho dielo; námetom je Jánošík, jeho smrť a boj proti útlaku. Skladba sa skladá z predspevu a 9.spevov

Predspev – alegória matky slovenska a jej detí, básnik vyjadruje svoje sympatie zo zbojníkmi

1. spev – oslava jánošíka a jeho družiny, ich boj proti porobe a zdieraniu. Na záver tohoto spevu – lapenie jánošíka
2. spev – jánošíka nepremohla sila ale zrada
3. spev – jánošík vo vezení, prichádza k nemu duša ľudu v podobe milej a lúči sa s ním
4. spev – jánošík vo vezení v noci prichádza k nemu diabol a pripomína mu blížiacu sa smrť (sen jánošíka o mladosti)
5. spev – venovaný slobode, Jánošík sa ospravedlňuje za svoje činy tým, že už nemohol zniesť porobu slovenského národa
6. spev – jánošík pred popravou, farár mu káže modliť sa za svoju dušu, Jánošík sa však odlí za osud slovenského národa
7. spev – poprava; smúti nebo i zem
8. spev – slovensko – zkliata krajina, ľud si rozpráva o Jánošíkovi
9. spev – alegorický – z jánošíkom sa stretávame v záhrobí, Jánošílk sa žení s kráľovnou víl

celá skladba zvýražňuje konflikt medi slobodou a bezprávím.

Básnik zdôrazňuje, že sloboda je pre človeka tou najvyššou hodnotou.

JOZEF MILOSLAV HURBAN

Vydával almanah Nitra, jeho zásluhou vychádzal najstarší literárny časopis Slovenské pohľady.

Bije zvon slobody, čujte ho národy! - vyzýval v roku 1848 Slovákov do boja za národnú slobodu.
Olejkár - idealizuje Matúša Čáka ako predstaviteľa národnej myšlienky, uvedomelého veľmoža a Slovana, ktorý chcel vzkriešiť slávu Veľkej Moravy.
Svatba krále Velkomoravského
Gottšalk
Životopis Ľudovíta Štúra

JÁN KALINČIAK

Mládenec slovenský - čerpá námet z 9. storočia, zobrazuje túžby a boje za slobodu štúrovskej mládeže.
Knieža Liptovské
Mních
Serbianka

Reštaurácia - v centre - dve rodiny - Potockovci, Bešeňovci. Obe chcú získať úrad vicišpána. Situáciu komplikuje láska dcéry Bešeňovského Aničky k príbuznému Potockovcov Štefanovi Levickému. Adam Bešeňovský sľúbil svoju dcéru Štefanovi pod podmienkou, že Štefan úrad získa a bol si pritom istý, že sa mu to nepodarí. Adam nepočítal s tým, že Štefan má strýka, ktorý mu k získaniu úradu bude všemožne pomáhať - podvodmi a intrigami sa Štefan stáva zástupcom vicišpána. Vicišpán - Potocký. Bešeňovský získa úrad v Pešti a svoju dcéru Levickému dá. Pri všetkých autorových sympatiách k zmeniastvu sa Reštaurácia stala výrečným obrazom prehnitého feudálneho zriadenia.

JANKO MATUŠKA

Nad Tatrou sa blýska - neskôr sa stala hymnou Slovenska

SAMO TOMÁŠIK

Hej, Slováci !.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk