Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Objasnite pojmy literárna moderna, symbolizmus, symbol, metafora, prirovnanie, epiteton, básnická otázka, básnické oslovenie

Literárna moderna: (1890 - 1918)

- koniec storočia svojimi podmienkami a očakávaniami ovplyvnil svetonázor i životný štýl ľudí. Prudký priemyselný rozvoj vedie k vzniku veľkých konglomarácií. Človek po tisícročiach opúšťa pole, vidiek a žije anonymne vo veľkých domoch v meste.

Motív matky, domova, potreby lásky a šťastia: Paul Verlaine - Túžba

Motív, kde je mesto v ostrom protiklade k vidieku a prírode: Ch. Baudelaire- Brieždenie

Motív, kedy sa zosilňuje kritika malomeštiactva: Jean A. Rimbaud - Paríž sa zaludňuje

Motív odmietania symbolov štátnej moci: Jean Arthur Rimbaud - Kováč

Motív tuláctva: Jean Arthur Rimbaud - Moja Bohéma

Motív lásky: Jean Arthur Rimbaud - Moje malé milenky

Má tri hlavné prúdy :

1) symbolizmus
2) dekadencia
3) impresionizmus

Symbolizmus:

- vznikol ako popretie parnasizmu a naturalistického realizmu v literatúre
- je to lit. smer z konca 19. storočia a začiatku 20. stor., v ktorom sa básnik nevyjadruje priamo, ale pomocou symbolu

Znaky symbolistickej básne: symbolistická báseň je postavená:

a) na obraznosti, predstavivosti - J. A. Rimbaud - Samohlásky
b) na hudobnosti verša - P. Verlaine - Básnické umenie
c) na zmyslovom vnímaní skutočnosti - J. A. Rimbaud - Pocit
d) synestézia - básnický prostriedok, pri ktorom sa spájajú dva rôzne zmyslové vnemy (napr. štíhla sviežosť)

Symbol: symbol je znak, ktorý splynul so svojím významom do vnútornej jednoty.

Napr.: symbol kresťanský -kríž

Metafora: Metafora vzniká zámenou jedného slova, slovného spojenia iným slovom alebo slovným spojením na princípe podobnosti javov či predmetov. Prenášať sa môžu vlastnosti vecí na neživé predmety (smaragd trávy), na živé bytosti (srdce skamenelo), vlastnosti živých bytostí na zvieratá (malý spevák vo význame vták) alebo na neživé predmety (mŕtve more, slnko sadá). 

Metonýmia: vzniká na princípe vnútornej podobnosti (napr.: dedina má starch = strach nemá dedina, teda domy a usadlostí, ale ľudia žijúci v nich, t.j vnútorná súvislosť)

Prirovnanie: výrazový prostriedok porovnávajúci niečo na základe zhodných alebo odlišných vlastností

Epiteton: básnický prívlastok, umelecký jazykový prostriedok, obrazné pomenovanie, ktoré obsahuje citový (emocionálny) význam. Vyjadruje príznak podstatného mena. (so srdcom obrodeným, na mladých lúkach, zlaté nite...)

Básnická otázka: je otázka, ktorá nepotrebuje odpoveď, nakoľko je zrejmá z textu. Je to umelecký prostriedok, ktorý je nazývaný aj rečnícka otázka

Básnické oslovenie: básnik oslovuje čitateľa, osobu, ktorej je dielo venované, ale aj neživú, ale aj neživú bytosť (prírodu, napr. rozprávač v Hájnikovej žene)


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk