Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Baroková literatúra – svetová i slovenská

(16. – 18. storočie)

Znaky:

-zrodil sa v ťažkých spoločenských podmienkach (vojny, povstania, reformácia, mor)
-nový myšlienkový a literárny prúd, ktorého základom bolo duchovné obrodenie
-heslom baroka je „vanitas vanitatum“ – márnosť nad márnosť (márnosť čiže pominuteľnosť pozemských veci, s napomenutím pamätaj na smrť)
-zrodil sa v Taliansku, Španielsku

Hlavné znaky v literatúre a umení:

-zložitá kompozícia
-ozdobnosť
-pompéznosť (veľkoleposť)
-patetickosť
-v literatúre dochádza k hromadeniu básnických prostriedkov – gongorizmus

Literárne druhy a žánre:

-estopisy
-odborná literatúra
-didakticko – reflexívna poézia
-mravoučná poézia
-veršovaná próza
-duchovná lyrika

Talianska literatúra

Torquato Tasso

- epos – Oslobodený Jeruzalem

- je to epos o osudoch prvej križiackej výpravy, svete zbraní, ľudských citov, o náboženstve

Goffred na Božiu výzvu zorganizuje križiacku výpravu do Jeruzalema, na oslobodenie.

Moslimovia = sú mocnosťami temnôt, pomáha im Lucifer s diablami. Križiakom pomáha Boh a archanjel Michal. Oslobodenie Jeruzalema.

Anglická literatúra

John Milton

- epos s duchovným námetom – Stratený raj

Rozsiahly epos zahŕňa celú históriu Zeme i ľudstva – od stvorenia vesmíru, prvých ľudí, potopy sveta až ku Kristovmu narodeniu a založeniu kresťanskej cirkvi. Epos zobrazuje prípad pádu Adama a Evy, Satanovu vzburu proti Bohu, jeho porážku Mesiášom a napokon novú nádej pre Adama, ktorý sa modlitbami obracia k Bohu a ten zmierňuje strasti vyhnania z raja.Česká literatúra

Ján Amos Komenský

„učiteľ národov“

- vzdelanec, filozof a najmä pedagóg
- mal veľmi pohnutý život (život v období reformácie a protireformácie, obdobie moru)
- svoje pokrokové myšlienky v oblasti vzdelávania nemohol presadiť doma
- odišiel do Nardemu, kde je aj pochovaný

- najdôležitejšie práce:

1. Labyrint světa a ráj srdce
2. Didaktika magna
3. Informatórium školy mateřské
4. Orbis pictus

- boli to didaktické a pedagogické spisy o moderných spôsoboch vyučovania a vzdelávania
- žiadal školy pre všetky deti – chudobné aj bohaté, chlapcov aj dievčatá
- žiadal zákaz telesných trestov
- učenie má byť postupné – od jednoduchého k zložitému, od konkrétneho k abstraktnému
- jeho heslom bolo „Škola hrou“
- zásada názornosti – „Lepšie je raz vidieť, ako sto ráz počuť“

Slovenský literárny Barok

(1650 – 1780)

Spoločensko – politické podmienky:

-reformácia, proti reformácia
-rozdelenie katolíkov a evanjelikov
-katolícke centrum bolo silnejšie – Trnava
-evanjelické centrum – Prešov a lýceum v Bratislave
-záslužná práca reholí
-zakladanie škôl
-vznikali aj materské školy
-rozmach tlačiarní
-záujem o rodnú históriu a jazyk:

a)slovakizovaná čeština
b)bohemizovaná slovenčina
c)málo sa využívala latinčina

Baroková poézia:

- delí sa na:

1. náboženskú – boli to prevažne náboženské piesne, preklady z českej náboženskej tvorby
2. svetskú – zapisovali sa v zborníkoch, tiež väčšinou išlo o piesne

témy: zvyklosti, príležitostné témy, žartovné spoločenské neduhy (pijanstvo, lakomosť), objavuje sa Jánošíkovská tematika

Didakticko – reflexívna poézia

- prebásňovali sa v nej ľudové príslovia, ktoré obsahovali mravné ponaučenia a návody, ako sa zachovať v akejkoľvek životnej situácii
- zverejňovali sa v rukopisnej podobe, až neskôr verše vydávali tlačouPeter Benický

- dielo – Slovenské verše 

- boli písané slovakizovanou češtinou
- krátke didakticko – reflexívne básne písané v 12 veršových strofách
- každá strofa bola myšlienkovo ucelená a mala mravoučný záver

Hugolín Gavlovič

- barokový spisovateľ, františkánsky mních
- trpel tuberkulózou, a preto pobýval v prírode, v okolí Vršatca aj medzi pastiermi

- najvýznamnejšie dielo – Valašská škola, mravúv stodola

- didakticko – reflexívne básne
- napísané boli bohemizovanou slovenčinou na základe kultúrnej západoslovenčiny
- boli to 12veršové slohy delené do dvojverší so združeným rýmom (chcel to priblížiť ľudovej poézii)
- v týchto „nápadkoch“ s humorom, satirou, iróniou pranieruje:

ľudské slabosti – opilstvo, chamtivosť, hlúposť, pýchu
poúča – ako žiť morálne, kresťansky a v pravde

- kniha obsahovala viac ako 28 000 veršov

úryvok:

„ Sladký je chren červíčkový, když se v nem uláhne,
a jak se z neho kdy vyleze, zas se k němu táhne.
Tento člověk není člověk, nebo rozum utratil,
když se s bytečným nápojem v hovado obrátil.
A jak spadne do kaluže, bude postel jeho,
A i svine tam líhajú z obyčeje svého. „

- „Škola kresťanská“ – náboženské dielo o príprave kresťanstva na smrť (typické barokové dielo)

Matej Bel

- polyhistor (znalec viacerých vedných odborov)
- zaoberal sa uhorskou kultúrou, históriou, spoločenskými a prírodnými vedami
- mal prívlastok „Veľká ozdoba Uhorska“

- dielo – Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku – vrcholné dielo encyklopedického zamerania, opisuje niekoľko uhorských stolíc, o slovenskom obyvateľstve sa vyslovuje s úctou a obdivom, zastáva sa ho pred osočovateľmi

Cestopisy – sú strohým a zrozumiteľným jazykom na rozdiel od jazykovej poézie, ktorá bola veľmi dekoratívne, kvetnatá a zložitá.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk