Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská poézia po roku 1945

SLOVENSKÁ POÉZIA PO ROKU 1945:

-počas vojny sa slov. lit. nerozvíjala, viacerí spis. boli väznení, na úteku, žili v ústraní
-slovenská poézia po 1945 sa delí na 5 období:

po roku 1945

Vznik priečinkovej literatúry
- je silne protivojnová, protifašistická

Vznik povstaleckej poézie
- autori sú aktívnymi účastníkmi SNP
- v básňach sa vyrovnávajú s vojnovým ošiaľom
- boli originálni a mali spoločné okruhy (motív detstva, ľúbostný cit, jednota osobného a spoločenského života)
- kritika ich označuje za básnikov zeme, človeka a poézie
- v zemi hľadajú istotu
- zobrazenie obrazov: jednoduchšie
- polytematický symbol: zvony-básnik mesta
- zobrazenie obrazov: zložitejšie
- od roku 1956 nastáva ideové a umelecké obohatenie poézie, mladí autori ako Rúfus a Válek otvorili poézii všetky ľudské a spoločenské otázky 1958
- časopis Mladá tvorba = Sformovanie trnavskej skupiny Konkretistov a Senzualistov
- odmietajú konvenčnosť, tradicionalizmus,
- kladú dôraz na metaforu, obraz a jazyk
- predstavitelia: Stacho , Feldek, Ondruš, Mihalkovič, Šimonovič


II. poézia v rokoch 1948-1956:

-oslávilo sa umelecké majstrovstvo, vzniká schématická literatúra
-témy sú konkrétne, píše sa o združstevňovaní
-socialistický realizmus sa stáva hl. umeleckou metódou
-básnici, kt. sa umelecky nechceli prispôsobiť prestali tvoriť alebo emigrovali (Dilong)
-Smrek s Lukáčom sa museli načas odmlčať, lebo nechceli zmeniť svoju duchovnú orientáciu
-Laco Novomeský a DAVisti boli uväznení ako buržoázny nacionalisti (Klementisa popravili)
-1956 sa na druhom zjazde spisovateľov odhalili nedostatky schématizmu
-lit. sa múže orientovať (po kritike kultu osobnosti) na európske smery
-dielo nemá mať len zložku výchovnú ale aj umeleckú


III. poézia v rokoch 1956-1968:

-boli rehabilitovaní DAVisti
-vychádzajú dovtedy zakázané diela
-v 60 rokoch niekt. spisovatelia opúšťajú ideové východiská socialistickej literatúry, experimentujú, používajú moderné umelecké postupy (napr. existencionalizmus)
-za rozhodujúci podnet pre rozvoj poézie treba považovať zbierky Milana Rúfusa- Až dozrieme a Miroslava Válka- Dotyky
-v 1958 vystúpila v časopise Mladá tvorba tzv. trnavská skupina- konkretisti
-považovali sa za druhú vlnu nadrealizmu
-prišli s novým tvorivým programom, odmietali konvenčnosť, zdôrazňovali právo na experiment, dôraz kládli na metaforu
-hlásili sa k európskej avantgarde
-objektom básne sa neraz stával samotný jazyk
-hovorí sa im aj senzualisti (Ľubomír Feldek, Ján Stacho)
-v Mladej tvorbe sa vytvorila aj skupina osamelí bežci, kt. odmietali hodnoty Andreja Plávku
-omietali zasahovanie ideológie do lit.
-prezentovali novú poetiku, viacvýznamovosť
-poéziu chápali ako ničím nehatené sebavyjadrovanie (Peter Repka)
-pre druhú pol. 60 rokov je charakteristické politické uvoľnenie, kt. predznamenalo pražskú jar
-s tým súvisia väčšie možnosti slobodného rozvoja kultúry
IV. poézia v rokoch 1969-1989:

-nastáva obdobie normalizácie, komunistická moc opäť výrazne zasahuje do umenia
-niekt. spisovatelia nesmeli publikovať
-v 70. rokoch sa niekt. aj mladí autori prispôsobili požiadavke tzv. angažovanosti a svojou poéziou sa hlásili k myšlienke socializmu
-v 2. pol. 80. rokov sa však už objavuje aj spoločenská kritika a revolta


V: poézia od roku 1989:

-opäť uvoľnenie, nadväznosť na európske smery
-slobodný rozvoj kultúry a lit.
-mnohí autori sa vracajú do lit.

Vojtech Mihálik

vo svojej tvorbe prešiel viacerými premenami
-zb Anjeli: náboženské motívy, meditatívne básne
-zb. Plebejská košeľa
-báseň Plebejská košeľa, spoveď pracujúceho človeka, kt. nenarieka nad ťažkým osudom
-báseň Kronika: spomienky 53 ročnej ženy, chudobnej
-život, spomína na súrodencov, odchádzali za prácou do sveta
-ako mladá ťažko pracovala- slúžila
-celý život bola chudobná, túži aby sa jej deti mali lepšie
-sociálna poézia
-poema Spievajúce srdce: socialistická poézia
-má 4 spevy, kt. venoval robotníkom, roľníkom, vojakom, mládeži
-poema Vzbúrený Jób:
-oslavuje človeka, jeho aktivitu, je proti pasivite
-človek je tvorcom vlastného osudu
-zb. Tŕpky:
-lyricko-epické básne
-báseň Starenky učiteľky
-venoval učiteľkám, kt. sa obetovali pre žiakov a ostali opustené, čakajú na list
-spomienky
-smutné príbehy žien, čo básnika znepokojuje; básnik je proti bezohľadnosti s egoizmu
-zb. Appassionata:
-ľúbostná lyrika
-zamýšľa sa nad láskou, nad týmto citom


Ján Kostra

b. zbierka: Hniezda - debut, reaguje na 2. svetovú vojnu, odsudzuje rozbitie republiky. Východisko hľadá v spomienkach na rodný kraj, na detstvo. Po prvýkrát sa u neho objavuje motív ženy. Umelecky najhodnotnejšia báseň Detstvo.
b. zbierka: Moja rodná
Je ovplyvnená spoločenskými udalosťami, je to Mníchovká zrada. Básnik sa obáva o svoj domov, lebo sa schyľuje k vojne, a tým sa hierarchia hodnôt mení. Zbierka je postavená na kontraste: dedina – mesto, minulosť – prítomnosť. Zemi - pôde dávavlastnosti ženy. Autor vyjadril lásku k rodnému kraju, zbierka patrí k tzv. „zemitej poézii“. Zaradil sem aj básne s občianskou tematikou. Domov má v tejto zbierke niekoľko podôb – dedina sa stáva symbolom domova a mesto sa stáva symbolom cudziny.
poéma: Ave Eva - prevláda téma lásky. Autor si všíma vzťah muža a ženy, nie však z erotického ale etického hľadiska. Žena sa stáva symbolom života. Autor vyjadruje lásku k žene.

Po roku 1948 vznikajú b. zbierky, ktoré boli ovplyvnené vládnucou ideológiou. V zbierkach sa objavuje schematizmus. Autor vyzdvihuje budovanie socializmu.
b. zbierka: Šípky a slnečnice - prevláda intímna lyrika a prírodná tematika.
b. zbierka: Báseň, dielo tvoje - autor hodnotí svoju literárnu činnosť. Zamýšľa sa nad postavením spisovateľa v spoločnosti.
b. zbierka: Každý deň - autor hodnotí medziľudské vzťahy. Celá zbierka vyznieva ako oslava ľudskosti. Autor dochádza k názoru, že život stráca zmysel, pokiaľ zostáva človek sám. Básnik je presvedčený, že deň v ktorom nestretneme dobrého človeka je stratený.
b. zbierka: Presila smútku - vznikla počas vojny, verše sa na prvý pohľad zdajú pesimistické a autor sa javí ako bezcitný. Prejavuje sa to tým, že pohŕda človekom, dištancuje sa od ľudí a chce byť radšej rastlinou alebo zvieraťom. Ale dištancuje sa iba od ľudí, ktorí spôsobili vojnu. Je to postoj humanizmu a lásky a túžby po slobode.


Pavol Horov

Je to básnik Zemplína.
b. zbierka: Zradné vody spodné - sympatizoval s nadrealizom. Osobnú tragiku spája s problémami doby. Zaujal stanovisko k ťažkému osudu človeka a celého ľudstva. Má 2. časti: 1. Mimóza- v nej prevláda intímna a prírodná lyrika
2. Na sklonku- v nej rieši aktuálne spoločenské udalosti

b. zbierka: Nioba, matka naša - spracoval antický motív. Nioba je symbolom matky (matka zem, krajina, domov,...). Nioba je postava z gréckej mytológie. Je to žena, ktorá sa vysmievala bohyni, že nemá deti. Bohyňa ju potrestala smrťou jej 14 detí priamo pred jej očami. Matka zo smrti svojich detí zošalie. Autor zbierku postavil na kontraste. Do protikladu dáva sily zapríčiňujúce život k silám smrti. Ostro vystupuje proti tým, ktorí zapríčinili krviprelievanie. Útočisko pred vojnou nachádza v hodnotách spätých s detstvom, rodiskom a matkou.

Zbierka je rozdelená do 3. častí: 1.časť: Nioba, matka naša – prevláda v nej baladizmus a tragika
2.časť: Nápisy na hroby – zobrazil v nej vlastné zážitky, stratu otca v 1. svetovej vojne. Dominantný je motív olova a tmy.
3.časť: Trhlinou krvi – zobrazuje vlastné citové skúsenosti a všeľudsky platné hodnoty
b. zbierka: Návraty - je podobná zbierke Nioba, matka naša. Útočisko pred vojnou hľadá v hodnotách ako rodisko, detstvo, matka. Zobrazuje Zemplín a zdôrazňuje zmysel života človeka.

Má 2 časti: 1.časť: Návraty- prvky autobiografie
2.časť: Zemplínske variácie- vyznáva lásku k rodnému Zemplínu
b. zbierka: Slnce nad nami - tematicky spracoval prírodu. Autor je citlivý pozorovateľ zákonitostí, javov a ich podstaty. Zobrazuje detské hry, polia, lúky. Podáva svedectvo o človeku, živote, dobe.
b. zbierka: Vysoké letné nebe - je poéziou návratu domov, do rodného kraja. Verš je melodický. Básne v sebe nesú istotu a vyznanie z lásky k domovu, rodnému kraju, životu. Podáva obraz Zemplína a dáva mu neopakovateľnú podobu. Báseň je výpoveďou o premenách a nachádzame v nej spomienky na detstvo. Využíva retrospektívu a poukazuje na skutočnosť, že matka nie vždy súhlasila s jeho názorom.

- Inšpiráciou mu bola smrť matky
- Túžba po človeku, po sebaprekonávaní.
- Konfrontácia starého a nového sveta.
- Zamýšľa sa nad tým, čo pre človeka znamená domov.
- Opisuje sviatočný i pracovný deň.


ZÁVER:

1. v období vojny:
- rodný kraj predstavuje útočisko a istotu
- v prostredí rodného Zemplína nadobúda novu silu
- rodný kraj spája s obrazom matky
2. v povojnovom období
- hovorí o krásach Slovenska, jeho prírody
- poukazuje na premenu života


Andrej Plávka

b. zbierka: Z noci i rána - cítiť príklon k ľudovým tradíciám a básne majú piesňový charakter.
b. zbierka: Vietor nad cestou - zamýšľa sa nad sebou a zmyslom svojho života. Nachádzajú sa tu verše s tematikou mesta a dedinskou tematikou, cudziny a domova.
b. zbierka: Tri prúty Liptova - ústrednou témou je Liptov a prostredníctvom neho vyjadruje vzťah k celému Slovensku. Vyjadruje lásku ku kraju, detstvu, prírode. Zobrazuje duchovné a kultúrne hodnoty.
Pôvodne sa b. zbierka skladala z 3. spevov: 1.spev: Návrat- zobrazuje Liptovskú prírodu a ľud, ktorí tu žije
2.spev: Pri kozube- zobrazuje his. ľudu na východe
3.spev: Tieseň krásy- zobrazuje vzťah ľudí na Liptove s tvrdou zemou, ktorá tu je.
Neskôr doplnil túto o cyklus Po rokoch = Liptovská píšťala (nový cyklus), predstavuje návrat syna domov k matke a rodákom.
Najvýznamnejšia báseň: Po rokoch - vyjadruje stretnutie s rodným krajom pomocou symbolického rozhovoru s matkou. Matka sa mu prihovára šumom ihličia, vánkom, vetrom, všetkými krásami prírody (personifikácia - kvety ho volajú svojim synom). Autorove slzy premieňa matka na bystriny a z nich počuť matkinu reč.
b. zbierka: Tri vody - podobá sa Hájnikovej žene. Na úvod je báseň Pieseň o hore a končí básňou Pozdrav. Skladá sa z 8 spevov, v ktorých zobrazuje hrdinu vrchára a povstalecké udalosti s ktorými je viazaný. Autor vzdáva hold rodnému kraju a celému Slovensku.

b. zbierka: Domovina moja - zobrazuje rodný Liptov a poukazuje na premenu v slovenskej dedine.
b. zbierka: Palmy a limby - vznikla na základe autorovych ciest po cudzine. Zážitky kompozične spojila do jedného celku s motívom domova a rodného kraja. Záver - vzťah k rodnému kraju spája s láskou k Slovensku. V rodnom Liptove zabúda na starosti a problémy, naberá nové sily. Rodný kraj spája s obrazom matky.
Miroslav Válek

b. zbierka: Dotyky - odmietol čieno-biele videnie reality. Nechcel písať schematicky, v popredí stojí človek so svojím citovým životom a každodennými problémami. Všíma si vzťah muža a ženy, v ktorom cítiť určité napätie, čo signalizuje odcudzenie a rozchod. Dotkol sa aj tematiky I2. svetovej vojny v básni Osudy - v centre záujmu je človek, jeho intímne city a problémy. Lyrický hrdina zápasiaci s nehostinnosťou sveta, sklamaním a smútkom. Zobrazil vzťah muža a ženy, ktorý je plný napätia, dokazujú to básne: Jablko, Smutná ranná električka. V obidvoch vyjadril sklamanie z nevyjadreného citu.
b. zbierka: Príťažlivosť - zamýšľa sa nad osudom človeka, konfrontuje ho s modernou civilizáciou. Poukazuje na vplyv civilizácie, na deformovanie psychiky človeka.
básne: Vzducholoď
Robinson

Obsahujú epické jadro - čiže mikropríbeh, na ktorom autor naostril množstvo lyrických obrazov. Ich význam však nemožno jednoznačne určiť. Autor tu poukazuje na pocit ohrozenia zeme, prevláda cyklickosť. Pohyb človeka vo večnom kruhu narodenia a smrti. Najvýznamnejšia je báseň: Domov sú ruky na ktorých smieš plakať.
Vyjadruje odpor voči vojne a poukazuje na krutosť fašizmu. Zobrazuje tragédiu lásky, ktorá sa končí násilným rozdelením a smrťou židovského dievčaťa v koncentračnom tábore.
b zbierka: Nepokoj - poukazuje na problémy súčasného človeka, prechádza od zdanlivo nezáväzného tónu k filozofickým reflexiám (úvahy). Nikdy však nie je iba pozorovateľom daných javov, vždy je zainteresovaný do osudov ľudí. Bojuje proti pretvárke, zrade a zotročeniu človeka v akejkoľvek podobe. Zisťuje, že človek je nielen obeťou ale aj pôvodcom utrpenia (báseň: Zabíjanie králikov).
b. zbierka: Milovanie v husej koži - nadväzuje na predchádzajúcu zbierku. Autor pokračuje v analýze človeka a sveta a orientuje sa viac na vlastné vnútro. V zbierke reaguje na konkrétne udalosti napr. v básni: Skaza v Titanicu- zavraždenie Kenedyho. V zbierke podáva aj ironickú odpoveď na rozpornosť sveta.
b. zbierka: Z vody - návrat k intímnym témam. Ľúbostná tematika reflexívneho zamerania poukazuje na mnoho podôb lásky od nehy, krutosti, radosti, melanchólie. Spracoval aj prírodné motívy.

Tvorba pre deti:
Do tramtárie
Pozrieme sa do prírody
Čo osoží a čo škodí
Veľká cestovná horúčka pre malých i veľkých
Vzťah k rodnému kraju spája s ľúbostnou tematikou a zdôrazňuje sociálne problémy.


Milan Rúfus

Označovaný je ako autentický autor, pretože to, o čom písal, aj sám prežil. Je básnikom sociálneho cítenia a filozofickej reflexie. Dominanty v jeho tvorbe sú úprimnosť, ľudskosť, pokora, hľadanie pravdy a hlboká mravnosť.

b. zbierka: Až dozrieme - je polytematická. Spracoval v nej osobné pocity, rozčarovanie z lásky, pocit samoty, vzťah k matke a otcovi. Ďalším okruhom sú sociálne témy, zobrazuje SNP. Vyjadruje odpor voči vojne a reaguje na aktuálne politické problémy (vojna v Kóreii). Celá zbierka vyznieva ako posolstvo v živote ľudstva. Básne majú zväčša baladický tón a nútia čitateľa zamyslieť sa nad ich obsahom. Sú zväčša nerýmované. Neskôr do danej b. zbierky zaradil básne, v ktorých kritizuje spoločnosť. Tieto básne vyznievajú ako individuálna vzbura. Neskôr tieto básne vydal pod názvom: Chlapec maľuje dúhu
b. zbierka: Triptych - zaradil sem výber z b. zbierky Až dozrieme a výber z b. zbierky Chlapec maľuje dúhu. Doplnil zbierku o filozofické úvahy o zrode človeka, o smrti človeka a pominuteľnosti ľudstva, a tú vydal pod názvom V zemi nikoho.
b. zbierka: Zvony - zobrazil jednoduchého človeka, zápasiaceho s každodennými problémami. Spomína na detstvo a vyjadruje názor, že detstvo je najdôležitejším obdobím pri formovaní človeka. V zbierke sa objavujú aj básne s prírodnou tematikou. Celú zbierku ukončil básňami, v ktorých žiali nad smrťou najbližších.

b. zbierka: Ľudia v horách - písaná je voľným veršom. Autor zobrazil roľníka a jeho prácu. Poukazuje na jeho zápas o chlieb v drsnom horskom prostredí. To formuje charakter človeka. Táto zbierka je sprievodným textom k fotografiám Martinčeka.
b. zbierka: Stôl chudobných - nadväzuje na b. zbierku Zvony, ale doplnil ju o problematiku súčasnosti. Súčasnosť hodnotí z pozície morálnych postojov jednoduchého človeka. Zobrazuje horské prostredie, ľudí z Liptova, ktorí zápasia s prírodou od jari do jesene. Zobrazenie prírody nemá charakter jednoduchých opisov, ale stáva sa východiskom vo filozofickej pointe básní. Núti čitateľov zamyslieť sa. Najznámejšia báseň: Ovocie dozrieva

Tvorba pre deti:
Medovníkový domček
Mechúrik koščúrik
Modlitbičky
Zvieratníček
Lupienky
Kniha rozprávok – inšpiroval sa Dobšinského rozprávkami, venoval ich svojej dcére Zuzke
Rúfus vo svojej tvorbe vzťah k rodnému kraju spája s láskou k jednoduchým ľudom a vzdáva hold ich práci.


Daniel Hevier (1955- )

-nar. sa v BA, študoval na FF UK
-pracoval v ČS rozhlase, šéfredaktor vydavav. Mladé letá, vydav. Hevi
-začal tvoriť ako stredoškolák
-debutoval zb. Motýlí kolotoč:
-radosť zo života, z prírody, z rodinného zázemia, z lásky
-zb. S otcom v záhrade:
-témy z prvej zbierky
-pribudla téma úcta k práci a láska k človeku
-zb. Vták pije z koľaje:
-zamýšľa sa nad možnosťami poézie
-zb. Nonstop: píše o mladej generácii, moderné slová
-charakteristika jeho tvorby: zvukomalebné slová, rým, voľný verš
-píše aj pre deti a texty piesní (Superstar)

Piesňové texty- Poppoézia:
-v 60. r. sa na Slov. objavujú prvé bigbeatové skupiny
-na zač. slov. textov stoja Kamil Peteraj a Boris Filan (písali pre Prúdy)
-Peteraj písal texty pre Limit, Prúdy a Mariku Gombitovú
-Boris Filan sa podieľal na úspechoch skupiny Prúdy a spolupracoval s Elán-om
-Daniel Mikletič- Banket a Vidiek
-Ján Štrasser- niekt. texty pre muzikály (Cyrano z predmestia)


Ľubomír Feldek: (1936- )

-trnavská skupina- konkretista
-jeho poézia nesie znaky ich poetiky
-zdôrazňoval experiment
-vyštudoval na VŠ pedagogickej
-pracoval ako redaktor
-po 89 pôsobil krátko v politike, v súčasnosti žije v Prahe
-1959 jeho prvá básnická skladba Hra pre tvoje modré oči:
-verše i próza
-dieťa považuje za rovnocenného partnera
-skladba bola zošrotovaná- jeho otec politický väzeň
-prvá zbierka Jediný slaný domov:
-hra so slovami
-b. Sonet o vtákovi čatákovi
-b. Romanca o uličke pod Michalskou bránou:
-píše o študentoch, kt. sa na tomto mieste vždy utíšia, lebo sa boja a veria povesti, že by nedokončlili štúdiá
-neboja sa jej len staré predavačky
-v tejto zbierke využíva voľný verš, rýmovaný verš, báseň pásmo
-čerpá z vlastnej skúsenosti
-zb. Kriedový kruh:

-dominantnou témy vzťah ženy a muža
-ustálená láska, kt. nachádza naplnenie v manželstve
-zb. Paracelsus: experiment, hra so slovami
„v tráve ostávajú vyležané tváre,
a na tvárach stopy po trávovom tvare“
-zb. satirických básní Slovák na Mesiaci:
-báseň Nápis na pomníku filozofa: „ v myslení bol som esom; Myslel som. Preto nie som.“
-pre deti: Modrá a Zelená kniha rozprávok
-divadelné hry: Horor v horárni
-spracoval Hviezdoslavovu Hájnikovu ženu
-vytvoril niekoľko možností Villányho smrti
-prekladal Majakovskijho (RUS); Rimbauda (FR)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk