Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Téma č.4 Humanizmus a renesancia

Téma č.4 Humanizmus a renesancia
(14.–17. storočie)

Nová literatúra je výrazom nového spôsobu myslenia, ktorý potláča všetky ideály stredoveku.
Renesancia – pochádza z francúzkeho slova renezáns, čo znamená obroda alebo znovuzrodenie.
Humanizmus – pochádza z latinského humánus čo je ľudský.
Vzniká v taliansku a odtiaľ sa širi ďalej do ostatných štátov. Išlo o obrodu človeka v duchu antických ideálov.
Spoločenská situácia
1.) nastáva kríza feudalizmu a s tým súvisiaca kríza církvi.
2.) Rozvoj miest
3.) Rozvoj vedy a techniky, zmena predstáv vo svete. V roku 1445 vnález kníhtlače Ján Gutemberg.

Základné znaky –

1. vznik 13./14.- 16./17.- Taliansko
2. v popredí je rozum
3. od nadpozemského k pozemskému- hlása radostné prežívanie na tomto svete
4. obroda k duchu antických ideálov
5. vznik 3 nových myšlienkových smerov:
racionalizmus- rozum
senzualizmus- zmyslové vnímanie
individualizmus- v popredí je jednotlivec
6. hrdina: mešťan alebo šľachtic
7. žánre: vyššie: tragédia
nižšie: komédia, epos
8. jazyk: národné jazyky

• Spol. podmienky: prechod od stredoveku do novoveku, feudalizmus zaniká, rozvíja sa kapitalizmus, manufaktúry, továrne, dochádza ku kríze Cirkvi, rozvoj miest a mešťanov


Dante Alighieri - Božská komédia

-má 3 časti: Peklo, Očistec, Raj
-peklo zn. stredovek, očistec zn. túžbu zmeniť svet a raj zn. obdobie, kedy vládne láska
-peklom a očistcom ho sprevádza Vergílius, rajom Beatrice
-opisuje cestu podsvetím, kde ho sprevádza Vergílius
-básnik sa stretáva s množstvom odporcom, ale aj priateľov
-netají sa láskou k vlasti, k Beatrice, k antickej vzdelanosti
-jeho duša predst. ľudstvo, Vergílius rozum a Beatrice náboženstvo a teológiu


Wiliam Shakespeare - Hamlet

a)tragédie: Rómeo a Júlia, Hamlet, Othelo, Kráľ Lear
b)komédie: Veselé panie z Windsoru, Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej
c)hist. hry: Richard III., Július Cézar, Henrich VI.

-dej sa odohráva v Dánsku na hrade Elsinor
-Hamlet tu bojuje za spravodlivý svet, ktorému obetuje vlastný život aj život svojich blízkych
-autor kritizuje chamtivosť, krutosť, nečestnosť, vyzdvihuje boj za spravodlivosť a ideály
Rómeo a Júlia

-ide o tragédiu 2 mladých ľudí, kt. pochádzajú z rozvadených rodín /Montekovcov, Capuletovcov/
-nenávidia sa a bránia im v láske
-až smrť Rómea a Júlie prináša zmierenie rodov
-autor vyzdvihuje potrebu lásky a právo na ňu, kritizuje nenávisť a nepriateľstvo

Miguel de Cervantes Savedra - Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha

-zámerom bolo zosmiešniť rytierske romány
-do konfliktu stavia dva svety: svet ideálov a svet skutočnosti
-témou je neúspešný súboj Dona Quojota s veternými mlynmi
-autor vyzdvihuje rozum, kritika feudálneho sveta

Daniel Krman ml. - Cestovný denník
Dynamickým a jednoduchým štýlom zachytáva príbeh cestovania. Zaujíma sa o život obyvateľov krajín, ktorými prechádza. Zaujíma sa o zvyky, obyčaje, odev, sociálne podmienky. Oboznamuje čitateľa s dôležitými historickými udalosťami. Všíma si slovanské národy.

Matej Bel - storicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku
- spis, v kt. zverejnil výsledky svojich pozorovaní
- 4 zväzky, v kt. sa dotýka zemepisných, historických, národopisných ?, problémov hornouhorských stolíc
- vyzdvihoval starobylosť a pracovitosť Slovákov

Heroikomická postava
-Nevykonáva žiadne hrdinské skutky, ale do bodky plní príkazy svojich nadriadených
-Tým zdôrazňuje nezmyselnosť vojny a pseudohrdinstvo dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády


Úvaha

- je subjektívny útvar a demonštrujeme to používaním 1.os. jed. č.
- je to útvar výkladového slohového postupu
- prostredníctvom úvahy sa vyjadrujeme a hodnotíme spoločnosť, jej myslenie a konanie
- autor zaujíma subjektívny postoj, avšak tento postoj musí byť podložený logickými, objektívnymi skutočnosťami
- vyskytuje sa v náučnom štýle (kritika, recenzia), v publicistickom štýle (úvodník, komentár) a v umeleckom štýle, a to v poézii (reflexívna lyrika), v próze a dráme (v reči rozprávača i v reči postavy)

Výrazové prostriedky: zdrobneliny, slengy, abstraktné výrazy, frazeologizmy, odborné termíny, metafory, opakovanie slov na začiatku vety.


Výklad
- je základným útvarom, patrí medzi písomné útvary
- zväčša sa prestupuje výkladový slohový postup s opisným slohovým postupom
- uvádzajú sa argumenty (dôkazy) a príklady
– používa sa v učebniciach, vedeckých publikáciách, článkoch
- cieľ – objektívne vysvetliť neznámy jav – 3. Os.

Rozdiely mezdzi úvahou a výkladom
- úvaha sa člení na odseky
- výklad sa člení na Ú, J, Z

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk