Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Téma č.21 Slovenská medzivojnová próza

Téma č.21 Slovenská medzivojnová próza

1. Tematika * vojnové zážitky
* povojnová sociálna skutočnosť
* historické deje
* súčasná spoločenská, politická a kultúrna problematika

2. Pluralita literatúry a umenia = vedľa seba existujú viaceté umelecké smery

3. 3 generácie a) staršia - autori, ktorí písali aj pred vojnou: Timrava, Kukučín, Tajovský, Jesenský, Šoltésová, Jégé
b) stredná- autori, ktorí do literatúry vstúpili počas vojny a príznačné je pre nich experimentátorské úsilie: Hrušovský, Hronský
c) mladá nastupujúca- odlišné skupiny zoskupené okolo časopisov (Mladé Slovensko, Svojeť), rozvíjajúce sa individuality: Vámoš, Horváth, Latz
- okolo časopisu DAV: Jilemnický
- okolo časopisu Vatra s katolíckou orientáciou: M. Hurban

Realizmus → 3. vlna realizmu prebieha v 3 líniách:
1. líniou je priame rozvíjanie realistickej tradície (Jégé, Jesenský, Mária Gregová)
2. líniu predstavuje sociálno-psychologický realizmus (Urban, Hronský)
3. líniu predstavuje socialistický realizmus (Kráľ, Jilemnický).

Ladislav Nádaši Jégé

3 vlna literárneho realizmu – v tvorbe využívajú znaky realistov Kukučína a Timravy a námety sú väčšinou historické

pred rokom 1918 – novela Výhody spoločenského života
po roku 1918 - historický román Svätopluk – narúša ideálnu predstavu, prináša vlastnú – S. – človeka s ľudskými chybami, slabosťami a vášňami → na úkor historickej pravdivosti (skrášľuje históriu).

Historický román Adam Šangala – obeťou politickej moci býva najčastejšie obyčajný človek.

17. storočie – protireformácia a protiturecké boje (cirkev, šľachta – zdroj neobmedzenej moci ). Adam Šangala – individuálna zmluva (poprava otca) – útek (Orava – Žilina – Trnava) – stretáva dobro, ale hlavne zlo, keď nájde osobné šťastie – dolapia ho a popravia. Jeho putovanie radenie epizód popretkávané charakteristikami ľudí, prostredia a pomerov tej doby, zmysel pre detail.

súčasnosť – román Cesta životom ,Román Alina Oršágová


Sociálno – psychologický realizmus

Znaky: Vychádza sa z domáceho i svetového realizmu avšak sa využíva vplyv expresionizmu. Prevláda sociálna tematika. Do popredia sa dostávajú obyčajní ľudia, ktorí sú v mravnej prevahe nad tými, čo majú bohatstvo, moc a postavenie. Do popredia sa dostáva pohľad do vnútra človeka a tým cez postavu zobrazuje vonkajšiu skutočnosť. Postavy sa snažia prekonať zlo a nespravodlivosť páchanú na nižších vrstvách. Dej je zväčša zasadený do dedinského prostredia.

Jozef Cíger Hronský

začiatky – poviedková tvorba a novelistika, humorne ladené prózy (Kukučínov typ poviedky)
zb. poviedok: V nás
Domov
Medové srdce
Podpolianské rozprávky
Tomčíkovci
Sedem sŕdc – príbehy 7 žien; výborný prienik do ženskej psychiky
Jozef Mak - Dedinskú tematiku rozoberá v románe Na bukovom dvore.
r. Pisár Gráč
r. Andreas Búr Majster r. svet na trasovisku – sú tu dve ideovo – romantické roviny. V prvej sa autor zaoberá spojením človeka so zemou, ktorú obrába a na ktorej žije. V druhej rovine vzjadruje svoj názor na SNP pričom konštatuje, že nie je možné aby národ povstal proti vlastnému štátu.
Milo Urban

Novelistika: zb. Výkriky bez ozveny, zb. Z tichého frontu
novela: Jašek Kutliak spod Bučinky, Za vyšným mlynom
1. román: Živý bič
2. román: Hmly na úsvite

Drak sa vracia
ÚTVAR: psychologicko - naturistická novela s podtitulom rozprávka
KOMPOZÍCIA: Skladá sa z 12 kapitol označených číslom a epilógu. Dielo je uvedené mottom:
„ Hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí, tvorí vhodnú látku pre hrdinskú rozprávku. “
J. Conrad: Lord Jim

POSTAVY: Drak, Martin Lepiš Madlušovie, Čierny Macek, Eva, Šimon
Téma: Opis života na dedine v starých časoch, keď ešte v mysliach ľudí žili čarodejnice, vedmy, bosoráci. Vzťah dvoch odlišných mužov, ich postupné zbližovanie.
Idea: Dielo má mravné vyznenie, ktoré nás vystríha pred odsudzovaním výnimočných, odlišných ľudí, len preto, že nezapadajú do rámca našej spoločnosti, predstavy o človeku. To, že je niečo iné, ešte neznamená, že je to zlé.


Socialistický realizmus

Vychádza zo skupiny DAV. Sú to predstavitelia, ktorí tak ako v poézii, ktorí vo svojej tvorbe presadzujú proletárske a ľavicovo orientované názory. Medzi najvýznamnejších prozaikov patrí Peter Jilemnický. Bojovali proti fašizmu, vojne a presadzovali odstránenie triednosti (nie triednej! ).

Peter Jilemnický román: Víťazný pád – dej sa odohráva na Kysuciach v povojnových rokoch. Je to kniha o kysuckej biede a kráse. Dejová osnova je zložená z troch zlomov hlavnej postavu Maťa Horoňa. 1. zlom – Horoň sa vracia z vojny úplne zmenený, dostáva sa do konfliktu s otcom, lebo si chce vziať za ženu chudobné dievča Magdalénu Kotrizovú. Magdaléna ho však zrádza a Maťo ju zabije. 2. zlom – po nešťastnej otcovej smrti sa Maťo rozhodne hospodáriť na otcovskej pôde, voda mu však zoberie dom i celú úrodu. 3. zlom – Maťo sa nevzdáva, nakoniec sa zžije s prírodou a prinúti ju, aby sa prebudila k novému životu.
román: Pole neorané, Kus cukru – rozoberá v nich obdobie kolektivizácie a odstraňovania triednych rozdielov a združstevňovanie dedín.
román: Kronika – zachytáva tu SNP avšak zjednodušene podľa ideových a politických názorov nastupujúceho systému (1947). Do popredia sa tu dostáva aj kolektivizmus a zdôrazňovanie vedúcej úlohy KS v ďalšom vývoji. V 60-tych rokoch je toto dielo normotvorným základom tvorby metódou socialistického realizmu.

Naturizmus

::obdobie
- vznik koniec 19.ST vo FR
- 30.roky 20.ST | SVK
::hrdina
- zvláštni ľudia, v styku s prírodou, konajú pudovo a pod vplyvom emócii
::konflikt
::lit. druhy, postupy
- neveľký dôraz na dej
- tajuplnosť, záhady
- novela> román
::iné
- opisuje návrat k obyčajnému prostrediu - k prírode
- próza naturizmu = lyrizovaná próza
- dej v mýtickom svete, odmietanie mesta
Expresionizmus

::obdobie
- koniec 19.ST
::hrdina
- spravidla poznačený vojnou
- spravidla zachytený v životnej kríze
::konflikt
::lit. druhy, postupy
- atmosféra smutná, tragická
::iné
- vyjadrenie vnútorných zážitkov
- skutočnosť zobrazovaná pomocou silných emócii a citov

Rečnícky štýl
-verejný, hlavne v ústnych prejavoch
ústny prejav 1. kratší rozsah, koncentrovanejší, zaujímavejší obsah
2. prehľadnejšia kompozícia a štylizácia
3. používanie mimojazykových prostriedkov- mimika, gestikulácia, intonácia
-môže byť doplnený diskusiou

Žánre rečníckeho štýlu
1.agitačné (politická a súdna reč)
2.náučné (prednášky, referát)
3. príležitostné (spoločenský príhovor, smútočný

Fázy tvorenia prejavu
a).zhromažďovanie faktov
b). kompozícia a štylizácia
c). spôsob naučenia
d). prednes

Útvary rečníckeho štýlu
Agitačné/ agitačno-propagačné
-politická reč (parlamentný prejav, prejav zasadnutí strany,
predvolebné...)
-súdna reč (obžaloba, obhajoba- veľa znakov s administratívnym
štýlom)
-cirkevné prejavy (kázne- hybridný útvar- vykladá náboženský text, snaží sa presvedčiť poslucháča o pravdivosti)

Náučné prejavy
- prednáška (hovorený výklad)
- referáty
- replikové príspevky - diskusný- dospieť k spoločnému názoru
- 4 časti (oslovenie, nadviazanie,
vyjadrenie svojho názoru, poďakovanie za slovo)
- polemický- spor, presvedčený o svojej pravde
- debatný- pokojné vymieňanie názorov na
viacero tém, nie natoľko organizované, nemusí
vyplynúť záver
Príležitostné- verejné
-slávnostný prejav (jubilejný, gratulačný, spomienkový..)
-rámcový
-informačný (konferenciérske, výstrahy)
- rodinné -krstný, sobášny, úmrtný...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk