Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nadrealizmus a katolícka moderna

Nadrealizmus

-pokračovanie realizmu
-počas svojho vývinu prešiel niektorými etapami:
1.)1935 – Uťaté ruky – R. Fabry
2.)1938 – zborník Áno a nie
Znaky:
-predstavitelia chceli preklenúť priepasť medzi umením a spol.
-chceli riešiť mravnú a myšlienkovú problematiku človeka
-usilovali sa o poéziu „nového videnia“
-chceli vytvoriť vl. program, kt. vyjadrili v zborníku Áno a nie išlo o tzv. laboratórnu poéziu (pokusnú) – vyskúšať rytmické a obrazotvorné vlastnosti slov. jazyka v poézii
-využívali aj podnety zo psychológie (S. Freund) – automatické písanie – tvorba básnika nekontrolovaná logikou – psychoautomatizmus – uvoľňovanie tvorivých síl podvedomého života, využíval podnet z filmu a výtvarníctva
-používali voľný verš
-tzv. genitívnu metaforu – väzba podst. mena v N s podst. menom v G – nezhodný prívlastok napr. prepelice viniča
-vystupovali proti fašizmu
-graf. úprava – vylučovali interpunkciu


Rudolf Fabry

-zakladateľ nadrealizmu
-ovplyvnený avangardou lit. i výtvar.
Uťaté ruky:
-debut – zbierka
-nová protitradičná poézia
-odmieta dovtedajšiu poéziu, je za novú poéziu „nového videnia“
-využíval voľný verš – nemá určitý počet slabík
-patria sem aj básne s pokusom o automatické písanie
Vodné hodiny, hodiny piesočné:
-touto zb. reaguje na zánik ČSR, na zač. fašizmus nesúhlasí s týmto obdobím
Ja je niekto iný:
-predstavuje vrchol slov. nadrealizmu
-zložitá kompozícia, voľný verš, zložité bohaté metafory
-nachádza trag. vízie, obraz zániku kontinentov, masovej smrti
-vyjadruje básnikov vnút. svet, postavenie človeka v odlučtenej dobe a protest proti vojno. mučeniu


Katolícka Moderna

-má korene v stredovekej lit., náboženskej duchovnej poézii
Proglas – 1. slov. nábože. báseň
Cantus Katolici – 1. tlačový spevník, kato. nábož. poézia
-moderná katolícka tvorba bolo ovplyvnená poetizmom a nadrealiz.
-katol. moderna sa delí na 2 druhy:
1.časová – výročia, sviatky, úmrtia, poli. Udalosti,..
2.nadčasová – bytie, reflexie, o zmysle života
-predtým nemali jednotnú poetiku ani program, od ost. básnikov sa odlišovali jednoznačným katolizmom a medzi sebou sa diferencovali podľa štýlov, vzorov, osob.
schopností, kvality, foriem lit. podanie
-išlo o poéziu náročnú intelektuálne, meditatívne, reflexívnu, kt. vyrastala z tradičných
koreňov slov. duchovnej lyriky a vedúcim básnikom R. Dilong

Rudolf Dilong
-bol vedúcov osobnosťou katolíckej moderny
-do slov. lit. sa zapísal 10 básni a zb.
Dýchajte lazy!, Helena nosí ľaliu, Hviezda a smútok
Konvália:
-prihovára sa svojim rodákom a ubezpečuje ich, že básnik neonemel, ale napriek
skučaniu vekov, zdivočelému času, neusínajúcim optimizmom, z nádejou očakáva, že
ešte piesňou o šťastnej piesne oveje svoje ústa

Andrej Žanrov
-regionálna lit. (pochádzal z Kuklova)
Tvorba:
Stráž pri Morave:
-prvotina
-reakcia na život. realitu
Začal tvoriť verše tzv. poézia biča
Presievač piesku:
-má 2 časti:
1.časť – tragický osud slov. emigrácie, Kvapka krvi (reakcia na August 1968)
2.časť – básne všeobecne ladené, lyricko-reflex. nálady a premeny rôznych období
porovnáva s ľud. túžbami

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk