Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Idea slovanskej vzájomnosti

MO 7 - IDEA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI

Národné hnutie na Slovensku sa ocitlo vo veľmi ťažkej a nepriaznivej situácii. Z jazyk. stránky pokračoval rozvoj lit. v oboch spis. jazykoch – v bernolákovčine (Hollý) i v češtine (Kollár). Spisovatelia sa usilovali utvoriť novú ideológiu, o kt. by sa mohlo národ. hnutie oprieť. Takúto oporu videli v slovan. vzájomnosti a v dávnej minulosti. Myšlienku slovan. vzájomnosti rozpracoval J. Kollár.


Ján Kollár

· významný predstaviteľ klasicizmu a preromantizmu
· základnom jeho tvorby sa stala myšlienka slovanskej vzájomnosti, kt. bola v tých časoch oporou národného hnutia
· v jeho poézii mali významné miesto nielen vlastenecké a národnobuditeľské idey, ale aj ľúbostné motívy, kt. neskôr naplno rozvíja v skladbe Slávy dcera

Slávy dcera
· vyjadril tu myšlienku slovanskej vzájomnosti
· básnická skladba o láske k žene a slovanskej vlasti, inšpirovaná láskou autora k Frederike Schmidtovej, s kt. sa zoznámil počas štúdií v Nemecku
· ústrednými témami sú vlastenectvo a ľúbostný cit v prvom vydaní mala 3 spevy a neskôr skladbu rozšíril na 5 spevov
· 615 sonetov v 5 spevoch + předspev
· napísaná časomierou – zachytená min., prítomnosť a budúcnosť
Hl. motívy:
-slovanské utrpenie v min.
-obdiv k Rusku (Dubisko)
-ISV (Idea Slov. vzájomnosti)
-obraz odvekého nepriateľa Slovanov – Nemecko
-odrodilstvo
-odsúdenie potláčaných národov
-obraz lepšej budúcnosti Slovanov
· v prvom vydaní mala 3 spevy a neskôr skladbu rozšíril na 5 spevov:
1. Sála
2. Labe, Rén, Vltava
3. Dunaj
4. Léthé
5. Acheron
· celá skladba sa začína Předzpěvom, kt. je jednou z najkrajších a najznámejších častí. Je písaný časomierou. Básnik žiali nad osudom ponemčeného slova. kmeňa Lužických Srbov.

„Aj zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím,
někdy kolébka, nyní národu mého rakev.“

·obáva sa, aby podobný osud nestihol aj Slovensko

1.Sála
-obsahuje väčšinou ľúbostné sonety, v kt. ospevuje svoju milú, spomína si na krásne časy v Jene. Zo svojej milej utvoril ideál slovanskej devy, vybájenú dcéru bohyne Slávy, Mínu. Na konci spevu sa lúči s Mínou, sľubuje jej vernosť a zanecháva ju v krajine, v kt. s ňou bol šťastný.

2. Labe, Rén, Vltava
-prechádza územiami, kde voľakedy žili Slovania, žiali nad ich osudom. Spomína na Mínu so žiaľom, pretože je už ďaleko od nej.

3. Dunaj
-básnik prichádza na Slovensko, kde vidí iba biedu, krivdu a utrpenie. Ospevuje znovu svoju milovanú devu, zjavuje sa mu však mŕtva Mína a on túži umrieť.

4. Léthé a 5. Acheron
-Mína sa mení na vílu a sprevádza autora po slovanskom nebi a pekle. Léthé – gr. mytológii rieka zabudnutia, Acheron – gr. mytológii rieka pretekajúca podsvetím.

dejová osnova:
-bohyňa Sláva, predstavujúca Slovanstvo, sa sťažuje v rade bohov, aké krivdy museli Slovania v minulosti pretrpieť bohovia rozhodnú, aby Milek, syn bohyne Lady, stvoril dcéru Slávy, ako ideálny symbol slovanskej budúcnosti, ktorá by Slovanom odčinila predchádzajúce utrpenie a postavila ich medzi popredné národy sveta
Ján Hollý

-patrí do regionálnej literatúry
-je predstaviteľom vyššieho klasicistického štýlu
-svoju tvorbu napísal v Bernolákovčine, ale vedel pochopiť aj štúrovcov a nepostavil sa proti nim
-je tvorcom Slovenských eposov. Prejavil sa vplyv antiky. Diela obsahujú časomieru, invokáciu (vzívanie múzi), propozíciu (naznačenie deja).
Napísal 3 veľké eposy:
1. Svatopluk
2. Cirillo-Metodiada
3. Sláv
V eposoch chcel ospievať slávnu minulosť Slovanov, vyzdvihnúť cenu slobody, mieru, lásky k vlasti, odsúdiť otroctvo, vojny, dobyvačnosť.
-eposy Svatopluk a Cirillo-Metodiada majú historický základ.
-epos Sláv má vybájený dej, je situovaný do dávnej minulosti.


Svatopluk:

·je prvým umeleckým spracovaním časti slovenských dejín.
·má 12 spevov – na zač. každého spevu podáva autor jeho krátky obsah (propozícia)
·dejovou osnovou eposu je Svätoplukova cesta k víťazstvu nad Nemcami a boje medzi slove. a nemec. vojskami.
·dej je bohatý, vystupujú v ňom historické, ale aj vymyslené postavy (Zemižízeň, Všeslav,...)
1.spev – predstavuje úvod, invokáciu, v kt. prosí Umku o pomoc pri tvorbe tohto eposu
5.spev – Zemižízňova reč na sneme, kde sa rozhoduje o boji za udržanie slobody. Táto reč presvedčila Svatopluka o potrebe brániť slobodu ľudu.
6.spev – u Karolmana sa chystá hostina, na kt. Svatopluk rozpráva báj o príchode Slovanov do Európy z pravlasti Indie, o ich zvykoch a spôsobe života
9.spev – medzi oboma str. zúri boj. Svätopluk prichádza na čele nemeckého posolstva na Devín prehovoriť Slovákov, aby so dobrovoľne vzdali a jeho uznali za svojho panovníka. Nastáva kríza. Po ďalších dohováraniach a Všeslavovom návrhu, že ho uznajú za panovníka, ak sa pridá na ich stranu, Svätopluk sa musí rozhodnúť. Pridáva sa na stranu Slovanov.
12. spev – boj 2 najudatnejších Bridvalada a Svätopluka. Svätopluk nakoniec porazí. Keď sa má na sneme rozhodnúť či slúžiť Nemcom a či svojmu rodu neovplyvňuje ho Boh podľa vzoru antiky.


Epos Cirillo-Merodiada

-v 6 spevoch zvelebil príchod Cyrila a Metoda na Slovensko a ich krešťanské poslanie


Epos Sláv

-dej je celkom vymyslený, vybájený
-dej situuje do čiast našich predkov zobrazuje hrdinstvo záchrancov – Slovákov na čele so Slávom v boji proti lúpežnému kmeňu Čudov
-má 6 spevov

Témy zo súčasnosti spracoval v idylických básňach, v elégiách a v ódach.
Idylické básne
-obsahujú 21 básní
-nazval ich Selanky
-zachytil ľud. prostredie. Hollý v nich ospieval slove. prírodu, dedinský život a ľud. zvyky.
-jednotlivé Selanky pomenúva menami (Jaroslav, Ľubko,...) a hovoria aj o tradíciách

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk