Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská romantická literatúra

Slovenská romantická literatúra

Spoločenská situácia: -pokusy o oslobodenie národa
-útlak - národnostný, hospodársky
-literatúra mala národnoobrannú funkciu
Hlavné znaky: - na tvorbu vplývala ľudová slovesnosť
-literatúra bola písaná v štúrovskej slovenčine a mala národnooslobodzovací charakter
-literatúra slúžila ako prostriedok pre uverejňovanie politických cieľov
-uplatňovanie sylabického systému
-symboly(orol, Tatry, Jánošík)


Charakteristika:

Romantizmus je literárny smer podmienený zmenami v spoločnosti a politickom živote po buržoáznych revolúciách v Európe, ktoré vyhlasovali rovnosť všetkých ľudí, právo každého jednotlivca na slobodný, úspešný život - na rozdiel od klasicizmu (predchádzajúceho literárneho obdobia), ktorý podriadil osobné šťastie človeka povinnosti rešpektovať nadosobné „vyššie" zákony. V porovnaní s realizmom (nasledujúcim literárnym obdobím), ktorý opisoval a kritizoval realitu, romantizmus často prostredníctvom ľudovej slovesnosti uniká do minulosti, resp. uplatňuje idealizáciu.


Autory:

Karol Kuzmány, Ľudovít Štúr, Samo Chalupka, Ján Botto, Pavol Országh Hviezdoslav, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Kalinčiak

Ľudovít Štúr: - bol básnik
- hlavné politické ciele: -zrovnoprávnenie slovenského národa
-odstránenie poddanstva a zbytkov feudalizmu
-presadenie demokratických reforiem v Uhorsku
- politická činnosť"- 1843 - Nárečie slovenské alebo potreba písať v tomto nárečí
- 1844 - Almanach Nitra(prvé dielo v spisovnej slovenčine)
- 1846 - Náuka reči slovanskej
- 1848 - SNR - vo Viedni - povstanie proti uhorskej vláde, Liptovský Mikuláš - Požiadavky Slovenského Národa
-ďalšia tvorba: - Dumky večerní - osobná a úvahová lyrika
- Spevy a piesne - porevolučné básne

Karol Kuzmány: - román Ladislav - príbeh lásky a cestopis

Samo Chalupka: - jeho básne mali vačšinou protitureckú alebo Jánošikovskú tematiku
-tvorba: -Turčín Poničan - malého chlapca zajali Turci a vychovali ho
- Likavský vazeň - boj za slobodu, Jánošík
- Junák - boj za slobodu, Jánošík
- Mor ho! - rímsky cisár sa pokúša dobyť slovanskú zem ale jej obyvatelia sú ochotní zomrieť vo vopred prehratom boji za slobodu pretože za žiadnych okolností nepripúšťajú otroctvo, odporcovia umierajú v boji do posledného a cisár si uvedomuje, že sa nemá z čoho tešiť pretože prišiel o veľmi veľkú časť armády a tento fanatický ľud evidentne nie je možné zbaviť slobody.
- báseň pozdvihuje revolučné ideály a povzbudzuje ľudí vzoprieť sa proti každému utlačovateľovi

Ján Botto: tvorba: - Báj a Dunaj - symbolika Slovenska
- Margita a Besná
- Žltá Lalia
- Smrť Jánošíkova - Jánošíkova banda napravuje krivdy pánov na Slovenskom ľude. Dávajú peniaze chudobným. Ľudia majú radi Jánošíka. Jánošíka v krčme chytia, ale sľúbia mu slobodu ak im dá svoje poklady. On nesúhlasí. Zabijú ho. "Sloboda, sloboda, slobodienka moja, pre teba mi páni šibenicu stroja! Pretože som ťa chytil, keď ťa psi trhali, i vyniesol omdletú medzi Tatier skaly, vlastným dychom ťa choval, na srdci zohrieval a ťažké tvoje rany slzami polieval : prečo mrieť?- Oj rád zomriem, bos´ sa by mne milá, za to jedným pozrením dávno odmenila...!"
-Hlavnou myšlienkou diela je utrpenie, hrdinstvo, odvaha a nebojácnosť nášho ľudu

Janko Kráľ: - tvorba: - Duma Bratislavská - pojednáva o nedostatku štúrovcov
- Orol - mládenec opúšťa matku pre vlasť
- Orol vták
- Jarná pieseň
- Krajinská pieseň
- Zverbovaný - balada
- Povesti
- Zakliata panna vo Váhu a divný Janko - balada
- autor hľadá sám seba
-Výlomky z Jánošíka

Ján Kalinčiak: - písal intímnu lyriku
- založil žáner historickej povesti
- Púť lásky - romantická povesť

Pavol Országh Hviezdoslav: - náročné vyjadrovanie
- námety čerpal zo života
- tvorba: - Hájnikova žena - viď čd
- Ežo + Gábor Vlkolinský - úpadok zemianstva

Andrej Sládkovič: - tovrba: - Detvan - viď čd

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk