Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zhrnutie orientálnej, gréckej a antickej literatúry

Literatúra

Orientálna literatúra : a) Sumerská, b) Akkadská, c) Staroegyptská

Epos o Gilgamešovi : Epická báseň o hrdinovi Gilgamešovi zachovaná na 12 hlinených tabuľkách, napísaných v akkadčtine. Bola objavená v knižnici kráľa Aššurbanpala. Hrdinský epos o prísnom kráľovi mesta Uruk - Gilgamešovi. Obyvatelia mesta prosia bohov o pomoc, aby im pomohli pred kráľovou krutosťou, a tak bohovia vytvoria polodivého človeka Enkidua, obdareného neobyčajnou silou. Enkidu prichádza do Uruku, víťazne zápasí z Gilgamešom a spriatelí sa s ním. Obaja sa spoločne vypravia do libanonských hôr, aby zničili krutého obra Chuvavu. S pomocou boha slnka Chuvavu premôžu. Po návrate do Uruku ku Gilgamešovi vzplanie láskou bohyňa Ištar. Gilgameš ju odmietne a za trest prichádza na zem nebeský býk. Gilgameš s Enkiduom ho zabijú, Enkidu urazí bohyňu, tým privolá jej kliatbu a zomiera. Po jeho smrti Gilgameš hľadá tajomstvo večného života. Záverečná časť eposu obsahuje rozhovor medzi Gilgamešom a Enkiduovou dušou, vyvolanou z podsvetia, v ktorom sa Gilgameš dozvedá o pochmúrnom živote po smrti.

Hebrejská literatúra : Biblia (1. tisícročie p.n.l), delí sa na dve časti : Starý a Nový zákon.
Starý zákon bol pôvodne a je až dodnes svätou knihou židovského náboženstva. Vznikal v priebehu viacerých storočí pred narodením Krista. Kresťania ho prevzali ako prvú časť svojej Biblie. Nový zákon je špecificky kresťanská zbierka biblických kníh. Novozákonné knihy vznikli v 1. storočí n.l.

Starý zákon predstavuje 46 kníh a sú trojakého druhu:
a) historické (dejepisné)- päť kníh Mojžišových (Genezis, Exodus,Levicitus, Numeri a Deuteronomium.), Kniha Jozue, Kniha sudcov, Kniha Rút
b) poučné a básnické - Jób, Žalmy, Kniha prísloví…
c) prorocké- Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a iné

Nový zákon sa delí na 27 kníh
a) historické (dejepisné) štyri evanjeliá - (podľa sv. Matúša, Marka, Lukáša a Jána) a Skutky apoštolov
b) poučné - listy apoštolov
c) prorocké - zjavenie sv. Jána - Apokalypsa

Antická literatúra: zahŕňa starovekú a grécku a rímsku literatúru

Grécka literatúra
Najlepšie grécke diela : Homérove a Hesiodove básne. Homér (9. stor p.n.l.) - dve veľdiela gréckeho písomníctva - eposy Ilias a Odysea

Ilias - obsahuje takmer 16000 hexametrových veršov (hexameter - šesťstopý verš), dejovo sa dotýka posledných 51 dní desaťročnej vojny s početnými retrospektívami.Opisuje vojnu medzi Trójou a Spartou, ktorú vyvolal syn trójskeho kráľa Priama Paris, ktorý uniesol krásnu ženu spartského kráľa Menelaa.

Ústredným motívom diela je hnev najväčšieho gréckeho bojovníka Achilla, Péleovho syna. Boje pred Trójou pomaly pokračujú, postupne sa v jednotlivých epizódach predstavujú poprední grécki a trójski bojovníci.


Odysea - dej sa odohráva na sklonku desiateho roka po skončení trójskej vojny. Odyseus sa vyznamenal tým, že dal postaviť pred hradbami Tróje obrovského dreveného koňa, do ktorého sa ukryli najlepší achájski bojovníci a takto pomocou ľsti dobyli a zničili hrdinské mesto. Vojna v starovekom epose je však meraním síl smrteľníkov a zábavou bohov. Z vôle bohov sa všetci, čo sa mali zachrániť, dávno vrátili do svojich domovov. Jediný, komu bohovia dlho nedožičili vrátiť sa, bol Odyseus. Odysea stíha hnev morského vládcu Poseidona a ochraňuje moc bohyne Pallas Atény. Odysea má 12000 hexametrových veršov a zobrazuje najmä posledných 41 dní desaťročného putovania itackého kráľa Odysea pri návrate z trójskej vojny.

Ezopove bájky (6. stor. p.n.l.)

Bájka je alegorická literárna forma. Dej sa spravidla odohráva v živočíšnej ríši. Zviera reprezentuje ľudskú vlastnosť. ,, napr. Jeleň pri jazierku, Jupiter a opica,, Pes a kúsok mäsa a i.

Grécka lyrika - Archilochos, Alkaios, Anakreon, Sapfo

Sapfo - v dome na ostrove Lesbos zriadila dom múz, kde sa mladé dievčatá učili službe bohom a umeniam. Byzantskí spisovatelia považovali jej tvorbu za neprístojnú, a tak jej diela spálili, zachovala sa len jediná báseň - Modlitba k Afrodite, a množstvo zlomkov

Grécka tragédia - Aischylos, Sofokles, Euripides, Aristofanes.

Sofokles - z jeho tvorby sa zachovalo 7 tragédií, najznámejšie sú Antigona a Kráľ Oidipus.

Antigona - vojna medzi Oidipovými synmi Polyneikom a Eteoklom sa skončila smrťou oboch bratov. Ich nástupca Kreon dá Eteokla ako obrancu vlasti pochovať so všetkými poctami, ale pod hrozbou smrti zakáže urobiť to isté s vlastizradcom Polyneikom. Ich sestra Antigona nedbá na zákaz a vykoná príslušné obrady. Kreon ju pristihne a zavrie do skalnej hrobky.

Výstraha veštca Teiresia ho presvedčí, aby odvolal zákaz Polyneikovho pohrebu a oslobodil Antigonu, ktorá sa však obesila.

Kráľ Oidipus - Je to tragédia hrdinu usilujúceho sa za každú cenu uniknúť osudu, ktorý mu pripravili bohovia.

Aischylos - Pripútaný Prométheus a Oresteia
Euripides - Trójanky, Ifigénia v Tauride a Medea
Aristofanes - Oblaky, Jazdci, Lysistrata

Rímska literatúra Rimania prebrali všetky literárne poznatky od Grékov.

Dráma : Titus Maccius Plautus - 21 komédií -komédia o hrnci, Pseudolus a Chavastavý vojak

Epika : Marcus Tullius Cicero (O štáte, O zákonoch, O senáte)
Gaius Julius Caesar (Zápisky o vojne v Galii)
Poézia : najväčší rozmach za vlády cisára Augusta
Quintus Horácius Flaccus (Ódy, Satiry, Listy,)
Publius Vergílius Maro (Bucolica, Georgica, Aenas)
Publius Ovídius Naso (Lásky, Listy heroín, Umenie milovať, Metamorfózy,
Žalospevy, Listy z Pontu)


Antická filozofia

Herodotos: pokladáme ho za otca dejepisu (vo svojich dielach opisuje Feníciu, Egypt, grécko-perzské vojny

Lívius - 20 kníh o dejinách rímskeho národa
Suetonius - dejiny 12 rímskych cisárov
Tacitus - análi - historické zápisky
G.J Caesar - Zápisky o vojne v Galii

Filozofia - Hesiodos, Demoklitos, Herakleitos, Sokrates, Platón ( idealista, grécky filozof, hlásal, že svet je úbohým obrazom sveta duchovného, dokonalého), Aristoteles (zakladateľ logiky, základy všetkých prír. vied, bol politikom), Pytagoras.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk