Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Barok v európskej literatúre

Barok
(16.-17.storočie)
v európskej literatúre

Od slovíčka barocco – nepravidelná perla
Rozšíril sa z Talianska a Španielska až do celej Európy.

Spoločenské podmienky:
- súperenie panovníckych rodov v Európe
- turecká expanzia
- živelné pohromy
- 30-ročná vojna
- náboženské boje

Charakteristika:

Barok zachytáva a zdôrazňuje duchovné a prírodné princípy, ktoré stoja za poznávanou skutočnosťou a ovládajú ju.
V nepriaznivých životných podmienkach sa začala rodiť beznádejnosť a pesimizmus, filozofia je orientovaná na pesimizmus, beznádejnosť, pominuteľnosť ľudského života. Platnosť nadobúdalo presvedčenie o vanitas vanitatum (márnosť nad márnosť) všetkého pominuteľného.
Vzrástlo uvedomenie si dôležitosti kresťanskej viery.

Znaky barokovej literatúry
:
dekoratívnosť – ozdobnosť
pompéznosť – nádhera
patetickosť – nadnesenosť
Týmito znakmi chceli okúzliť a zapôsobiť na čitateľove zmysly. Pozemský svet ani zmyslová skúsenosť z renesancie sa nevytratili, len stratili svoj pôvodný význam a zmysel. Poznávaná skutočnosť sa mení na znaky, symboly, prostriedky, ktoré majú vyjadriť nevysloviteľné. Nad rozumom víťazí fantázia a viery, typické sú zobrazenia utrpenia pozemského života a pekelných múk.

Barokové antitézy:
protiklady bieda – prepych
prirodzenosť – prehnaná preumelkovanosť
pozemský život – posmrtný život
očakávanie lepšieho posmrtného života – strach zo smrti
viera v niečo lepšie – strach zo zatratenia
vyšší štýl v lit. – nižší štýl v lit.

Literatúra:
Pre Barokovú literatúru sú typické stredoveké žánre ako legenda, epos, duchovná pieseň. Je postavená na alegórii a symbolike. Štylistika literárneho baroka vytvorila pompézny (veľkolepý) knižný štýl, najmä básnický, so zložitými trópmi a figúrami a neobvyklými prekvapujúcimi obrazmi; najobľúbenejšie barokové trópy – antitéza, hyperbola.
Vyšší štýl – kvetnatý, patetický, zložité a neobvyklé figúry a trópy, protiklady
Nižší štýl – jednoduchší, témy z pozemského života, jazyk ľudovejší a obyčajnejší

Talianska Literatúra

Torquato Tasso

- epos Oslobodený Jeruzalem
Téma: Osudy ľudí počas 1. križiackej výpravy.
Hlavná myšlienka: Stretajú sa v ňom 2 ústredné témy, podfarbené ťažkou melanchóliou: Svet zbraní, úzko spätý s teologickými predstavami, Svet ľudských citov
Najpoužívanejšie trópy – antitézy, hyperbola.
- Jeruzalem so Svätým hrobom predstavujú duchovné absolútno, svetlo pravdy, ktoré treba dobiť.
- Moslimovia sú mocnosťami temnôt, záporných stavov duše, ktoré rôznymi spôsobmi prekážajú dosiahnuť čistotu a pokoj svedomia.

Anglická Literatúra

John Milton

- duchovný epos: Stratený raj
Spracoval tu biblický príbeh o stvorení sveta cez pád anjelov, neposlušnosť človeka až po vyhnanie Adama a Evy z raja.
Hlavná postava – Satan zosnuje proti Stvoriteľovi plán pomsty tým, že zvedie prarodičov na hriech, a tí musia opustiť raj.
Vykresľuje tu nádheru neba, krásy raja a temnotu pekla.

- duchovný epos: Raj znovu nájdený
Pokračuje v biblickom námete pokúšania Krista v púšti - 40dní.

Španielska Literatúra

Terézia Avilská

Vychádzala z predstavy, že najvyššie vzopätie ľudskej aktivity spočíva v dramatickom vnútornom napätí a v duchovnom splynutí s Kristom.

Luis de Góngor

Poézia s priveľmi zložitou obraznosťou, symbolikou, učenosťou i komplikovaným štýlom – gongorizmus – štýl pri využití množstva umeleckých prostriedkov.

Nemecká Literatúra

Hans Christoffel von Grimmelshausen

- román Dobrodružný Simplicius Simplicissmus
Opisuje osudy naivného chlapca Simplicissima za 30-ročnej vojny, ktorý sa dostane medzi vojakov, zažije všelijaké dobrodružstvá, až ho choroba a nešťastie privedú späť k Bohu a stane sa pustovníkom na opustenom ostrove.

- Pobehlica Guráž – dielo inšpirovalo B. Brechta k napísaniu hry Matka Guráž a jej deti
Pamflet – ostrý, útočný, hanlivý leták alebo článok

Česká Literatúra

Jan Amos Komenský

– učiteľ národov, pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof, politik.
Narodil sa na Morave. Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej. Táto cirkev patrila k protestantským cirkvám v Čechách a hlásila sa k husitským tradíciám. Po porážke českých stavov v bitke na Bielej hore sa Komenský musel skrývať pred cisárskymi vojskami.
V tom čase mu na mor zomrela manželka i dve deti. Východisko z trpkej situácie hľadal v práci.
Zavádzal úplne nové spôsoby v školskej dochádzke. Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná pre každé dieťa, či je bystré alebo hlúpe, bohaté alebo chudobné. Preslávil sa na svoju dobu revolučnými pojmami „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“.
Zomrel v Amsterdame, kde strávil veľkú časť svojho života.

Stredobodom jeho diela je ČLOVEK; ľudské veci boli pre neho veľké a obdivuhodné. Popri záujmu o prírodu venuje trvalú pozornosť aj ľudskej spoločnosti, sociálnym, politickým a náboženským otázkam.

- Nábožensko-filozofické dielo Labyrint světa a ráj srdce
Zobrazuje svet ako mesto, ktorým prechádza autor – pútnik so svojimi 2 sprievodcami, pomenovanými ako Vězvěd Všudybud (zosobňuje úsilie človeka) a Mámení (vlastnosti pohodlného človeka, ktorý sa prispôsobuje klamom a nedostatkom sveta). Autorovi umožnia vidieť trpkú pravdu a páchané neprávosti. Utečie z povrchového sveta do svojho vnútra a len tu, v „raji srdca“, nachádza Krista a pravý pokoj.

- Základný spis Didactica magna – Veľká didaktika
Zaoberá sa v nej takmer všetkými otázkami výchovy a vzdelávania, počínajúc cieľom výchovného pôsobenia, podmienkami, v ktorých sa výchova uskutočňuje, a prostriedkami výchovy.
Položil tu základy svojej ďalšej pedagogickej činnosti a základy na vytvorenie ucelenej pedagogickej sústavy. Vyniká systematickosťou výkladu, úsilím robiť z pedagogiky vedný odbor a nájsť zákony výchovného pôsobenia. Vyžaduje, aby ťažiskom výchovy bola bezprostredná, priama skúsenosť a zmyslové poznanie.Prihliada k vekovým stupňom a ako východisko zdôrazňuje vyučovanie v materinskom jazyku, nie tradičnej latinčine.
Jeho myšlienky o vzdelávaní sú tak moderné, že sa nimi natrvalo zapísal do dejín ľudskej kultúry.

- učebnica s obrázkami Orbis pictus (Svet v obrazoch)
Pôvodne učebnica latinčiny, neskôr prvá ilustrovaná učebnica cudzích jazykov vôbec

- učebnica Brána jazykov otvorená
Prvá moderná učebnica latinčiny, kde pojmom zodpovedajú slová a vety.

- kniha predškolskej výchovy Informatorium školy mateřské
Prvé dielo sústredné na výchovú detí v predškolskom veku v rodine, ako jeden z prvých pedagógov upozornil na význam výchovy a vzdelávania.

Domnieval sa, že poznanie odstráni rozpory medzi ľuďmi a dovedie ich k večnému mieru, čiže jeho diela smerujú k vševede - pansofii.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk