Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pavol Országh Hviezdoslav

Pavol Országh Hviezdoslav

- nar. Vyšný Kubín,
- stredoškolské vzdelanie v Miškovci a Kežmarku,
- absolvoval právnickú akadémiu v Prešove,
- pracoval ako advokádsky pomocník v Dolnom Kubíne, Martine, Senici, podsudca V Dolnom Kubíne,
- presťahoval sa do Námestova kde pôsobil ako advokát 20 rokov,
- opäť sa vrátil do Dolného Kubína, zanechal advokátsku prax a venoval sa lit.tvorbe.
- Zvolili ho za člena Českej akadémie vied a umení v Prahe,
- stal sa členom prvého revolučného národného zhromaždenia,
- zomrel v Dolnom Kubíne kde je aj pochovaný...

Lyrika

Krb a vatra
- autor prechádza od osobných a rodinných motívov k národným a svetovým, všeľudským problémom.

Letorosty
- obsahuje 3 cyklus.
V 1. cykle vyslovuje realistický estetický program vlastnej tvorby a kritizuje spoločnosť.
V 2. cykle sa hrdina podobá unavenému pútnikovi, uvedomujúcemu si neúprosnosť životných premien i plynutia času.
V čase, keď vznikal tento cyklu, zomrela Hviezdoslavovi jeho matka a otec a neskôr aj jeho brat.
V 3. cykle sa vyslovuje k problému slovenského národa a podrobuje kritike vykorisťovateľov. Letorosty uzatvára prekrásnymi spomienkovými básňami na matku a na otca.

Sonety
- obsahujú 21 básní, kde sa zamýšľa nad záhadami vesmíru a zraňuje ho "zloba a neprávosť" pozemského života.

Žalmy a hymny
- chcel umocniť naliehavosť svojich aktuálnych predstáv no rovnako aj potvrdiť bezvýslednosť vlastného úsilia poznať tajomné cesty osudu.

Prechádzky jarom
- protiklad starnúceho básnika a mladej prírody.

Prechádzky letom
- problematika ustupuje do úzadia a básnik vidí predovšetkým duch ako organickú súčasť toho, čo je, čo trvá ako hodnota stála.

Stesky
- obsahuje 4 cykly - vznikli po návrate z Námestova do D.Kubína. Prehlbujú sa tu rozpory medzi ním a jeho martinskými druhmi. Vyslovuje tu aj pochybnosť o svojich dielach.

Dozvuky
- v závere sa pokúša naznačiť budúci obraz sveta, ktorý je zásadne protichodný prítomnému svetu,

Krvavé sonety
- rozhorčenie nad vojnou, popritom verše napĺňa aj básnikova osobná bolesť, až zúfalstvo nad vedomím, koľko zla, biedy a ťažkostí prináša ľuďom vojna, 32- zneliek.

Epika

Hájnikova žena
- tragický konflikt, pokusy Artuša Vilániho zviesť Hanku Čajkovú, ženu hájnika Miška. Tá ho v sebaobrane zabije, zošalie z toho. Miško vezme vinu na seba, ale po jej výpovedi ho súd oslobodí. Pometenie pominie keď sa narodí dieťa...
Ežo vlkolinský
- spor zemianskej matky Estery so synom Ežom, ktorý si chce vziať za ženu sedliacke dievča Žofku Bockovú. Matka ho síce vydedí no prichýli ho strýk Eliáš. Záver skladby smeruje k zmiereniu matky so synom zásluhou vnúčaťa Benka v scéne, ktorá patrí k najdojímavejším v slovenskej literatúre.

Gábor Vlkolinský
- osou je postupný hospodársky i morálny úpadok poprednej zemianskej rodiny Šimona Vlkolinského. Gáborovi rodičia prepadli alkoholu, odmieta ho aj dievča, ktoré mu sľúbili. Ežo poradí aby sa priženil k Blažkovcom, teda do sedliackej rodiny.

Bútora a čútora
- chmáry susedských sporov medzi rodičmi rozoženie láska detí.

Zuzka Hraškovie (tragický osud siroty)
- dostáva do popredia sociálny konflikt

I. Epické diela z ľudového a zemianskeho života:
Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, Bútora a Čutora, Na obnôcke, Poludienok, Prvý záprah

II. Epické skladby s biblickou tematikou:
Agar, Kain, Ráchel, Sen Šalamúnov, Vianoce

III.Balady, nemajú formu ľud. balád: sú realistické, do prostredia sa dostáva soc. konflikt, každá vina je zákonite potrestaná
Zuzanka Hraškovie, Anča, Bratranci, Margita

IV. Historická epika:
Pribina, Ratislav, Jánošíkova stupaj
Dráma, Vydelanie, Otčim, Pomsta

Herodes a Herodias (dráma)
- dramatický konflikt, osudy Herodesa Antipa a Herodiady, Herodesovej druhej ženy...
Herodesovi ide iba o to, aby si upevnil a rozšíril moc...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk