Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetová realistická literatúra

Svetová realistická literatúra
(Honoré de Balzac, Nikolaj Vasiľjevič Gogoľ, Anton Pavlovič Čechov)

Predstavenie doby :

Svet – priemyselná revolúcia v 19. storočí, rozvoj priemyslu
- zanikanie feudálnych a upevňovanie kapitalistických vzťahov

Literatúra – prechod od romantizmu k realizmu
- zmena ekonomických, ľudských, morálnych a citových vzťahov
- vzniká pozitivizmus – zakladateľ August Comte – vyzdvihoval konktrétne ľud. poznanie, skotočné je iba to, čo sa dá zmyslami overiť a dokázať; inšpirovali realizmus, v ktorom sa odráža každodenný život

Realizmus – popiera estatické princípy romantizmu, ale zároveň naň nadväzuje. Snaha objektívne zobraziť skutočnosť a reálny život, ľud.vzťahy a charaktery. Človek je zobrazovaný v prostredí v ktorom žije aj s konfliktmi, ktoré má. Pozornosť sa upriamuje na konkrétny, všedný život, typická postava obyčajný človek. Realizmus prináša novú literárnu postavu – typický charakter – typ – taká literárna postava, kt. je nositeľom vlastností väčšej skupiny ľudí; žije v typickom prostredí, hovorí typickým jazykom svojej spoločenskej vrstvy. Zaoberá sa predstaviteľmi spoločenských vrstiev.
- dominantné žánre román, poviedka, novela

Koncom 19, a zač. 20. stor. prebiehajú v kap. spoločnosti veľké zmeny. Zanikajú feudálne a upevňujú sa kap. vzťahy. Tieto vzťahy boli založené na moci peňazí. Zostrujú sa aj boje európskeho proleteriátu a vrcholia Parížskou komúnou (1871). Dochádza k priemyselnej revolúcii a k prudkému rozvoju prírodných vied. Rozmach prírodovedného bádania ovplyvnil aj filozofiu, vzniká nová filozofia - pozitivizmus.

Pozitivizmus zdôrazňuje objektívne poznanie spoločnosti, proti subjektívnemu.
Táto filozofia vplývala aj na literatúru, kde badať snahu o objektívne zobrazovanie spoločenských procesov, ľudských vzťahov a charakterov, každodenného života. Spisovatelia si všímajú vplyv prostedia na charakter človeka. Toto prostredie formuje človeka kladne alebo ho deformuje. Tento literárny smer sa volá realizmus.
Realizmus zobrazuje hrdinov zo všetkých spol. vrstiev.

Rozdiely medzi romantickou a realistickou literatúrou

V romantizme hrala veľkú úlohu fantázia, sen, predstavivosť. V realizme spisovatelia zobrazujú všedný život na základe vlastnej alebo spoločenskej skúsenosti.
Romantickí spisovatelia sa často obracali do minulosti. Realistickí spisovatelia zobrazujú svoju súčasnosť a vnímajú vzťahy a rozdiely v kap. spoločnosti.
Romatický hrdina žil bohatým vnútorným životom, charakterizuje ho ušľachtilosť ducha. Človek realistickej literatúry je zachytený v konkrétnom spoločenskom prostredí, ktoré ho formuje.

- Román - charakteristický pre toto obdobie - dlhšie epické dielo zachytávajúce i väčšie časové rozpätie, ktoré dáva možnosť tvarovať postavy a nechať ich konať - realistické opisy, veľa monológov. Obyčajne veľa postáv, ktoré sa menia. Balzakovský román má i úvodné opisy na načrtnutie deja a prostredia; nepriama charakteristika - cez skutky a konanie postavy

Porovnanie romantizmu a realizmu :
realizmus vznikol ako reakcia na predchádzajúce umelecké smery, hlavne ako reakcia na romantizmus, ktorého estetické princípy popiera. Realizmus sa sústreďuje len na realitu, vykresľuje obyčajných ľudí v bežných situáciach, ktoré sa im stávajú. Sústreďuje sa na prítomnosť. Hrdina v romantizme je zidealizovaný a pochádza z nižších vrstiev, sú tam časté kontrasty a protiklady, rozpor medzi snom a skutočnosťou; titanizmus – vykonanie hrdinského činu.

Predstavitelia realizmu

Anglická literatúra

Charles Dickens
– mal veľmi ťažké detstvo, od 10 rokov musel pracovať, preto aj v jeho dielach je často vykresľovaná detská práca, detskí hrdinovia.

Kronika klubu Pickwickovcov – debut; vykreslil Anglicko 19.storočia. Vo voľne pospájaných príbehoch zobrazuje putovanie pána Pickwicka a jeho troch priateľov po ang. vidieku so zámerom lepšie poznať život. Je to typ dobráka, čudáka, ktorý chce naprávať krivdy, ale pretože je nepraktický rojko, často sa dostáva do komických situácií. Opisy jeho dobrodružstiev sa striedajú s kritikou ang zákonodarstva a sociálnej nespravodlivosti.

Oliver Twist - román, ktorý je obžalobou ang zaostalosti v sociálnych otázkach. Na osudoch osirelého chlapca, prežívajúceho veľa trpkosti a ponižovania vniká do prostredia najbiednejších londýnskych vrstiev, téma detskej práce

David Copperfield - román s autobiografickými črtami - postavenie a osudy detí v živote
Malá Doritka - skromná a pracovitá Anny (Doritka) je oporou rodiny, ktorej príliš sebavedomý otec sa dostane do väzenia pre dlžníkov

Charlotte Brontëová
- Jana Eyrová - romanticko-realistický príbeh siroty, jej lásky i prekážok, s ktorými sa musela vysporiadať

Emily Brontëová
– zakladateľka tzv. Dievčenského románu

Búrlivé výšiny - na pozadí romantickej scenérie realisticky zobrazuje vzťahy medzi ľuďmi na ang. vidieku. Lásku, čisté ľudské vzťahy strieda nenávisť, nevraživosť a pomsta. Autorke sa podarilo preniknúť do psychiky svojich hrdinov a vyjadriť protest proti potláčaniu citov, útlaku a pokrytectvu

Ruská literatúra
– predstavuje vrchol eur. realizmu, má svoje špecifické črty a znaky

Nikolaj Vasilievič Gogoľ

Peterburské poviedky - malí nenápadní ľudia, úradníci vo veľkomeste
Revízor – komédia, vysmieva sa z úplatkárstva, pranieruje mestských predstaviteľov, ich úplatkárstvo, hrabivosť a strach pred odhalením. Komédia predstavuje „smiech cez slzy“
Mŕtve duše – zobrazuje úpadok feudálov, rast buržoázie ( Čičikov)

Ivan Sergejevič Turgenev
– najčítanejší ruský realista, „maliar ruskej krajiny“

Poľovnícke zápisky - zbierka poviedok, je tu zobrazená ruská príroda a neľudské podmienky nevoľníkov
Otcovia a deti - generačný konflikt statkárskej aristokracie a revolučno-demokratickej inteligencie. Hlavným motívom je úloha človeka v spoločnosti, láska k vlasti a k materinskému jazyku

Rudin - týmto románom priniesol do literatúry nový typ postavy: typ zbytočného človeka (neprinesie pre seba a spoločnosť nič, žije v nude a záhaľke, čaká na smrť)
- Rudin - vzdelaný človek, idealista nadšený pre nové myšlienky. Získava obdiv Nataši, dcéry bohatej statkárky, ale nedokázal si ju zobrať za ženu. Nakoniec svoj život končí na parížskych barikádach ako neznámy hrdina

Fiodor Michajlovič Dostojevskij
– je zakladateľom psychologického románu v ruskej i svetovej literatúre; sústredil sa na zobrazenie života najbiednejších vrstiev, hľadí do vnítra človeka

Biedni ľudia - sociálno-psychologický román, napísaný vo forme listov dvoch osamelých, opustených ľudí - chudobného úradníka a siroty. Román je kritikou sociálnych protikladov v Rusku

Zápisky z mŕtveho domu - vo forme denníka zobrazil osudy ľudí, ktorí sa dostali do vyhnanstva na Sibír. Je to sugestívna výpoveď o správaní človeka v hraničných situáciách

Zločin a trest - na postave hl. hrdinu Raskoľnikova si všíma rozpoltenosť ľudskej duše. Hrdina rozdeľuje ľudí na dve kategórie - na neobyčajných, ktorých poslaním je vládnuť, a na obyčajných, ktorí sa musia podriaďovať neobyčajným. Pod vplyvom tejto teórie hrdina zavraždí starú úžerníčku a neplánovane aj jej sestru. Raskoľnikov však ideologicky nie je presvedčený o svojej vine. Neskôr si to však uvedomí a je odsúdený na nútené práce vo väzení.

Idiot - hrdina chce prekonávať zlo láskou. Jeho snaha pomôcť však stroskotáva.

Lev Nikolajevič Tolstoj
- Jasnopolianske zápisky - kronika Tolstého života

Vojna a mier - zobrazil život vyššej ruskej spoločnosti v prvej tretine 19.st. Román je aj opisom vojen s Napoleonom za hranicami Ruska, vpádu Franc. do Ruska…
Anna Kareninová - „Moja je pomsta, moja je odplata!“ Román je psychologickou sondou do vnímavej ženskej duše, ale aj obrazom Ruska druhej polovice 19.st.

Anton Pavlovič Čechov
- písal krátke prózy. Zakladateľ lyrickej a psychologickej drámy. Odhaľuje antihumánnosť spol. pomerov a odsudzuje prejavy morálneho meštiactva (Chameleón, Smrť úradníka, Izba číslo 6, Vaňka)

Nemecká literatúra

Gerhart Hauptman
- Bobrí kožuch - rôzne vrstvy pruskej spoločnosti

Nórska literatúra

Henrik Ibsen
- Nora - boj za emancipáciu žien

Björnstjerne Björnson
- Rukavička - hlásal rovnoprávnosť žien a statočnosť v podnikaní

Poľská literatúra

Henryk Sienkiewicz 
Pán Wołodyjowski (1887-1888) - z histórie Poľska 17.storočia
Quo Vadis (1896) - z obdobia Nerónovho Ríma - zobrazuje úpadok pohanského Ríma a prenasledovanie kresťanov, ktorých viedli apoštoli Peter a Pavol

Česká literatúra

Jan Neruda
Hřbitovní kvítí ( 1857) - básnická zbierka
Povídky malostranské (1878) - obraz starosvetského prostredia na Malej Strane

Alojs Jirásek 

Psohlavci (1884) - boj Chodov za zdedené práva

Francúzska literatúra

2 etapy vývoja :

1) čistý realizmus: - kamenný realizmus.
- román je budovaný od základu
- predstavitelia:
Honore de Balzac - označujú ho za du.u Francúzska
Stendhal - označujú ho za oči Francúzska
- prvá fáza sa sústreďuje na vrstvu bohatých a vrstvu me.tiakov

2) vznik naturalizmu : - zobrazuje najnižšie vrstvy národa
- predstavitelia: Flaubert, Zola, Maupassant
- obidve skupiny tvorili romány
- základ románu je odraz francúzskej spoločnosti
- zobrazujú meštiactvo, ktoré je na vzostupe a chystá sa prevziať hospodárske a politické pozície šľachty

Stendhal (Henri Beyle)
Červený a čierny – román, zobrazuje pomery vo Francúzsku v 19. stor.; hlavný hrdina - Julien Sorel
Kartúza parmská - je to ukážka života vyššej spoločenskej vrstvy v Taliansku po bitke pri Waterloo, najznámejší autorov román

Guy de Mapassant
Guľôčka - látku na túto poviedku čerpá z francúzsko - pruskej vojny
Hlavnou hrdinkou je prostitútka Rusettová; príbeh sa odohráva v dostavníku

Miláčik - jeho najlepší román. Téma: obraz finančného, morálneho, politického sveta Francúzska. Hlavná postava : Georges Duroy - karierista, intrigán, novinár, amorálny človek
- cestu do najvyšších spoločenských a štátnych kruhov si razí milostnými dobrodružstvami
„Svet patrí mocným, musím byť mocným, musím stáť nad všetkými“

Gustave Flaubert
Citová výchova – téma - nenaplnená láska študenta k vydatej žene

Pani Bovaryová - psychologicky román, autor tu podáva zrkadlo ľudskej duše a spoločnosti.
Hrdinka, žena vidieckeho lekára, romanticky túži po veľkej láske. Jej milenci ju len využívajú a opúšťajú, keď nemá peniaze. Pretože sa nechce stať úžerníkovou milenkou, konči život samovraždou. Manžel, ktorý až po jej smrti zistí neveru, postupne chradne a zomiera. Ich dcéra sa dostáva do sirotinca.

Emile Zola
– Germinal

Honoré de Balzac
– najvýznamnejší predstaviteľ literárneho realizmu, pochádza zo sedliackej rodiny, celý život túžil patriť do vyššej spol. vrstvy, vyštudoval právo, žil v Paríži.

Šagrénova koža – prvá úspešná kniha

Kompozícia románového cyklu – Ľudská komédia – obsahuje 99 diel; delí sa na tri časti:
1, Štúdie mravov
2, Filozofické štúdie
3, Analyzické štúdie

V prvej časti sú najznámejšie romány – Otec Goriot, Stratené ilúzie, Lesk a bieda kurtizán, Gobsec, Eugenie Grandetová
V 2. časti – Šagrénova koža – hl. myšlienka – vzostup a pád hlavného hrdinu
V 3.časti – Fyziológia manželstva alebo malé strasti manželstva- obraz fr. Spoločnosti od fr. revolúcie, dôkl.opis fr.prostredia

OTEC GORIOT :
- je to román, v ktorom sa podáva široký obraz z obdobia upadajúcich feudálnych vzťahov a nastupujúcej buržoázie

Téma:
Charakter človeka je deformovaný túžbou po peniazoch, moci a kariére. Chorobná rodičovská láska a cynická nevďačnosť detí voči rodičom

Dej :
Román sa začína roku 1819, otec Goriot žije v penzióne pani Vaquerovej spolu s ním aj iní nájomníci : pani Couturová, Victorine Tailleferová, starec Poiret, Vautrin, slečna Michonneautová a chudobný študent Eugéne de Rastignac. Román sa začíne predstavením všetkých postav, vnárame sa priamo do ich životov, ktoré si doteraz žili. Hlavnými postavami sú Otec Goriot a Eugéne de Rastignac, ktorý je zároveň aj najvývojovejšou postavou v diele. Otec Goriot býva v pezióne preto, lebo všetky svoje peniaze dal svojim dcéram, ktoré sa vydali do vyššej spoločnosti a nebolo vhodné, aby on, ako ich otec, stále pracoval. A tak žije v penzióne pani Vaguerovej.

Študent Eugéne je uchvátený obrovským Parížom túži sa dostať do spoločnosti, i keď je chudobný má kontakt na sesternicu pani de Beaúseant, ktorá mu pomôže vstúpiť do vyšších spoločenských kruhov. Dáva mu rady do života, dokonca ho upozorní na mladšiu dcéru Otca Goriota, Delphinu, ktorá je síce vydatá za bohatého bankára, no stále ju vyššia spoločnosť neprijala a práve tým, že ju do tej spoločnosti dostane si ju môže získať. Eugéne koná presne podľa odporúčania jeho sesternice. Začína sa stýkať s Delphine, kedže je chudobný peniaze získava rôznymi spôsobmi, poväčšine hazardom. Jeho situáciu, to že je stále bez peňazí využíva Vautrin, zločinec, ktorý Eugena zasväcoval do tajov „zlej a skazenej“ parížskej spoločnosti.

Vautrin má na Eugena viditeľnú slabosť, snaží sa mu pomôct no zároveň sa ho snaží skaziť. Ponúkne mu pomoc tak, že zabije brata slečny Victorine, ktorá je do Eugena uz dlho zaľúbená a ak by bol jej brat mŕtvy, zdedila by veľké majetky namiesto neho a stala by sa z nej dobrá partia pre mladého a chudobného mládenca. Eugéne je z tohto nápadu sprvoti zhrozený, ale postupom času, keď sa stále stretáva s Delphine a stále má nedostatok peňazí sa mu to začína zdať ako vhodné východisko zo situácie, napriek tomu, že miluje Delpine a v slabej chviľke súhlasí s Vautrinovým plánom, načo Vautrin hneď ráno dá zabiť Victorinho brata a Victorine sa stáva dedičkou majetku a sťahuje sa preč z penziónu, no bez Eugena, ktorý si uvedomil, aká silná je jeho láska ku Delphine a že nemože odísť s inou ženou.

Deň na to príde po Vautrina polícia a vyjde na javo, že Vautrin je v skutočnosti Jacques Collin, hľadaný zločinec, ktorý ma kontakty na iných zločincov a spravuje majetok zločincov, ktorí sú vo väzení. Vautrina odvedie polícia, a Eugenovi padne kamen zo srdca, že mu nemusí dať peniaze z Victorinho vena, ktoré si vyžiadal za smrť jej brata. Eugene sa naďalej stretáva s Delphinou a obľúbil si aj Otca Goriota, ktorému vždy večer rozpráva ako jeho dcéra vyzerala a čo robila. Všetko sa však mení keď Otec Goriot začína chorľavieť, priťaží sa mu, keď obe dcéry prídu k nemu do penziónu a pýtajú od neho peniaze, on už však žiadne nemá, čo mu trhá srdce, keď ich vidí neštastné. O chorého Otca Goriota sa stará iba Eugene a medik z penziónu Bianchon. Otec Goriot dostane porážku a v blúzniac, neustále spomínajúc na svoje dcéry, ktoré ho ani neprišli pozrieť, lebo ich nepustili manželia, zomiera. Jeho dcéry, ani ich manželia na jeho pohreb neprídu, pošlú iba prázdne koče a Otec Goriot je pochovaný za peniaze dvoch študentov.

Hlavné postavy:

Otec Goriot :
- starec asi 69 ročný
- bývalý majiteľ obchodu s cestovinami
- nasťahoval sa do penziónu ako bohatý človek
- peniaze sa mu však rýchlo míňajú a on postupuje v penzióne do vyšších poschodí
- čím je chudobnejší tým vyššie býva
- najprv si všetci mysleli, že je hýrivec, preto že za ním chodili dve mladé dámy
- neskôr sa všetci obyvatelia dozvedia, že sú to jeho dcéry
- dcéry chodili za ním dotiaľ, kým neminuli všetky jeho peniaze
- odvtedy chodil zanedbaný
- dcéry sa s ním odmietli stretať

Eugen Rastignac
- mladý, ambiciózny študent práva, ktorý prišiel z vidieka do Paríža študovať a urobiť kariéru
- túži sa dostať do najvyšších spoločenských vrstiev
- pod vplyvom okolností sa mení, prispôsobuje sa parížskemu prostrediu
- veľmi tvrdú školu života dostáva od Vautrina
- zamiluje sa do Delphiny, dcéry Otca Goriota
- nakonci vidí všetku špinu a úbohosť buržoázie a vyzýva ju na súboj poslednou vetou z knihy „ A teraz uvidíme, kto z koho!“

Vautrin – vlastným menom Jacques Collin, bývalý galejník, zločinec ktorí Eugena naučí, že parížske dámy sú predajné, cez ne sa Rastignac môže dostať do najvyšších spoločenských vrstiev
- Vautrin predstavuje spoločenské zlo a podáva názor na francúzsku spoločnosť, je to protiklad Otca Goriota.
- nerobí mu problém zabiť, naháňa ľudom strach ale zároveň sa snaží pôsobiť bezprostredne a milo.

Anastázia de Restaud:
- staršia dcéra otca Goriota
- vydala sa do starej šľachtickej rodiny
- bola predstavená na kráľovskom dvore, ale každý vie, že jej pôvod je neurodzený
- preto sa prestane stretávať so svojím otcom - hanbí sa
- miluje mladšieho muža, finančne ho podporuje, z Goriotových peňazí platí jeho zmenky
- nakoniec dá do záložne svoje aj svokrine diamanty
- na pohreb otca Goriota nepríde, pretože práve vtedy sa háda so svojím manželom (o majetok)

Delphina de Nucingeu:
- mladšia dcéra otca Goriota
- so sestrou nemá dobré vzťahy, lebo Anastázia jej zavrela dvere do vyššej spoločnosti
- jej manžel je z novej šľachty, Barón de Nucingen, bankár, novodobý zbohatlík
- miluje Eugena de Rastignaca
- manžel Delfíny nedovolí, aby čerpala z jeho peňazí => čerpá z peňazí otca Goriota
- keď otec Goriot zomiera je na plese, aby využila príležitosť dostať sa do najvyššej spoločenskej vrstvy
- miluje otca viac než Anastázia, nechodí k nemu vždy iba kvôli peniazom, teší sa vzťahu medzi ňou, Rastignacom a Otcom Goriotom

Dej sa odvíja v niekoľkých líniách:

1, Život Otca Goriota, jeho dcéry, ako ho využívajú, jeho smrť, jeho nekončiaca láska k nim a ich vypočítavosť
2, Vývoj Eugena de Rastignaca po príchode do Paríža. Z chudobného študenta sa stáva milenec bohatej pani de Nucingen, snaží sa dostať do vyššej spoločnosti, po smrti Otca Goriota pochopí skazenosť a nechutnosť tej spoločnosti a pustí sa s ňou do boja, chce sa v nej presadiť za každú cenu, bude chladnokrvný ako mu radil Vautrin, tá spoločnosť si však nič iné nazaslúži.
3, Vautrin, človek, čo spoznal spoločnosť, jej pravidlá a ľudí v nej. Vie v nej chodiť, no nespráva sa podľa morálnych zásad, lebo už dávno zistil, že sa to neoplatí. Je to bývalý trestanec, čo utiekol z väzenia a v penzióne sa skrýva pod cudzou identitou.

Balzacova filozofia sa odzrkadľuje aj v tomto jeho románe. Jeho presvedčenie je, že človek nie je ani dobrý ani zlý, ale podlieha spoločenskému prostrediu, ktoré ho ovplyvňuje.

Romantizmus Realizmus

Historicky
- rozvíjal sa vo feudálnej spoločnosti
- bol pripravovateľom buržoáznych revolúcií - rozvíja sa v kapitalistickej spoločnosti
- kritizuje jej sociálne rozpory

Filozoficky
- založený na idealizme - opisný a kritický - založený na filozofii pozitivizmu
- socialistický - založený na filozofii marxizmu - leninizmu

Umelecky
- zobrazuje minulosť a budúcnosť
- idealizuje skutočnosť podľa predstáv, túžob
- hrdina je idealizovaný, nenachádza pochopenie v spoločnosti, je osamelý a výnimočný
- individualizmus
- idealistické chápanie sveta - zobrazuje súčasnosť
- zobrazuje skutočnosť podľa toho ako ju vníma
hrdina - typický predstaviteľ svojej triedy, v konkrétnom prostredí
- materialistické chápanie sveta

Žánre
- lyricko-epický synkretizmus - balady, lyricko-epické skladby - epické prevedenie - poviedky, novely, romány, reflexie, lyrické opisy prírody, dejová redukcia, opisy prostredí a postáv, dôležitý dej

Rozdiely
- v chápaní sveta
- v zobrazení človeka v prostredí
- v myslení a konaní hrdinov


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk