Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Interpretácia literárneho diela

Interpretácia literárneho diela

A. Tématická zložka
1. autor:
  a/ obdobie, v ktorom autor tvoril
  b/ prostredie, v ktorom autor vyrastal
  c/ ľudia, ktorý na autora vplývali
2. kedy dielo vzniklo
3. z akého obdobia je téma
4. prostredie, kde sa príbeh odohráva
5. motív (bieda, sociálny príbeh,...)
6. idea (poukázanie na obetavosť matky, bojazlivosť o svoje deti)
7. výpoveď (neuzavretá, nedozvedali sme sa čo sa stalo s matkou)
8. rozprávač (autor v tretej osobe)
9. zobrazovacie postupy:
  a/ u ľudí – rozličné spoločenské vrstvy
  b/ zobrazovanie v akcii
  c/ zobrazovanie opisom: priamy, nepriamy
  d/ zobrazenie vnútorného sveta

B. Kompozičná zložka
1. vonkajšia:
  a/ žáner
  b/ kapitoly
  c/ odseky
2. vnútorná:
  a) makrokompozícia:
   I. rozprávanie
   II. opis
   III. charakteristika
   IV. úvaha
  b) mikrokompozícia:
   I. priama reč
   II. vnútorný monológ
   III. monológ
   IV. dialóg
   V. repliky
3. obsah diela:
   I. lineárne prostredie(klimaxový princíp – stupňovanie, kontrola detí)
   II. paralelný princíp
   III. kontrastný princíp
   IV. retrospektívny postup
   V. in medias res

C. Jazyková zložka
• štylistické prostriekdy:
- dialektizmy
- slang
- profesionalizmy
- archaizmy
- historizmy
- neologizmy
- poetizmy
- prozaizmy
- biblizmy
- expresívne slová:
* kladne citovo zafarbené: deminutíva, hypokoristiká, eufemizmy
* záporne citovo zafarbené: pejoratíva, ...

• melacké prostriedky:
- trópy: metafora, epiteton, ...
- figúry: anafora, epifóra, ...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk