Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literárny systém a podsystémy

Literárny systém a literárne podsystémy, literárne druhy a žánre

Literárny systém – jednotlivé literárne diela vytvárajú osobitnú sústavu, literárny systém.
- je otvorený smerom k iným druhom umenia a čerpá od nich námety, témy, impulzy, na druhej strane ovplyvňuje iné umelecké systémy napr. systém dramatických umení.
- jeho podstatu tvorí umelecká literatúra s najvyššími estetickými i umeleckými kritériami a hodnotami.

Literárne podsystémy - dopĺňajú a kompletizujú literárny systém, vyznačujú sa osobitným poslaním v živote spoločnosti, lebo plnia predovšetkým úžitkovú - poznávaciu, zábavnú, výchovnú a inú funkciu.

Literárne podsystémy:

Populárna literatúra - literárne diela určené pre nenáročného čitateľa
- populárnosť sa viaže na kultúrnu hodnotu diela, na jeho schopnosť komunikovať s čitateľom,
- je založená na dejovosti, emocionálnosti a senzačnosti, pričom využíva postupy umel. literatúry, zameranosť na neobyčajné životné osudy a hrdinstvá,
- zaraďujeme sem diela napr. J. Nižnánskeho, J. Hrušovského, F. Urbánka, E. Bohúňa, J. Váha a i.
- prekladovú populárnu literatúru reprezentujú diela napr. M. Simmela, A. Haileyho, I. Allendeovej, viaceré z nich sa stávajú bestselerom.

Dobrodružná literatúra – vyznačuje sa pútavým, dramatickým dejom vystupňovaným do nečakaných situácií a kolízií so silne zdôraznenými motívmi nebezpečenstva,
– začiatky v antike (napr. Homérova Odysea), usiluje sa nahradiť autentický zážitok, ponúka sprostredkované vzrušenie, dočasný únik od každodennej reality do sveta ilúzie a fantázie,
– diela slov. autorov napr. J.M.Hurbana-Olejkár, T.Vansovej-Kliatba, L.N.Jégého-Adam Šangala. Zahr. autori: J.London, J.Verne, A.Dumas a i.

Literatúra faktu - literárny podsystém s prevahou poznávacej funkcie, spracovanie vedeckých materiálov, faktov, historických i súčasných udalostí, skutkov, objavov,
- na rozhraní medzi umeleckou a vecnou literatúrou. Má značný tematický rozptyl, čo vyplýva zo šírky vedeckého záujmu prírodných a spoločenských vied (história, archeológia, zemepis, národopis, biológia, kultúra a pod.),
- aj spôsob literárneho sprístupnenia je rozdielny, niekt. diela majú dokumentárny, poučný alebo informatívny ráz, iné sú postavené na umeleckej analýze skutočnosti – životopisné rozprávanie, reportáž, cestopis, literárno-výtvarné knižné spracovanie a pod.
- slov. autori: Ľ.Zúbek, V.Zamarovský.

Science - fiction (vedecko - fantastická literatúra), dej exponovaný do budúcnosti, vychádza z toho, že svet sa mení pôsobením ľudského intelektu, že to, čo je napísané, sa skutočne môže stať,
- J.Verne - Cesta na mesiac, H.G.Wells -Stroj času, K.Čapek: R. U. R., J.Hrušovský

Literatúra pre deti a mládež
- orientuje sa na tvorbu pre vekovo ohraničený okruh čitateľov – deti a mládež, spravidla do 14-15 rokov,
- vznikla v 18. a 19. stor., keď sa postupne presadzovalo aj všeobecné zákl. školské vzdelanie,
- Ľ.Podjavorinská, M.Rázus, J.C.Hronský, M.Hranka, F.Kráľ, J.Bodeneka a i.

Slovenský folklór - zahŕňa umelecké výpovede ľudu, je súhrnom ľudovej kultúry, kultúry dedinského človeka,
- sa využíva na označenie všetkých druhov ľudovej tvorby. Slovenský folklór je užším pojmom folkloristiky a samostatnej spoločenskovednej disciplíny národopisu, je výsledkom živých kontaktov a vzťahov s inými príbuznými umeniami,
- nachádzajú sa v ňom epické, lyrické a dramatické žánre. Známe sú aj prechodné žánrové formy, zmiešané slovesno-hudobné a dramaticko-choreografické.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk