referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jakub
Štvrtok, 25. júla 2024
Hugolín Gavlovič
Dátum pridania: 11.03.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MariaR
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 889
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 

Gavlovič je v niekoľkých súvislostiach výnimočným predstaviteľom slovenskej  katolíckej barokovej kultúry. Bolo obdivuhodné jeho historické, filozofické a najmä teologické vzdelanie, mal vynikajúci prehľad v starovekých dejinách a literatúre. Okrem toho poznal i život jednotlivých spoločenských vrstiev a prejavoval záujem o sociálne rozpory svojej doby. Ak zhrnieme všetko toto dokopy, nie je možné pozastavovať sa nad jeho  bohatou tvorbou na vysokej úrovni.

Literárny historik Celestín Lepáčka, ktorý bol Gavlovičovým vytrvalým monografistom, nás informuje o celej sérii jeho latinských i slovenských prácach. Vďaka nemu vieme, že v druhej polovici 18. storočia Gavlovič prekladal latinské texty náboženských príručiek pre rehoľníkov, pričom ich prispôsoboval domácim pomerom. V ďalšom období sa už Gavlovič sústredil na svoju vlastnú tvorbu. Začal sa zaoberať etickou problematikou medziľudských vzťahov a mravného a duchovného kultivovania kresťanskej osobnosti. Potvrdzuje to aj jeho najznámejšia, monumentálne veršovaná skladba "Valaská škola mravu stodola", ktorej sa budem v tejto práci venovať.

Ak sa hneď na úvod zamyslíme nad názvom diela, tak hovorí o tom, že nás má poučiť o mravoch – "škola mravúv".  Ako náhle začneme čítať, pochopíme, že Gavlovič sa zaoberal rozličnými témami. Nevenuje sa len mravnosti človeka, ale aj vzťahu jednotlivca k Bohu, spoločnosti, k svojim blížnym, k sebe samému. Gavlovič vo svojom diele dáva najavo, že človek a spoločnosť mu nie sú ľahostajní. Ponúka im rady, ktoré ich majú viesť k zbožnému a cnostnému životu. Vieme, že pre  18. storočie bolo  typické majetkové triedenie spoločnosti.  Je pozoruhodné, že Gavlovič sa nesnažil  osloviť len určitú sociálnu skupinu, ale oslovuje všetkých ľudí. Od autora ako františkána, by som očakávala, že sa téme človeka vo vzťahu k Bohu bude  venovať o čosi viac ako ostatným témam, ale on jej venoval rovnakú pozornosť. Táto rovina dokáže mňa osobne najviac zaujať.  Veršom  „Znášaj bídy kríže, prídeš k Bohu blíže“.  z môjho pohľadu vyjadril celú podstatu viery a lásky k Bohu. Autor ďalej hovorí o tom, aké je nepodstatné viazať sa na materiálne a pominuteľné veci, pretože za pravé šťastie považuje  Božiu milosť. Je to pre mňa veľmi príjemné čítanie, pretože s mnohými jeho odkazmi sa stotožňujem.

Zaujímavo opisuje tému opilstva. Na  jednej strane opisuje opilstvo dosť vyčítavo (Hle človek opilý – žadnému nemilý). Na strane druhej vie však alkoholizmus podať žartovne, napr. v príbehu „Kde gazdina korhelkyna, tam je i prázdna kuchyna“ hovorí o gazdinej, čo pre opilstvo rozbila všetky hrnce kúpené na jarmoku.

Gavlovič písal v období, keď slovenčina nemala ešte kodifikovanú podobu. Reč  svojich v domácom jazyku vytvorených diel však od začiatku, sústavne  - a dodajme, že i oprávnene -  nazýval slovenskou. Táto reč je vedomým, kultivovaným pokusom o literárne uplatnenie domáceho jazyka:  typologický ju možno zaradiť k západoslovenskému variantu kultivovaných predpisovaných jazykových útvarov.  Autorov písaný jazykový prejav má príznačné črty predpisovanej slovenčiny s charakteristickými prvkami češtiny. Často uplatňuje fonetický spôsob písania a redukuje písanie  spoluhláskových skupín. Spôsob jeho písania je pochopiteľný, pretože dielo vzniklo pred vydaním prevej gramatiky spisovnej slovenčiny.  V jeho jazyku badať vplyvy latinčiny a nemčiny.
Ďalšou príznačnou zložkou jeho jazyka sú nárečové prvky. Každá sloha sa skladá z dvanástich veršov, pravidelne a dôsledne členených distichonický. Verš je štrnásťslabičný, všetky za sebou nasledujúce dva a dva verše sa rýmujú.

Ak  mám  celkovo zhodnotiť dielo podľa vlastného  dojmu, nad žiadnou negatívnou kritikou  neuvažujem. Autor v diele zanechal odkaz, ktorý bol aktuálny v minulosti, prítomnosti a taktiež aj do budúcnosti.  V každej  básni diela nás na niečo upozorní, čo  možno v bežnom živote ani nepostrehneme ako chybu. Automatický nás poúča a radí nám, ako sa chybám vyvarovať a nezabúda nás oboznámiť s prípadnými následkami.

Gavlovič si možno ani neuvedomoval, aký veľký význam  a prínos mala jeho choroba. Kvôli chorobe nemohol mravoučné kázne šíriť putovaním a ústnym podaním, tak ich teda zaznamenával písomne. Má poučenie na všetko, napr. povýšenectvo (Z pýchy nepotupuj i najmenšího). Pýcha nám nedovoľuje pozerať na  ľudí rovnocenne, práve naopak, súdime a ponižujeme skôr ako máme možnosť  človeka spoznať (Od pýchy ma svúj začátek každé potupení, nechtej z pýchy meť u sebe žádného znamení). Neponižujme ani toho, kto je podľa nás horší ako my a už vôbec sa nevyvyšujem nad mladšími (Nepotupuj v srdci tvojem ani najhoršího, mej obyčej šanovati od tebe menšího).

Mladšej generácii musíme byť vzorom, ukázať im , čo je to úcta, aby nám v starobe mohli byť oporou. (Menšímu máš ukazovať najvíc úctivosti, by te vedel šanovati, kdyš budeš v starosti.) Pretože ak my nebudem príkladom pre mladších, nebudú vedieť, čo je to mať  rešpekt pred staršími. (Jestlí dobrého príkladu neuzrí od  tobe, tehdy potem bude v malej te míti šanobe). Snažme sa o to, aby sme mládež vychovali ešte lepšie, ako sme vychovaní my (Nepotupuj maličkého, dívaj se  zdaleka, snáď  od tebe bude lepší, když bude meť letá.)  Už nech je človek v akomkoľvek veku, vždy je potrebné dať mu šancu ukázať, čo dokáže, pretože nikto nevie, čo sa v ňom môže skrývať (Malých lidí s potupením nezahadzuj mimo, obyčajne v malých  súdkoch dobré bývá víno.).

Morálne pravdy uvedené v literárnom diele Valaská škola  mravú stodola, ktoré boli napísané pred viac ako 250 rokmi, majú čo povedať aj človeku 21. storočia.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: MRÁZ, A.: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava : ACADEMIA, 1948, 323 s., GAVLOVIČ, H.: O dobrých mravoch. Bratislava : SLOVENSKÝ TATRAN, 2004, 292 s. ISBN 80-222-0522-2, OBERT, V. a kol.: Literatúra 1. Bratislava : Poľana, 2004, 190 s. ISBN 80-89002-95-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.