referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Stredoveká literatúra
Dátum pridania: 06.06.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 0alexia0
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 161
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
Stredovek je obdobím vojen, epidémií, feudálneho usporiadania spoločenstva. Obyvateľstvo má 3 vrstvy - feudálna (vládne a bojuje), duchovenstvo teda kňazi (zveľaďujú kultúru), poddaní (pracujú). Centrom vzdelania sú kostoly a kláštory kde sa zhromažďujú aj rukopisne šírené diela.
Znaky - dominuje kresťanstvo, vzorom pre autorov je Biblia (topické opakovanie - doslovná citácia, imitácia - napodobňovanie vrcholných diel aj obsahovo aj formálne), postava svetca, ktorý má všetky kresťanské cnosti (silná viera v Boha, asketický život, je múdry a odvážny), idealizované typizovanie (nezdôrazňujú sa individuálne vlastnosti, ale všeobecné vlastnosti pre všetky postavy), transcendentálnosť/nadzmyslovosť (autori sa nezamerajú na pozemský život ale na nadpozemský), dôležitejšia forma ako obsah, symbolika (magické čísla 3,7,9,12,13, zvieratá - líška, holubica, baran), diela majú básnický až rétorický (rečnícky) charakter (v dielach sa objavuje ornamentálnosť, amplifikácia – hromadenie/kumulácia výrazov prostredníctvom trópov a figúr, dlhé neprirodzené vety, trojstupňovosť štýlu podľa obyvateľstva), synkretizmus (kríženie literárnych druhov a žánrov), heslo „Ora et labora“ (modli sa a pracuj).

ROZDELENIE
Stredoveká literatúra (5. storočie nl - 15. storočie nl)
• Náboženská feudálna literatúra
Mala bohoslužobný, výchovný a vzdelávací charakter. Zdôrazňovala kresťanské cnosti, svätec bol hlavný hrdina každej legendy. František z Asisi (básnik, potulný kazateľ) napísal dielo Spievanka (prvá písaná pamiatka talianskej literatúry).
Žánre - piesne (členia sa na strofy a výrazové prostriedky sa opakujú), kázne, hagiografie (životopisy svätých), exemplá (kladné a záporné vlastnosti človeka), mystériá (náboženské drámy), legenda (veršovaný alebo prozaický žáner s náboženskou tematikou, životopisné príbehy s fantastickými motívmi, majú reálny základ ako povesť, hlavnou postavou je svätec ktorý trpí v pozemskom živote a odmenou je nebo).
• Feudálna svetská literatúra
Žánre - hrdinské eposy (hlavní hrdinovia sú rytieri, šľachtici a bojovníci).
Francúzsko - veršované eposy (pieseň o Rolandovi, prednášali ju trubadúri), rytiersky epos Tristan a Izolda
Nemecko - pieseň o Nibelungoch (prednášali ich minezengri)
Rusko - epos Slovo o Pluku Igorovom (hrdinské eposy sa v Rusku nazývali „byliny“ a prednášali ich gusľari)
• Mestská svetská literatúra
Zobrazuje každodenný život, kritizuje spoločnosť, má zábavnú funkciu. Rozvíjala sa vo Francúzsku (krátke veršované poviedky „fabliaux“). Satiricky a kriticky zosmiešňovali feudálov. Žánre - mirabel (kratšie dramatické skladby, hlavná téma - záchrana kajúcneho hriešnika), mystériá (cyklické hry zo života Krista, apoštolov a svätých osôb).

SLOVENSKÁ STREDOVEKÁ LITERATÚRA (800 nl - 1500 nl)
• Veľkomoravské obdobie (800 nl - 1000 nl)
Veľkomoravská ríša vznikla v roku 833. Začiatky súvisia s príchodom kresťanstva, ktoré šírili franskí kňazi. Bohoslužobný jazyk bol latinčina, hebrejčina a gréčtina (trojjazyčníci uznávali iba tieto jazyky).
• nové konštituovanie stredovekej literatúry (1000 nl - 1500 nl)
Pod nadvládou Uhorského štátu sa základom stala latinská vzdelanosť. Zakladajú sa univerzity a školy - Academia Istropolitana v Bratislave, prerážajú humanistické a renesančné myšlienky.

MISIA KONŠTANTÍNA A METODA
Mojmír a Rastislav (Veľkomoravské kniežatá) bojovali proti politickému (expanzné ciele) a kultúrnemu vplyvu Východofranskej ríše, ktorú upevňovali franskí kňazi latinskou liturgiou nezrozumiteľnou nám. V roku 863 prišli Konštantín a Metod na žiadosť Rastislava (poslal ich byzantský cisár Michal III.). Konštantín a Metod pred príchodom zostavili prvé slovanské písmo „hlaholika“ (z malých gréckych písmen „minuskuli“) a prvý slovanský spisovný jazyk staroslovienčinu. Konštantín a Metod marili úsilie Frankov, preto boli obvinení z bohorúhačstva a poslaní pred pápeža Hadriána II.. Roku 867 bolo obhajovanie slovanskej bohoslužby v Ríme a staroslovienčiny ako spisovného a cirkevno-kresťanského jazyka. Hadrián II. obhajovanie prijal (staroslovienčina sa stala popri latinčine, hebrejčine a gréčtine ďalším bohoslužobným jazykom) a vymenoval Metoda za arcibiskupa. Chorý Konštantín vstúpil v Ríme do gréckeho kláštora a prijal meno Cyril (Kyrillos) a zomrel. Metod sa vrátil na Veľkú Moravu, kde vládol knieža Svätopluk (podporoval franských kňazov), Metoda uväznili a odvliekli do Bavorska. Ich žiaci utiekli pred prenasledovaním do Bulharska(kláštor pri Ochritskom jazere), Čiech, Poľska a do Kyjevskej Rusi, kde vytvorili písmo „cyrilika“ (z veľkých písmen gréckej abecedy „majuskuli“).

PROGLAS (predslov k evanjeliu)
Najstarší odpis je z 13. storočia, je to prvé pôvodné dielo slovanskej literatúry. Proglas je útvarovo hymnus/chvála (typický stredoveký útvar), kompozícia 110 veršov, nemá členenie na slohy, predslov k svätému Evanjeliu je odčlenený, za tým ide prvá veta „Na počiatku bolo slovo i slovo bolo u Boha i Boh bol slovo.“, posledný verš je „Amen“- nech sa tak stane. Celý Proglas je otcovský príhovor Konštantína k Slovanom kde tvrdí, že aj slovanský jazyk je hodný velebenia a človek nemá zostať v nevedomosti, je obhajobou práva každého národa prijímať Božie slovo v rodnom jazyku. Splýva náučná literatúra s umeleckou, obsahuje biblické citáty. Vychádza z evanjelií, hlása vzdelanosť pre širšiu spoločnosť, širšie vrstvy. Motívy (nábožensko-didaktický a demokratický). Je to báseň, čo dokazuje prítomnosť mnohých básnických prostriedkov (+ na ukážke vymenuj znaky stredovekej literatúry).

Alegória= druh rozvitej metafory, nepriameho pomenovania obrazu alebo deja, ktoré sa nemôže alebo nesmie vyjadriť priamo
Anafora= opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov alebo viet
Asydenton= bezspojkové spájanie slov alebo viet
Apostrofa= oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu
Inverzia= vzniká zmenením slovosledu vo vete najčastejšie v poézii
Klimax= gradácia, stupňovanie významu za sebou idúcich synonymných i nesynonymných slov alebo slovných spojení
Epifora= opakovanie slov na konci veršov
Epanastrofa= opakovanie toho istého slova na konci jedného a na začiatku nasledujúceho verša
epizeuxa, epiteton, oxymoron, synekdocha, prirovnanie, personifikácia, metonymia, metafora, hyperbola.

Žiaci: Kliment, Gorazd, Chrabr
Moravsko-panónske legendy (Kliment a Gorazd)- veľkomoravské pamiatky
• Život sv. Konštantína (opisuje celý život, spoločenská situácia na Veľkomoravskej ríši, obhajoba v Benátkach) – Kliment
• Život sv. Metoda (kratší, epickejší, vecnejší, činnosť na Veľkej Morave, menej legendový, je to historický dokument)- Gorazd
O písmenách – Chrabr

ČESKÁ STREDOVEKÁ LITERATÚRA
kronika – stredoveký epický žáner, ktorý chronologicky radí historické udalosti bez opisu príčin (holé fakty, autor iba referuje)
Chronica Boemorum (kronika česká)- prvá kronika z 12. storočia
Dalimilova kronika – veršovaná kronika
 
Podobné referáty
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9578 558 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9589 1004 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9510 765 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9552 1665 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9604 851 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9734 2713 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9845 849 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9568 1426 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9736 1462 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9782 578 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.