Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Maturitné otázky - Literatúra

Literatúra
(Maturitné témy)

1. Staroveká literatúra (3 tisíc p.n.l. – 5.st. n.l.)– píšu sa eposy, zasahujú bohovia
a) antická – grécka, rímska
b) orientálna – sumerská, alkadská, hebrejská, staroegyptská, staroindická

Orientálna
a) Sumerská (Píšu ju Sumeri, kt. vytvorili ríšu Mezopotámie, zavádzajú klinové písmo)
1.dielo – Epos o Gilgamešovi
Hrdinský epos, spája mýtus s reálnym osudom ľudí. Sumérsky kráľ Gilgameš je pravdepodobne historickou postavou. Hrdinovia žijú, trpia a hoci sú obdarení niekedy aj nadprirodzenou silou, zomierajú.
Kráľ Gilgameš bol vládcom, bol to poloboh (mal všetko, otec - obyčajný človek, matka – bohyňa). Tvrdo vládne v meste Uruk, spriatelí sa s Enkiduom, obaja odchádzajú do libanonských hôr poraziť obra Chumbabu . Porazia ho a po návrate do Uruku vzplanie ku Gilgamešovvi láskou bohyňa Ištar. Gilgameš ju odmietne, načo musia zabiť nebeského býka. Enkid zomiera a Gilgameš začína hľadať tajomstvo večného života, nezískava nesmrteľnosť. V závere je rozhovor medzi Gilgamešom a Enkidovou dušou.

Hľadal nesmrteľnosť (nesmrteľnosť nie je, len telo a činy môžu byť nesmrteľné).
Autor zobrazuje náboženské znaky bohov, polyteizmus (rôznych bohov), kt. niečo daroval.

Ponaučenie: „Človek nemá hľadať nesmrteľnosť tela, ale toho, čo po sebe zanechá“.

b) Hebrejská (Najmladšia z blízkeho východu, zachovala sa nepretržitým podaním, nositeľom sa stala židovská národná pospolitosť. Predstavuje ju Biblia).
2.dielo – Biblia
Obsahuje niekoľko desiatok spisov. Svet Biblie ovplyvňujú duchovný a liter. Vplyv Biblie sa prejavoval dvojakým spôsobom 1.hagiografia – skúmanie života svätých
2.legendistika – náboženský epos a alegor. putovanie
Vytvárajú sa aj tematické a žánrové podoby a preberanie charakterov biblických postáv.
Starý zákon: sväté písmo pre židovské a kresťanské náboženstvo. Nazýva sa aj tóra. Interpretuje kristologicky, t.j. že v mnohých starozákonných výrokoch vidí prorocké predpovede na Ježiša Krista.
Predstavuje 46 kníh, 3 druhy: - Historické (5 kníh Mojžišových, Genezis, Exodus, kniha Jozue)
- Poučné a básnické (jób, žalmy, kniha prísloví)
- Prorocké (Izaiáš, Jeremiáš, Daniel, Ezeichel)
Nový zákon: vznikla v 1.st.p.n.l. Sväté písmo len pre kresťanov.
Delí sa na 27 kníh , 3 druhy: - Historické (4 evanjeliá, sv. Marek, Ján...)
- Poučné a básnické (14 listov sv. Pavla, list sv. Jakuba, 2 listy
sv. Petra, 3 listy sv. Jána)
- Prorocké (spis Zjavenia sv. Jána, Apokalypsa)
Svet Biblie ovplyvňuje duchovný a literárny vývoj. Vplyv Biblie sa prejavoval 2-jakým spôsobom
1.hagiografiou – skúmanie života svätých
2.legendistikou – náboženský epos a alegorické putovanie
- stredoveké mystérium, klasická, baroková, biblická dráma,
- vytvárajú sa aj tematické a žánrové podoby preberania charakterov biblických postáv.

c) Indická literatúra
hrdinské eposy: Mahábhárata – boj medzi Kuruovcami a Pánduvcami o trón
Rámájana – tragický údel kráľovského syna Rámu a ženy Sity

Kniha mŕtvych
- súbor príbehov o náboženských praktikách starovekého Egypta

2. Umenie a literatúra antického Grécka a Ríma

Staroveká antická literatúra (700pnl.-5.st.nl.)
- staroveká grécka (900pnl-5.st.nl.)
- staroveká rímska (300pnl.-5.st.nl.)

Antika – kultúra a umenie starovekého Grécka a rímskeho územia, kt. obsadili.

Staroveká grécka literatúra
1. lyrika – Anakuón, Sapfó
- vzniká Anakuonská poézia
Poézia, kt. ospevuje radosť života (víno, ženy, spev)

Sapfó – prvá ženská predstaviteľka literatúry, píše ľúbostnú poéziu, v kt. vyjadruje najintímnejšie pocity ženy.
Óda na Afroditu

2.epika – píšu sa eposy a bájky
Homér
Ezop (predstavitelia)

Homér
– má významné eposy Illias a Odysea, ide o 2 samostatné eposy, kt. ale majú spoločného hl. hrdinu a udalosti.

Ilias
- opisuje posledných 51 kníh 10 ročnej trójskej vojny
- do deja vstupujú grécki bohovia
- ústredným motívom je hnev bojovníka Achilla. Achillov najlepší priateľ Patroles je zabitý Hektorom, synom trójskeho kráľa. Rozzúrený Achilles zabije Hektora a vlečie jeho telo do gréckeho tábora. Achilles tiež zomiera šípom vystreleným Parisona.

Odysea
- opisuje posledných 41 dní 10 ročného putovania domov itáckeho kráľa Odysea
- tieto začiatky rozpráva sám Odyseus Fajakom, kt. ho odvezú domov, nebyť týchto Fajakov nedostane sa domov, kde spolu so svojím synom Telemachom zabijú všetkých nápadníkov jeho ženy Penelope.
- je to dielo o láske k vlasti a vernosti, ale aj o zdatnosti a šikovnosti

Ezop
- ľudový rozprávač, kt. písal bájky
- vystupujú tu zvieratá s ľudskými vlastnosťami
- má poučný charakter, kde alegorický zobrazuje ľudské vlastnosti
(Havran a líška, Jeleň pri jazierku, Pes a kúsok mäsa, Krab a jeho mať)

3.dráma
Titus Maccius Plautus

- bol herec, autor, režisér
- zanechal 21 komédií
Diela: Komédia v hrnci, Pseudolus, Chvastavý vojak

Tragédia: Aischylos, Sofokles, Euripides, Aristofales
- dnešná dráma je hovorená, grécka dráma si nechala pôvodné slová, hudby a tance. Herci vystupovali v mestách. Súčasťou bol zbor, kt. svoje partie spieval a sprevádzal ich tancom. Herci niektoré dialógy spievali. Kostýmy naznačovali isté väzby s kultom.

Antigona
Záver – Antigona spácha samovraždu (obesí sa), zomierajú aj jej matka a Haimon
Kreon, keď uvidí čo spôsobil, žiada bohov aby mu vzali život, ale tí mu cez veštca ukazujú, že bude žiť s týmto vedomím. Do konfliktu sa stavajú ľudské a božské zákony.

Kráľ Oidipus
- odvrhnutý Oidipus sa už ako dospelý vracia do rodného mesta
- nevedomky zabije svojho otca a ožení sa so svojou matkou
- v krajine prepukne mor, kt. prestane až kým zomrie vrah
- keď sa kráľ Oidipus dozvie pravdu, oslepne.

Antická dráma (divadlo)

Znaky:
- hrá sa v amfiteátroch
- hercami sú len muži
- hrajú v maskách
- hry majú zo začiatku mytologický charakter
- ženy môžu sedieť len v poslednom rade
- dôležitú úlohu hrá zbor
- dialógy sa recitovali
- komédie vznikali s vývojom na počesť Dionýza

Tragédia:
- hl. hrdina je výnimočný, dostáva sa do konfliktu so spoločnosťou, ale svoj boj prehráva, končí smrťou
- hl. ideou je konflikt medzi svedomím a spoločnosťou
- musí byť dodržaná kompozícia – úvod, zápletka, vyvrcholenie, rozuzlenie, záver

Rímska literatúra

1.epika
- rozvíja sa rečníctvo – Cicero
- literárne fakty, historická lit. – Caesar

Cicero
Považuje sa za zakladateľa rečníctva
Diela: O štáte
O zákone
O senáte

Caesar
Zakladateľ historiografie. Zápisky o vojne v Galii - dielo

2.dráma
Titus Maccius Plautus
- písal komédie
Diela: Chvastavý vojak (spracoval ho Shakespeare)
Komédia o hrnci (spracoval ho Moliere)

3.lyrika
Publius Ovídius Naso
- básnik zlatého veku rímskej literatúry
- témy – Milostná poézia
- Grécka a rímska mytológia
- Vyhnanstvo
- etapy – Lásky, Listy heroín, Umenie milovať, Metamorfózy, Listy z Pontu

Metamorfózy
- básnická skladba v 15 knihách
- spracúva tu takmer 250 bojí (hlavne grécke), kt. sa končia nejakou premenou
- je zakončený predpoveďou o vlastnej nesmrteľnosti
- premeny mytologických postáv na rôzne prírodné javy a naopak prírodné skutočností na ľudí. Kameň na pánika, človek na strom, pyšná Nióba na plačúci kameň
- používa sa tu ľahký melodický verš, hravá zmyselnosť a obdivuhodná básnická fantázia

Umenie milovať
- je napísaná v 3 knihách
- v 1.knihe sú rady mládencom ako a kde si získať náklonnosť dievčaťa
- v 2.knihe – radi tu ako si ju a jej lásku udržať
- v 3.knihe – obsahuje rady pre dievčatá
- je to spestrené príhodami z verejného života (súkromného)

Publicius Vergílius Maso
- vlastenecký národný epos
- oslavuje starobylosť rímskeho národa, vznik a rast rímskej moci a jej zakladateľov Aeneis, kt. je vzorom rímskej cnosti
- má podobnosť tematický s eposom od Homéra – Ilias a Odysea

Aeneis
- z Iliady pri ťahaní trójskeho koňa
- Aeneis jediný prežije s otcom
- puto s dielom Odyseus, tiež putuje 10 rokov

Bucolica
- pastierske spevy

Georgica
- oslavuje idylický život pastierov, zasvätený prevažne láske a poézií
- má veľký vplyv na J. Hollého

Quintus Horácius Flaceus

Ódy
- vystupuje ako „kňaz Múz“, chce zasvätiť mladú generáciu do tajov spoločenského poriadku: poúča mladých ľudí, akými cestami sa má občan zaberať
- v iných ódach ukazuje, aké zhubné účinky má na človeka túžba po bohatstve, kt. vedie k egoizmu

Satira
- poézia zameriava sa na problematiku individuálneho života. Ako žiť a ako sa stať šťastným.

Listy
- zobrazuje sám seba ako človeka dopúšťajúceho sa chýb

Životná múdrosť kontrastuje s obsahom básní, kt. majú spoločenský a politický akcent.
Jeho ideálom je úplná nezávislosť – nechce sa dať zotročiť ľuďom, veciam, ale snaží sa žiť podľa vlastného uváženia

3. Stredoveká literatúra
Slovenská stredoveká literatúra (800-1500)
- literatúra písaná po starosloviensky (800-1000)
- literatúra písaná latinský, česky, slovakizovanou češtinou (1000-1500)

Staroslovienska literatúra (863-1000)
Spoločenská situácia:
Vznik V. Moravy – Mojmír.
Vzdelanosť a vieru tu rozširujú francúzsky kňazi. Nové knieža Rastislav sa snaží o samostatnosť
V. Moravy a preto požiadal byzantského cisára Michala III. a vierosvätcov.
R. 863 príchod Konštantína a Metoda – sú to solúnski bratia. Okolo Solúnu sa používalo slovanské nárečie, kt. sa stalo základom pre staroslovienčinu. Konštantín a Metód museli obhajovať slovánskú bohoslužbu na pápežskom dvorci, tu vstúpila do dejín Konštantínova reč

Boj medzi trojjazyčníkmi:
Hadrian II. uznal slovanskú bohoslužbu a Metod bol vymenovaný za arcibiskupa. Chorľavý Konštantín ostáva v Ríme, vstupuje do gréckeho kláštora, prijíma meno Cyril a zanedlho zomiera. Metod sa nevrátil na V. Moravu, lebo po ceste bol uväznený a múčený francúzskou ríšou. Až na zákrok Jana VIII. (pápeža) bol po 2 rokoch prepustený. Vládcom sa na V. Morave v tom čase stal Svätopluk. Po Metodovej smrti vyhnal všetkých žiakov Konštantína a Metoda z V. Moravy.

Ciele misie Konštantína a Metoda:
1.odstrániť francúzsky vplyv a založiť samostatnú cirkev. organizácie
2.vyškoliť domáce duchovenstvo a založiť školy
3.zaviesť právny poriadok na V. Morave

Význam pôsobenia Konštantína a Metoda na V. Morave:
1.položili základy slovanskej kultúry, vzdelanosti a literatúry
2.vytvorili prvé slovanské písmo – hlaholika
3.vytvorili prvý slovanský jazyk staroslovienčinu – vychádza z bulharsko-macedonského okolia Solúnu, zostavili prvú prekladovú a pôvodnú literatúru

Prekladová literatúra
Preložili: misál – omšová kniha pre kňazov
Žaltár – kniha žalmov
Breviár – preklady pre kňazov
Spevník (súdny zákonník pre svetských ľudí )
4 evanjeliá

Proglas – je to predslov k sv. evanjeliu. Napísal ju Konštantín a Metod. Tvorí ju 110 dvanásť slabičných veršov. Autor tu oslavuje Preklad písma a ospevuje domáci jazyk ako základ vzdelanosti, ďalej hovorí o práve každého národa na prijímanie Božieho slova v rodnom jazyku.
Slovo je potrebné vedieť, lebo vďaka nemu sa k ľuďom dostalo kresťanstvo. Rozvíja sa tu náboženstvo – didaktický vzťah Božieho slova a vzdelanosti
Hl. myš. diela: Bohu sa priblížiť možno iba rečou zrozumiteľnou, silou slova a vzdelanosti

Leitmativ – hl. motív diela
„Chcem iba pätoro slov povedať, rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť, aby aj bratia všetko porozumeli, než nezrozumiteľnosť slov riecť tisíce.“

„Slovo, čo hladnú ľudskú dušu nakŕmi.
Slovo, čo um aj srdce tvoje posilní.
Slovo, čo Boha poznávať Vás/Ťa pripraví.“

Domáci jazyk je ukazovateľom vzdelanosti a aby človek bol duchom živým, musí získať vzdelanie.
„Ešte väčšmi od človeka z kameňa je mŕtva duša, každá duša bez písmena.“

Moravsko-panónske legendy (koniec 9.st.)
2 časti – život sv. Konštantína (Kliment)
- život sv. Metoda (Gorazd)

Život sv. Konštantína
- táto legenda je vznešenejšia, je napísaná formou prózy s veršovaným obrazom výstavby, s rétorickým obrazným štýlom.
- využívajú sa tu citáty zo starého a nového zákona, nájdeme tu aj prvky zázračnosti
- opisuje sa tu Konštantínovo detstvo, štúdia, predmoravská činnosť a život pred príchodom na V. Moravu
- opisuje tu Konštantín obhajobu staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka a učenia o trojjedinosti Boha pred pápežom
- boj medzi trojjazyčníkmi – boj proti predstaviteľom cirkvi, kt. uznávali vedenie liturgií a kresťanstva len v 3 jazykoch a to hebrejčine, gréčtine a latinčine
- využíva na to citácie z evanjelia podľa sv. Matúša
- autor tu zobrazuje spoločenskú, kultúrnu a politickú situáciu na V. Morave
- autor sa tu zameriava na vykreslenie charakteru Konštantína – jeho nadanie, talent, múdrosť, súcit s trpiacimi a boj za pravdu
- je vykreslený ako filozof a tvorca prekladov, (jazykové a umelecké preklady)
- píše písmena – na počiatku bolo slovo a slovo bolo u boha a Boh bol slovo.
Umelecké prostriedky – rečnícke otázky, dialógy, prirovnania, kontrasty, citáty z Biblie, metafory, podobenstvá...

Život sv. Metoda
- táto legenda je podstatne kratšia, stručnejšia, historický vecnejšia a jednoduchšie podaná.
- má menej legendových čŕt, je štylistický jednoduchá
- zaoberá sa tu činnosťou Metoda na V. Morave (pôsobil tu 20 rokov)
- predmoravskej činnosti sa venuje okrajovo
- pamiatka obsahuje aj historické dokumenty o schválení slovanskej liturgie, politické pomery spoločnosti a vymenovanie Metoda za arcibiskupa
- veľa miest sa tu venuje opisu Metodovej smrti a pohrebu
- štýl tejto legendy je realistickejší
- pre legendu sú príznačné zázračné javy, tu ale žiadne zázraky nie sú.

Legenda:
1.ide o liter. žáner obľúbený hlavne v stredoveku
2.opisujú sa životy svätých, ich mučeníctva a zázraky, kt. majú viacerým slúžiť ako vzor mravnosti
3.skromné sú tým, že sa v nich zachovali aj zmienky o živote ľudí
4.vyznačovala sa vierou takej sily opisovaním zázrakov a mučením

Pôvodná literatúra na území Bulharska
Metodovi žiaci tu vytvorili cyriliku.
1.dielo – Život Noemov – biografická próza pripisovaná kňazovi Chrabrovi. Opisuje život a pôsobenie Metodových žiakov po odchode z V. Moravy
2.dielo – O písmenách – rozpráva o vzniku hlaholiky a cyriliky, vysvetľuje dôvody prechodu z hlaholiky na cyriliku

Slovenská stredoveká literatúra

- Slovensko sa po zániku V. Moravy stáva súčasťou Uhorského štátu
- strediskom vzdelanosti boli kláštory, cirkevné školy a univerzity
- mnísi odpisovali, prepisovali a zhotovovali texty v latinčine. Latinčina bola jazyk štátnej správy (1348) Karlová univerzita
Akadémia Istropolitán

Charakteristika:
- píšu sa legendy, kroniky, modlitby, piesne, žalmy
- diela píšu mnísi
- literatúra je v službách šľachty a cirkvi
- poznáme feudálnu svetskú a feudálnu náboženskú lit.
Zachovala sa slávnostná študentská pieseň Gaudeamus Igitur
1.dielo – Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi
- autorom je biskup Maurus, dielo zobrazuje život mníchov a pustovníkov Svorada a Benedikta v čase panovania Štefana I. Hl. postavou je Svorad, kt. prijal meno Andrej, žil v Benediktínskom kláštore na Zobore pri Nitre odkiaľ došiel do pustovne Skalka pri Trenčíne. Autor ho vykresľuje v podobe svätca, kt. popri práci zachováva 40 dňový pôst, počas kt. zjedol len 40 orechov a 45 datlí, okrem duše trýznil aj telo. Dubový peň s ostňami a koruna s kameňmi.

Európska stredoveká literatúra
Delí sa na: - Feudálna náboženská
- Feudálna svetská
- Mestská svetská

Charakteristika:
- odráža feudálny spôsob života
- odráža náboženský svetonázor
- vzorom je biblia – ora et labora

Na literatúru vplývali 2 zákl. predstavy:
1.bola predstava o nemennosti sveta
2.bola o náboženskej transcendentálnosti (nad zmyslovosti)

Znaky stredovekej literatúry:
1.náboženský obsah
2.alegorické symbolické diela
3.imitácia (napodobňovanie) spisovanie navzájom, šablónovité diela, ustálené frázy
4.anonymita
5.dôraz na poznávaciu a náučnú funkciu – dochádza k synkretizmu
6.vplyv ľudovej slovesnosti
7.idealizované typizovanie
8.rečnícky štýl

Feudálna náboženská literatúra
František z Assisi
Písal hlavne piesne – dielo Spevánka

Sv. Augustín
Je príkladom obrátenia človeka – obrovského hriešnika . Vznikajú tu nové žánre a to sú náboženské piesne, kázne, exempláre (príklady zo života svätých), hagiografie (životopisy svätých) . kódexy, žalmy, legendy, mystéria

Feudálna svetská literatúra
Hrdinom je zidealizovaný rytier. Delí sa na francúzsku, nemeckú, ruskú a španielsku romancu

Francúzska literatúra
Pieseň o Rolandovi
- je to dielo z čias vlády Karola Veľkého
Témou sa stávajú križiacke výpravy – boje proti Saracénom (Arabi)
Forma – spievali ju trubadúri, nezachovávali rým, ale zachovávali refrén, každý verš má 9 slabík,je tu veľký dôraz na podobný detail. Dielo je chudobné na jazykové prostriedky.
Dej: hl. hrdina je Roland – najsilnejší vojak z vojska Karola Veľkého, mal zázračný roh Olifant, na kt. by hocikedy zatrúbil, prišli by mu všetci na pomoc. Mal tiež posvätný meč Durandal, v kt. boli skryté relikvie. Chcel zomrieť ako rytier, preto keď sa dostane do bitky proti armáde, tak sa začína kajať Bohu, roh nepoužije, zomiera a kráľ Karol Veľký potom pobije všetkých Slovanov a ukonči proces pokresťančovania.

Tristan a Izolda
Hrdinovia omylom vypijú čarovný nápoj lásky, smrteľne sa do seba zmilujú a zomierajú.

Nemecká literatúra
Pieseň o Nibelungoch
Sú trpaslíci, kt. majú strážiť poklad
Hl. hrdinom Segfield, kt. bol obdarovaný tým, že bol nezraniteľný okrem miesta medzi lopatkami. A poddaný zradia a zomiera.
Oženil sa a získal obrovský poklad Nibelungov. Pomocou zrady je zabitý, Kriemhelda chce pomstiť jeho smrť a tak sa vydá za Atilu vodcu Hunov. Nibelungovia sú v boji všetci povraždení, zomiera aj Kriemhelda a poklad ostáva ukrytý v Rýne, kde ho nikto nikdy nenájde.

Ruská literatúra
Píšu sa byliny
Bylina – je to hrdinská veršovaná epika, je omnoho národnejšia a lyrickejšia. Hl. hrdinom je ruský bohatier a je tu omnoho viac básnických prostriedkov. Najznámejšie:

Slovo o pluku Igorovom
Opisuje tu boj ruského kniežaťa Igora s kočovnými kmeňmi. Jeho vojsko je porazené a Igor padá do zajatia. Jeho žena Jaroslava prosí prírodné živly aby mu pomohli utiecť. Igor ujde a pripravuje ďalšiu výpravu.

Španielska literatúra
Romanca – opak balady, má správnu optimistickú tematiku. Dôraz sa kladie na formu básne, rým a rytmus.

Pieseň o Cidovi
Je to oslavná pieseň o neznámom bojovníkovi, kt. bojoval proti Maurom

Mestská svetská literatúra
- odlišuje sa od feudálnej tým, že je zábavnejšia.
Vznikajú 2 nové žánre – Fabliaux a Mirakel

Česká stredoveká literatúra
- zachovala sa pôvodná náboženská pieseň -
Hospodine, pomiluj my
- rozvíja sa tu husitské hnutie, kt. vychádza z učenia Jána Husa
- zachovala sa aj pieseň

Ktož jsou boží bojovníci

4.Humanizmus a renesancia v umení a literatúry
Humanizmus (ľudský, prirodzený) – rozvíja sa veda a filozofia, dôraz je na rozume – autori chcú poukázať na reálny pozemský život. Do centra spoločnosti sa dostáva človek a heslo Carpe Diem! Nadväzuje sa na antickú kultúru. Hl. myšlienka humanizmu: „Užívaj si život tu na zemi a nemyslí na posmrtný život.“

Vstupuje téma lásky aj žartovne ladené erotické motívy. Máme tu nový typ hrdinu:
1.ľudová figliar – symbolizuje zdravý ľud, sedliacky rozum
2. šľachtici – typ zbytočného človeka (Currado-Dekameron), kladný predstaviteľ šľachty (Hamlet-vzdelaný, inteligentný, túži po spravodlivosti sveta)
Renesancia (znovuzrodenie) – dochádza k znovuzrodeniu antickej literatúry a pod tento pojem zahŕňame všetky prúdy, kt. sa postavili proti feudalizmu. V užšom význame tu ide o reformáciu cirkvi a náboženského života. Píše sa v národných jazykoch a sústreďuje sa na zobrazenie radostného vzťahu človeka k pozemskému životu, kráse, prírode a láske.
Vychádza z antického ideálu kalokagathic – harmónia telesnej a duševnej dokonalosti, najdôležitejší je človek.
Znaky:
1.Úcta k rozumu – racionalizmus
2.Zmyselné poznanie – senzualizmus
3.Význam jedinca – individualizmus
4.Vyzdvihovanie práv človeka na radostné prežívanie človeka
5.Návrat k prírode
6.Návrat k národným jazykom

Vynálezy: heliocentrizmus – stred vesmíru je Slnko (Koperník, Gallileo Gallilei, Bruno)
Kníhtlač (Gutenberg), vynájdenie Ameriky (Krištof Kolumbus), moreplavci
(Marco Polo, Vasco de Gama).

a) Talianská literatúra
Dante Alighieri
Božská komédia
(biblické motívy, najvyššia moc, múdrosť)
Má 3 časti: Peklo, Očistec, Raj (Každá časť ma 33 spevov)
Dante prechádza záhrobím ako vášnivý bojovník. V pekle a očistci ho sprevádza básnik Vergilius, kt. ho zachránil z lesa (symbol sveta), v kt. ho napadli 3 šelmy – pýcha, lakomosť a zmyselnosť.
Peklo – symbolizuje stredovek. Vidí hriešnikov rozdelených do 9 kruhov podľa sily hriechu
Očistec – symbolizuje túžbu ľudí zmeniť svet. Stretáva tu duše rôznych osobností.
Raj – symbolizuje humanizmus a renesanciu, ako dosiahnuť lásku. Stretáva tu Beatrice.
Dielo má 3 významy - Beatrice symbolizuje náboženstvo a pozemskú dokonalosť
- Dante symbolizuje ľudstvo
- Vergilius symbolizuje rozum

Giovanni Boccaccio
Dekameron
(zaviedol prvý literárny žáner – novelu)
Deka – 10-dňovka.
Príbeh sa odohráva počas 10 dní na florentskom vidieku, kde ujde 10 mladých ľudi pred morom. Dielo tvorí 100 noviel. Príbehy kritizujú lásku k žene a vysmievajú sa cirkvi. Ide o veselé rozprávanie vyjadrujúce radosť zo života, kt. končia ponaučením. Najčastejšie ide o ľúbostné motívy: - ženy, kt klamú svojich mužov
- erotické témy
Názov každej novely nám dáva automatický hl. myšlienku.
Francesco Petrarca

Spevník (Sonety pre Lauru)
(zaviedol nový lit. žáner – sonet)
Obsahuje 366 lyrických básní, zväčša ľúbostných sonetov, kt. venoval svojej milovanej Laure. Do veršov vložil smútok, melanchóliu a únavu zo života. Lauru predstavuje ako symbol, ale aj ako reálnu bytosť. Má 2 časti: 1. básne na život Laury 2. Básne na smrť Laury

b) Francúzska literatúra
Francios Villon
Malý testament, Veľký testament
Pokladaný za „prekliatych básnikov“, z chudobnej rodiny, žil ako tulák, pre priestupky viackrát vo väzení. V tvorbe oživuje svet parížskych krčiem, pijanov, dobrodruhov, kritizuje sociálne rozdiely, odmieta stredoveký život na zriekaní sa pôžitkov.
Malý testament – vznikol pred odchodom z Paríža, vysmieva sa váženým osobnostiam, ironizuje vlastné sklamanie v láske.
Veľký testament – ešte len 30 ročný si vyrovnáva účty so životom. Spomína na bývalých kumpánov, množstvo ľúbostných dobrodružstiev. Ironický uvažuje o smrti a umieraní.

Francois Robelias
Gargantua a Pantagruel
Vzdelaný prozaik.
Román zachytáva putovanie 2 obrov po svete. Prostredníctvom nich útočil na sudcov a teológov, poukázala na pomery v cirkvi, na moc ľudských vedomostí. Dielo je paródiou na rytierske romány a stredoveké eposy.

c) Španielska literatúra
Miguel de Cervantes
Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha
Zámerom je zosmiešniť populárne, stredoveké a rytierske romány.
Hl. hrdina sa pomätie z čítania rytierskych románov a rozhodne sa obnoviť rytiersku slávu. Za rytiera ho pasuje krčmár. Don Quijote nám predstavuje temný stredovek – pomätenie zmyslov, naopak Sancho Ponzo, jeho sluha, prefíkaný sedliak predstavuje humanizmus a renesanciu – zmysly. Putujú po celom kraji, mali nevladného koňa Rozinante. Všetko vykonáva pre ženu svojho srdca (pastierku sviň). Chce pomáhať biednym a naprávať krivdy, ale vždy to končí zosmiešnením, alebo bitkou. Neskôr ochorie a rozum sa mu vráti. Majetok dáva neteri a peniaze Sanchovi. Napísal si aj sám epitaf:
„Hlúpy žil a múdry zomrel.“
d) Anglická literatúra

Znaky Shakespearovej tvorby:
1. Neobmedzenosť tém, času a miesta
2. Obraz pozemského života, kladných i záporných vlastností postáv
3. Hrdinovia sú často silní jednotlivci, kt. sú sami tvorcami svojho osudu, ich činy vyplývajú z ich charakteru. Preto sú to často rozporne žijúce osoby, kt. sa nevzdávajú svojich ideálov ani vtedy, keď musia pre ne zomrieť.
4. Ženské postavy – samostatne rozhodujú o svojom živote. Sú cieľavedomé a sú pôvabným stelesnením romantického ideálu.
5. Príčinou tragédie je ľudská vášeň, alebo náhoda.
6. Komické prvky nie sú ostro oddelené od tragických.
7. Forma – veršovaný jazyk sa strieda s prózou.
8. Hry sú osnované na konfliktoch dobra a zla, ľudskosti a podlosti.

William Shakespeare
Komédie: Skrotenie zlej ženy
Sen noci svätojánskej
Mnoho kriku pre nič
Veselé panie z Windsoru
Tragédie:Hamlet
Rómeo a Júlia
Macbeth
Othello
Kráľ Lear
Histor. hry:Július Caesar
Richard III. (levie srdce)
Henrich VI.
Henrich VIII.

Hamlet
Veršovaná tragédia v 5 dejstvách, považovaná za intelektuálnu. Jej predmetom je neľútostný idealistický boj jednotlivca so svetom zločinu a intríg.
Dej sa odohráva na dánskom kráľovskom dvore. Hl. postava je mladý princ Hamlet, kt. študuje v Anglicku a vracia sa domov. Je zaľúbený do Ofélie, dcéry najvyššieho komorníka Polonia. Tu zisťuje, že otec je mŕtvy. Pýta sa matky (Gertrúda) ako zomrel, tá mu váhavo odpovedá, že ho uštipol had, keď spal v záhrade. Potvrdzuje mu jeho nedôveru a jej rýchly sobáš s jeho strýkom Claudiusom. Keď sa prechádza po hradbách v noci zjaví sa mu duch jeho otca a povie mu, že sa stal obeťou úkladnej vraždy. Jeho žena a jeho brat mu vliali do ucha jed v záhrade. V závere zabije Claudiusa, zomiera on aj Laertes (Oféliin brat). Ofélia sa pomiatla a utopila.

Novela – stredný epický útvar, má jednoduchý dej a menej zložitú kompozíciu a menší počet postáv. Dej má rýchly spád a nastáva v ňom nejaký prekvapujúci obrad. Postavy sú už na začiatku charakteristický vykreslené. Nepodáva sa tu široký obraz človeka, ale len istý úsek jeho života.

Sonet – ide o klasický básnický útvar s charakteristickou vonkajšou skladbou. Skladá sa zo 14-tich veršov z dvoch 4-veršových (4433) a dvoch 3-veršových (446). Má aj vnútornú výstavbu.

5. Baroková literatúra
Ovplyvňujú barok:
1.Spoločenské pomery (podmienky) – súperenie panovníckych rodov v EU.
2.Turecká expanzia
3.Živelné pohromy a katastrofy
4.30-ročná vojna
5.Náboženské boje
6.Reformácia a protireformácia

Znaky barokovej literatúry:
1.Dekoratívnosť
2.Pompéznosť – nádhera
3.Patetickosť – nadnesenosť
4.Zdôrazňovanie duchovných a prírodných princípov
5.Filozofia života je orientovaná na pesimizmus, beznádej a pominuteľnosť ľudského života
6.„Vanitas Vanitatus“ – „Márnosť nad márnosťou“
7.Jazyk – národný aj latinský
8.Používajú sa zložité figúry a trópy, pompézne symboly, obrazy a veľkolepý knižný štýl.

a) Česká literatúra
Ján Ámos Komenský
Veľká Didaktika
Prínos pre pedagogiku a školstvo.
5 základných zásad, kt. privádzal do školy
1. Škola hrou
2. Vzdelanie má dostať každý človek ( aj chudobní, ženy...)
3. Učiť sa má v národnom jazyku
4. Zmiešané triedy
5. Predškolská príprava
Vypracoval učebné plány a rozvrhy

Labyrint sveta a raj srdce
Didactica Magna
Orbis pictus (Svet v obrazoch)
Brána jazykov otvorená

b) Slovenská literatúra
Peter Benický
Slovenské verše (poézia)
Cyklus 217 didaktických básní, dôkaz o medziobdobí medzi renesanciou a barokom- manierizmus
Kritika morálky a života uhorskej spoločnosti, najmä šľachty, hlavne tých, čo sa chvália tým, čo nie je ich. Otvorene sa zastáva nižšej spoločenskej vrstvy, chvála chudobných.
Spravodlivý, múdry (Šalamún) – vyzdvihuje ho.

Hugolín Gávlovič
Valaská škola mravúv stodola (poézia)
Gávlovičové básne sa skladajú z 3 častí – Titul (prológ) - tvorený básňou, nedeliteľný celok
- Jadro – rozvíja sa tu hl. myšlienka básne
- Záver (epilóg) – premyslená a pôsobivá pointa

Cieľom dať čitateľovi bohatstvo mravných ponaučení, praktických rád a životných skúseností.
Kritizuje panovníkov, kt. poddaných utláčajú. Ten, kto nehľadí na zisk, ale na svojich poddaných (stará sa o nich). Kritika – vychvaľovanie cudzej krajiny a hanenie tej svojej. Snaží sa kritizovať všetky zlé vlastnosti – alkohol, moc peňazí, odpor voči vojne, ale nevyzdvihuje dobré vlastnosti.
V hľadaní nespravodlivosti, ale odkazuje ľud na Boha.
Je napísaná slovakizovanou češtinou, obsahuje vyše 1200 básní.

Spoločná snaha Gávloviča a Komenského
-snažia sa, aby každý dostal výchovu
-chcú, aby všetci ľudia boli vzdelaní
-chcú, aby si ľudia uvedomili svoje chyby a nedostatky

Matej Bel
Veľká ozdoba Uhorska (poézia)
Rozobral 5 stolíc (Malohontianská stolica)
Snaží sa o zmierenie Maďarov a Slovákov. Slováci – pracovití, usilovní, čestní....

Daniel Krman ml.
Cestovný denník (próza)
Vyzdvihuje Karola Veľkého ako evanjelika. Úspechy a obrazy boja švédskej armád – zvyky, tradície, obliekanie ľudí v dedinách.

Opisujte cestu do Bieloruska za švédskym kráľom so žiadosťou o finančnú podporu pre protestantov. Putuje z jeho vojskom po mnohých územiach. Spoznáva tu nové národy, zemepisné podmienky, sociálnu úroveň, jazyk, zvyky a obdiv.
Podporuje ciele Švédov (ale ľutoval matku, kt. nemala čo dať jesť svojim deťom, lebo švédske vojská ju pripravili o majetok).
Slovenčinu označuje ako matku slovenských jazykov a ruštinu, poľštinu a ostatné za jej dcéry.

6. Klasicizmus a osvietenstvo
a) Európska literatúra
Svetový klasicizmus – píše sa hlavne dráma a dodržiavanie sa tzv. trojjednota –
1. jednota času (príbeh sa musí odohrávať 24 hodín)
2. jednota miesta (odohráva sa na 1 mieste)
3. jednota deja (len 1 dej)

Svetové osvietenstvo – predpovedajúci nástup kapitalizmu, tvrdia, že ľudia sú si od prírody rovní. Toto hnutie presadzuje prírodnú výchovu, slobodu myslenia a rovnosť ľudí. Vznikajú diela zamerané na výhodu a poučenie.

Perre Corneille
Cid (tragédia)
Je to tragédia vychádzajúca zo stredovekého španielskeho rytierskeho eposu.

Moliere (Jean-Baptiste Poqueline)
Napísal 33 komédií a zomrel na javisku pri predstavení svojej poslednej hry – zdravý je mocný.

Lakomec (komédia)
Námet čerpá z antickej hry „Komédia o hrnci od Plauta“.
Hlavnou postavou je bohatý muž Harpagon – je tak chorobne lakomý, že kvôli peniazom sa stal bezohľadným aj voči vlastnej rodine. Autor ho vykresľuje ako obraz úžerníka, kt. žije v neustálom strachu o svoje peniaze, šetrí nie len na služobníctve, ale aj na svojich deťoch.
Dcéra Elíza sa tajne zasnúbila s Walterom, ale otec ju chce vydať za bohatého starého šľachtica. Syn Kleant sa zaľúbi a chce sa oženiť s Mariannou, do kt. sa zaľúbi aj jeho otec. Stávajú sa sokmi. Harpagon je stále posadnutý strachom o svoje peniaze a tak ich zakope do svojej záhrady. Situácia medzi synom a otcom je neriešiteľná a mladí za pomoci sluhu ukradnú otcove peniaze. To zmení jeho správanie. Stratí rozum (skoro). Súhlasí so svadbou svojich detí za podmienok, že mu vrátia peniaze a nemusí platiť za svadbu.

b) Slovenská literatúra
Slovenský klasicizmus – rozvíja sa z čias panovania Márie Terézie a Jozefa II. Začína snaha o pozdvihnutie Bernolákovčiny na národný spisovný jazyk. Literatúra mala ľudský charakter. Dôraz je na osvetovú činnosť – vzniká spolok Slovenské učené tovarišstvo. Založili ho mladí katolícki kňazi z Trnavy, kt. presadzovali bernolákovčinu. (Anton Bernolák, Jujar Fándly)

Anton Bernolák
Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách
Kodifikoval spisovnú slovenčinu na základe kultúrnej západoslovenčiny z okolia Trnavy v roku 1787. Navrhol takzvaný fonetický pravopis.
Hovorí, prečo by mali ľudia hovoriť po slovensky, na to hlavne poukazuje.

Gramatica Slavica (Slovenská gramatika)
Prvá ucelená gramatika slovenčiny.

Slovník slovensko-česko-latinsko-nemecko-uhorský

Znaky Bernolákovčiny:
1.Píš ako počuješ.
2.Je iba mäkké i.
3.Vlastné podstatné mená sa píšu s veľkým začiatočným písmenom.
4.Dvojhláska neexistuje (ja, je)
5.Neexistuje ä.
6.Špecifické skloňovanie podstatných mien.

Juraj Fándly
Snaží sa podporovať bernolákovčinu.Vydával ľudovo-výchovné spisy.

Piľní domajší a poľní hospodár
Rady pre obyčajného človeka ako sa starať o úrodu a domácnosť..
Taktiež diela na túto tému sú

Zeľinkár
Slovenskí včelár
Ovčár

Dôverná zmluva medzi mníchom a diablom
V tejto knihe zdôvodňuje zrušenie žobraných rodov Jozefom II. Zrušenie obhajuje tým, že tieto rady využívali nevedomosť chudobných ľudí. Pod rôznymi zámienkami od nich získavali peniaze. Tento spis je napísaný formou rozhovoru medzi diablom a mníchom jednej z tých zrušených reholí.
Diabol – osvietenský kritik

Jozef Ignác Bajza
Vysmieva sa Bernolákovcom. Dostal sa do konfliktu (bernolákovci, cirkev). Považoval seba za pravého priekopníka spisovnej slovenčiny, aj keď nenapísal žiadnu gramatickú príručku.

René mládenca príhodi a skúsenosti (prvý slovenský román)
Použil tu svoj vlastný pravopis. Má 2 časti a je písaný formou denníka a listu. Opisuje cesty a zážitky Reného, syna bohatého kupca, a jeho učiteľa. Putujú cez Taliansko, Turecko, Egypt a cez Viedeň po slovenských dedinách.
1.časť – je dobrodružný román, v kt. René ide so svojím učiteľom hľadať stratenú sestru do Afriky, kde zažíva rôzne dobrodružstvá. Autor tu oboznamuje ľudí s exotickými krajinami, ich kultúrou a náboženstvom.
2.časť – kritické dielo, cestuje po talianskych kláštoroch a veľmi kritický zobrazuje pomery v nich. Nakoniec prichádza do Uhorska a kritizuje sociálne pomery. Naznačuje, že hlavnou príčinou biedy nevoľníkov je ich vykorisťovanie a že nemajú žiadne osobné právne istoty.

Ján Kollár
Odmieta bernolákovčinu a bol proti vojne a bol za kultúrne spojenectvo.
- láska k Frederika Shimdtovej.
- výzva k zjednoteniu Slovanov
- obava z odnárodnenia Slovanov
- spojenie lásky k žene s láskou k vlasti

Slávy dcera
Vrcholová básnická skladba. Obsahuje 645 zneliek (sonetov). Skladá sa z Predspěv + 5 spevov.

Predspěv –klasicistický útvar napísaný časomerným veršom..
- Najsilnejšie miesto celej skladby.
- Z obsahovej stránky je to žalospev nad slovanskou minulosťou, v kt. zvíťazilo násilie nad -spravodlivosťou.
- Nenávisť básnika naobracia na iné národy, ale na zotročovateľov.
- Humanista.

Hl. myšlienky:
- Autor žiali nad zemou Lužických Srbov, kt. boli takmer ponemčení.
- Obáva sa takého osudu na Slovensku.
- Dubisko je mocné Rusko, kt. malo samostatný štátny útvar ako jediné zo všetkých slovanských národov.
- Horší ako zlé časy je pre národný život človek bojujúci proti vlastnému národu.
- Autor sa obracia na susedov slovanských národov, kt. proti nim viedli vojnu.
- Oslovuje Nemecko, ale vyčíta všetkým národom, kt. inému siahli na slobodu.
- komu venuje lásku (srdce) – vlasti alebo žene (roztrhne srdce na 2 časti – vlasť a žena, miluje oba rovnako)

5 spevov – 1. Zála – básnik spomína na krásne časy lásky v Jene a lúči sa s Mínou
2. Labe, Rén, Vltava – putuje po slovanských krajoch vyznačených riekami
(porovnávanie minulosti s prítomnosťou Slovanov)
3. Dunaj – opisuje svoje dojmy z polabských, pobaltských a našich krajoch
4. Léthé – rieka, ale v podsvetí. Prechádza s Mínou po slovanskom nebi, aby oslávil
všetkých vynikajúcich slovanských dejateľov.
5. Acheron – dostáva sa do pekla a zatracuje doň všetkých nežičlivcov Slovanov

Dej – Bohyňa Sláva, predstavujúca Slovanstvo, sa sťažuje v rade bohov, aké krivdy museli Slovania v minulosti pretrpieť. Bohovia rozhodnú, aby Milek, syn bohyne Lady, stvoril dcéru Slávy, ako ideálny symbol slovanskej budúcnosti, kt. by Slovanom odčinila utrpenie a postavila ich medzi popredné národy sveta. V obraze Míny Kollár vytvoril ideál slovanskej devy, kt. ho sprevádza na ceste po slovanských krajoch.

Ján Hollý
Písal a prekladal. Bernolákovčinu podporoval tým, že ju používal v praktickej básnickej tvorbe. Štúrovci jeho dielo veľmi obdivovali a on podporoval aj túto generáciu.
Vo svojich dielach sa orientuje na antiku.

Svätopluk
Hrdinský epos – inšpirovaný Homerom.
Osnovou deja je voj Rastislava proti východofranskej ríši, Svätoplukova zrada Rastislava z dôvodu túžby pomôcť. Keď zistil, že je len figúrkou zbúril sa a zvíťazil.
Dej nie je totožný s historickou skutočnosťou. Hlavnou ideou je idea slobody, kt. je hodná všetkých obetí. Slovania sú vykreslení ako národ mierumilovní, bohabojní a pracovití.

Kompozícia – má 12 spevov a vzorom je Ilias
Zasahovanie Bohov do deja
Opisovanie boja
Vzývanie múz

1.časť – písal diela podobné antickej literatúre
- túžba po slobode
- celý epos je o tom, že zobrazí Svätopluka vo vojne proti Karolovi Veľkému
- Svätopluk vojnu vyhral
2-3.časť – ako sa oslobodil
- podobné ako dielo Mor Ho!
- bojujeme za svoju slobodu, radšej zomrieme ako sa nechať pomaďarčiť
5.časť – radšej zomrieme ako niekomu slúžiť
- výčitka Svätoplukovi, že zradil vlastný národ
6.časť – veriaci bojovali
- nepoznali niekoho, kto by bol nad nimi
- synovec = sestrienok (môjho brata syn)

Sláv
Epos – zo slovanskej mytológie.
Hlavnou postavou je Sláv, panovník Podtatrancov, kt. bojujú proti Čudom. Do deja vstupujú slovanskí bohovia, vďaka ktorým Podtatranci zvíťazia. Dej je vymyslený.
Výroky Sláva = názory Hollého na národné obrodenie.

Selanky
21 idylických básní. Prechod medzi lyrikou a epikou.
Opisujú pastiersky život (ich prácu, hry a spev). Je tu opis krás slovenskej prírody, najkrajších ročných obdobiach (jar a leto) a slovenského ľudu. Vyjadruje protiklad medzi mestom a dedinou.
Napísaná v časomiere.

Cirillo – Metodiada
Opisuje príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ich život a účinkovanie Podobne ako Svätopluk sa končí víťazstvom ducha (víťazstvom Metoda nad intrigami nemeckých biskupov).

Ján Chalupka
Významný slovenský dramatik. Do slovenskej literatúry priniesol veselohru. Do slovenského života priniesol pojem „Kocúrkovo“ (Označuje pomery ľudí s obmedzenými malomeštianskými názormi.

Kocúrkovo
„Len aby sme v hanbe nezostali.“
Satira na život malého mestá, kt. predstavitelia si o sebe myslia viac ako v skutočností znamenajú. To znamená – zobrazuje ich ako namyslených no zároveň duševne i hospodársky zaostalých. Kritizuje tu ich obmedzenosť, nevzdelanosť, hlúposť, duševnú prázdnotu...
Fraška v 3 dejstvách: sú tu zobrazené 3 spoločenské vrstvy:
1.zemania – predstavujú chudobný pán z Chudobíc. Cirkevný a školský inšpektor, polovzdelanec a je Slovák, kt. slepo obdivuje Maďarov
2.remeselníci – obuvnícky majster Tesnošil. Odrodilec, kt. sa na vandrovke podučil maďarčine.
3.inteligencia – učiteľ Sloboda. Vzdelaný, optimistický, vtipný,
ovládajúci jazyky
recituje verše zo Slávy dcer
prvá literárna postava, kt. hrdo manifestuje svoj slovenský pôvod.
Sú tu 2 typy komiky a to – charakterová a jazyková

7.Romantizmus v európskej literatúra
Porovnanie:
KlasicizmusRomantizmus
- racionalizmus- iracionalizmus
- estetický ideál (umelecká dokonalosť)- tvorivá originalita
- presné dodržiavanie pravidiel- harmónia kontrastov (Chrám matky Božej v Paríži – konflikt romantizmu spočíva v rozpore medzi snom a realitou)
- žánre – vysoké, nízke- synkretizmus žánrov
- hrdina podľa typu žánru- postavy z ľudu
- konflikt – morálny: láska – povinnosť- rozpor: cit – skutočnosť
Jedinec – spoločnosť
- vznešená reč- reč: ľudová, povýšená na umeleckú
- umelecká slovesnosť

Charakteristika:
Koniec 18.st – pol.19.st. (1789-1848 – Veľká francúzska revolúcia, buržoázna revolúcia). Nástup kapitalizmu.
- súvisí to s rozvojom politickým, ekonomickým a hospodárskym
- svet je nepriateľský a odcudzený, mravné hodnoty ako česť, láska a úprimnosť strácajú význam
- preto je dôraz na človeka ako silnú individualitu.
Literatúra sa v romantizme chápe ako prostriedok poznania tajomstiev života, nástrojom tohto poznania je fantázia ak protest po stiesňujúcej skutočností a túžba po krajšom živote.
- hrdina je v ustavičnom rozpore so spoločnosťou, pociťuje osamelosť, túži po ideále (láska, sloboda)
Hlavný literárny druh: lyriky – fantázia, epika - básnická poviedka, lyricko-epické útvary – balada

Victor Hugo
Zakladateľ francúzskeho romantizmu.
Poézia: Ódy a rozličné básne (monarchistické zmýšľanie), Kontemplácie (lyrika), Legenda vekov (cyklus epických básní)
Dráma: Cromwell (prihlásil sa k romantizmu), Hernani (romantický konflikt, túžba po slobode a spravodlivosti)
Próza: romány Robotníci mora, Deväťdesiattri

Chrám Matky Božej v Paríži
Historický román. Pozostáva z 2 častí, kt. sa delia na knihy (11).
Dej sa odohráva v 15.st. v Paríži, hlavne v chráme Matky Božej.

Anglická literatúra
George Gordon Byron
Básnik, rebel, tvorca básnickej poviedky (okrem deja obsahuje vlastné úvahy a básnikove city). –
- vytvoril nový typ hrdinu – silnú osobnosť (titana), kt. nemôže zvíťaziť v nerovnom boji so spoločnosťou, lebo je osamelý
- obhajoval práva roľníkov
Cestoval po Európe a tak napísal

Childe Haroldova púť
Autobiografické dielo, v kt. opisuje svoje dojmy z ciest po Európe. Odohráva sa v Albione (Anglicko). Ide o cnosť a morálku diela.
Hl. postava sa nevedela správať, uvedomí si svoje zlé konanie a rozhodol sa putovať po svete a kritizuje chudobu a chce byť slobodný. Bol to urodzený pán a nevedel sa správať. Rozhodne sa ísť na cestu, ide s ním aj sluha. Rozhodne sa bojovať.
Spomína na pustošivé vojny a ľudské utrpenie, opisuje krajiny, túži po ich oslobodení.
Opisy krajiny vtipné dopĺňa politickými komentármi.

básnická povieda (úvaha, city) Džaur
Korzár
Manfréd
Satira na negatívne spoločenské javy – Don Juan (nenútený vtip, ostrý výsmech)

Chillonský väzeň
Idea slobody – titanizmus. Poémy – je túžba po slobode.
Príbeh sa odohráva na hrade Chillon v Ženevskom jazere, kde väznia jedného zo 6 synov, popraveného povstalca. Po dlhej dobe ho oslobodia povstalci, ale on už nevie žiť na slobode a cnie sa mu po väzení. Táto poéma vyjadruje túžbu Švajčiarov po slobode.

Nemecká literatúra
Sturm and Drang (búrka a vzdor)
Autori sa združovali v tomto hnutí, presadzovali slobodu, bojovali proti útlaku, búrenie sa proti vtedajšej spoločnosti a tiež proti nadvláde rozumu nad citom, láskou a vášňou.
Vodcom hnutia bol Johann Ferder, ústrednou myšlienkou bola myšlienka humanity.

Johann Wolfgang Goethe
Predstaviteľ romantizmu.

Buričské nálady, odpor voči feudálnemu absolutizmu – óda Prometeus.

Utrpenie mladého Werthera (román)
Román napísaný formou listov a denníka. Má autobiografické črty.
Príbeh je o mladom vzdelanom mužovi, kt. sa beznádejne zaľúbi do Lotty nevesty, neskôr manželky jeho najlepšieho kamaráta. Prežíva múky, nenachádza východisko, nedokáže sa s tým vyrovnať a tak spácha samovraždu.

Celým dielom preniká kritika spoločnosti. Werther chce byť slobodný, ale spoločnosť mu to nedovoľuje a preto jeho samovražda je pre neho oslobodením ale i kritikou spoločnosti.

Faust (veršovaná dráma)
Veršovaná drama, inšpirovaná antickým ideálom slobody a nadväzuje na stredovekú legendu o známom učňovi Faustovi, kt. kvôli túžbe poznať čo najviac upíše dušu diablovi.

Hl. postavou je učenec Faust, kt. uzavrie zmluvu s diablom Mefistofelom. Faust prežíva lásku aj sklmanie, zaľúbi sa, až nakoniec nachádza zmysel života v práci pre iných.
V závere hry zomiera, ale diabol jeho dušu nezíska, lebo zasiahne vyššia moc, kt. takto ocení Faustovu aktivitu.
Dielo je vyjadrením odvekých túžob človeka o hľadaní zmyslu života. Hoci tu nájdeme fantastickosť a mýtickosť, autorov pohľad na človeka je reálny. Faustove vyjadrenie túžby po slobode: „Žiť zemi voľnej s voľným národom.“ „Zaslúži si len ten slobodu so žitím, kto denne bojuje o ňu.“

Friedrich Schiller
Predstaviteľ romantizmu, básnik a dramatik.
- túžba po národnej a osobnej slobode, boj proti tyranii

Zbojníci (dráma)
Hlavnou postavou je Karol Moor. Je z bohatej rodiny a zíje šťastným životom do chvíle, kedy ho jeho mladší brat krivo obviní pred otcom a spoločnosťou. Po tomto ho otec vydedí a jeho priateľka ho opustí a vydá sa za jeho ml. brata. Vtedy sa Karol rozzúri a aby sa pomstil, stane sa vodcom zbojníkov. Bojuje proti nespravodlivosti.
Keď zomrie jeho otec a brat, uvedomí si, že spravodlivosť treba ponechať zákonu a vydá sa do rúk súdu.

Uklady a láska
Odhaľuje tu pokryteckú morálku spoločnosti.
Dráma o láske šľachtica k dcére chudobného muzikanta. Šľachtic uverí intrigám o nevere svojej milej. Až keď mu milá umiera v náruči, oznámi mu, že ho oklamali. Obaja zomierajú no vinníci su usvedčení.

Pieseň na radosť (óda)
Drámy – Mária Stuartová,
Panna Orleánska
Viliam Tell

Viliam Tell
Zobrazuje boj Švajčiarov proti Habsburskému útlaku.
Hlavnou postavou je Viliam Tell, keď nevzdá úctu klobúku (symbol Habsburgovcov), tak miesto držiteľ Gessler ho prinúti zostreliť jablko z hlavy jeho syna, aj keď sa mu to podarí Gessler ho uväzní. Tell utečie, zabije Gesslera a jeho výstrel je výzvou do povstania, kt. je úspešný. Táto hra mala burcovať nemecký národ do boja proti Napoleonovi a za svoje práva a slobodu.

Ruská literatúra
V období nevoľníctva a krutého cárskeho despotizmu – povstania – lit. zameraná na boj proti útlaku.
Alexander Sergejevič Puškin
Od mlada sympatizoval s odporcami cárizmu.
Politické verše – vyhnanstvo na juh – romantické poémy Kaukazský zajatec
Cigáni
Báseň – Na Sibír (sympatizovanie s dekabristami)
Tragédia - Boris Godunov
Poémy - Poltava
- Medený jazdec (história Ruska, otázky spravodlivosti a krivdy, slobody a zodpovednosti.
Romanticky ladené príbehy - Piková dáma
- Povesti Belkina
Tak prechádza k realistickému zobrazeniu skutočností.

Eugen Onegin (veršovaný román)
Zobrazuje typ zbytočného človeka (zomiera a zisťujeme, že načo vôbec žil)

Všetko ho nudilo, nevedel, čo má robiť, nemá žiadne životné ciele.
Zaľúbi sa do neho dcéra vidieckeho statkára Tatiana – je veľmi mladá a úprimná. Tatianu odmietne a začne si s jeho sestrou, kt. chodí s jeho kamarátom.
Vydá sa na cestu, bezcieľne putuje po Rusku, po návrate sa stretáva s Tatianou, ona je však vydatá. Keď ju vidí, zaľúbi sa do nej, vyznáva jej lásku, ale ona ho odmieta. Eugen zomiera slobodný a sám.

Kapitánova dcéra (povesť)
Ľúbostný príbeh mladého šľachtica a dcéry veliteľa pevnosti. Hlavný hrdina Pugačov - vodca povstania, kt. je potlačené a on je popravený.

Dedina
Opisuje a vychváľuje miesto, kde jeho srdce zbaví sa zla, duša a rozum nachádzajú kľud a vyjadruje presvedčenie, že sa polepší a zbaví sa nástrah zla, kontrast medzi mestom a dedinou.

Česká literatúra
Karel Hynek Mácha
Máj (lyricko-epická skladba)
4 hlavné postavy.
Lyrická časť – tvoria ju bohaté opisy prírody, reflexie. Skladba je založená na kontraste krásy prírody a lásky a na druhej strane neúprosnej smrti.
Epická časť – Vilém sa po tom, čo ho v mladosti otec vyhnal z domu sa stal vodcom zbojníkov. Zabije zvodcu svojej milej, až potom zistí, že to bol jeho otec. Jarmila postihnutá hanbou a žiaľom skončí svoj život dobrovoľne v jazere. Viléma uväznia a popravia.

8. Romantizmus v slovenskej literatúre
Znaky:
1.Nenadväzuje na antiku, ale využívajú domácu ľudovú slovesnosť.
2.Nad osobnými citmi stojí láska k vlasti.
3.lyrika (duma, krakoviak, pieseň, duma)
4.epika (popretkávaná reflexnými prvkami – historická povesť, próza zo súčasného života)
5.Netypické romantické prostredie (hrdinovia sa túlajú po brehoch riek, po nociach po cintorínoch, alebo sú vo väzení)
6.Využíva sa ľudová reč (jazyk)

Ľudovít Štúr

Samo Chalupka
Bol jedným zo zakladateľov Spoločnosti česko-slovenskej. Jeho tvorba stelesňuje vlastenecké cítenie celej generácie, hrdinovia majú najbližšie k ľudovej zbojníckej a vlasteneckej tradícii (sú to statoční junáci, kt. bojujú za slobodu, proti útlaku a nespravodlivosti a preto musia trpieť, alebo zomrieť. Forma a jazyka jeho básní vychádza z ľudovej poézie.

Využíva motív vatry (symbol slobody)
Používa 3 tematiky – Jánošíkovská (Králohoľská, Likavský kvet)
Turecká (Turčín Poničan)
Historická (Mor ho!)

Spevy (zbierka básní)
Chcel napísať dejiny Slovákov. Výzva do boja proti národnému a sociálnemu útlaku, proti odrodilstvu. Veľký úspech najmä medzi mládežou.

Mor ho! (hrdinská báseň)

Charakteristika Junákov:
-majú blond vlasy a modré oči
-silní, vysokí
-ukazujú pohostinnosť Slovanov (není chlieb a soľ)
-mierumilovní
-ukazujú symbol slobody Slovákov (nepoddajnosť – čelom nebijú, do nôh nepadajú)
-ukazuje demokratickosť Slovákov (Pána! mať nepravosť a ešte väčšia byť pánom)
-oslava slovenskej prírody
-Junáci sa vrhajú do boja A ty Mor ho!!

Dej je stručný (172 veršov). Autor zobrazuje slovenský kraj (príchod Rimanov na slovenské územie). Cisár odmieta dary s vyhrážkou, že zotročí celý národ, junáci sa vrhli naňho s výkrikom Mor ho!, v boji proti presile všetci padli, ale cisár je zahanbený, keď vidí hromady svojich mŕtvych vojakov. V básni stoja proti sebe 2 protikladné svety – krásna vlasť s hrdými obyvateľmi a na druhej strane násilní, výbojní dobyvatelia, kt. chcú náš národ zotročiť.
Ide o oslavu hlbokého vlasteneckého citu, junáci zomierajú za vznešené ideály – boli schopný položiť život, boj za slobodu národa. Hrdina – kolektívny.

Likavský väzeň
Jánošík verí, že sa dostane na slobodu. Kolektívny hrdina.
V tejto a ďalších básňach využíva –monumentalizmus – úzka súvislosť básne s nejakým statickým úkazom (hrad, bralo, rieka).

Turčin Poničan (veršovaná povesť)
Poturčenec odnáša ženu do otroctva, zistí, že je to jeho matka, matka s ním nezostáva v prepychu, ide späť na Slovensko.

Branko
Opisuje skutočnú postavu Branka, kt. počas tureckých vpádov zajali ženu i deti a preto začal zbojníčiť proti Turkom. Má národnobuditeľský charakter. „V pravde žil som, krivdu bil som, verne národ svoj ľúbil som.“ (jeho epitaf)

Králohoľská
Okolo vatry sedí 12 junákov, kt. symbolizujú slobodu a krásu a to kontrastuje s obrazom slovenských dedín, kde sa začína krivda.

Janko Kráľ (štúrovec)
Písal nový typ balád, kde sa mladý človek postaví proti svetu za cenu obety a často sám zomiera.
Jeho poézia najhlbšie zobrazuje romantický rozpor medzi snom a skutočnosťou a harmóniu protikladov, čo ju najviac spája s európskym romantizmom.

Zverbovaný
Dramatizovaný výjav ľudového života . Janík – zrastený s ľudom, syn prírody, odbojné, nepokojné črty, východisko – zbraň. Záver – výzva do boja.

Mravné konflikty: Povesť (potrestaná neúcta k starobe)
Skamenelý (nevera milého, porušenie prísahy)
Kríž a čiapka (roztopašnosť, zneuctenie hrobu)

Sociálne: Pán v tŕní
Pán zbadá po návrate z poľovačky krvavé znaky, pomätie sa, uteká, zapletie sa do tŕnia.
Gradácia. Obžaloba všetkých, kt. zdierajú ľud.

Kvet
Sklamanie a bolesť. Nárek dievčaťa, kt. matka nasilu vydala za bohatého starého vodcu, zomiera od žiaľu.

Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
Vyjadrené všetky rozpory, smútok, nespokojnosť so svetom, ale aj láska k ľuďom a vôľa priniesť im slobodu.
1.časť – lyrický opis svojho vnútra, nenachádzajúceho nikde pokoj
- kontrast – idylicky obraz prírody
- Dedina i najbližší ho nechápu – je divný, hrubý, ukrutný
2.časť – baladický príbeh
- Janko uvidí zaklatiu Pannu vo Váhu a vrhne sa do vody, aby ju zachránil
- pastierik prináša novinu o Janíkovej smrti

Autobiografické dielo, kde divný Janko je autorom a zakliata panna je Slovensko.
Balada rozpráva o hrdinskom čine mládenca, kt. je nespokojný so sebou a svojím okolím. Dedina ho nechápe a považuje ho za divného, on sa odkláňa od spoločnosti a v prírode nachádza východisko svojho života, je samotár, ale aj smelý. Dej sa odohráva v tajuplnom prostredí, nočná príroda, rozbúrený Váh... Básnik chce odkliať ľud z biedy a poddanstva. Zakliata panna môže oslobodiť, ak skočí do Váhu, ale predtým si musí obrátiť všetko šatstvo naopak. Zabudol si obrátiť vrecúško s tabakom a kvôli tomu zomiera.

Veľa zdrobnenín, jazyk ľudový, skratky, prirovnania, komunikácia slovies, básnické rečníčke otázky, metafory, persofinikácie.

Zvýraznený ideál slovenského ľudu.

Andrej Sládkovič
Vlastným meno Andrej Braxatoris.
Písal iné témy ako ostatní Štúrovi – láska k ženám, mladosť, vlastníctvo.

Marína
- autor predstavuje Marínu ako anjela, bohyňu, kt. čistotu, hrdosť a krásu žiadna predstava nevystihuje.
- v básni spomína aj krásnu slovenskú prírodu
- prelína sa láska k vlasti, s láskou k žene
- po sklamaní, keď mu spoločnosť nedovolí nažívanie lásky, nájde iný zmysel života (v mladosti)
Má 2 časti: 1. jeho ideál krásy (Marína)
- nad láskou sa začínajú sťahovať mraky, prelieta motýľ (symbol zrodu) – ak sa
nakoniec objaví skutočný zvodca, tým je had (výstraha je pred životom)
- lyrický – ľudovo sa ale vzbudzuje v jej vernosti a láske a vyzná jej lásku.
2. láska naráža na spoločenské prekážky a preto pokračuje v láske k vlasti
- vlasť ľúbiť v peknej Maríne, Marínu ľúbiť v peknej otčine a obe v jedno.

A pekný život 3 kvety, ľúbi, diamant v hrudi nezhnije.
Láska ostáva verná, nič a nikto ju z nášho srdca a duši nevymaže.

Detvan
Má 5 spevov: 1. Martin
2. Družina
3. Slatinský jarmok
4. Vohľady
5. Lapačka
- dejová línia je nevýrazná, ale sú tu veľmi časté a silné popisy prírody a ideálu slovenského mládenca.
- miesto deja je Detva, čas odohrávania za vlády kráľa Mateja Korvina.

1.Martin – oslava prírody, ale aj slovenského ľudu. Hlavná postava Martin Hudcovie – silný, urastený, švárny šuhaj, tvár krásna, dobrý zrak, briadka, vrkoče, pastier oviec, syn prírody
2. Družina – zobrazenie Martinových dobrých vlastnosti (zabije sokola). Prizná sa kráľovi, po ceste si odnesie Elenu, kt. uväznili zbojníci.
3.Slatinský jarmok – stretnutie Martina s kráľom, vykreslenie obrazu nového prostredia a jeho služobníctva.
4.Vohľady – stretnutie Eleny s láskou k Martinovi.
5.Lapačka – jeho ochota vstúpiť do kráľovského Čierneho pluku, ak si bude môcť ponechať svoje ovce.

Ján Botto
Najmladší zo Štúrovcov.
Rozvinul typ romantickej balady – baladický hrdina splýval s okolím a situáciami.
- dynamiku deja dosahoval stupňovaním hrôz
- využíval dialóg, zvukomalebné slová, skratky

Žltá ľalia (balada)
Mravný konflikt – manželia si dajú sľub vernosti, kt. sa nemá porušiť ani smrťou, ale Eva daný sľub nedodrží a po Adamovej smrti sa vydá. Za morálny priestupok nasleduje trest – mŕtvy manžel prichádza o polnoci po svoju nevernú manželku, kt. zomiera v jeho náručí. Prevláda dialóg, kt. umožňuje prehlbovanie napätia deja a tragiky, záverečný dialóg má rýchly spád.

Margita a Besná (balada)
Baladická príhoda o smrti siroty, kt. musí zomrieť pre žiarlivosť macochy.

Smrť Jánošíkova
9 spevov + lyrický predspev
Predsmrtné vízie a smrť Jánošíkova. Lyricko-epická, reflexívna skladba, črty rôznych žánrov.
Idealizácia.
1.spev – oslava Jánošíkova a jeho družiny a ich odboja proti poddanskej porobe a zdieraniu, na záver vatra (symbol slobodného života) dohára, družina sa dozvedá o lapení Jánošíka a uvedomuje si svoj koniec.
2.spev – zlapanie Jánošíka (zrada)
3.spev – opis čierneho mesta – tyrana, kt. ho väzní, za Jánošíkom prichádza v podobe duše ľudu jeho milá a lúčia sa.
4.spev – najpochmúrnejší, noc vo väzení, sen o Jánošíkovej mladosti.
5.spev – báseň o slobode, Jánošík ospravedlňuje svoje činy tým, že už nemohol vydržať útlak poddaného ľudu.
6.spev – nádej, že mraky naveky nezastrú slnko, že túžba po slobode bude večne živá, Jánošík sa pred popravou odmietne modliť za seba, no modlí sa za ľud.
7.spev – Jánošíkova poprava, smúti nebo i zem, Jánošík sa lúči s rodným krajom a spomína na svoj boj.
8.spev – zobrazuje Slovensko ako zakliatu krajinu, Jánošík sa stáva symbolom slobody a boja proti krivde.
9.spev – alegorický – Jánošíkova svadba s kráľovnou víl – nesmrteľnosť
Kontrast medzi tragizmom a heroizmom.

Sokoli – ľudia, chlapi – orli prenesený význam na ľudí
Sokoly – vtáky – orly (silní, slobodní, nádherní, rovnakí, boja sa ich)

Ján Kalinčiak
Predstaviteľ romantizmu.

Reštavrácia (Obrazy z dávnych čias)
Humoristická próza.
- dielo zaľudnil zemianskymi postavami, kt. sú malicherné, neschopné nijakého činu, ich konanie vyznieva humorne.
- prípravy na voľby (kortešačky) sú hlavným motívom
- majetok zemanov sa pod tlakom kapitalizmu rozpadával a ich úloha v spoločnosti je stále menšia.
- Kalinčiak zemanov nevysmieval, ale sa len usmieval (usmieva sa len nad ich pýchou, pácha je predzvesťou ich pádu)
Dej – V Záhorskej stolici je pred voľbami. O miesto 1. vicišpána sa uchádza strana Bešeňovských a strana Potockoých. Na 2 tábory sa rozdelilo aj zemianstvo. Obidve strany sa snažia podplácaním privábiť prívržencov do svojich táborov. Bešeňovský, kt. už vyše 1 rokov bol 1. vicišpán urazí pred voľbami rodinu Levických tým, že nechce dať svoju dcéru Štefanovi, hoci sa majú radi. Chce ju vydať za grófa, ale aby nestratil hlasy Levických, sľúbil, že ju dá Štefanovi vtedy, ak bude vicišpánom. Vedel, že sa to nestane, lebo Štefan je chudobný. Štefanov strýc vymyslel plán, ako sa stať vicišpánom. Odviedol celú rodinu Levických na protivníkovu stranu (Potockých). Potocký, kt. s ich pomocous a mal stať vicišpánom, zaviazal, že Štefan sa stane 2.vicišpánom. Preto bolo treba nepripustiť k voľbám niekoľko voličov Bešeňovského. Matiáš Bešeňovsný sa sľubuje na stranu Potockých, ale nesplní sľub, tak je postavený pred súd, kde od strachu sa vracia na stranu Potockých. Nakoniec 1. miesto získal Potocký, 2.vicišpán Štefan a s tým aj Aničku.

- nezvíťazil program ale peniaze a podvod. Je zrkadlom prehnitého feudalizmu, jeho predstaviteľov a ustanovení.
- hlavné postavy zemanov nie sú schopné veľkého činu, preto tu nie je žiaden romantický hrdina, ich konanie vyznieva humorne
- dejová línia nie je ucelená.
- nie je typickým romantickým dielom – sú tu prvky romantizmu (prísaha a jej porušenie, trest zaň, intrigy a láska), ale namiesto skutočného boja ide len o hašterenie a namiesto veľkého konfliktu len o drobné úskoky.
- jazyk diela ja zaujímavý, využíva ľudový slovník, frazeologizmy (príslovia, porekadlá

9. Humor a satira v literatúre
- humor a satira ako obľúbená forma kritiky negatívnych ľudských vlastností a nedostatkov.

Ján Chalupka
Významný slovenský dramatik. Do slovenskej literatúry priniesol veselohru. Do slovenského života priniesol pojem „Kocúrkovo“ (Označuje pomery ľudí s obmedzenými malomeštianskými názormi.

Kocúrkovo
„Len aby sme v hanbe nezostali.“

Satira na život malého mestá, kt. predstavitelia si o sebe myslia viac ako v skutočností znamenajú. To znamená – zobrazuje ich ako namyslených no zároveň duševne i hospodársky zaostalých. Kritizuje tu ich obmedzenosť, nevzdelanosť, hlúposť, duševnú prázdnotu...
Fraška v 3 dejstvách: sú tu zobrazené 3 spoločenské vrstvy:
1.zemania – predstavujú chudobný pán z Chudobíc. Cirkevný a školský inšpektor, polovzdelanec a je Slovák, kt. slepo obdivuje Maďarov
2.remeselníci – obuvnícky majster Tesnošil. Odrodilec, kt. sa na vandrovke podučil maďarčine.
3.inteligencia – učiteľ Sloboda. Vzdelaný, optimistický, vtipný,
ovládajúci jazyky
recituje verše zo Slávy dcer
prvá literárna postava, kt. hrdo manifestuje svoj slovenský pôvod.
Sú tu 2 typy komiky a to – charakterová a jazyková
Malomeštiaci – ohovárajú, intrigánstvo
Humor – slovný aj situačný

Moliere (Jean-Baptiste Poqueline)
Napísal 33 komédií a zomrel na javisku pri predstavení svojej poslednej hry – zdravý je mocný.

Lakomec (komédia)
Námet čerpá z antickej hry „Komédia o hrnci od Plauta“.
Hlavnou postavou je bohatý muž Harpagon – je tak chorobne lakomý, že kvôli peniazom sa stal bezohľadným aj voči vlastnej rodine. Autor ho vykresľuje ako obraz úžerníka, kt. žije v neustálom strachu o svoje peniaze, šetrí nie len na služobníctve, ale aj na svojich deťoch.
Dcéra Elíza sa tajne zasnúbila s Walterom, ale otec ju chce vydať za bohatého starého šľachtica. Syn Kleant sa zaľúbi a chce sa oženiť s Mariannou, do kt. sa zaľúbi aj jeho otec. Stávajú sa sokmi. Harpagon je stále posadnutý strachom o svoje peniaze a tak ich zakope do svojej záhrady. Situácia medzi synom a otcom je neriešiteľná a mladí za pomoci sluhu ukradnú otcove peniaze. To zmení jeho správanie. Stratí rozum (skoro). Súhlasí so svadbou svojich detí za podmienok, že mu vrátia peniaze a nemusí platiť za svadbu.
- satira

Jonáš Záborský
Najdúch
- satira
- povyšuje zemanov
- zemania nemajú ani majetky, nič, ale stále sa robia, že sú niečo viac ako ostatní.
- kritika povýšenectva zemepánov
Najdúch – nemanželské dieťa, splodené zemanom Gejzom a dievčaťom Maňušou
50 korbáčov na chrbát jej na dvore, až jej krv bude striekať – prepojenie s náboženskou tematikou, bičovaním a ukrižovaním Krista, podobnosť v snahe presadiť humanistickú myšlienku
Týmto činom Maňuša mení pohľad dediny a vyburcuje ju k činu. Prinútia zemana, aby sa priznal k svojmu dieťaťu.
Gejza – nenásytný, nečestný, zneužil svoje postavenie, je veľký zvodca

Dva dni v Chujave
Má 2 časti: 1.deň škaredý
2.deň pekný

- základným kontrastom je svet skutočný vs. Udylický
- svet sa odohráva v Chujave

1.deň – zobrazuje tvrdú realitu dediny tej doby a živorenie ľudí. Miesto deja obec Chujava – dedina zabudnutá, všetko zničené, ľudia hľadajú útechu. Čas príbehu je od 1865. Príbeh má 16 kapitol, odohráva sa na 3 miestach – v krčme
- u richtára
- vonku
Všetci v dedine boli alkoholici, okrem 2 krčmárov a farárov. Do dediny prichádzajú úradníci vyberať poplatky. Richtár stojí na strane úradníkov. Autor kritizuje Chujavu so všetkými nešvármi.
4.spoločenské vrstvy: a) zemianstvo – Zeman Kobzaj – hráč márnotratný, predstavuje morálny a hospodársky úpadok
b) inteligencia – farár Čulík – servilný, podlízavý zradca, hmotne orientovaný
- Pán s veľkým nosom – skrachovaná šľachta
- učiteľ Koreň – servilný a bojí sa o svoje miesto
c) židia – podporovali alkoholizmus a okrádali Slovákov
d) sedliaci – ohovárali samých seba a hrali karty
2.deň – zobrazuje ideálnu dedinu. Do dediny prichádzajú 4 nové postavy.
1. farár Rastic – iniciátorom všetkých zmien v dedine, ekonóm
2. úradník Rozumovský – vylepšuje farárove návrhy
3. učiteľ Semeniak – vybudoval školu zameranú na vzdelaní
4. advokát Stupnickí – dedina sa mení, postavili školu, sýpku, detskú škôlku, a nové doby. Získali si ľud a premohli individualizmus a zaostalosť ľudu. Autor tu kladie dôraz na mravné ponaučenie. Reč ľudu je nevyberavá a vulgárna.

Ján Palárik
Píše veselohry, sú to tzv. komédie omylov
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
- situačný humor, zámena postáv je typická.
- kritika odrodilstva (človek narodený na SR býva v Maďarsku a hovorí po maďarský k Slovákovi)
- nemal vzťah ani k národu a k Slovenčine, ani k slovenskému ľudu
- prinavráca sa k slovenčine aj k ľudu
- Palárik hovorí, aby Slováci aj Maďari žili spolu

4 hlavné postavy: grófka Eliza Hrabovská
Miluša (slúžka)
barón Kostrovický
zememerač Rohon

3 základné témy: 1. boj proti odrodilstvu
2. oslava vlastenectva
3. úcta k národnému jazyku

Výmena postáv z dôvodu spoznania nápadníka, resp. snúbenice

Vyjadruje tu svoje demokratické postoje vzťahov Slovákov a Maďarov. Poukazuje na potrebu tolerancie, zmierenia medzi národmi. Odsudzuje odrodilcov – treba si vážiť príslušníkov iných národov, ale ostať verný svojmu národu.
Autor chcel poukázať na zmierenie medzi jednotlivými stavmi (inteligencia, prostý ľud) a jednotlivými národmi (Česi, Maďari)
Dej: Barón prichádza na pytačky, dochádza ku komickým situáciám zblíženia sa. Barón sa napraví, hlasí sa späť k slovenskému národu
Záver: odhalí sa identita všetkých, všetci sú spokojní

Inkognito
- nadväzuje témou na dielo Kocúrkovo
- je tu vyjadrená snaha o zmierenie medzi vlasteneckou inteligenciou a odrodilými malomeštiakmi.
Hl. postavy: 1. Everlína
2. p. Sokolová
3. hradný p. Potomský
4. Olejkárov syn – Jelenský (slovenský básnik)
5. Jelenfy (Potomskiho syn)
Dej: Komické situácie nastávajú po chybnom prečítaní mena na prsteni, kt. dal Jelenský Everlíne. Namiesto mena Jelenský prečítali s mamou mena Jelenfy. V závere diela sa zasnúbia Eva a Jelenský. Potmslovci zostávajú v hanbe.

Palárik pomocou láskavého humoru rieši problémy mamonárstva (bohatstva), odrodilstva (odnárodňovania) a spoločenskej pretvárky.

Drotár
- príbeh odohrávajúci sa v Pešti v rodine slovenského továrnika Rozumného. Zamestná u seba drotára Bubenčika a sľúbi mu, že mu nájde strateného brata. V tom istom čase sa ako vychovávateľ zamestná v tejto rodine poľský šľachtic, kt. vystupuje pod falošnými dokladmi na pomaďarčené meno Bubenčíkovho brata – Doboši. Takisto tu zamestná ako vrátnika skutočného drotárovho brata. Rozummný pripravuje stretnutie Dobošiho a Bubenčíka. Ale vtedy drotár spozná svojho pravého brata a celú pravdu povedia Rozumnému. Doboši sa ide sám priznať na políciu. Dostane milosť a potom odpustí aj továrnik a dovolí mu sa oženiť s jeho dcérou.

Ľudovít Kubáni
- v jeho tvorbe nájdeme pojmy: národ, slovanstvo, kresťanstvo, človečenstvo. Aj politický program a osobnú výpoveď o národnej biede a trpkom živote.
Poézia: Slzy osudu a Sahara
Próza: 1. v jeho poviedkovej tvorbe využíva tragikomické a žartovné príbehy zo súčasného života
2. motív – konflikt ideálu a každodennej skutočnosti
3. hrdinom je človek, kt. predstavuje všetky vlastnosti

Mendík
Sú tu 2 dejové línie: 1. osudy Mendíka
2. romantický konflikt lásky
- poviedka z učiteľského prostredia
- je tu použitá irónia, humor, karikatúra. Humor – slovný, situačný, charakterový
Volovec – škaredý, tučný, starý, bohatý
Sidónia – mladá 19 ročná, pekná, milá, ľudská
Mendík – sirota, využívaný richtárskou rodinou

Krádež prasiat v chlieve richtára, Mendík prezradí pravého vinníka (je ním Volovec) a tak je vo väzení.

- výsmech z rodičov, kt. sú ochotní dať svoju dcéru „za ohavu“ len pre peniaze.

Volgatha
-historický nedokončený román
- boj Jeskrovcov a Hunádyovcov
- idea – nezmyselnosť boja
- romantická zložka – intrigy a tajné zložky
- realistická zložka – boj, pevnosť a smrť ľudí v nej


10. Realizmus vo svetovej literatúre
Umelecký smer 19.st. – základný znak – pravdivé zobrazovanie skutočnosti
Znaky: 1. pravdivé zobrazovanie skutočnosti
2. ostrá kritika spoločnosti a silné sociálne rozdiely
3. bezcitný a egoistický predstavitelia vyššej spoločnosti (šľachta a jej obete)
4. deformácia ľudského charakteru túžbou po peniazoch a spoločenskom postavení
- píše sa tzv. realistickou metódou – vykresľovanie typických postáv v typických situáciách
- ako hrdinovia vystupujú všetky spoločenské vrstvy, ale najtypickejšou je obyčajný človek
- literárne žánre - román

Anglická literatúra
Charles Dickens
- ostrá kritika anglickej spoločnosti, hlavne malomeštiakov

Vianočná koleda (próza)
- autor použil nadprirodzené prvky – príchod Marleyho ducha, kt. na štedrý deň prichádza navštíviť svojho spoločníka Scrooga, aby sa zmenil, kým ma ešte čas, lebo pre oboch bolo jediným zmyslom života zhŕňanie peňazí a nikdy nepomohli inému. Marley už nemal možnosť po smrti konať dobré skutky, preto upozorňuje Scrooga, aby neurobil tú istú chybu.

Oliver Twist (román)
- dojímavý príbeh siroty, chlapca Olivera, kt. je však bohatým dedičom a jeho chamtivý nevlastný brat ho dá do Londýnskeho podsvetia, kde zlodeji deti zneužívajú na krádeži.
- ostrá kritika spoločnosti, kt. to dopustí
- Oliverov osud končí šťastne, adoptuje ho otcov priateľ, no väčšina opustených detí takéto šťastie nemala.

Kronika Pickwickovho klubu (najpopulárnejší román)
- výsmech malomeštiakov, kt. sa snažia napodobňovať vzdelanú šľachtu a pretože im chybá vzdelanie sú ostatným na smiech.
- ukážka nezmyselnej básne hostiteľky „O žabe“
- pán Pickwick a jeho priateľka predstavuje typických malomeštiakov
- prevažná časť románu je ladená humorne a satirický

Honoré de Balzac
Otec Goriot
- román o ľudskej bezcitnosti
- Goriot je bohatý obchodník, kt. žil len pre svoje dcéry, dá im celý majetok, len aby im splnil ich najväčšie túžby (dobre sa vydať a dostať sa do vyššej spoločnosti). Nechce vidieť, že dcéry ho len zneužívajú a hanbia sa zaňho. Majú ho radi, kým ma peniaze, ale keď už nemá, nezaujíma ich. Ani na pohreb neprišli – poslali len koč – výsmech dediny.. stráca pre nich význam.
Eugen bol najlepší priateľ Goriota, kt. mu aj spravil pohreb.
Vautrin – je opakom otca Goriota. Pozná morálku i zákony spoločnosti, v kt. žije a neraz na ňu doplatil. Poučuje Rastignaca (študent, kt. sa spriatelil s Goriotom), že úspechy možno dosiahnuť len chladnokrvnosťou cez ženy z vyšších kruhov

- zobrazil tragiku bolestnej a zraňovanej otcovskej lásky
-tragédia Goriota je svedectvom o morálke spoločnosti, v kt. moc peňazí narušila najzákladnejšie ľudské vzťahy

Lev Nikolajevič Tolstoj
Vojna a mier
4-dielný román-epopeja (rozsiahlý román s jednou hlavnou dejovou líniou a veľa ďalšími vedľajšími líniami)
- odohráva sa počas napoleonských vojen (1805-1820), 3.diel zobrazuje priamo bitku pri Moskve (1812)
- mier na dedinách, kt. sa vojna nedotkla
- hlavné postavy – Kutuzov - ruský vojvodca (kladná postava)
- Napoleon (záporná postava)
- knieža Andrej Balkovský
- Nataša Rostovová – jeho milá (ideál ruskej ženy)
1.časť – bitka francúzskych vojakov a ruskej batérie
- ruskí vojaci utekajú a zostáva iba 1 pár
- Andrej ide s pokrikom do boja
- na konci je zranený (príčinou smrti), paradoxne je na konci obraz neba, pokoja, krásy ticha
(kontrast k vojne – jej nezmyselnosť)
2.časť – ples, obraz krásnej Nataše ako ideál ruskej ženy so všetkými kladnými vlastnosťami

Anna Kareninová
- vydý sa za dôstojníka
- chce utiecť od manžela – konflikt so spoločnosťou
- vrhne sa pod kolesá vlaku, lebo sa spoločnosťou nedokáže vyrovnať
- poukazuje na hľadanie lásky, (ak nie je nájdená, končí to samovraždou jedinca)

Vzkriesenie
- šľachtic spozná v obžalovanej dievčine, ženu, kt. kedysi zviedol
- ponúkne jej manželstvo, ona ho odmieta, ide radšej do vyhnanstva so sebe rovným
- zo života všetkých vrstiev
- vykreslená i zlá situácia v ruských väzniciach

Nikolaj Vasilievič Gogoľ
Poviedky – humorne ladené zo života všetkých spoločenských vrstiev

Peterburské poviedky
Najvýznamnejšia poviedka

Plášť
- úbohý úradník Bašmačkin potrebuje nový plášť, ide ho odhladovať a šetrením ho získa
- ide na oslavu, keď sa vracia, ukradnú mu ho – chradne (umiera) – chodí po nociach ako duch
- kritizuje tu ťažké podmienky poctivých, pracovitých ľudí, kt. sa nedokážu brániť

Revízor
- satira na spoločenské problémy
- hl. postava – úradníček a dobrodruh Chlestakov
- prichádza z Petrohradu do dediny, kde očakávajú tiež revízora z Petrohradu, lebo v nej miznú štátne peniaze
- ubytuje sa v hostinci, myslia si, že je revízor
- túto úlohu prijíma, nasťahuje sa do domu starostu a zaľúbi sa do jeho dcéry
- ťažisko hry spočíva v postavách, sú obmedzené, hlúpe, intrigánske. Chlestakov prekračuje rámec hlúposti, má rozumové schopnosti, kt. dokáže ťažiť z iných ľudí
- autor tu odkryl stále sa prehlbujúcu skorumpovanosť cárskej byrokracie

Mŕtve duše
- hl. postava – dobrodruh a budúci podnikateľ Čičikov
- kritika, ostrá satira na cárstvo
- cestuje po Rusku a statkárov skupuje „mŕtve duše“ - zoznamy mŕtvych nevoľníkov, kt. majú vzbudiť v spoločnosti, do kt. sa má dostať, že je boháč
- statkári – celá plejáda záporných postáv

Fiodor Michaljovič Dostojevskij
Biedni ľudia (sociálno-psychologický román)
- vo forme listov 2 osamelých, opustených ľudí (chudobný úradník, dievčina – sirota)
- dievča prijíma ponuku svojho bývalého zvodcu, bohatého statkára, hoci vie, že s ním nebude šťastná
- kritika sociálnych pomerov v Rusku

Zápisky z mŕtveho domu
- z väzenského prostredia
- bol zatknutý a odsúdený na smrť kvôli uznávaniu idei utopického socializmu – 4 ročné nútené práce na Sibíri (poznačili ho psychický aj fyzický, preto vznikol ten román)

Zločin a trest (román)
- píše tiež vo väzení
- apoziopéza – nedokončené vety...
- študent Rodion Raskoľníkov
- ideológia: obyčajní ľudia – väčšina, podradiť sa neobyčajný ľuďom
Neobyčajní ľudia – nadriadení, žijú podľa pravidiel, ale majú určite právo ich porušovať, robiť zločiny bez trestu
- chce zabiť úžerníčku (je neobyčajný človek), lebo zdiera druhých, má veľa penňaží, kt. sa dajú využiť aj užitočnejšie (jeho štČeská literatúra

Ján Neruda
Malostránske povídky
- vychádza z vlastných životných skúseností a zážitkov
- vykreslil tu obraz Malej Strany pred rokom 1848
- používa humor, kt. vykresľuje dobré i zlé vlastnosti jeho postáv

Přiviedla žebráka na mizinu

Hastrman

Jak si nakouřil Pán Vorel pěnovku

- vo svojich poviedkach sympatizuje s chudobnými utláčanými. Kritizuje prospechárstvo, mamonárstvo, nadriadenosť bohatých nad chudobnými a iné zlé vlastnosti

11. Realizmus v slovenskej literatúre
1.vlna – opisný realizmus (Vajanský, Kukučin, Hviezdoslav, Vansová, Maróthy-Šoltesová)
2.vlna – kritický realizmus (Tajovský, Stančiková-Timrava, Podjavorinská, Čajak)

Charakteristika:
- ústrednou témou väčšiny diel je téma zemianstva
- rozvíja sa dráma
- v rámci epiky sa píšu kratšie epické útvary
- píšu sa aj témy sociálne, národné, demokratické
- autorom kultúrneho života je Martin – vzn. Ochotníckeho divadla
spolok Ženeva (všetkých inteligentných žien na SR)
- vyšiel Almanach Napred – autory (Hviezdoslav)
- Koloma Banšel – programové vyhlásenie
- slovenská buržoázia sa rozdelila na 2 skupiny:
a) stará škola – buržoázia združená okolo Národnej strany
- vydávali Národné noviny
- politika tejto buržoázie nadobúda postupne v tomto období úpadkový charakter
- orientovali sa na Viedeň, keď ich prosby nebol splnené prešli do pasivity
b) nová škola - liberálna, presadzovala aktivitu činov
- vydávala Slovenské noviny
Realizmus sa u nás vyvíjal v 2 etapách (predstavitelia chceli dvíhať národné povedomie)

1.etapa slovenského realizmu – ústredný problém – otázka postavenia v národnom hnutí (kto sa postaví na čelo národného hnutia) – cez otázku zemianstvo alebo ľud sa do realistickej prózy dostáva typický pohľad na problémy národného života

1.vlna
Téma zemianstva – autori vo svojich dielach poukazujú na mravný aj hmotný úpadok zemianstva a prípadné zachránenie zemianstva ako hybnej sily slovenského národného hnutia
Vajanský – poukazuje na mravný úpadok zemianstva a jeho záchranu vidí v spojení s inteligenciou. Vidí zemianstvo ako suchú ratolesť.
Hviezdoslav – vidí aj mravný aj hmotný úpadok zemianstva a jeho záchranu vidí v spojení s bohatými sedliakmi.
Kukučin – vidí mravný úpadok zemianstva a ako prvý už neverí v záchranu zemianstva.

Svetozar Hurban Vajanský
- syn známeho Štúrovca J.M Hurbana.
Poézia:

Tatry a more
Rozoberá tu svoj pobyt u južných Slovanov
- vyzdvihuje tu pocity slobody, predstavy oslobodenia, kt. vidí v spojení s najsilnejšími slovanskými národmi – Rusko

Suchá ratolesť
- hl. postava – Stanislav Rudopoľský (zeman a umelec, posledný potomok zemianskej rodiny)
- študoval právo vo Viedni, precestoval Európu a k Slovákom nemal žiadny vzťah. Postupne samení z bohéma na vnútorne presvedčeného predstaviteľa národnej idey.
Premena sa deje vďaka – učiteľ Tichý
- Adela Rybárička
- rodina statkára Vanovského
- ženské postavy ako dekoratívny prvok

Adela pozve Rudopoľského na piknik, vyostri sa spor medi Svatnayom, kde je Stanislav ranený, Adela ho ošetruje a nakoniec sa dajú dokpy.
Hlavná postava názve upadajúce zemianstvo suchou ratolesťou. Zemianstvo je podľa neho národne a duchovne upadnuté.

Letiace tiene
- zobrazuje tu úpadok zemianskej rodiny a ich pozemkového vlastníctva
- podľa Vajanského musí ostať zemianstvo verné svojim tradíciám a pôde
- jediná záchrana zemianstva je v jeho spojení sa s uvedomelou slovenskou inteligenciou
- všetko sa točí okolo rodiny Jablonskej a hlavne ich dcér Adely a Ely.

Adela je praktická a Ela je zmyslová. Teta Cerovská (najdôležitejšia postava) ide presvedčiť rodičov Ely, aby ju nevydali za Práthyho na základe svojich skúsenosti (pretože ona bola za mladá vydaná za starca na smrteľnej posteli)
Ela – pôsobí najsvetlejšou a najsviežejšou dušou
Jablosnký má majetok a chcel ho chrániť, tak si zvoli na to Hermana (dlhšie dvorí jeho dcére Adele a chce si ju vziať). Dôverčivosť zašla ďaleko, rozhoduje o ich majetku, investuje ich peniaze a tým zmenšuje ich majetok. Jablonský zisťuje, že s Nemcami nie je záchrana – jedinou so slovenskou inteligenciou a tam vidí záchranu –
- Milko, syn učiteľa je národouvedomelý človek (je mu bližší čin ako národnostné horlenie, myslí reálne). Chce sa oženiť s Elou, ich sobáš je budúcnosť zemianstva a tým aj celej spoločnosti
Práthy – bohatý, starý a odmietnutý Elou
- striedajú sa tu epické (vnútorný monológ a opisy) a lyrické (dej) časti
- príbeh má jednoduchý dej s dynamickým spádom
- sú tu opisy prírody, príroda nám ovplyvňuje a usmerňuje dej
Príroda (symbol) – 1. oddych 2. duševný lekár 3. mladosť

Pavol Orzságh – Hviezdoslav
Narodil sa vo V. Kubíne a zomrel v D. Kubíne. Pochádzal zo zemianskej rodiny

Próza: veľké epické skladby – Hájniková žena, Ežo a Gábor Vlkolinský
Malé epické sklady – Zuzanka Hraškovie, Butora a Čutora, Poludnienok

Hájnikova žena
- zobrazuje tu základný spoločenský rozpor medzi šľachtou a ľudom
- ľud tvorí dejovú skladbu a základný konflikt diela
- autor stojí na strane ľudu, odsudzuje prívrženstvo, egoizmus, zábavy pánov, proti kt. stavia čestnosť a statočnosť prostého človeka

Hl. postavy – Miško Čajaka
- Hanka Čajková
- Artuš Viláni
Snaha mladého zemana zviesť Hanku, kt. pri jednom pokuse ho zabije v sebaobrane. Hanka sa pomiatla a Miško berie vinu na seba. Pred súdom sa Hanka prizná a obidvaja sú slobodní. Hanka potom, čo sa jej narodí dieťa sa vylieči.

Ežo Vlkolinský
Námet čerpal zo spomienok na život vo Vyšnom Kubíne.
Tvorí spor matky Estery so synom Ežom, kt. si chce vziať Žofku Bockovie. Dejiskom je Vlkolínec. Matka ho vydedí, ale prichýli ho zeman strýc Eliáš. Nastrojí svadbu, kde poukazuje na odpor zemianstva a sedliackej časti. V závere ide o zmierenie matky so synom vďaka vnukovi Benkovi.

- v tomto diele najsilnejšie zdôraznil odsudzovanie zemianstva
- je históriou 1 zemianskej rodiny, tzv. epickou monografiou (1-2 hlavní hrdinovia – žo, Estera, Žofka, Eliáš)
- je obrazom ústupu zemianstva ako spoločenskej sily
- dej je plynulý

Gábor Vlkolinský
Dej Gábora je trochu odlišný od Eža. Poukazuje na úpadok zemianskej rodiny Šimona Vlkolinského. Gáborovi súrodenci sa rozleteli po svete a tým jeho rodičia prepadli alkoholu. Zostáva sám, jeho milá ho odmieta, kt. mu sľúbili. Ežo mu poradí nech sa prižení do rodiny Blažkovcov, sedliackej rodiny.
- zámer je rovnaký ako v Ežovi, len rozdielny v umeleckom stvárnení a kompozícií

- nesústredil sa na 1-2 hrdinov, ale na celý dedinský kolektív
- zobrazuje hynutie a rozklad zemianskej rodiny a zemianstva, jeho morálny a mravný úpadok
- dej je poskladaný z mnohých epizód

Hlavný záver – zemianstvo má a musí dohrať svoju úlohu ako spoločenská sila v národnom živote, musí sa prispôsobiť novým podmienkam.

Krvavé sonety
Vznikli prejavom básnikovho rozhorčenia nad vojnou, jej bezvýhradným odsúdením. Verše sonetov napĺňa aj básnikova osobná bolesť nad vedomím, koľko zla, biedy a ťažkosti prináša ľuďom vojna. Usiluje sa premôcť pocity prejavmi „svätého hnevu“, ale aj trpkou iróniou nad panujúcim spoločenským poriadkom.
Obsahuje 32 zneliek.

Letorosty
V roku 1885 vychádza prvý diel cyklu Letorosty. Úvodná báseň cyklu zahŕňa zásady básnickej tvorby. Zdroj jeho cesty určujú predsavzatia, no cieľ je daný tým, že čo sa neprieči prírode a prirodzenosti.
V druhom diele sám seba charakterizuje ako „síry hlahol volajúceho v púšti“ a svoju nespokojnosť s tým, že jeho poézia ostáva ako bez ozveny. Uzatvára to spomienkou na otca a matku.
Predstavujú najcennejšiu zbierku slovenskej poézie, pre kt. je príznačná veršová pestrosť a strofická rozmanitosť.

Prechádzky jarom
Prechádzky letom
Kontakt s prírodu je pre neho druhým domovom, pomáha mu preklenúť rozpory, harmonizovať ich.
Prechádzky jarom sú osobnejšie (protiklad starnúci básnik - mladá príroda)
Prechádzky letom – privátna problematika ustupuje do úzadia, básnik vidí predovšetkým ducha (človeka) ako organickú súčasť toho, čo je stále, nezničiteľné, t.j. príroda.

Martin Kukučín (Matej Bencúr)
- vyrastal v rodine oravského sedliaka a od detstva si osvojoval myslenie prostého dedinského človeka.

Rysavá jalovica
- 2 susedia Adam Krt a Adam Trnka – každý má ženu Evu
- Krt má rád alkohol (to autor nekritizuje, len sa pousmieva), je krpčiar
- ide na trh, kde ma za utŕžené peniaze z topánok kúpiť jalovicu, žiadna sa mu nepáči, tak stretne suseda a ten vedie jalovicu. Uzavrú obchod a idú to spolu osláviť do krčmy. Odídu z krčmy a zistia, že jalovice niet (Krt chce späť peniaze, ale jalovica už bola jeho, nepatrila už Trvnkovi, richtár ich vysmeje). Krt príde domov, žena ho vyhreší a vyženie z domu (nech sa nevracia bez peňazí). Všetko sa vysvetlí a príbeh končí dobre. Krt sa vzdáva alkoholu.

Neprebudený
Ondráš Machuľa – husár u Hraškovcov (mierne zaostalý)
Zuzka Hraškovie mu zo žartu povie, že si ho vezme. On to vezme vážne, tetka ho zavrie do komory, aby nešiel na sobáš Zuzky a Jána Dúbravovie. Dostane sa von a vypukne požiar. Je priviazaný k plotu, Zuzka ho odviaže a všetko mu vysvetlí, len on to nepochopí. Ide zachrániť svoje húsky do plameňov a uhorí, smrť je preňho vykúpením. Nevedia kto založil požiar.
Chýba tu komická časť

Dies Irae (Dni hnevu)
- peniaze sa stávajú rozhodujúcim faktorom v živote, hodnotí vzťahy v rodine
- starý Sýkora uprednostňuje iba peniaze – jedného syna pošle na vojnu, a druhý sa stretáva s richtárovou dcérou, otec nesúhlasí, odchádza z domu a ide k svojej milej (k richtárovi – sú chudobní), starý si myslí, že mu vzali peniaze. Juraj ochorie, otec ho príde, pozrieť a fakt vidí, že je chorý a preto si myslí, že on peniaze neukradol. Tak trochu zmäkne, ale nakoniec nemá nič.
Juraj si nakoniec berie richtárovu dcéru.
- cez postavu Sýkoru odsudzoval javy, kt. prinášal kapitalizmus na slovenskú dedinu
- končí harmonickým záverom

Dom v stráni
- rieši vzťahy statkárov (Niko Dubčic) a sedliakov (Katica Beracová) na pozadí lásky dvoch mladých ľudí. Obyvateľom sa ich láska zdá čudná, ale rodičia to nechajú na voľný priebeh.
- Niko pozve obidve na večeru, ale vyberá si Doricu (má lepšie spôsoby, obliekanie), aj keď miluje Katicu (je z nižšej vrstvy)
- Katica sa dá dokopy s Paškom (seberovným)
Hl. hrdina Mate Berac (Katicin otec) – pracovitý, silný jednotlivec s pozitívnymi vlastnosťami, predstaviteľ sedliackej patriarchálnosti
Predstaviteľka statkárstva šora Anzula Dubčicová (Nikova matka) – kladné vlasnosti, múdrosť, rozvážnosť, pracovistosť.
Smrť Mateho je symbolickou predzvesťou zániku patriarchálneho sedliactva i konca Nikovej lásky ku Katici (stroskotala na sociálnej nerovnosti)
- postupne sa z jeho diela vytráca úsilie o harmóniu, spoločenské problémy sa komplikujú
2.vlna – kritický realizmus
Téma dediny a slovenského ľudu v nej

Hlavnou témou je téma dediny a slovenského ľudu v nej. Vyzdvihuje tu pracovitosť a jednoduchosť života ľudí. Ale kritizuje ohováranie, závisť, pýchu, mamonárstvo a klebetníctvo.

Božena Stamčíková Timrava

Skon Paľa Rôčku
- dielo sociálno-psychologického realizmu (prenik do psychiky postáv)
- zobrazenie dediny a pomerov v nej
- hl. myšlienky: zlé majetkové pomery dokážu zničiť aj najkrajší cit dvoch ľudí – lásku, kt. nedokázali zničiť ľudia ani rodičia
- túžba po odpustení, keď už sa chýli k smrti
- rozvíja tému protivojnovú a dedinskú
- cez postavu Paľa autorka vyjadruje kritické postoje k vojne a životu na dedine
Dej: Paľo si odsekol 2 prsty, aby nemusel ísť na vojnu a mohol ostať so svojou milou Zuzkou. Paľovi aj tak nevyšlo naplnenie dôvodu odseknutia prstov, lebo ho Zuzka aj tak po kratšom čase nechala. Paľo postupne chradne na tele a duši, zomiera. (túžil po jednom, po odpustení svojej matky, kt. vyhnal z domu)

Ťapákovci (novela)
- dielo z prostredia slovenskej dediny, kde pranieruje zaostalosť a zápecníctvo
- využíva tu iróniu, satiru, charakterové prezývky a ľudovú reč

Hl. postavy – Anča – zmija
Iľja – kráľovná
Sú tu 2 deje: – vonkajší (konflikt Iľji a Ťapákovcov)
- vnútorný (tragédia Anči)

Anča – zmija, patrí k najtragickejším postavám v Timraviných dielach.
Navonok je protivná, zlá, zádrapčivá, ale vo vnútri je citlivá, kt. túži po láske ako každá
žena. Vie, že sa to nikdy nestane, lebo je zmrzačená.

Iľja – má všetko, čo Anča nemá – je krásna. Zdravá a vzdelaná, pracuje ako pôrodná baba, snaží sa zmeniť zaostalý spôsob Ťapákovcov (16 ľudí v jednom dome). Paľova žena, jediná, kt. v dome pracuje. Ostatní sú leniví.

Ťapákovci – nezhovorčiví, leniví, kašlú na vonkajší život, svet i pokrok. Vierohodne sa držia tradícií svojich dedov.

V závere sa Ili podarí presvedčiť aspoň svojho muža, odsťahujú sa do nového domu.
V tomto príbehu dochádza ku konfrontácií 2 svetov, pričom autor podporuje ten pokrokovejší názor na život.

Hrdinovia (novela)
- rozoberá tu vojnovú a dedinskú tematiku
- cez utrpenie ľudu poukazuje na kritický pohľad na vojnu
- sú ti 2 svety – ľud
- páni
- vojna prináša pre ľudí utrpenie, zlo, nešťastie
- ľud sa pod spoločným nešťastím zjednocuje
Sú tu 2 postavy pánov – Baláň (predstaviteľ človeka, kt. veľa dokáže rečami, ale činmi nič.
Obhajuje vojnu a vraví, že keby dostal povolací doklad, tak by išiel, ale
keď ho dostane hľadá výhovorky).
- Širický (je pravým opakom, kt. kritizuje vojnu a obhajuje ľud)
Je veľmi obľúbený a ženy ho chcú. Je zaľúbený do krásnej devy Lízy (jej
mama ho nemá rada), chce jej vyznať lásku, ale keď ju počuje hovoriť
opovržlivo o vojne, sprotiví sa mu. Nakoniec mu lásku vyzná ona, ale musí
odísť do vojny.

Je vyhlásená vojna so Srbskom, všetci muži museli odísť do vojny, ženy smútia, len páni sa radujú, lebo ich deti budú víťaziť a bojovať vo vojne.
Zuzke Pekovie - jej muž má vadu, preto nemusel ísť do vojny, je šťastná. Ale Andy Demákovej muž Ďurko zomrie, prebrala ho Zuzke, aj keď mala na výber viacerých (bohatá a krásna).
V závere prišiel posol, že Širický vo vojne zomrel.

Za koho ísť?
- uprednostňuje dedinčanov pred mešťanmi
- hrdinka sa chce vydať a ide na dedinu (všetci sa tu ľúbia, ale neberú sa)

Príbeh zo života žien, kde máme 2 svety žien – nudný
- vysnívaný
Ukazuje tu svet prieberčivých, pyšných a samoľúbych dievčat a dievčat tužiacich po vydaji a ich nenaplnených snov.
Rozoberá tu dosť smutné príbehy, kt. končia rozčarovaním. Autorka opisuje svoje vlastné pocity a postoje k výdaju. Nevie sa rozhodnúť medzi Mišovom a Bútom, no nakoniec sa rozhodne pre Mišova.

Jozef Gregor-Tajovský
Maco Mlieč
- ide o sociálne ladenú poviedku z dedinského prostredia
- dôraz kladie na sociálne pomery (alkoholizmus, zastaranosť, poverčivosť, konzervatívnosť)
- príbeh je rozprávaný v 1.os. samotným autorom, čo nám vyvoláva dojem skutočnej udalosti.

Hl. postavy – Maco Mlieč (kraviar)
Richtár – gazda

Dej: Maco od 18 rokov slúži u Richtára len za kúsok jedla, tabaka, šiat a sľubu, že ho dochová do smrti. Maco sa najprv staral len o kone, neskôr o voly až skončil pri kravách. Keď mal zlomenú nohu, gazda ho dal do špitálu, lebo o tak dobrého a lacného sluhu nechce prísť. Jednu jeseň začal byť veľmi chorľavý a už len polihoval, tak to trvalo až do Vianoc. Išiel za gazdom, lebo ho trápilo svedomie, aby si bol istý, že nič nedlží richtárovi a na druhý deň ho našli mŕtveho. Gazda mu vystrojil veľký pohreb, ale sluhovia si v dome šepkali „Veď mal začo!“

Autor tu odhaľuje 2 protikladné svety na dedine a to bohatých a chudobných. Z príbehu je cítiť blížiaci sa sociálny konflikt.

Mamka Pôstková
Opisuje tu príbeh čestnej, pracovitej, dedinskej ženy, kt. prežila ťažký život s mužom pijanom a synom ľahtikárom.
Príbeh rozpráva bankový úradník, kt. súcití s mamkou Pôstkovou. Požičala si 12 korún a chce ich splatiť do smrti, na splatenie obetuje aj paplón. Úradník jej chce pomôcť a zmenšiť dlh, len ona si to nepraje. Je symbolom morálnej sily ľudu.
V centre jeho tvorby je utrpenie žien, cez kt. utrpenie kritizuje falošné ľudomilstvo a humánnosť.

Apoliena
- ide o poviedku o hluchom dievčati, kt. sa jej rovesníci vysmievajú a svoje správanie zmenia až vtedy, keď sa dozvedia dôvod jej ohluchnutia. Jej otec bol veľký pijan, kt. ju často bil a pri jednej z bitiek ohluchla.

Statky – zmätky
- ide o 4-dielnu hru odohrávajúcu sa na Vianoce, odohráva sa na dedine pred 1.sv. vojnou
- idea diela: snaha odsúdiť honbu za majetkom, kt. prináša nešťastie a tragédiu
- autor tu ukázal ako majetok opantal celé myslenie i konanie starého skupaňa Palčíka a jeho ženy Mary. Honba za majetkom spôsobila rozvod v rodinách a zmätok v duši.

Postavy: záporné – Palčíkovci, Ďurko, Beta a Kata Kamenské
kladné – Tomáš, Zuzka, Ondruš, Mišo Kančorik

Dej: Bohatí a bezdetní Palčíkovci nahovorili chudobných Ľavkovcov, aby im dali ich syna Ďurka za vlastného a oženili ho so Zuzkou. Zato im prisľúbili na mladých ich majetok. Kým Ďurkovi rodičia súhlasili u Zuzky bola za len jej mama (bola lakomá) a otec s bratom nesúhlasili. Po celom prehováraní dochádza k svadbe. Palčíkovci boli šťastní, nezískali deti ale vlastníkov. Po pol roku už Zuzka nevydrží to dlhé ponižovanie (zo strany Palčíkovcov a Ďurka) a odchádza domov. Na druhý deň, Beta stará Ďurková láska sa na druhý deň nasťahuje k Palčíkovcom. Ona sa nevydala za Ďurka, ale za majetok. Beta začína robiť pletky, odmieta robiť a žiada len peniaze. Až teraz si uvedomili Palčíkovci, čo je to zlá nevesta. Beta odchádza, Ďurko ide za Zuzanou prosiť o odpustenie a Zuzka ho odmieta.
Záver je poučný zo strany Zuzky, kt. sa na začiatku vydá len z poslušnosti k rodičom, v závere sa stáva hrdinkou.

Ženský zákon
- veselohra
- ukazuje, že na dedine často víťazia nad čistým ľúbostným citom majetkové záujmy
- konflikt hry je motivovaný sociálne, ale závažnú úlohu na jeho rozvedení majú rodinné záujmy a rozdielne charakterové vlastnosti postáv

Dej: Miško Malecký sa zaľúbi do Aničky, ich životnému šťastiu ale prichádza hašterivosť a rozvadenosť oboch matiek a klebetná Dory. Miško dá sľub Aničke pred odchodom na vojnu, že keď sa vráti, vezme si ju za ženu. Kým je Miško na vojne, matky sa hnevajú. Miškova mať sa dozvie, že richtár by chcel jej syna za zaťa... Miškov otec stojí na strane mladých.

Porovnanie
Kukučín – skôr sa nad zlým postavením chudoby a neduhmi ľudu pousmieva
Tajovský – kritika, vinníka hľadá niekde inde (nie v ľude)
Timrava – vinníka hľadá aj v ľude, ostrá kritika, vytvorila typ sociálno-psychologickej poviedky

12. Svetová medzivojnová literatúra
Témy literatúry:
a)spoločenské a všeľudské
1.1sv. vojna
2.hospodárska kríza
3.sociálne podmienky
4.nástup fašizmu
5.čiastočne sa objavujú diela s tematikou 2sv. vojny
6.život emigrantov
b)problémy individuálne
1.človek sa hľadá v podmienkach vojny, hosp. krízy
2.bezvýchodiskovosť, osamelosť, depresie, samota
3.zobrazenie vojny: naturalisticky- bez prikrášľovania
Realisticky
Sprostredkovane- vojna zobraz. Mimo bojiska cez lásku mladých ľudí

1.sv vojna v literatúre:
-osudy mladých ľudí na frontoch
-dopad vojny na ľudskú psychiku
-kontrast láska a vojna
-formuluje sa stratená generácia- hovoríme o mladých ľuďoch ktorí rovno zo školských lavíc odchádzajú na front a prvá vec ktorú vidia je smrť a keď sa z vojny vrátia nedokážu sa usadiť v bežnom živote

Erich Maria Remarque
Na západe nič nového
-osudy a pocity mladej generácie, ktorá sa ešte nenaučila žiť a už sa musela naučiť zomierať
-mladý nemecký vojak Paul, ktorý je aj rozprávač príbehu narukoval ako dobrovoľník na front spolu so svojimi spolužiakmi z triedy
-do konca vojny všetci padli
-padol v okamihu keď v rádiu znela správa: na západnom fronte nič nového
-najpôsobivejšia časť diela je tá, keď sa hrdina ukrýva v kráteri po výbuchu granátu a uvedomuje si ak tam skočí nepriateľský vojak, prežije ten kto bude rýchlejší
-najpôsobivejšia časť príbehu je scéna v zákope kde Paul zabije nepriateľského vojaka
-keď si prezrie jeho peňaženku a zistí že má rodičov, ženu, deti najradšej by všetko vrátil späť je ochotný darovať svoj za jeho život
-až tu zisťuje nezmyselnosť vojny

Romain Rolland
Peter a Lucia
-kontrast láska a vojna, dopad vojny na ľudí v zázemí
-kontrast krásnej jarnej prírody a nezmyselného ľudského zabíjania

Dej: -mladá dvojica Peter- chlapec z bohatšej meštiackej rodiny, Lucia- zo skromných pomerov
-zoznámia sa počas bombardovania Paríža a zaľúbia sa do seba
-prežívajú intenzívne čaro svojej pravej lásky, lebo si uvedomujú že je ohrozená smrťou a vojnou
-zomierajú počas bombardovania v chráme na Veľkú noc- symbolika- pred vzkriesním musí byť smrť
-ani boží chrám nie je vojnou ušetrený
-kresťanská láska nedokázala vojna zabrániť
-láska mladej dvojice je silnejšia ako vojna a smrť
-dej je prerušovaný úvahami rozprávača, objavuje sa tvár dievčatka, ktoré vidí iba Lucia- ohlasovanie skorej vojny
-tragika ich láske je symbolom bezbrannosti ľudí- smrť dvojice je nevyhnutná, tušíme ju od začiatku diela

Ernest Hemingway
Zbohom zbraniam
-hl. hrdina poručík Henry je dobrovoľník na fronte
-zoznámi sa s ošetrovateľkou Cathrin zaľúbia sa do seba a keď Cathrin čaká dieťa utečú do Švajčiarska, tu však Cathrin pri pôrode zomiera
-jej smrť je symbolická- je rovnako nezmyselná ako vojna
-osobné ľudské šťastie počas vojny nie je možné
-láska neumiera len ide do hrobu- je silnejšia ako smrť a vojna
- v úryvku je výrok: „ Ak sme vo Švajčiarsku dajme si dobré raňajky, vo Švajčiarsku majú úžasné maslo a džem“ – mladá dvojica sa po prežitých útrapách teší na takú banálnu vec ako raňajky, lebo konečne budú v mierovej krajine

Jaroslav Hašek
Osudy dobrého vojaka Švejka
-spája epizódy ktoré prežíva hlavná postava
-titulný hrdina nie je klasický hrdina je skôr antihrdina- mentálne retardovaný človek, ktorý je oslobodený od vojenskej povinnosti, no napriek tomu chce ísť na vojnu
-autor sa cez Švejka vysmieva vojenskej mašinérií armády a odsudzuje umelé predlžovanie vojny, hoci o výsledku je už dávno rozhodnuté a na frontoch ďalej zbytočne umierajú ľudia
-hrdina reprezentuje názor obyčajných ľudí na vojnu aj na nezmyselné reči o vlastenectve
- reč je hovorová, ľudová, nespisovná, slang, vulgarizmy

Karel Čapek
Válka s mloky
-je to dielo kritizujúce fašizmus a politiku appaseomentu
-mloci sú symbolom fašistov a Hitlerovej politiky rozširovania moci po celej Európe
-dovtedy im ľudia ustupujú, až kým musí dôjsť k zákonitému stretu
-kritika nemeckého fašizmu a rozpínania Nemecka pričom poukazuje na politiku „ nič nerobenia“ V. Británie a Francúzska
-ľudia objavujú zvláštne tvory(mloky) inteligentné živočíchy, ktoré ľudia začnú cvičiť ako lacnú pracovnú silu
-mloky sa začnú búriť začnú organizovať svoj vlastný štát, zvolia si svojho vodcu načo dochádza k vojnovému konfliktu medzi mlokmi a ľuďmi
-tento protivojnový román poukazuje na ľudskú hlúposť a nenávisť

Krakatit
-dielo o vynáleze trhaviny, ktorá dokáže zničiť cely svet
-dej sa odohráva na rozhraní sna a skutočnosti
-tajomný starec symbolizuje Boha
-dej sa odohráva v sne Ing. Prokopka
-vynašiel silnú výbušninu –krakatit
-pri pokusnom výbuchu bol zranený
-keď sa zobudí rozhodne sa vynález nezverejniť
-uvedomí si však, že by sa mohol stať vládcom sveta
-uvedomujú si to aj iní ale on svoj vzorec neprezradí
-Prokom sa v závere stretáva so starčekom (Bohom) a príjma od neho posolstvo o dobre a nutnosti robiť len veci prospešné ľuďom

R.U.R
-konflikt ľudia a roboti
-expresionisticky vyjadrené obavy o osud ľudstva vo svete v ktorom sa moci chytia stroje
-keď sa už zdá, že život na zemi končí a ľudia sú na kraji vyhubenia, 2 roboti dostanú cit, ožijú ako ľudia a zachránia život na Zemi
- v záveru ukážky máme poukázané na to , že dejiny ľudstva sú dejinami vojen

Bíla nemoc
-konflikt medzi ľudským humanizmom a totalitnou diktatúrou
-dej sa odohráva v nemenovanej krajine, kde vypukne epidémia neznámeho moru
-diktátor kruto vládne presadzuje vojnové plány, ale smrteľne ochorie na bílu nemoc
-požiada o pomoc lekára, ktorý ho žiada aby zastavil vojnové plány – diktátor súhlasí ale lekára ušliape dav, keď prichádza na pomoc s liekom

Theodor Dreiser
Americká tragédia
-hl. postavou je Clyde chlapec zo skromných pomerov, pracuje v strýkovej továrni, kde prežije krátky ľúbostný flirt s robotníčkou Robertov
-keď sa zoznámi s bohatou dedičkou Sandrou tehotná Roberta sa stáva príťažov
-vypočítavý Clyde chladnokrvne pripravuje Robertinu smrť
-hoci čin nevykoná Roberta zahynie nešťastnou náhodou keď pri hádka na člnku spadne do jazera a utopí sa
-Clyde nehodu neohlási a je odsúdený a popravený
-dojímavé sú stretnutia Clyda s jeho matkou ich zbližovanie a matkinu vieru v nevinu a starostlivosť syna
-autor tu nekritizuje človeka zločinca ale americkú spoločnosť, ona kazí charakter človeka lebo toleruje tých, ktorí zneužívajú morálku

Franz Kafka
Premena
-príbeh obchodného cestujúceho, ktorý sa jedno ráno zobudí ako chrobák, ktorý nie je schopný komunikovať so svojím okolím
-jediná sestra má s ním súcit, ale nemôže zabrániť jeho smrti, ktorú spôsobila samota, beznádej a zúfalstvo- pocity Židov ktorý predvídali svoj osud

Proces
-hl. postava bankový úradník Jozef, ktorého jeden večer keď sa vracia z práce prepadnú 2 neznámy ľudia, odvlečú ho a zamknú na povale domu
-obvinia ho za činy, ktoré nespáchal ani o ničom nevie
-príležitostne ho vypočúvajú tajomní sudcovia ktorých nikdy neuvidí
-hrdina je bezradný snaží sa kontaktovať iných ľudí
-necíti sa vinný ale neistota, ktorú má vrcholí ku rozsudku smrti
-je to symbolika Židovského národa, ktorý bol prenasledovaný fašistami bez vlastnej viny

George Bernard Shaw
Pygmalion
-hra je kritikou povýšeneckého správania predstaviteľov bohatej meštiackej vrstvy k jednoduchému človeku
-hl. postavy: Higgins- typický malomeštian, starý mládenec, ktorý je povýšenecký, bezcitný
Líza- je zo skromných pomerov ale schopná skutočného citu
-profesor Higgis sa staví s Pichieringom o to ,že dokáže z akejkoľvek obyčajnej chodobnej dievčiny urobiť dámu správaním a vystupovaním, keď sa mu to podarí Higgins lízu odkopne
-Líza sa už na ulicu nevie vrátiť
-dielo má odlišný záver ako muzikál v muzikáli si Higgis uvedomí svoju chybu a žiada Lízu o ruku

James Joyce
Odyseus( Ulysses)
-autor temeticky nadväzuje na Homerov epos
-hl. postavou je novinár Bloom, ktorý jeden deň putuje Dublinom
-úlohu syna Telemacha zastupuje učiteľ a miesto jeho ženy Penelope zase Bloomova žena
- je tu použitá metóda prúdu vedomia(autor píše myšlienky skôr ako sa pretransformujú do viet
-veľa vnútorného monológu

Maxim Gorkij
Matka
-zakladajúce dielo sociálneho realizmu
-hl. hrdina Pavol- prvý hrdina proletár, ktorý je ochotný obetovať aj slobodu za myšlienku boja za sociálnu spravodlivosť pre všetkých ľudí
-má podporu svojej matky i svojich druhov
-keď ho zatknú v jeho revolučnom úsilí pokračuje mama

13.Slovenská medzivojnová literatúra
1.poézia
2.próza
3.dráma

Poézia:
Spoločenská situácia:
1.Vznik prvej ČSR
2.Slovenčina preniká do škôl, úradov a života
3.Prvá svetová vojna
4.Ohrozenie ČSR fašizmom
5.Veľká októbrová socialistocká revolúciaa
- vzniká najstaršia univerzita- Komenského
-opäť je utvorení matica slovenská
-vzniká SND

Témy:
1.prvá svetová vojna
2.varovanie pre opakovaním podobných hrôz
3.láska k prírode a poézia návratov
4.ľúbostné témy
5.varovanie pred 2sv. vojnou a fašizmom

Martin Rázus
Z tichých a búrlivých chvíľ
-reaguje tu na 1svetovú vojnu a vznik ČSR
-nájdeme tu aj osobné motívy (spomienky na detstvo, mladosť, rodný kraj)

Návšteva
-už názov je symbolický- je prejavom úcty, vďaky náklonnosti a lásky
-báseň o putovaní Ježiša po vojnou zmietanom svete
-1časť- z nebeského kráľovstva prichádza na návštevu Ježiš, ktorý sa obetoval za ľudstvo a je šťastný, že vidí kostoly a , že jeho ukrižovanie nebolo zbytočné
-2časť- vidí že na Zemi sa bojuje a začne kázať davu o tom, že kto zabije bude zabitý
-ľudia ho považujú za buriča, uväznia ho a chcú ho poravť
-3časť- Ježis sa oslobodí a odchádza späť smutný do kráľovstva
-uvedomí si že kostoly su len na oko a neoplatí sa za ľudí bojovať

Vitalizmus a Neosymbolizmus
-obe smery majú rovnaký pohľad na tému domova a prírody, ale v témach lásky a vojny rozdielny

Emil Buleslav Lukáč
Dunaj a Seina
-Lukáč to napísal počas svojho pobytu v Paríži, keď sa mu cnie za domovom
-všetko mu bolo cudzie, domov mu bol milší aj keď chudobnejší
-do protikladu dáva „mám a jed veľkomesta“
-porovnáva i ľudí ktorý sú na dedine láskavejší , kým mesto človeka kazí

Lukáč- ukazuje drastický a krutý pohľad na vojnu

Pokoj v zemi tejto
-pohľady na vojnu a budúcnosť končí sa tragickým obrazom ľudstva

Ján Smrek
U Nas
-cez prírodné motívy opisuje krásy rodného kraja, vyjadruje lásku a vrelý vzťah k domovu
-rovnako ako Lukáč využíva význam brala: Tatry- symbol Slovenska

Ľúbostná tematika
E.B.Lukáč
Paradoxon
-je tu zobrazené svojské chápanie lásky, poukazuje na 2 podoby:
1.láska s prekážkami je ta pravá, ma totiž pevné korene
2.láska bez prekážok je vratká, má vratké korene

-Lukáč sa tu ukazuje ako trpiteľ, ktorý chce byť týraný láskou, túži po láske vášnivej, v ktorej chce lásku dobíjať
-nechce teda lásku bez prekážok, lebo práve tie upevňujú vzťah dvoch mladých ľudí, len problémy ukážu či ten vzťah má šancu
- v básni autor ironizuje aj sľub vernosti, nechce sa viazať k jednej osobe, sloboda mu je dôležitejšia

Ján Smrek
Básnik a žena
-kompozične je rozdelená do 4 ročných období, má 5 kapitol
-ide o stretnutie básnika s neznámou ženou, ich dialóg je živý, zo strany ženy koketný, zo strany muža zvádzajúci
1časť-v zasneženom parku- prvé stretnutie básnika so ženou
2časť-pokračovanie jarné- ich láska a vzťah sa prehlbuje
3časť-letná noc na vode- ich stretnutia pokračujú
4časť-padajú listy- každý z nich si ide svojou cestou- rozchádzajú sa
5časť-po 10 rokoch- ich opätovné stretnutie- žena hovorí že sleduje jeho poéziu
-oslavuje krásu mladej ženy i krásu lásky

Dievča v rozkvete
-básnik opisuje krásu mladej ženy, pôvab jej tela, ktorým dokáže očariť nejedného muža
-a to všetko pôsobí na muža, ktorý o takúto ženu je ochotný bojovať

Próza:
Témy:
1.dopad 1svetovej vojny na osudy obyčajných ľudí
2.sociálne problémy
3.život dedinského ľudu a vývin literárneho hrdinu z dedinského prostredia (trpiteľ,burič,proletár)
4.lyrické prvky a orientácia na trvalé hodnoty ako forma úniku pred hrôzami vojny
5.záujem o historické témy( ako forma kritiky všetkých foriem útlaku a ponižovania ľudskej osobnosti)

Ladislav Nadáši Jége
Adam Šangala
-dej sa odohráva v období proti habsburských povstaní , reformácie a protireformácie
-využíva protiklad: 1.Adam- jednoduchý, priamy a čestný chlapec z Oravy
2.Rodina veľmoža Praskovského- predstavujú nečestnosť, pýchu,
Povyšovania sa nad obyčajného človeka, prechádzanie z tábora povstalcov na stranu cisárskych vojsk, menia katolícku a evanjelickú vieru, podľa toho čo je momentálne výhovnejšie

-Adamovi popravia otca za pytliactvo na panskom pozemku, tak sa Adam rozhodne opustiť rodnú dedinu
-na ceste vidí ako zeman bije chlapa, nelení a berie spravodlivosť do svojich rúk, zbije zemana, musí preto utekať pred trestom, ktorý preňho žiada zeman,prechádza viacerými životnými situáciami a skúškami
-veľmi zaujímavou pasášou diela je časť, keď Adam vstupuje do Žiliny a autor cez jeho pohľad vyjadruje ostrú sociálnu kritiku
-Adam vidí veľa žobrákov, ktorým chýbajú končatiny, dokaličený, slepými ako výsledok vtedajšej spravodlivosti (mrzačenie ľudí) a lekárstva
-dobrým príkladom vtedajšej doby je aj bitie starého muža na dereši
-záver príbehu je v Trnave, kde sa Adam ožení, zachráni z väzenia kňaza , po pár rokoch sa prizná žene tá to vyklebetí a Adama chytia, príbeh sa končí popravou Adama
-autor v tomto príbehu obžaluváva nespravodlivosť spoločenského poriadku a náboženský fanatizmus ale zároveň ukazuje, že ľudia sú ľahostajní, pasívny a nebúria sa proti svojmu osudu
-Adam tu predstavuje nový typ literárneho hrdinu a to – Buriča

Jozef Ciger Hronský
-v centre jeho pozornosti stojí obyčajný dedinský človek- trpiteľ, ktorý pasívne príma rany osudu a nedokáže sa proti ním búriť a brániť

Jozef Mak
-narodil sa ako nemanželské dieťa matke v dobe od detstva poznal len posmech dediny a nenávisť staršieho brata, ktorý sa za neho hanbil, ale i napriek tomu ho navonok pred dedinčanmi chránil aj napriek takémuto osudu si nájde lásku z dediny, dokonca dedinskú krásavicu Marušu
-vlastnými rukami postaví dom do ktorého chce priviesť Marušu aj svoju matku
-dostane ale povolávací rozkaz a musí narukovať
-keď sa vráti matka už nežije a Maruša(už nepekná) žije s jeho bratom a v dome ktorý on postavil
-Jozef Marušu stále ľúbi a z neriešiteľnej situácie sa pokúša uniknúť sobášom s chorou Julou
-nemôže ale zabudnúť na Marušu , tajne sa stretávajú a takto si Jozef cez trápenie July vybíja frustráciu a zlosť nad životom
-najskôr zomrie Maruša a neskôr aj Jula a on si až pri jej umieraní uvedomí akú mal úžasnú ženu, ktorú si nevážil a pritom to bolo to najlepšie čo v živote dostal

Milo Urban
Živý bič
-má 2 časti: 1.Stratené ruky
2.Adam Hlavaj

1časť- názov je symbolický ide o ruky chýbajúce na poli, v domácnosti, okolo domu ale aj ruky, o ktoré prišli muži vo vojne
-príbeh sa odohráva v dedine Roztoky, ktorá žije svojím životom a vzdialená vojna sa ich dotýka len okrajovo, až do doby keď nezačnú chodiť prvé povolávacie rozkazy, prvé oznámenia o smrti ich mužov, synov, bratov....
-dedinu spája spoločné utrpenie
-symbolom krutosti vojny je Ondrej Koreň, ktorý sa vracia z vojny a nespoznáva ho ani jeho krstná mať Ilčíčka, vracia sa bez ruky, nemôže ani hovoriť
-dôležitou časťou príbehu je osud Adamovej ženy Evy Hlavajovej- tá nedokáže sa sama postarať o pole, nikto jej nechce pomôcť a tak ju napadne jediná myšlienka, ísť poprosiť notára Okolického aby jej pomohol dostať Adama z vojny domov, ten využije situáciu, znásilní Evu a ona otehotnie ale on jej nepomôže
-celá dedina začne Evu odsudzovať a vyhýbať sa jej, myslia si že Eva podviedla Adama pričom nevedia pravdu
-Eva zomiera utopením
2časť- Adam sa vracia z vojny, dozvedá sa o smrti svojej ženy, pričom mu je ale povedané že mu bola neverná, až neskôr sa dozvedá skutočnú pravdu
-preto sa rozhodne navštíviť notára Okolického, prichádza do jeho domu a dochádza k hádke medzi nimi
- Adam sa stáva aktívnym dostáva na svoju stranu dedinu, ktorá sa začína búriť proti pánom
-keď sa Okolický snaží ujsť dedinčania ho chytia, priviažu o lávku na mieste, kde sa utopila Eva a Okolický sa tiež utopí
-dedina sa búri , ničia všetko dokonca sa postavia proti žandárom

Peter Jilemnický
Pole neorané
-hl. postava- protletár- Peter Húšťava- pracovitý, usilovný a rozumný typ človeka
-má veľkú túžbu po lepšom živote pre všetkých
-ide o román ktorý zobrazuje biedu kysuckého ľudu a zároveň vystuhuje pokrokové tendencie v živote slovenských kopaničiarov, pričom Húšťava predstavuje uvedomelého robotníka- proletára
-autor ukazuje morálnu nízkosť dedinských boháčov ale aj ubitého ľudu

Prípad Evy Burdovej
-starý Burda je otec, ktorý od svojej dcéry vyžaduje rešpekt a povinnú úctu
Jeho slovo je zákonom a od svojej dcéry chce aby si vzala bohatého ženícha, pričom ona miluje ruského traktoristu s ktorým čaká dieťa
-nevie čo má robiť, nakoľko otec bol pre ňu odmala zákonom, úctou, domovom a jedlom
-je v neriešiteľnej situácií a prvý a posledný krát sa vzoprie otcovi a odíde z domu
-stále ju ale ťaží svedomie a výchova, preto sa rozhodne ísť na potrat a ostáva v živote sama

Dráma
Ivan Stodola
Jožko Púčik a jeho kariéra
Jožko je pracovitý, zodpovedný a skromný človek.Tajne miluje svoju kolegyňu z kancelárie slečnu Vierku, ktorá však o neho nemá nijaký záujem.Jedného dňa sa stáva obeťou intríg tajomníka spolku Rohatého, ktorý ho obviní zo sprenevery spolkových peňazí. Aj keď Jožko vinu popiera, uväznia ho a vyšetrujú. Naivný Jožko verí v spravodlivosť súdneho systému, ale postupne poznáva jeho pravú tvár. Pochopí, že ako bezúhonný človek bol pre spoločnosť, aj pre svojich blízkych oveľa menej zaujímavý, ako potenciálny zločinec. Jeho sestra dostáva ako sestra „zločinca“ trafiku. Slečna Vierka ho navštevuje vo väzení lebo si myslí, že Jožko tie peniaze ozaj vzal a že po návrate z väzenia bude bohatý. Jožko sklamaný okolnosťami pochopí, že skutočnú kariéru urobil až ako „zločinec“ a k činu sa prizná. Následne prebehne rekonštrukcia zločinu v kancelárii spolku Humanitas pri ktorej sa peniaze za záhadných okolností objavia (vrátil ich Rohatý, ktorý sa bál) a Jožka prepustia.

Bačova žena
-Baca Ondrej zije so svojou rodinou v biede, a preto musi ist za pracou do Americkych bani.
-Kazda spomienka a kazdy tazko zarobeny dolar patri milovanej zene Eve.
-V bani dojde k nestastiu a Ondrej po zraneni strati 5 rokov pamat.
-ked sa mu pamat vrati (znova po zraneni hlavy pri vykolajeni vlaku), vracia sa domov aj s usetrenymi dolarmi a kupuje panstvo zemana, ktore prepisuje na Evu,
-ta je vsak uz 2x vydata, lebo Ondrej bol oficialne vyhlaseny za mrtveho,
-kedze ani jeden z muzov sa nechce vzdat ani jej ani svojich synov, a stupnuju sa medzi nimi konflitky, zufala zena sa na salasi prebodne nozom.

Čaj u pána senátora
Vysmieva sa karierizmu, bezohľadnosti, ale aj obmedzenosti meštiackych vrstiev a ich pachtenie sa za politickou mocou. Udalosťou, ktorá rozvlnila malomestský život, je príprava volieb. Hlavná postava, obchodníka s truhlami, Baltazára Slivku núti jeho žena do politickej činnosti. Spočiatku sa úlohe politika bráni, ale postupne sa do nej vžíva a začína sa mu páčiť. Zúčastňuje sa na školení spoločenského správania, ktoré vyučuje ruský emigrant. Dej vrcholí na čaji u senátora. Frázy, ktoré sa Slivka naučil používajú aj ostatní činitelia a ich manželky, lebo aj oni absolvovali hodiny u toho istého učiteľa. Tu vrcholí výsmech obmedzenosti týchto ľudí. – veselohru Jožko Púčik a jeho kariéra nazval autor „satirou na falošne chápaný humanizmus“. Hrdina je tragikomickou postavou uprostred doby, v ktorej žil. Svedomitého úradníka, starého mládenca Jožka Púčika obvinili z krádeže peňazí v dobročinnom spolku Humanitas, kde pracoval. Kým sa pri vyšetrovaní správa pasívne a prijíma obvinenie za nespáchaný čin, „je hrdinom“. Dobročinné spolky ho podporujú, aby vykázali činnosť. Keď vyjde najavo, že je nevinný, prestanú mať oňho záujem, prepustia ho i z práce. Autor sa vysmieva buržoáznym spoločenským inštitúciám.
– v satirickej komédii Keď jubilant plače chcel autor prostredníctvom konfliktu medzi lekárom a mastičkárkou poukázať na podvodníkov, ktorým sa v tej dobe darilo. V malom mestečku pracuje lekár, ktorému konkuruje mastičkárka. Ľudia viac veria jej zelinkám a zázračným mastičkám. Keď lekárovi ubúda pacientov, uzatvorí s ňou dohodu. Ľudia sa k nemu hrnú a nikto nechce veriť, že jeho liečebné metódy sú podfukom. V hre je veľa smiechu a irónie, ale aj veľa problémov tej doby. Autor chcel poukázať na prejavy spoločenského karierizmu a pokrivenú morálku časti inteligencie. – satirická komédia Mravci a cvrčkovia vznikla na základe bájok o usilovnom mravcovi a ľahtikárskom cvrčkovi. Vysmial sa jednotlivcom, ktorí sa bezpracne obohacujú.

Július Barč Ivan
Matka
-tragedia z banickeho prostredia,
-dej sa odohrava v chudobnej izbe banickej rodiny
-doraz sa kladie na nadludsku silu materinskej lasky.
-rozhodnutie matky obetovat svoj zivot, aby zachranila Pala a zmierila tak bratov, je vlastne vzburou matky proti Bohu (osudu),
-matkina obeta vyrovnava pomer sil medzi jej synmi, medzi silnym Janom a slabym Palom.
-v diele su typicke prvky expresionizmu a existencializmu.
-ide o pribeh matky a jej 2 synov. Matka sa snazi zabranit rozvadenym synom, aby si navzajom neublizovali. Palo bol v Amerike, starsi mu zatial prebral frajerku. Jano si mysli, ze Palo ho chce o vsetko obrat, a ze matka ho ma radsej. Matka sa marne snazi presvedcit Jana, ze ma oboch synov rovnako rada.
-zaver: jeden vecer pride osudna chvila, Jano vytiahne noz na Pala, matka vie, ze prisla osudna chvila a tak zhasne svetlo, zakrici na Jana, aby ho usmernila na seba a matka po zasvieteni lezi v kaluzi krvi.
-az nad jej mrtvolou si bratia uvedomia, co ich hadka sposobila

Peter zvon
Tanec nad plačom
-prelinanie a konfrontacia 2 svetov – svet aristokracie – predkovia, ktori ozili a vystupili z dobovych obrazov a ozivene sochy, a svet buržoazie – Peter – predstavitel sucasneho zivota.
-zo vzajomnej konfrontacie vyplyva cely rad nedorozumeni a komickych situacii,
-predkovia povazuju Petra za panovnika a on je presvedceny, ze si z neho robia zarty,
-hlavnou myslienkou diela je vsak konstatovanie, ze cele dejiny ludstva sa dejinami vojen, nasilia, nespravodlivosti a ponizovania cloveka clovekom.

14.Naturalizmus v slovenskej próze (lyrizovaná próza)
-umelecký smer, ktorý bol reakciou na krutosť 1 svetovej vojny
-hrdinovia často pastieri, horali
-úzko spätý s prírodou, rešpektujú jej zákony
-postavy sú často tajomné s prvkami rozprávkovosti a nadprirodzenosti
-názov lyrickosť sa prejavil v jazyku- metafora, personifikácia, epitetá, prirovnania, symboly
-prostredie príbehov je vrchárske , uprostred prírody

Ľudo Onrejov
Zbojnícka mladosť
-autor tu rozoberá detstvo hlavného hrdinu Jerguša na zbojníckej samote
-nájdeme tu krásu detstva prežitého na zbojníckej samote ale i obraz sociálnej biedy (Jergušovi zabili četníci otca za zbojníctvo) a tak musel ako veľmi mladý začať pracovať aby rodina prežila
-Jerguš sa tu intímna zbližuje s prírodou( horou, potokom, dedinou)

Jerguš Lapin
-prostredie 1 svetovej vojny
-Jerguš je donútený odísť zo svojho prírodného prostredia a ísť bojovať na front
-v závere sa rozhodne pre návrat k pôde a roľníctve

Na Zemi sú tvoje hviezdy
-z prostredia SNP
-pozornosť autor sústreďuje na Ondreja Šimčiska, ktorý je akýmsi negatívnym dvojníkom Jerguša Lapina
-je pasívny, túla sa a živorí
-z jeho jednotvárneho života ho vytrhnú vojna a SNP
-Jerguš zomiera na matkinom hrobe kde ho zasiahne zatúlaná guľka

Margita Figuli
3 gaštanové kone
-ide o novelu, ktorej hlavnou myšlienkou je „láska prekoná všetko“, dobro nakoniec zvíťazí nad zlom
Postavy:
Peter: obchodný cestujúci, dobrý, poctivý chlapec, ktorý sa zaľúbi do Magdalény
Jano: je bohatý mládenec, príležitostný pašerák koní, ktorý tiež javí záujem o Magdalénu a na jeho strane stoji Magdalénina matka

-Magdaléna dá podmienku Petrovi, že si musí nájsť stálu prácu a postaviť dom
-na znak splnenia tejto podmienky má prísť po ňu s 3 gaštanovými koňmi
-tento sľub (Magdaléna sľubuje Petrovi vernosť) si dajú na sviatok svätého Jána
-tento rozhovor si ale vypočuje Jano a keď Peter odíde Magdalénu zvedie, vezme si ju násilím a Magdaléna si ho musí vziať násilím
-ich vzťah nie je šťastný
-v závere prichádza Peter s troma gaštanovými koňmi, prichádza si ju vziať za ženu a vidí ako Jano na poli kruto zaobchádza s koňom aj s Magdalénou
-scéna sa opakuje na dvore a kôň zabije Jana a poraní aj Magdalénu
-na pomoc prichádza Peter a Magdaléna keď otvorí oči uvidí ho
-prosí o odpustenie a nečaká, že Peter jej odpustí, ale on ju tak ľúbi že jej odpustí a spolu odchádzajú preč

Dobroslav Chrobák
Návrat Ondreja Baláža
-Ondrej sa po dlhých dokoch vracia , z mladého fešného človeka je len troska, starec na ktorom visí koža a ktorému aj chýba noha
-vracia sa domov z vojnového zajatia a tu zisťuje, že je považovaný za mŕtveho
-navštívi svoju ženu a zisťuje, že tá už je vydatá a ich dcéra zomrela počas vojny na španielsku chrípku
-vydáva sa pred svojou ženou za jeho kamaráta, žena pociťuje výčitky svedomia, či náhodou nebola svojmu mužovi neverná, kým ešte žil
-povie jej presný dátum a žena si vydýchne, že si vzala svojho terajšieho muža až po jeho smrti, a tak začne spomínať, a všimne si niečo zvláštne v jeho očiach, no on nechce aby sa jeho žena trápila s mrzákom, nemá jej čo ponúknuť a preto odchádza
-Ondrej je aj na to pripravený, odchádza na pomník, vytesá dátum svojej smrti

Drak sa vracia
-je to novela o hľadaní stratenej lásky, cti a dôvery ľudí
-hlavná postava je Martin Lepiš, má prezývku drak, nevodili ho medzi ľudí, nehrával sa ani s deťmi a preto aj rozprával ako starý človek
-Martinovi prischla prezývka drak, lebo dedinčania ho vinili za všetko zlo, ktoré sa udialo
-teda mor, oheň spálil polovicu lesa, suchoty
-mal uhrančivý pohľad, odlišoval sa aj oblečením a vzhľadom
-beznádejne sa do neho zamilovala Eva, ktorá ho ošetrovala, keď ho dedinčania zlynčovali a zranili ho
-Eva ho vzala ku sebe a celú noc ho ošetrovala, ale na druhý deň zmizol, Eva ale pod srdcom nosila jeho dieťa
-keďže dieťa potrebuje otca vydáva sa za Šimona hoci on vie, že ona ho neľúbi ,lebo ľúbi draka
-po čase sa drak rozhodne vrátiť domov, ale pri jeho návrate vypukne požiar a hrozí, že dobytok v horiacom lese zahynie
-Drak spolu so Šimonom zachrňujú stádo, drak ale každú noc niekam zmizne, Šimon si myslí že dohaduje predaj s Poliakmi, preto zíde do dediny a podpáli drakovi chalupu
-lenže drak prichádza nielen so stádom ale aj so Zoškou
-Eva vtedy pochopí, že svoju láska mala venovať Šimonovi, ktorý si ju naozaj zaslúžil
-na konci sa dozvedáme, že príbeh rozpráva samotná Eva, ako stará mama svojim vnúčatám

František Švantner
Malka
-hlavným hrdinom je samotný rozprávač, ktorý sa zaľúbi do dedinskej dievčiny Malky a tá jeho lásku opätuje
-konflikt však nastáva vtedy, keď prichádza neznámi človek Šajba, ktorého hladný hrdina považuje za soka v láske
-bohužiaľ neskoro sa dozvedá, že je to Malkin brat, preto lebo ho udal žandárom, lenže keď sa dozvie, že je to jej brat tak ho chce ísť varovať, ale už je neskoro, lebo žandári zastrelili Malku ktorá išla brata varovať

Nevesta hôľ
-Libor sa po 10 rokoch vracia do dediny robiť hájnika
Jeho prvou zastávkou je krčma, kde sa dozvie o všetkých novinkách v dedine a aj o Lune, ktorú ľudia nemajú radi
-Libor sa s Lunou stretávajú pri starom mlyne a spomínajú na detstvo
-Libor by chcel Lunu za manželku , ale stretáva sa s Tavom a ten mu prezradí, že Luna už patrí jemu

15. Postmoderna a exinstealizmus vo svetovej próze po roku 1945

1945-koniec 2 svetovej vojny
-svet sa delí na 2 politické bloky na východný a západný
-v krajinách východného bloku sa píše metódou socialistického realizmu
-v krajinách západného bloku vznikajú nové žánre a je tu pestrosť tém a žánrov

Témy:-téma vojny
-svet detskej čistoty
-existencializmus
-nový román
-neorealizmus
-absurdná dráma
-protitotalitná literatúra
-súčastná nemecká literatúra
-beatnia-beat generation

Mailer
Nahý a mŕtvy
-psychologický román z prostredia 2 svetovej vojny
-má 4 časti
-prvky naturalizmu
-striedanie diela s retrospektívami

-dej sa odohráva tesne pred koncom 2 svetovej vojny
-autor poukazuje na psychickú deformáciu vojakov, ktorí konajú skratovo
-v ukážke máme 2 amerických vojakov, ktorí zajmú Japonca, najprv sa k nemu chovajú milo, ľudsky, príjemne až kým Japonec sa nezačne cítiť bezpečne, ukáže fotku svojej rodiny a tým vyvolá skratové konanie keď ho jeden z Američanov zastrelí, lebo nevie či on niekedy uvidí svoju rodinu

Styron
Sophiina voľba
-tragický príbeh poľskej mladej ženy, ktorá sa aj so svojimi deťmi dostala do koncentračného tábora, len preto, že sa napriek zákazu pokúšala priniesť svojej chorej matke kúsok šunky
-pri vstupe do tábora ju prinúti opitý gestapák k strašnej voľbe- jedno z detí si môže nechať druhé musí do plynovej komory
-zúfala žena zvažuje, ktoré dieťa má väčšiu šancu na prežitie, rozhodne sa pre chlapca
-pekná žena upúta pozornosť veliteľa tábora, ktorý ju ubytuje vo svojej vile ostaný ju považujú za antisemitku
-po vojne emigruje do USA, nájde si chlapa s podobným osudom na negatívne zážitky ich poznačili natoľko, že nedokážu byť spolu a obaja spáchajú samovraždu

Salinger
Kto chytá v žite
-hlavná postava Caulfielf je to syn príliš zamestnaného advokáta
-je inteligentný, zámerne je záškolák, chce sa nechať vyhodiť z každej školy
-chce upútať pozornosť svojich rodičov, jediný s kým si rozumie je jeho mladšia sestra
-je to navonok drsný, no v skutočnosti citlivý chlapec
-je kritický k dospelým, k ich pretvárke a konvenciám
-chce byť užitočný pre iných, nerozumie s s rovesníkmi
-jeho snom je pomáhať ľuďom a preto sníva o tom , že raz bude stáť v žitnom poli, kde sa hrajú malé deti a dávať pozor aby ani jedno z nich nespadlo do priepasti
-dielo je chápané ako sociálny dokument kritiky staršej generácie zo strany mladých
-konfrontuje tu svet detských ideálov so svetom dospelých

Jeffers
Une

Antoine Saint Exupéry
Malý princ
-rozprávka pre dospelých, scifi bájka
-vystihnutie kontrastu sveta dospelých a čistého sveta detí
-vystihuje detskú fantáziu, úprimnosť, duševnú čistotu, hlboký cit
-pre dieťa je nepochopiteľný svet dospelých- ustavičné náhlenie, počítanie peňazí, nedostatok času n a lásku
-hlavná myšlienka- láska a priateľstvo sú schopné nás zbaviť osamelosti tým, že darujeme seba
-hlavné posolstvo: „ dobré vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné“
-autor zdôrazňuje úlohu citu, priateľstvo, lásku svojráznym detským pohľadom bojuje proti svetu racionalizmu a materiálnosti
-didaktické zobrazenie osôb na planétach umožnilo autorovi kritizovať zlé ľudské vlastnosti
1.planéta-Kráľ-moc, panovačnosť
2.planéta-márnivec-ľudská namyslenosť
3.planéta-pijan-ľudksá hlúposť
4.planéta-busniesman-chamtivosť
5.planéta-lampár-pracovitosť
6.planéta-zemepisec-materiílnosť
7.planéta-Zem-záhada ruží-vypočítavosť

Existencializmus
-umelecký smer, ktorý nadväzuje na filozofiu nihilizmu- ľudký život nemá zmysel i tak končí smrťou
Znaky:
-prvky absurdity
-hrdina- silný individualista
-dej prebieha vo väčšine diel v uzavretom priestore- tme, prítmí

Jean Paul Sartre
Múr
Dej sa odohráva počas španielskej občianskej vojny. Rozprávačom je Pablo Ibbieta, jeden z troch väzňov odsúdených na smrť. Považujú ich za anarchistov, preto im nepošlú farára, ale belgického lekára, ktorý im má uľahčiť posledné hodiny. Pablo ale vôbec nemá pocit že by im nejako pomáhal.Uvažujú o tom, ako ich zastrelia, majú strach z bolesti i zo smrti. Pablo snaží spomínať na krásne chvíle svojho života, ale jeho myšlienky vždy prerastú v obavu so smrti. Pred popravou myslia na to, aká bude ich posledná chvíľa, citujem: „Budem asi ustupovať k múru, budem sa chrbtom zapierať do múru so všetkých síl, a múr nepopustí, ako v zlom sne.“
Ráno odvedú Juana a Toma a popravia ich. Pablovi ešte dajú šancu, ale len pod podmienkou ak prezradí miesto kde sa ukrýva Ramon Gris – jeho priateľ. Nemal v úmysle jeho skrýš prezradiť, a tak len zo žartu povedal, že sa ukrýva na cintoríne. Keď sa vojaci vrátili čakal, že ho hneď popravia, no nestalo sa tak.

Albert Camus
Cudzinec
-názov je symbolický, človek nie je cudzincom v cudzom svete ale aj cudzincom sám sebe
-hlavnou postavou je Merseare- mladý muž ktorému je v živote všetko ľahostajné
-jedného dňa sa jeho priateľ Raymond pobije na pláži s arabom a ten ho zraní
-na druhý deň ide Merseare na pláž, tam stretne araba a zastrelí ho
-ja zatknutý, odvedený do väzenia a hoci mu hrozí trest smrti, netrápi ho to, smrť je mu ľahostajná
-pred popravou odmietne kňaza
-jediná istota ktorú človek má je istota smrti

Mor
-príbeh sa odohráva v malom alžírskom mestečku
-ľudia si žijú krásnym pokojným životom, až kým jedného dňa mesto nezaplaví húf potkanov
-v meste vypukne dlhodobý mor
-symbolika- potkany- nástup fašizmu
-nikto nevie odkiaľ prišli potkany ale sú tam
-epidémia sa šíri a odhaľuje skutočnú povahu ľudí
-niektorí chcú ujsť, iný aj napriek karanténe a možnosti smrti sa chcú do mesta vrátiť
-vynájdu proti liek a mor ustúpi
-celé mesto sa teší a raduje, že je po všetkom, že zvíťazili nad morom, iba lekár sa neteľí lebo vie, že potkany sa môžu vrátiť


Neorealizmus
-vznikol v Taliansku, orientuje sa na sociálne motívy
Moravia
Rimanka
-hlavná postava Adriana, chudobné, dobré a skromné dievča, plné ideálov, dcéra chudobnej krajčírky
-obraz problematickejšej časti života Ríma- mladá pekná žena so skromných pomerov sa snaží vyťažiť maximum zo svojej krásy, pričom je na toľko ovplyvňovaná matkou až sa stáva prostitútkou
-keď čaká dieťa rozhodne sa za otca označiť toho, ktorý mu môže zabezpečiť najlepšiu budúcnosť
-Adriana pochopí v závere že väčšiu hodnotu má čestnosť a poctivosť
-snaží sa vychovávať zdravé dieťa

Vrchárka
-román o utrpení a násilí ktoré prináša vojna
-matka s dcérou utekajú z Ríma na vidiek pred vojnou a surovosťou vojakov
-odchádzajú do hôr ale tu stretnú marockých vojakov, ktorí ich okradnú, znásilnia, výsledkom je že Rozeta sa začne spúšťať s inými mužmi
-matka si vyčíta, že neochránila svoju dcéru
-je tu teda kritika, že vojna dopadala psychicky aj na ľudí v zázemí
-v závere odchádzaju naspäť do Ríma s nádejou začať nový život
-ide o oslavu nekonečnej sily človeka znovu sa vzchopiť a žiť o to plnšie život

Ján Otčenášek
Rómeo, Júlia a tma
-novela z obdobia 2 svetovej vojny, tesne po atentáte na Heydricha
-príbeh mladej dvojice, Pavel sa pokúša zachrániť mladú židovku Ester, ktorú ukrýva v dome svojich rodičov aj keď riskuje život celej rodiny
-hlavný hrdina Pavel bojuje v tomto diele nielen za svoju lásku, ale aj za ľudskú rovnoprávnosť
-protiví sa mu udavačstvo a strach
-autor vyjadruje názor- proti zlu sa človek musí postaviť a bojovať
-keď nemci robia razie po domoch, Ester vybehne na ulicu a zastrelí ju nemecký vojak

Nový román
-popiera všetky zásady klasického románu
-postavy väčšinou nemajú mená
-sú označovaný (XYZ) podľa autora sa každý jeden človek môže ocitnúť v úlohe danej postavy
-autori sa viac zameriavajú na výsledok ako na samotný dej

16.Absurná dráma a epické divadlo
-narúša princípy klasickej drámy
-dej nie je dôležitý ale dôležitá je myšlienka
-herci zapájajú do deja divákov, tým že e nimi priamo komunikujú

Brecht
Matka guráž a jej deti
-zakladateľ epického divadla v Berlíne
-hlavná postava: Anna Fierligová
-vojna jej vzala všetko, nemá domov, živí sa predajom potravín a šatstva vojakom
-téma tridsať ročnej vojny(náboženské boje, morová epidémia)
-žila z vojny tešila sa z nej, lebo jej zabezpečovala živobytie
-keď jej vojak zastrelí dcéru, kráča ďalej s vojskom
-dokonca nepochopí, že aj ona je obeť vojny

Dürrenmatt
Fyzici
-zodpovednosť vedca za svoj vynález
-hlavný hrdina sa zriekne všetkého a dá sa zavrieť do blázinca, lebo si uvedomuje, čo by pre ľudstvo znamenalo zverejnenie jeho vynálezu
-hlavná postava- Mobius- sa nechá vyhlásiť za blázna, do blázinca za ním prichádzajú dvaja agenti, ktorí sa tiež nechajú vyhlásiť za bláznov, len aby získali vynález pod svoju vládu
-nakoniec pod tlakom Mobiových argumentov pochopia dôležitosť nezverejnenia vynálezu
-v závere hry návod na zostavenia vynálezu ukradne majiteľka blázinca a chce ho predať

Beckett
Čakanie na Godota
-hlavným motívom je čakanie, ktoré neprináša žiaden výsledok
-má 2 dejtvá
-na scéne sú 2 postavy: Vladimír a Estragon(typický predstavitelia povojnovej doby)
-čakajú na tajomného Godota, ktorý nikdy nepríde
-pasivite týchto dvoch postáv nachvíľu kontrastuje počiatočná aktivita ďalších 2 postáv
2.dejstvo: scéna sa nemení, ostávajú nezmyselné dialógy medzi mužmi
-jediná zmena je výmena rolí medzi pánom a sluhom
-v závere príde chlapec a povie, že Godot nepríde ale príde zajtra
-Vladimír a Estragon sa chcú obesiť na povraze z nohavíc
-povraz zavesia o strom ale povraz sa roztrhne

Osborne
-predstaviteľ rozhnevaných mladých mužov
-v jeho tvorbe ide o reakciu na spoločenské problémy a medziľudské vzťahy

Obzri sa v hneve
-Alison a Jimmy majú existenčné problémy, aj problémy v rodine
-sú bez priateľov i rodiny, ktorá nesúhlasila s ich manželstvom
-trpia pocitom bolesti z toho, že sú ľudskými bytosťami
-hoci Jimmy Alison ľúbi, nedokáže jej svoje city prejaviť, práve naopak je k nej hrubý a neláskavý
-nespája ich rozum ale pud, ktorý ich vedie dokopy aj po Jimmyho nevere a Alisoninom odchode a opätovnom návrate

Václav Havel
-absurdná dráma plne vyhovovala jeho zámeru- kritika absurdity bývalého režimu

Vernisáž
-prvky absurdnej drámy- odohráva sa na tom istom mieste, scéna je preplnená bizardnými predmetmi, od stereorádia po barokovú spovednicu
-výsmech z malomeštiakov- celý ich byt, jeho zariadenie, dokonca i vlastné dieťa sú len objekty, ktoré s pýchou predvádzajú svojím návštevám
-postavy sú kontrastné- nemanželský pár- Michal a Viera -prekypujú slovami, Berich je tichý, stručný a ústupčivý
-autor používa grotesky a zveličenia

17. Slovenská poézia po roku 1945
Témy:
-oslava domova a poézií návratov
-ľúbostná téma
-medziľudské vzťahy a kritika spoločenských nedostatkov
-téma vojny
-témy dospievania

Ján Kostra
Moja rodná
-básnik sa prihovára k rodnej zemi, ako k živej bytosti, ako k svojej matke
-uvedomuje si, že príliš často obdivoval krásu cudzích miest a zabúdal na krásu svojej rodnej zeme
-využíva veľmi výstižné básnické obrazy, ktoré symbolizujú Slovensko a ľud
-rodné miesto (Zem je miesto, kde sa stále znova rád vracia a načerpáva nové sily)

Ave Eva
-je tu ľúbostné vyznanie básnika k žene
-je tu podaná oslava ženy vo všetkých podobách: matka, milenka, manželka, sestra..
-zbierka je nadčasová, žena je zobrazená cez zmysly, cit, pocity
-nájdeme tu súcitný pohľad na údel ženy, ale aj opis ženy ako hnacieho motora dejín
-je tu vyjadrenie sily lásky, ktorá je silnejšia ako smrť
-rôzne mená žien, ktoré autor v záverečných veršoch používa, symbolizuje 1 ženu, lebo je jedno ako sa žena volá, všetky ženy si treba ctiť a milovať

Andrej Plávka
Po rokoch
-podobne ladená báseň ako báseň zacnelo sa mi za valalom
-autor má pocit, že sa mu cez prihovára jeho mŕtva matka cez prírodu, šum lístia, vetry, lebo stále sleduje a ochraňuje svojho syna

Na troskách
-báseň je úvahou o hrôzach, ktoré spôsobuje vojna
-je tu vyjadrenie nádeje, že ľudia sa spoja a obnovia to, čo bolo zničené
-najpôsobivejšou časťou sú záverečné verše „Podaj mi ruku človek, chcem cítiť tvoje teplo, a teraz sa mi priznaj, stavať chceš raj či peklo?“

Pavol Horov
Zacnelo sa mi za valalom
-typické nárečie pre Zemplín
-používa tu zámerne typické Zemplínske nárečové slová(valal, chyžka, mater)
-zdôrazňuje vzťah k rodnému kraju , ku ktorému sa hlási
-sú tu aj spomienky na jeho mŕtvu matku, kde básnik má pocit, že jej zažíva nedokázal povedať, ako ju veľmi mal rád

Nioba matka naša
-autor využíva podobnú symboliku ako Jeffers, vtáčie krídla, ktoré boli zneužité na vraždenie ľudí
-autor odsudzuje vojnu a zabíjanie a varuje pred hrôzami vojny

Miroslav Válek
Domov sú ruky , na ktorých smieš plakať
-lyricko-epická báseň v ktorej jednotlivé postavy a udalosti symbolizujú konkrétne fakty 2 svetovej vojny a fašizmu
-autor z pohľadu mladého dospievajúceho chlapca podáva historické udalosti a najmä kritiku fašizmu
-symbolika: samovražda učiteľa- strach pred fašizmom
-mladý chlapec prežíva 1 lásku a zaujíma ho len futbal, takže vojna a fašizmus sú mu ľahostajné, ale len dovtedy, kým sa ho priamo nedotkne
1.jeho lásku Helenku Daňkovú vyženú zo Slovenska pre český pôvod, a neskôr skončí v plynovej komore
2.keď gestapo odviedlo jeho otca
-symbol je aj postava šoféra červeného kríža, Františka Kaplanka, ktorý na jednej strane pomáha a na druhej strane jeho nemecký pôvod ho vedie k tomu, že udáva svojich spoluobčanov
-v druhej časti básne autor sľubuje dieťaťu, že sa podobných hrôz nedožije
-autor sa ďalej zamýšľa nad svojim sľubom dieťaťu, ale uvedomuje si , že ak budú existovať ľudia ako František Kaplánek, ktorý z túžby po moci sú schopný rozpútať ďalšiu vojnu
-v závere nájdeme asi najpôsobivejšiu časť- verše, ktoré sú úvahou o ľudských rukách
-sú pracovité, vytvárajú hodnoty, tvoria dejiny ľudstva a na 1 strane predstavujú pokoj domova, pohladenie a lásku a na 2 strane vedia zabiť

Milan Rúfus
Modlidba za Slovensko
-v jeho tvorbe je veľmi silné puto k rodnému kraju, spomienku na detstvo, matku i otca
-symbolika- hniezdo- ako miesto, kam sa každý rád vracia
-zároveň vyzdvihuje silu materinskej lásky a opatery, a pracovitosť otcov
-v 2 časti zároveň prosí Boha o to, aby chránil Slovensko, jeho rodnú krajinu

Zvony detstva
-autor hovorí o čase, kedy dieťa sa stáva dospelým, stráca svoju detskú fantáziu a čistotu a čím ďalej , tým viac sa stáva dospelým, preberá ich videnie sveta a spôsob ich života
-snaží sa nechať isté vlastnosti dieťaťa, ale možné to nie je


Abeceda
-každé dieťa dostane istý základ vzdelanie a isté morálne hodnoty, a je len na ňom ako to využije v skutočnom živote
-každé dieťa má svoju predstavu o tom, čo je dospelosť, ale až keď sa stane dospelým, zistí, aké to v skutočnosti je

18. Slovenská próza po roku 1945
Téma dediny:
-zmena životného štýlu myslenia i medziľudských vzťahov v dedine
-uprednostňovanie majetku pred láskou ustupuje skutočným citom a mladí ľudia odmietajú
rešpektovať rodičovské rozhodnutie o voľbe životného partnera

Hečko
Červené víno
-starý Habdža je panovačný otec, ktorý uznáva iba vlastnú vôľu
-generačný román v ktorom autor vychádza z rodinnej kroniky, preto sa postavy zdajú skutočné
-1.generácia-starý Habdžovci- patriarchálny životný štýl (otec vládca rodiny)
-2.generácia-deti- postupná vzbura proti otcovi
-3.generácia- Urbanové deti- najstarší Marek- autobiografická postava, rovnako ako autor študuje na vinohradskej škole

-otec vidí jediné šťastie v majetku, preto nedokáže najstaršiemu synovi Urbanovi odpustiť, že sa proti jeho vôli ožení s chudobnou sirotou Kristínou
-v úryvku sa naplno prejaví tvrdosť a nemilosrdnosť starého Habdžu, ktorý keď Urbanovi ochorie dcéra a potrebuje pre ňu lekára a žiada o pomoc otca, ten ho vyhodí s vetou „ja ťa nepoznám“
-starý Habdža je nemilosrdný aj počas vojny( je mu ľahostajný osud Urbanových detí)
-v ukážke kontrast bezcitnosti Habdžu a ľudského správania prababky a lekára

Vladimír Mináč
Skaliny
-starý kompán je podobný typ otca ako starý Habdža, prednejší mu je majetok ako šťastie svojej dcéry
-v akomkoľvek počasí vyháňa dcéru robiť na pole
-Uľka veľmi ťažko ochorie na TBC a zomiera
-otec si až počas umierania uvedomuje, že on je vinný za jej smrť svojím správaním a prístupom
-v ukážke vidíme starého kompána, ktorý sa pýta svojej umierajúcej dcéry či je vinný
-ona mu nedokáže povedať pravdu, lebo bola vychovaná v poslušnosť k svojim rodičom
-po Uľkinej smrti kompán vybehne na skaliny, kde si uvedomuje, že majetok nie je všetko a načo mu je keď ho nemá komu dať

Ladislav Ballek
Pomocník
-príbeh z pohraničného prostredia z Južného Slovenska- konkrétne mesto Palánok( Šahy)
-hlavná postava je Štefan- mäsiar ktorý sa spolu so svojou rodinou prisťahuje do mestečka aby tu začal nový život
-preberá mäsiarstvo spolu aj s pomocníkom Volentom
-je slabý a nepriebojný, pomocník ho okráda, kšeftuje s mäsom a neskôr sa spriahne aj s jeho ženou a začnú spolu podnikať
-Štefan nemá dostatok síl sa postaviť proti a tak odchádza naspäť do rodného kraja, pričom jeho žena a dcéra ostávajú žiť s Volentom
-po istom čase sa predsa len Štefan vracia a odvádza si domov aspoň svoju dcéru

19.Súčastná próza
Peter Jaroš
Tisícročná včela
-názov symbolický- tisíc rokov slovenského národa
Včela- usilovnosť
-cez osudy členov rodiny zobrazuje historické udalosti- vojna, hospodárska kríza, soc.bieda, vysťahovalectvo, demonštrácie
-priamo sa to dotýka členov rodiny Pichandovcov
-príbeh sa odohráva v „Hybe“
-dej sa odohráva v dedinskom prostredí ale aj vo Viedni, kde chodia chlapi na murovačky
-autor v celom príbehu využíva láskavý humor cez ktorý aj eufemizuje tragické momenty

Anton Hykich
Naďa
-príbeh sa odohráva v BA, kde Naďa študuje na VŠ a spolu s 2 kamarátkami sa dostáva na prax do fabriky
-jedného dňa potrebuje nájsť do firemnej knižnice aby si požičala knihu na skúšku
-stretáva starého tajomného knihovníka
-zapáči sa jej, on odmieta jej pozvanie ísť hore do jedálne, počas rozlúčkového večierka ho vytiahne z knižnice na parket
-začnú sa stretávať a trávia spolu voľné chvíle
-knihovník mení pohľad na ňu, ale aj Naďa mení názor na neho najmä po návšteve uňho doma
-Naďa neurobí skúšku a odchádza sa učiť domov, on jej dohovára aby sa prestala stretávať s kamarátkami a dohodnú sa, že ju príde čakať na stanicu
-nedočká sa, Naďu dovezie do mesta na stanicu kamaráta na modrej Fordke
-Naďa urobí skúšku a ide to osláviť
-keď už má dosť vypité rozhodne sa, že chce knihovníka
-dá sa doviezť pred jeho blok a začne naňho kričať
-knihovník keď ju vidí takto, ju odmietne
-Naďa zaspí vo Fordke v náručí kamaráta
-knihovník keď ide ráno do práce a uvidí Naďu spiacu v náručí kamaráta sa pokúsi o samovraždu
-je prevezený do nemocnice, Naďa ho chce navštíviť no nepustia ju
-knihovník umrie a ona si to vyčíta

Blažková
Nylónový mesiac
-príbeh sa začína na pohrebe, kde sa spoznajú Vanda a Andrej, pozve ju na kávu, vie že ju chce, povie jej to, ona ho pozýva k sebe domov, lebo vie že doma je jej sestra, ktorá je jej opak a stále sestre mravne dohovára
-nič sa teda nestane a on nahnevaný odchádza domov
-zabudol sa ozvať svojej snúbenici Drahomíre a na druhý deň jej volá a rozchádza sa s ňou
-nemajú súkromie, chcú naplniť svoju lásku a tak odchádzajú na víkend do Tatier
-ich láska vrcholí pozerajú von oknom na nylónový mesiac
-on jej vyzná lásku povie jej ako mu je s ňou dobre, ona mu odpovedá že aj jej a to je jej prvé klamstvo
-už vtedy vie, že sa s ním rozíde
-keď je už v BA sama pozerá na mesiac, ktorý nazýva obyčajnou guľou

Mitana
Patagónia
-hlavnou postavou je mladý človek, ktorý odmieta akékoľvek spoločenské stereotypy a zabehané koľaje
-Patagónia bola pre Mitanu- ale aj pre hlavnú postavu Ivana Mráza aj krajina, kam najradšej cestoval, keď bol mladý, samozrejme šlo len o vysnívanú krajinu o ktorej sa dozvedel prostredníctvom rozprávania svojho otca
-keď bol starší, zistil že otec v Patagónii ani v iných zemiach a krajinách, o ktorých mu rozprával nikdy nebol a že rozprávanie vyplývalo len z jeho zemepisných znalosti
-predstava o neznámej krajine však korešponduje s predstavou mladého človeka o dospelosti
Aj tá je akoby neznámou krajinou , a niekedy sa zdá, že je plná nezmyslov, klamstiev
-Patagónia je aj o cestovaní o ceste vlakom z miesta bydliska rodičov Ivana Mráza do Bratislavy a späť, o cestovaní v mysli do rôznych končín svete, ale aj o cestovaní od srdca k srdcu, o tom, že zemepisná vzdialenosť ešte neurčuje to , či sú si ľudia svojou podstatou blízky alebo vzdialený
-príbeh sa končí akoby v pohybe na ceste medzi bydliskom Ivanových rodičov a Bratislavou, teda končí sa v pohybe medzi dvoma svetmi, jedným z ktorého odchádza a druhým, kam prichádza

Šikula
U Rozárky
-psychologický román, po smrti matky berie brat do opatery svoju mentálne zaostalú sestru
-formou rozprávok zo skutočného života jej chce priblížiť a naučiť ju vnímať skutočný život
-jeho snaha vychádza nazmar, sestra odmieta prijať toto videnie sveta, a tak ju brat odvádza do ústavu, kde jej bude lepšie a kde budú ľudia, ktorí sa o ňu dokážu postarať
-nemal možnosť sa so sestrou ani rozlúčiť a vyčíta si svoju neschopnosť sa o ňu postarať

Majstri, muškát, Vilma
-autor na podklade témy vojny a SNP sa zaoberá životom rodiny tesára a jeho dvoch synov
-zobrazuje ťažkú tesársku prácu a ako jej výkon fyzicky poznačil otca
-sú tu použité profesionalizmy
-je tu zároveň vykreslený vzťah otca k jeho dvom synom, ako si ich váži, podporuje a kreuje ich v majstrovstve
-je tu vyzdvihnutý fakt, že synovia idú v otcových sľapajách

20.Slovenská dráma po roku 1945
Karvaš
Polnočná omša
-téma 2 svetovej vojny a SNP
-príbeh sa odohráva počas Vianoc
-do mestečka prichádza jednotka SS a velitelia sa ubytujú vo vilách mestskej konurácie
-veliteľ Brecker sa ubytúva v dome uznávaného právnika
-rodina predstavuje typickú malomeštiacku rodinu, ktorá sa snaží obracať kabát podľa situácie
-otec sa snaží obmedzovať kontakt s Breckerom, starší syn je karierista, je veliteľom Hlinkovej gardy ale psychicky nezvláda svoje úlohy, preto je sústavné opitý
-dcéra sa stáva Breckerovou milenkou, hoci je vydatá a arizuje cukráreň
-najmladší syn Ďurko je partizánom a rodina Breckerovi klame, že nevie kde je pričom je ťažko ranený a ukrýva sa na povale
-Brecker po celý čas vie o Ďurkovi
-v čase konania polnočnej omše dá Ďurka popraviť
-rodina v strachu o vlastný život Ďurka zaprie, keď sa ich pýta či ho poznajú
-Brecker sa im smeje a nadáva na ich zbabelosť a zradcovstvo
-v závere prídu partizáni a rodina Breckera zatají

Absolútny zákaz
-je to absurdná dráma, kde absurdita je už v námete hry
-príkaz zamurovať všetky okná, lebo je vydaní zákaz pre obyvateľov dívať sa von z okien
-symbolika bývalého totalitného režimu, ktorý sa snažil udržať ľudí v totálnej izolácií pred západným svetom
-tí ľudia, ktorí sa proti tomuto zákazu postavili, boli prenasledovaný
-a keď opäť príde povolenie otvoriť okná tak zistia, že medzi tým majú za nimi len múr

Bukovčan
Kým kohút nezaspieva
-existen. dráma z obdobia konca 2 svetovej vojny
-autor rozoberá príbeh 10 rukojemníkov zavretých v pivnici domu
-je zabitý nemecký vojak a generál sa drží starého pravidla za smrť jedného nemeckého vojaka 10 nevinných ľudí
-v pivnici sa ocitne 10 ľudí, ktorí boli po večierke vonku
-keď sa veliteľ dozvie, že vojak bol opitý, zmení rozhodnutie, že zomrie len jeden z nich
-dá im čas do svitania, kým kohút nezaspieva, majú vybrať jedného ktorý zomrie ak to neurobia tak zomrú všetci
-rukojemníci postupne odhaľujú svoj charakter, pričom niektorí si zachovajú česť a iný si chcú zachovať život
-sú tu použité biblické motívy, Petrovo zapretie Krista a Judášova zrada
-dochádza ku napätiu medzi rukojemníkmi ktoré vyvrcholí smrťou tuláka, ktorý ostatným hovoril tvrdé životné pravdy, ktoré sa ostatným ťažko počúvali
-holič podreže tuláka, holič pod tlakom sa rozhodne obetovať svoj život aby taktozčasti splatil vraždu
-ale ma podmienku aby mu niekto podal kľúč
-holič zoberie kľúč sám a vybehne na ulicu

Pštrosí večierok
-pomaturitné stretnutie bývalých spolužiakov po 20 rokoch
-každý sa chváli svojou kariérou, postavením a rodinou, ale časom sa ukazuje, že sú to len klamstvá
-zároveň spomínajú na svojho bývalého triedneho a jeho osud a ich správanie
-riadili sa totiž heslo „nehas, čo ťa nepáli“
-konfrontácia mladícke ideály a krutá realita

Osvald Záhradník
Sólo pre bicie
-súbor príbehov rozoberajúci problematiku medziľudských vzťahov
-v 1.príbehu je zobrazený vzťah 2 generácií- penzisti, mladí ľudia
-hlavná postava penzista Reiner, ktorý žije v domove dôchodcov
-je obklopený množstvom starých hodín a iných starých vecí
-pre neho to bol celý jeho život, chce to všetko dať svojmu vnukovi, ale ten to považuje len za staré haraburdy
-veľmi sa to Reinera dotkne, spomína ako k týmto veciam prišiel (robil liftboya a za každú odnesenú batožinu dostal prepitné)
-takto sa zničil z týchto peňazí si na jednej strane kupoval tieto veci, na strane druhej dáva peniaze vnukovi
-druhú príbeh rozpráva o starej pani je veľmi živá, každý ju má veľmi rád a tak sa rozhodnú, že jej urobia radosť (stále rozpráva o svojom úžasnom synovi, ktorý ju ale nikdy neprišiel navštíviť)
-nahovoria ošetrovateľa, aby jej zavolal v mene jej syna
- po telefonáte dostáva infarkt a zomiera nakoľko pani nikde nemala syna
-keď po jej smrti otvoria jej kufor, nájdu tam svadobné šaty a dozvedia sa, že nebola vydatá, nemala deti a o synovi len snívala

Sonatína pre páva
-rozoberá problematiku osamelých ľudí
-autor v diele opisuje osudy niekoľkých osamelých ľudí, ktorí sa náhodne stretávajú a vytvorí sa medzi nimi puto
-hlavná postava: starec, ktorý každý deň chodí kŕmiť kačky k vode
-jedného dňa si k nemu v parku na lavičku prisadne muž, ktorý sa mu v rozhovore zverí, že ho práve prepustili z basy, nemá domov, a tak mu starec ponúkne bývať u neho
-nastáva medzi nimi silné kamarátske puto
-mladý muž sa mu chce odvďačiť a tak mu chce splniť jeho životný sen ( vrátiť sa do svojho rodného mestečka, kde vyrastal a kde bol park v ktorom sa prechádzali pávy)
-v závere príbehu sa spoznávajú s mladou ženou, ktorá je na vozíku ( ktorá sa ozvala na inzerát keď predávali diván)

Králik
Posledná prekážka
-hlavná postava doktor Lorenz, ktorý hľadá východisko z manželstva uzatvoreného z vypočítavosti
-ľúbi svoju asistentku Helenu
-do nemocnice privezú Heleninho priateľa Michala, ktorý potrebuje zložitú operáciu
-stojí pred dilemou či má Michala operovať a stratiť Helenu a tak uprednostniť osobnú túžbu
-dáva Helene na výber
-nakoniec v ňom víťazí lekár a Michala operuje

Margaret zo zámku

-hra vyjadruje úsilie o ochranu životného prostredia, o čisté medziľudské
vzťahy, rešpektovanie mravných noriem a humanizmus v medziľudských vzťahoch
-herečka Margherita, dcéra rybára, sa vydá z lásky za Bobbyho, syna amerického miliardára
Crowna
-narodí sa im syn Pauletto, bývajú v zámku a nič jej nechýba
-Margherita sa však vzoprie proti svojmu svokrovi, pretože jeho nafta z tankových lodí znečisťuje more pri pobreží
-myslí pritom na svojho otca, ktorý zahynul na mori, lebo sa kvôli otrávenej vode pri pobreží musel vydať na lov na šíre more
-rybári demonštrujú proti Crownovým lodiam a Margherita sa pridáva na ich
stranu
-Crown sa rozhodne zbaviť Margherity, dá ju zastreliť svojím osobným strážcom

21.Divadlo humoru a satiry
Malé javiskové formy
L+S
-predstavujú typ intelektuálnej satiry
-koncom 60 rokov v priestoroch divadla na korze založili L+S
-založili moderný kabaret a konfrontovali Slovákov s inými národmi ale i s politikou, náboženstvom, sexom, závisťou

Kabarety ktoré fungovali:
Soiré
Niekto je za dverami

Hry:
Náš priateľ René
Nečakanie na Godota
Deň radosti
Nikto nie je za dverami

Radošínske naivné divadlo
-vzniká ako ochotnícke divadlo v obci Radošina
-neskôr sa premiestnilo do BA a funguje ako klasické divadlo
-predstavuje nám typ ľudovej satiry
-hlavným vedúcim a aj autor väčšiny scenárov je Stanislav Štefka
-v hrách sa dôraz kladie na vtipné komentáre
-časté pesničky a melódie
-herci improvizujú
-pozornosť sústredená na súhru s obecenstvom

Hry:- parodujúce skutočné historické udalosti
Jánošík, Bátoryčka
-z každodenného života kritizujúce negatívne vlastnosti
Človečina, Pavilón B, Ženské oddelenie)


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk