Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dílo a význam Karla Čapka v kontextu vývoje naší meziválečné prózy a také dramatu

- nejvýznamnější představitel demokratického proudu české meziválečné literatury
- autor světové proslulosti
- prozaik, žurnalista, dramatik, esejista, autor knih pro děti, básník, překladatel z francouzštiny, literární, výtvarný a divadelní kritik, estetik, filozof, filmový libretista
- pseudonymy: Aristos, Milo, Plocek
- patřil k iniciátorům Almanachu na rok 1914


Život Karla Čapka
(1890 – 1938)

- narodil se v Malých Svatoňovicích jako syn venkovského lékaře Antonína Čapka (demokratického smýšlení)
- matka Božena Čapková sbírala lidovou slovesnost
- převážnou část dětství prožil spolu se sourozenci Josefem a Helenou (oba literárně činní) v Úpici v Podkrkonoší
- gymnázium v Hradci Králové  musel odejít pro účast na tajném studentském spolku  gymnázium v Brně maturoval v Praze
- filozofická studia v Praze na UK  v r. 1915 získal doktorát (vedle toho podnikl s bratrem studijní cestu do Paříže a Berlína)
- krátce pracoval jako vychovatel ve šlechtické rodině
- místo v redakci Národních listů  přechází do redakce Lidových novin
- působí také jako dramaturg divadla na Vinohradech (1921 – 23)
- hodně cestoval – navštívil Itálii, Anglii, Francii, Španělsko, Holandsko, Rakousko, Dánsko, Švédsko a Norsko
- byl prvním předsedou čs. Penklubu
- v r. 1938 byl skupinou francouzských spisovatelů navržen na Nobelovu cenu
- vřelý vztah k prezidentu T. G. Masarykovi
- oženil s herečkou a spisovatelkou Olgou Scheinpflugovou
- zemřel doslova uštván nepřáteli 25. 12. 1938 ve své vile na Vinohradech


Tvorba

- obsáhla množství nejrůznějších témat a snad všechny žánry
- byl mistrem jazyku, myšlenek i stylu
- rozvinul literární i divadelní techniky, často uplatnil i kreslířské nadání
- jeho tvorba směřovala ke službám člověku, lidstvu, životu
- jeho knihy byly přeloženy do mnoha světových jazyků, hry hrány na mnoha světových jevištích
- dílo bylo silně poznamenáno dobou ve které žil – před. to byla 1. sv. válka (1914 - 18 ), vznik ČSR (1918 ), světová hospodářská krize ve 30.

letech a hlavně nástup fašismu
- je tvůrce evropské varianty pragmatismu ( = filosofický směr amerického původu z poč.20.stol.)
- propagátor relativismu
- jako novinář je tvůrcem „sloupku“ = kratší text v pravém sloupci první strany novin (aktuální, vtipné, zpracování, tištěn kurzívou)
- s bratrem Josefem se stal tvůrcem slova robot, které se stalo součástí mezinárodní slovní zásobyOd počátku do roku 1921

- vychází z tzv. předválečné moderny

Zářivé hlubiny - novoklasicistické povídky (společně s Karlem)
Krakonošova zahrada - soubor novinářských próz (společně s Karlem)
Boží muka - soubor filozofických detektivek (= první samostatné dílo K.Čapka)
Trapné povídky - prosté a všední příběhy relativistického typu
Loupežník – drama oslavující individuální vzpouru mladého hrdiny (proti opatrnictví, pokrytectví, pohodlnosti, rysy relativismu)
Francouzská poezie nové doby - překlady básní moderních francouzských básníků (velký význam)


1921 – 1927

- období dramatických a románových utopií
- obrazy velkých a nepřekonatelných vynálezů s jeho neblahými důsledky pro člověka
- upozorňuje na možnost zneužití techniky,varuje před katastrofou
- usiloval o to,aby jeho tvorba byla přístupná všem lidem
- odmítá radikální přetvoření světa a zdůrazňuje drobné, každodenní práce a drobné objevy ve prospěch lidstva

Dramata:
R.U.R. = Rosumovi univerzální roboti
Ze života hmyzu- společně s Josefem
- 3 části (např.

Motýlové – kritika žen; Mravenci – kritika fašismu)
- psáno ironicky, (hmyz = lidé)
Věc Makropulos – zamýšlení nad pomíjivostí života, o dlouhověkosti a nesmrtelnosti
Lásky hra osudná –jednoduchá komedie (komedie dell arte) - o lidských vlastnostech
- společně s Josefem

Utopické romány:
Továrna na absolutno – vynález síly, která mění lidi  konflikty  válka a ničení
Krakatit – o vynálezu nekonečně účinné třaskaviny, schopné zničit celý svět


1928 – 1933

- vznik děl drobnějších prozaických žánrů – krátké povídky, fejetony, sloupky a další novinářské útvary
- knihy věnující pozornost k prostým věcem lidského života
- vydává také několik knih cestopisných fejetonů:

Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska
Povídky z jedné a druhé kapsy - vznikly jako krátké povídky pro noviny
- velkou pozornost věnuje jazykové a stylistické stránce
- témata z černé kroniky s detektivní zápletkou
Povídky z druhé kapsy
O nejbližších věcech, Jak se co dělá, Marsyas, Zahradníkův rok
Dášeňka, čili Život štěněte – próza pro děti

1933 – 1935

- v tomto období je hlavním dílem románová trilogie:
Hordubal - tragédie podkarpatského sedláka po návratu z Ameriky (odcizení ženy  zavražděn)
Povětroň – neznámý muž, letec, po havárii umírá nepoznán
- rekonstrukce jeho života podle vlastní fantazie jeptišky, jasnovidce a básníka mohl být kariéristou, básníkem, pedantem i romantikem
Obyčejný život – autobiografie železničářského úředníka v penzi (retrospektivní pohled)

- jednotlivé díly spolu tematicky nesouvisí, ale filozoficky ano; řeší společný problém (zda je možno poznat pravdu o světě, o lidech i porozumět sobě samotnému = relativismus)


1933 – 1938

- díla, kterými se snaží Čapek připravit českého člověka pro boj proti fašismu
- projev Čapkových demokratických a humanistických zásad
- další díla znamenaly výzvu k boji

Hovory s T.G.M. -filozoficky zaměřené dílo
- fiktivní rozhovory s prvním československým prezidentem

Válka s mloky - satirická alegorie, fejetonní utopický román
- kritika kapitalistické zištnosti, nebezpečí fašismu a rasismu, představovaného mloky (polidštěné mloci, obdoba robotů = hrozba lidstvu, zneužitelné mechanické bytosti)
Bílá nemoc – varuje před slepým davovým fanatismem prosazujícím válku za každou cenu
- (Dr.Galén)
Matka - matka odmítá pustit posledního syna do války, protože jí válka už 4 syny zabila
- nakonec je zlomena nenávistí vůči nepříteli vraždícím i nevinné děti a ženy  pustí ho
První parta - román vracející se ke každodennímu životu obyčejných lidí
Život a dílo skladatele Foltýna - poslední dílo, již nedokončeno
- návrat k problematice poznatelnosti člověka


Tvorba pro děti

Dášeňka, čili Život štěněte
Devatero pohádek - spolu s Josefem.

Linky:
http://www.literatura.kvalitne.cz - www.literatura.kvalitne.cz

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk