Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literarna moderna

18. SVETOVÁ A SLOVENSKÁ LIT. MODERNA:

80roky 19.stor. – 20.roky 20.stor.
-moderna označuje umelecké smery symbolizmus, dekadencia, impresionizmus
-takmer súbežne pôsobili v európskych literatúrach
-v lit. moderne sa zdôrazňuje autorský subjekt, jeho jedinečnosť, lyrický hrdina až precitlivelo vníma, reaguje na prítomnosť, dostáva sa do sporu s nehumánnou spoločenskou realitou
-autori zobrazovali prítomnosť
-popredné miesto mal symbolizmus (=gr. symbolón- znak)
-vznikol vo Fr., hl. predstaviteľ Charles Baudlaire
-kritici označujú za novú formu romantizmu
-do popredia sa dostáva duch individualizmu (nadraďovanie jednotlivca), skepsa (pochybovanie) voči svetu
-„poézia konca storočia“
-básnické prostriedky symbolizmu:
-zložitú skutočnosť vyjadrujú zložito
-symbolizmus neopisuje ani vonkajší svet, ani vnútorný priamo
-obrazy sú utvárané pomocou metafory, personifikácie a metonýmie
-čerpá z antickej mytológie, náboženskej liturgie, prírodných vied a filozofie
-dekadencia =úpadok
-zdôrazňuje pocity smútku, smrti; spôsob obrany umelcov
-v 1884 vydal Paul Verlaine dielo Prekliati básnici; je o moderných fr. spisovateľoch
-tento pojem sa vžil
-spisovatelia z konca 19. stor. sa neradi zmierovali s dobou, meštiackou spoločnosťou
-chceli obhajovať slobodu umeleckej tvorby búrili sa proti všetkému, čo ju obmedzovalo
-cítili, že nemôžu uskutočniť svoje ideály o slobodnom človeku, preto sa uzavreli proti svetu a prijali na seba osud tzv. „prekliatych básnikov“
-Verlaine, Baudlaire, Mallarmé
-impresionizmus je samostatný lit. smer, kompozícia sa javí nejednotná, roztrieštená
-nachádzame tu pestrosť a mnohotvárnosť motívov
-na 1. miesto kladený zážitok zachytený zmyslami
-paralelne so symbolizmom pôsobila vo fr. lit. škola parnasizmus:
-odmietal spätosť umenia so spoločenskou realitou
-tvrdil, že zmyslom umenia je iba dokonalá krása
-zaujímala ich iba forma básne, inšpiráciu hľadali v minulosti, hl. v Antike
-hrdina v symbolizme sa štylizoval do úlohy nepochopeného, prekliateho, bol osamelý, snažil sa uniknúť od skutočnosti
-symbolisti nadraďujú ducha nad hmotu, snažia sa o neobvyklú štruktúru básne, dôraz kladú na zvukovú stránku, symbol slúži na vyjadrenie abstraktného pojmu


Charles Baudlaire: (1821-1967)

-položil základy európskeho symbolizmu

1857 vyšla zbierka Kvety zla
-kritika ju odmietla, musel platiť pokutu 300frankov, odsúdili ju údajne pre jej nemravnosť; napriek tomu ovplyvnila vývoj modernej európskej poézie
-podtext väčšiny jeho básní tvorí smútok, popredné miesto má ľúbostná tematika
-je originálny, lásku zobrazuje na základe konkrétneho osobného zážitku
-v osobnom živote nenašiel uspokojenie- pesimizmus
-používal naturalizmy
-poéziou nechcel utešovať, ale uviesť čitateľa do sveta predstáv, pôsobiť na jeho city, zmysly a rozum

báseň Mrcina:
-v tejto básni vychádza z konkrétneho zážitku, porovnáva páchnucu a rozkladajúcu sa mŕtvolu koňa so svojou milou, používa naturalizmy i zdrobneniny- kontrast

báseň Človek a more:
-človek i more majú svoje tajomstvá, more hlbiny a človek myšlienky a dušu
-sú bratia ale i sokovia
-človek chce ovládnuť more a more môže človeka zabiť
-človek má rád more, ale zároveň má rešpekt a strach
-napriek tomu, že sú súperi, majú sa rady

báseň Súvislosti má formu sonetu
-o prírode


Predvojnové avantgardy:
-avantgard- fr. predvoj
-umelecké smery, kt. zaujali v 19. stor. sa prispôsobujú novej spoločenskej a umeleckej situácii
-niekt., napr. realizmus silnejú
-dekadencia, parnasizmus slabnú; symbolizmus s impresionizmom strácajú svoj vplyv na život
-avantgarda pomenúva jednu z etáp moderného umenia 20. stor., charakterizuje ju kolektivizmus a programotvorné úsilie
-začiatky avantgardy sa kladú pred vypuknutie prvej svetovej vojny
-avantgarda má dva samostatné prúdy:
-prvý vychádza z kubizmu a cez futurizmus (1909 Tal) smeruje k abstrakcionizmu;
druhý začína expresionizmom (1905 Nemecko) a cez dadaizmus smeruje k surrealizmu
-všetky smery odmietali meštiacku spoločnosť a jej hodnoty
-konštruktivizmus; 1913 Rusko

-futurizmus:
-v 1904 vydal Tommaso Marineti vydal Manifest futurizmu:
-zdôrazňovanie pohybu, rýchlosť, vzburu, odvahu, oslavujú techniku (autá, lode,....)
-zápory: velebili vojnu ako jedinú hygienu sveta a žiadali opovrhovanie ženami, ničiť múzeá a knižnice
-v expresionizme sa do popredia
-expresionizmus:
-do popredia sa dostávali vnútorné zážitky tvorcu, alebo zobrazenie postáv
-odmietali vojnu


Guillaume Apollinaire: (1880-1918)

-tvoril spojovací článok medzi symbolizmom a surrealizmom
-narodil sa v Ríme, žil v Monaku, cez 1.svetovú bol ranený na fronte, veľa cestoval, bol aj v Prahe
-autobiograf. próza o jeho živote a dospievaní: Zavraždený básnik

úspech dosiahol 1913 zbierkou Alkoholy:
-úvodná báseň sa volá Pásmo
-nepoužíva pravidelné strofy ale typ pásma, verše začínajú veľkými písmenami, bez interpunkcie
-každá strofa tvorí samostatnú jednotku, voľne spája obrazy, vychádza zo svojich dojmov
-každý verš tvorí samostatnú jednotku, vedľa seba kladie kontrasty
-lyrické cestopisy z miest, kt. navštívil
-básne vyvolávajú predstavy

zb. Kaligramy:
-báseň Dojmy bez interpunkcie, každá strofa veľkým písmenom
-reaguje na krvavú vojnu, od vojny k spomienkam na ženy a pôžitku z fajčenia
-báseň Hodinky má tvar hodiniek, píše o živote a smrtiJean Arthur Rimbaud: (1854-1891)

-predstaviteľ symbolizmu, písal veľmi rýchlo (všetko napísal za 3-4 roky)
-nechcel byť autorom tradičnej poézie, jeho poézia je plná vzdoru proti pretvárke, nechýba ani očarenie prírodou
-nevyhýba sa žiadnemu námetu, používa nové a pôsobivé slová
-v jeho diela sa odráža vlastná skúsenosť, zmyslové vnímanie
-báseň Pocit: zaľúbený, šťastný sa chce prejsť v prírode, zachytáva zmyslové vnímanie
-báseň V zelenej krčmičke: sonet
-vychádza z konkrétneho zážitku, zmyslové vnímanie
-jeho zbierky: Básne, Iluminácie I, Iluminácie II, Pobyt v pekle


Ruská literárna moderna:
-na zač. 20. stor. :


Velemir Chlebnikov:

-ovplyvnil v 20-tych rokoch ruskú avantgardu, bol predstaviteľom kubofuturizmu
-zaujímavý je jazyk jeho poézie- zbieral staré zabudnuté slová a tvoril nové
-kresba k básni Čmáranice po nebi


Vladimír Majakovskij: (1893-1930)

-začínal medzi kubofuturistami, chcel vytvoriť poéziu, kt. by zachytila cítenie moderného človeka, vytváral novotvary- obohatil jazyk, využíva netradičné metafory, používal stupňovitý verš
-písal poémy a agilky, maľoval politické plagáty
-písal aj divadelné hry satirického charakteru
-báseň Preschôdzkovaní- kritika byrokracie
-bol hrdý, že žije a je občan sovietskeho zväzu- báseň Verše o sovietskom pase


Sergej Jesenin: (1895-1925)

-prijal revolúciu, ale bál sa premien v klasickej ruskej dedine
-jeho vzťah k prírode a dedine z neho vytvoril básnika dediny- prírody
-báseň Pieseň o psovi: sedliak utopil šteniatka, sučke je ľúto, hľadá, nenájde, smúti
-písal aj bohémske verše, napr. Krčmová Moskva
-b. Chuligán: píše o prírode, daždi, drevenej dedinke, hovorí o sebe, že je zbojník, niktoš, chuligán
-píše aj ľúbostnú poéziu: zb. Perzské motívy
-o revolúcii VOSR poéma Balada o 26


Česká lit. moderna:
-koncom 19. stor., zač. 20. sa česká lit. postupne oslobodzuje od spoločenských funkcií
-česká moderna predstavuje lit. v r. 1895-1918
-významnou osobnosťou bol kritik František Xaver Šalda
- v90. tokoch tvorili popri sebe realisti, imresionisti, symbolisti, dekadenti i robotnícky autori
-tieto prúdy zjednocuje tvorba:


Peter Bezruč: (1867-1958)

-vl. meno Vladimír Vašek
-takmer celý život prežil ako poštový úradník v Brne a Místku
-nedokončil štúdia na KU v Prahe
-zb. Slezské písně:
-pseudonym Bezruč je sliezskeho pôvodu
-v zb. sú motívy : a) národný útlak- b.70 000 (100 tis. ponemčili, 100 tis. popoľštili, pýta sa, či zbytok 70 tis. má právo na život)
b. Kdo na moje místo (bojí sa o sliezský ľud, kto sa ho zastane, keď on zomrie; používa básnickú otázku ako varovanie a podnet na zamyslenie; krv treba chápať metaforicky, symbolicky- predstavuje ubúdanie ľudu- rodákov)
b) sociálny motív- b. Maryčka Magdonova (otec, matka zomreli, zostala s mladšími súrodencami, musela ísť do lesa kradnúť drevo, chytili ju a keď ju odvádzali skočila do rieky)
c) osobná problematika: b. Jen jedenkrát má dve časti:

1) povesť o živote ľudu na Sliezsku, kt. sa zľakol slnka a prosil, aby démon neznáma ušetril ich životy, boh slnka sa urazil a od ľudí navždy odišiel
2) o jeho láske, kt. stretol raz vo svojom živote, ale ju odmietol a naľakal sa jej a tak zostal sám
-vytvára paralelu medzi povesťou a osobným životom

Slovenská lit. moderna:
-v čase, keď vrcholila tvorba Hviezdoslava a Vajanského, prichádza pomaly do lit. nové pokolenie
-jeho vystúpenia neboli také smelé ako vo Fr, Ru
-na Slov. sa zachováva väčšia úcta k tradícii
-predstavitelia našej lit. chceli vedome slúžiť myšlienke národného a sociálneho hnutia
-mladá generácia si i napriek tomu formulovala samostatný umelecký program
-slov. lit. moderna tvorila približne od 1900- 1918
-niekedy sa toto obdobie označuje ako Kraskova básnická škola
-na sformovaní SLM sa zúčastnilo niekoľko básnikov i kritikov: Krasko, Jesenský, Roy, Voturba, Bujnák, Krčméry, Rázus
-práce uverejňovali v : Dennica, Prúdy, Živena, Slovenské pohľady
-za ich spoločné vystúpenie treba pokladať zborník slov. mládeže
-vplyvy: 1)slovenská romantická lit. (Kráľ, Sládkovič, Botto); ich hrdina bol tiež osamotený, ťažko nachádza východisko v súčasnom svete, túžil po slobode
2)európska romantická lit. (Byron, Puškin, Lermontov, Heine, Poe, Petőfi)
3)francúzsky symbolisti (Baudelaire, Verlaine,...)
4)nemecká moderná poézia (Rilke)
5) maďarská (Endre Ady), ruská (Blok), rumunská (Eminescu)
-SLM u nás uskutočnila odpor proti meštiackemu spôsobu života, je u nich ostrá kritika ideológie a morálky meštiactva, ale ešte nedospeli k revolučnosti
-hrdina je osamotený, ťažko nachádza východisko v dnešnom svete, kde vládne pretvárka a peniaze, stráca istotu, v obmene sa tu prejavuje konflikt sen- skutočnosť
-úsilie symbolizmu- nový pohľad na človeka, nový básnický výraz, nový slovník, nová obraznosť, melodickosť verša
-opierali sa o 3slabičné slová s prízvukom na prvú slabiku – daktyl
-na zač. verša často aj neprízvučné slabiky


Janko Jesenský:
(1874-1945)

-patrí mu priekopnícke miesto SLM, narodil sa v Martine v schudobnelej zemianskej rodine, jeho otec politicky činný
-študoval právo, za prvej svetovej sa dostal do ruského zajatia, kde vstúpil do ČS légií
-po vznik ČSR bol župan, neskôr viceprezidentom Krajinskéhu úradu v BA, bol dôsledným stúpencom demokracie

poézia: jeho prvá zbierka Verše:
-ľúbostná tématika, jeho pohľad na ženu bol nekonvenčný, vidí v nej rovnocenného partnera, jemnú a citlivú bytosť, kt. zmietajú rôzne rozpory
-lásku chápal ako prirodzený ľudský cit, preto bol ironikom sentimentalizmu a kupčenia s láskou
-svojim básňam dal určitú dejovú osnovu
-básne s dojmami s veľkomesta, kaviarní, parkov, kde sa žije navonok veselo a bezstarostne ale kde i radosti majú svoj rub, konfrontoval cudzí veľkomestský svet s domácim prostredím
-privádza ho to k oslave domova a jeho krás
-
zb. V Pešti
-v zbierke sú i náznaky občianskej lyriky protestujúcej proti národnému a sociálnemu útlaku
-bol vyznávačom filozofie činu, preto aj jeho básnické výzvy na obranu reči a národu neboli formálne ale presne pomenúvali záporné stránky našich pomerov na zač 20 stor.

zb. Čo vyzváňajú zas: „s baraním otroctvom sa nedá víťaziť/
-jeho 2 zb. Zo zajatia: lyrický denník za prvej svetovej vojny
-zaujal kritický postoj k cárizmu, ale ťažko sa zmieroval s VOSR
-významné miesto i verše s ľúbost. tematikou

zb. Po búrkach: sklamanie nad pomermi v 1.republike
-nešetril kritikou na adresu čechoslovakizmu, ani na adresu separatistických prejavov slov. nacionalistov
-vo vojnových rokoch bol vášnivým obhajcom humanizmu, odsudzoval fašizmus, jeho poézia má príležitostný charakter
-prevládajú realist. prostriedky: zb. Proti noci, Čierne dni, Na zlobu dňa

próza: -život maloburžoáznej spoločnosti, zobrazoval mestské prostredie
-dedinské postavy sú zriedkavé

Malomestské rozprávky:
-v každej stavia dej na jednej výraznej udalosti, obyčajne humornej, kt. mu umožňuje ukázať na nejaké zlé charakterové vlastnosti
-dej rozvíja tak, že jeho rozuzlenie vyznie ako výsmech zlých vlastností

novela Pani Rafiková: k manželovi sa správa zle
-je to žena- tyran, rozmaznáva svoju jedinú dcéru Milku, kt. leží iba v románoch a chce prežiť svoj život ako románové grófky
-p. Rafiková chodila na návštevy po susedkách a ohovárala
-novela Slnečný kúpeľ: malomestská inteligencia: notár, doktor a zverolekár sa chodili kúpať za mestečko a pri tom cvičili
-Jakub si myslel, že to sú blázni, o kt. čítal v novinách
-keď ich prišišl richtár so sluhmi zlapať, zistili, že to sú doktor, advokát a zverolekár
-novela Štvorylka: dievčatá dali na bále prednosť vojakom pred svojimi mládencami
-po zatrúbení na poplach museli oficieri odísť, ohrdnutí mládenci si už dievčatá nevšímali a tie ostali do rána sedieť


román Demokrati: kritika buržoáznej demokracie a jej systému na základe vlastných skúseností
-podáva obraz spoločnosti v 1. pol. 30. rokov 20. stor.
-videl mnoho nedostatkov v oblasti morálky i v živote jednotlivcov
-kritikou chýb nechcel demokraciu zrušiť, išlo mu o nápravu spoločnosti
-názov je ironický; skladá sa z 2 častí: Staré Mesto a Bratislava
-hl. postavy: dr. Landík zakladá v Starom Meste demokratický spolok Rovnosť
-v spolku mäsiar Tolkoš, kt. sa páči Hana slúžiaca u direktora Rozvalida
-Landík ju odprevádza domov, aby tým demonštroval rovnosť medzi ľuďmi
-Hana sa mu zapáčila, ale po anonymnom liste bol prevelený do Bratislavy
-v BA sa zoznámi s rodinou advokáta Petroviča, jeho ženou a dcérou Želkou
-Petrovič vyzdvihuje demokraciu, ale v živote využíva nedemokratické praktiky
-svoju dcéru Želku vydá za starého ale bojatého veľkostatkára Dubca
-na konci románu Jesenský odhaľuje, že Hana, kt. si Landík zoberie za ženu je dcérou veľkostatkára Dubca
-autor vykreslil životný štýl rôznych vrstiev buržoázie a inteligencie
-priblížil politiku buržoáznych strán, ich program, machinácie, karierizmus a protekcionárstvo
-prameňom konfliktných situácií je to, že Landík sa usiluje presadiť myšlienky demokracie v spoločnosti, odmieta karierizmusIvan Krasko:
(1876-1958)

-vl. menom Ing. Ján Botto
-narodil sa v Lukovištiach (Gemer)
-študoval na maď. gymnáziu v Rim. Sobote, ne nem. gymnáziu a štúdium ukončil v Brašove na rumunskom gymn.
-v Prahe študoval na chem. fakulte, pracoval ako chemický inžinier
-po 1918 bol štátnym úradníkom
-prvé práce písal pod pseudonymom Janko C alebo Janko Cigáň
-lit. kritikovi Votrubovi sa podarilo odhaliť kto sa pod pseudonymom skrýva
-jeho lit. meno Ivan Krasko mu vybral Vajanský podľa dediny Kraskovo

zb. Nox et solitudo:
-noc a samota
-vo verejnosti vyvolala veľký ohlas, položila základy pre nové vývinové tendencie
-na rozdiel od starších básnických generácií vyslovoval svoj vzťah ku skutočnosti prostredníctvom vlastnej osobnosti
-lyrický hrdina je totožný s básnikom, je umiestnený do tmavej noci a smutnej samoty
-programová báseň Poetika starej lyriky:
“.......no nikdy nepíš to, čo necítiš,
čo v tvojom srdci zrod svoj nemalo;
obchádzaj krasomluvu jako mor
a vyhoď z textu slovo jalové;
nech hudbou zneje každý malý verš,
obrazom blýska každé slovíčko“
-pre túto zbierku je typický smútok, kt. vyplýva z jeho zdravotného stavu

b. Solitudo: forma modlitby k Bohu, básnik je smutný, lebo chcel by pomáhať, ale je bezmocný
-v zbierke aj pochmúrne prírodné nálady: b. Zmráka sa
-na vyjadrenie osob. smútku požíva prírodu
-smútok mu charakterizuje plač, noc, havran
-b. Topole: pochmúrne, smutné pocity; topole= smútok, bolesť
-b. Vesper dominicae: (Nedeľný večer)
-nie je delená na strofy, verše sú krátke
-spomína na svoju „starú“ mamu, mama večer pri modlitbe spomína na svojho syna
-v tejto zbierke aj téma sklamanej lásky: b. Plachý akord; Balada o jednej milej
-spomína na lásku
-reaguje aj na sociálny a národný útlak: b. Jehovah:
-forma pásma, žiadne strofy
-privoláva pomstu na vlastný ľud, kt. je pasívny
-rámec básne tvoria biblické motívy

-zb. Verše:
-venovaná snúbenici, za svedka na svadbe mal Hviezdoslava
- v popredí: ľúbostný zážitok, zahrňuje lyriku osobného smútku i sociálneho, nacionálneho protestu
-v zb. už prebieha zápas o prekonanie pochmúrnych nálad
-b. Pieseň: „neveril a neveriaci mnohé skúsi.....Srdce rozbil v drobné kusy
ale život- žiť sa musí pre človeka“
-tvoril predovšetkým preto, aby sa vnútorne vyrovnal s problémami, kt. ho trápili
-každá z jeho básní vznikla z konkrétneho zážitku
-témy: -prebolená láska: Balada o smutnej panej, ktorá umrela
-odhodláva sa na boj so životom: b. Život
(prejavuje svoj aktívny postoj k životu)
-vrchol v zb. dosahuje v b. silného sociálneho protestu: b. Otrok; Otcova roľa, Baní

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk