Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Lexikológia

Slovná zásoba – je to súhrn všetkých slov, ktoré existujú v jazyku. Je zachytená v slovníkoch. Poznáme: základná slovná zásoba – najčastejšie používané slova (asi 1000-1500 slov).

Najpoužívanejšími slovami nie sú plnovýznamové slová, ale takzvané formálne slová. (spojky, predložky, osobné zámena, pomocné slová).

Z podstatných mien sa najčastejšie používajú človek, rok, čas, deň, svet, ruka, voda, žena
Z pridávnych mien najčastejšie používané celý, veľký, malý, nový, starý, dobrý.
Zo slovies byť, mať, môcť, musieť, prísť, chcieť, vidieť.

Individuálna slovná zásoba býva rozdielna je ovplyvňovaná prostredím, vzdelaním. Môže byť aktívna a pasívna. Pasívna individuálna zásoba – je 5 x bohatšia ako aktívna. Patria sem slová, ktorým rozumieme ale bežne ich nepoužívame.

Celonárodná slovná zásoba

Všetky slova daného jazyka a býva zachytená vo veľkých slovníkoch.

Systém v slovnej zásobe.

V slovnej zásobe sú slová vo vzájomných vzťahoch – tvoria systém.

Systém podľa vecného významu:

- Jednovýznamové – viacvýznamové,
- neodvodené odvodené – zložené,
- synonyma – antonyma – homonyma.

Systém podľa dobového výskytu:

- zastarané slová (archaizmi),
- nové slová (neologizmy)

Systém podľa príslušnosti k štýlovej vrstve

- Štylistický príznakové slová: spisovné, odborné, básnické, hovorové, nespisovné
- Štylistický nepríznakové slová: vulgárne, slangové, nárečové

Systém podľa expresivity (citovej zafarbenosti):

- slova bez citového zafarbenia (psisko- zhoršujúce)
- citovo zafarbené (Janíček – zjemňujúce).

Slovná zásoba sa neustále obohacuje. Poznáme prevzaté slová (inžinier, automobil). Cudzie slová a internacionalizmy. Mnohé cudzie slová zdomácneli. Udomácnenie cudzích slov sa prejavu v pravopise. t. z, keď cudzie slovo sa už píše podľa slovenského pravopisu už je zdomácnené. Na štylistické využitie slovnej zásoby slúžia citovozafarbené slová, synonyma, antonyma, frazeologizmy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk