Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slohové postupy a slohové útvary

Slohové postupy a slohové útvary

Slohový postup – je spôsob, akým vyberáme a usporadúvame obsahove (tematické) prvky pri výstavbe jazykového prejavu

Slohový útvar – je konkrétny, uzavretý a ukončený jazykový celok, v ktorom sú obsahove prvky usporiadane na základe určeného slohového postupu

Slohový postup

1.) rozprávací – rozprávka, povesť, poviedka, bájka, báj, legenda, detektívny príbeh, beletrizovaný životopis
2.) opisný – staticky príbeh, dynamický opis, opis pracovnej činnosti, charakteristika osoby, odborný opis, umelecký opis, referát, beletrizovaný životopis
3.) informačný – oznámenie, správa, pozvánka, telegram, jedálny lístok, inzerát, referát, rozvrh hodín, úradný životopis, prihláška, interview, uvítací príbeh
4.) výkladový – prednáška, úvaha, diskusia, polemika, (poznámky, konspekt, výťah), slávnostný príhovor

Informačný slohový postup
- nevysvetľuje, len tvrdí a informuje
- hlavné znaky: objektívnosť, vecnosť, aktuálnosť (časové údaje), zameniteľnosť časti, fakty
- jazykové prostriedky : prevládajú podstatné mená, jednoduché vety (oznamovacie), časové údaje, neobsahuje žiadne citové prejavy

Rozprávací slohový postup
- prináša príbeh
- zachytáva udalosti v takom poradí ako sa odohrali
- hlavné znaky: jedinečnosť, subjektívnosť, následnosť dejov, súdržnosť textu
- jazykové prostriedky: prevládajú slovesa (v minulom čase), všetky druhy viet podľa obsahu, priama peč, neohybné slovné druhy (citoslovcia, príslovky, spojky)

Opisný slohový postup
- zachytáva znaky a vlastnosti osôb, alebo následnosť jednotlivých činnosti v pracovnom postupe
- hlavné znaky: vypočítavanie vlastnosti, zameniteľnosť textu, dynamickosť, statickosť, objektívnosť, subjektívnosť
- jazykové prostriedky: prevládajú prídavné a podstatné mená a prirovnania

Výkladový slohový postup
- vysvetľuje, učí, vyjadruje mienku a hodnotí
- hlavné znaky: objektívnosť, následnosť myšlienok a súdržnosť textu
- jazykové prostriedky: prevládajú podstatné mená a odborné termíny, slovesá v prítomnom čase, neosobné vyjadrovanie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk