referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Demeter
Utorok, 26. októbra 2021
Literárna moderna
Dátum pridania: 24.07.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cosmogirl191
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 228
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 12.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 21m 30s
Pomalé čítanie: 32m 15s
 
Nazývame ju slovenská moderna. 1. Nové myšlienkové - avantgardné smery prenikli do slovenskej literatúry začiatkom 20. storočia. Generácia nastupujúca v tomto období zložitých spoločenských pomerov si uvedomovala, že spôsob, akým sa vyjadrovala predchádzajúca generácia nestačí vystihnúť všetky záporné stránky skutočnosti. Do literatúry prenikli netradičné postupy a formy. Na sformovaní moderny sa podieľali: Ivan Krasko, Janko Jesenský a Vladimír Roy. V čase, keď vyvrcholila tvorba Hviezdoslava a Vajanského prichádzalo do našej literatúry nové pokolenie - jeho vystúpenie nebolo až také smelé ako v európskych literatúrach. Na Slovensku sa zachovávala väčšia úcta k tradíciám. Boli orientované najmä sociálna a národne. Predstavitelia slovenskej literatúry chceli slúžiť myšlienke národného a sociálneho hnutia. 2. Slovenská literárna moderna trvala v rokoch 1900 - 1918 - Kraskova básnická škola. Zdroje: - vplyv svetovej moderny (subjektivizmus, pesimizmus, symbolizmus) ¦ ¦ - romantizmus (individualizmus; sen x skutočnosť; idea slobody) ¦ ¦ - nadväz aj na slov real. tradície ¦ ¦- Verš: prízvučná prozódia (potrojné metrum) - zárodok pre voľný verš ¦ ¦- znaky: -viz. svetová moderna ¦ ¦- prevažuje lyrika; krátke bás.útvary - básne v próze ¦nie veľký smútok, zvýraznenie individualizmu (vnútorné problémy, zaangažovanie) - mladé pokolenie chcelo aktivizovať vlastné sily v záujme zlepšenia sociálnych a kultúrnych pomerov - zárodky voľného veršu Svoje práce uverejňovali v časopisoch: Dennica (1898 – 1914) – vydávala Vansová, , Prúdy (1909 – 1914), Slovenské pohľady, v roku 1909 vyšiel Zborník slovenskej mládeže.

Tvorili poéziu, v ktorej jazyk bol pestovanejší, kultivovanejší, vychádzali z francúzskej moderny, ale brali do úvahy aj našich klasikov. Bola to poézia národného a sociálneho vzdoru. Slovenská literárna moderna si dala za cieľ prehĺbenie umeleckej funkcie slovesnej tvorby. V úsilí o obohatenie výrazových prostriedkov sa vyrovnávala s európskym romantizmom. Sledovala však aj súveké moderné smery, najmä symbolizmus a impresionizmus. Slovenskí symbolisti a impresionisti písali (ťažisko celej moderny) lyriku a v krátkych veršovaných formách piesňového alebo melodického charakteru - sonety, básnické pásma, snažili sa o nový pohľad na človeka, používali nový slovník, novú obraznosť. Spisovatelia vystupovali proti meštiackemu spôsobu života, kritizovali morálku a ideológiu. Opierali sa o trojslabičné slová s prízvukom na 1. slabiku (daktyl). Len niektorí predstavitelia moderny písali poviedky, novely a romány realistickej poetiky. Väčšina z nich používala i v próze básnické prostriedky- básne v próze, takže sa už na zač 20.st vyskytol u nás určitý typ lyrizovanej prózy.

Tvorivé zdroje: • Slovenská romantická literatúra: Janko Kráľ, Sládkovič, Botto - hrdina je osamotený (v popredí), ťažko nachádza východisko v súčastnom svete, túži po slobode. • Európsky romantizmus - Byron, Puškin, Lermontov, Heine, Sheley, Petofi • Francúzsky symbolisti: (Baudelaire, Rimbaud, Appolinaire a Verlaine), nemecká národná poézia, rumunská (Eminescu), ruská - konštruktivizmus (Blok) poetizmus z Čiech. Ivan Krasko (1876 – 1958) je hlavným predstaviteľom Slov. literárnej moderny. Vlastným menom Ján Botto, pochádzal z roľníckej rodiny. Pracoval v spolku Detvan. V jeho tvorbe prevažoval vzťah k Hviezdoslavovi - ľudová poézia. Prvé verše (uverejňoval pod menom Janko Cigáň, Vajanský mu navrhol pseudonym Krasko) -reakcia na sociálny a národnostný útlak a napísal ich v duchu Hviezdoslavovej poetiky. Po maturite opúšťa domov a ide študovať do cudziny chémiu a odchádza pracovať do Čiech. Ako prekladateľ zaujímal o tvorbu rumunského spisovateľa M. Eminesca (1850 – 1889). Napísal len dve básnické zbierky, ale utvoril novú etapu v slovenskej novodobej lyrike.

Básne písal aby sa vyrovnal s problémami, ktoré trápia jeho myseľ, báseň vznikla z konkr zážitku známeho len jemu # zbierka Nox et solitudo (Noc a samota) - 1. z dvoch zbierok, ktoré napísal - veľký ohlas vo verejnosti a kritike. Došlo k výraznému odklonu od tradicionalizmu. Na prvom mieste boli prídavné mená pred podstatnými menami a slovesami.-základy pre novú poéziu, na rozdiel od starších básnikov vyslovil svoj vzťah ku skutočnosti cez vlastnú osobu dušu (hrdina je stotožnený s jeho osobnosťou). Vníma skutočnosť ako vzťah medzi realitou a osobnou situáciou človeka. - najnápadnejším jej znakom je hlboký smútok a veľa prírodných motívov. Príčiny Kraskovho smútku boli chorľavosť, práca ďaleko od domu, rodinný život. - Filozofické úvahové verše, ľúbostná poézia s neromantickým osobným smútkom. Báseň tvorí vždy celok, ktorý sa podriaďujú epické a dramatické prvky, situácie lyrického subjektu. Folklórny piesňový postup -melodickosť, jednoduchosť až jednotvárnosť aj vo výbere lexiky (opakovanie, význ. synonymia). Lyrický hrdina (jeho psychický stav) sa nevie vyrovnať s pocitom „vlastnej viny“ a s nenaplnením osobnej túžby po harmónii. Vynára sa v nich spomienka na rodný kraj, matku (Vesper dominicae = Nedeľný večer.

Neustále prežíva prírodné deje (Topole, Zmráka sa), zamýšľal sa nad zmyslom ľudského života (Quia pulvis sum =Pretože som prach) a patrí sem i ľúbostný cit (Plachý rekord). V tejto zbierke zaujíma dôležité miesto báseň Jehovah. - vzýva boha a privoláva na vlastný národ pomstu, vystupuje proti pasivite v predvojnovom slovenskom živote. # zbierka Verše - 27 básní, - Básnik si uvedomuje nevyhnutnosť dostať sa zo zajatia smútku. Prekonáva pasívny postoj lyrického hrdinu ku skutočnosti - odhodlaný bojovať- (Život). Zbierku venoval ju snúbenici - prebieha zápas o prekonanie chmúrnych nálad a citových kríz. Na jednej strane je ľútosť za dávnymi láskami a pocit akého si vyrovnania, na druhej je neobyčajne svieži a otvorený voči budúcnosti. Zobrazovacie postupy pri stvárňovaní skutočnosti: z impresionizmu - zmysel pre vyjadrovanie farebnosti sveta, zachytenie tieňohry a rozličných farebných kontrastov. Krasko zmenil vetnú stavbu verša, používal prirodzený slovosled. Opúšťa 4-veršovú strofu, využíva formu sonetu.

Motivicky sa presadila intímna lyrika a ani v tejto zbierke neporušil „kompozičnú“ uzavretosť básnického sonetu. Rozšíril svoje lyrické motívy o alegóriu (démon, pustovník, otrok, čierny hosť). Obsahuje však viac významových tém ako predošlá. Rozširujúcimi motívmi rozšíril svoj pohľad na spoločenskú problematiku. Zamýšľa sa nad svojím miestom vo svete (Ja; Noc) a uvedomuje si nadosobné hodnoty života, jeho osobné smútky menili na žiaľ celonárodnej a sociálnej povahy- zbierka je rozlúčením s chmúrnymi náladami a minulosťou, je poznačená myšlienkou, že treba žiť a bojovať za šťastie druhých - za rodinu za národ. Prejavilo sa to v básňach ako sú Otcova roľa, Baníci a List slečne Ľ. G.-Lyrický hrdina hľadá riešenie situácie v prospech celku. Básnik vyslovuje nádej, že napriek ťažkým pomerom, v ktorých žil slovenský ľud pred prvou sv. vojnou, raz príde čas slobody, pre tie spoločenské vrstvy, ktoré najviac trpeli soc. a nár. útlakom.

PRÓZA - novela List mŕtvemu - zobral sa za námet skutočnú udalosť, používa fantastické prvky, píše list dávno mŕtvemu, utopenému človeku, vôkol seba vidí len biedu, utrpenie - chcel by pomáhať, ale je bezmocný Janko Jesenský – (1874 – 1945) – Rodák z Turca, Jesenského otec bol organizátorom Memorandového zhromaždenia, advokát, úradník. - Ako básnik bol príslušníkom slovenskej literárnej moderny, ako prozaik - realista: besednice, humoresky, fejtóny, poviedky, novely: (čisto realistická) # Malomestské rozprávky (10 kratších noviel), novela Pani Rafiková, novela Štvorylka, # román Demokrati - Advokátska prax v Liptovskom Mikuláši. Bánovce na d Bebravou pôsobil ako úradník. Bol županom (prednosta), viceprezidentom krajinského úradu v Blave. Pochovaný v Martinskom národnom cintoríne. Bol 1. predseda spolku Slovenských spisovateľov. Básnik, prozaik, publicista, prekladateľ, horlí za národ. Jeho literárne dielo vznikalo v 2 rozdielnych spoločenských i literárnych obdobiach: v predprevratovom (do r. 1914) a v poprevratovom (po r. 1918) Poézia – predprevratové obdobie: # zbierka Verše – zbierka (1905), debut – prvé dielo.

Básne rozvíjajú jediný motív, motív lásky. - jeho pohľad na ženu je nekonvenčný, vidí v nej rovnocenného partnera k mužovi; jemnú, citlivú bytosť, ktorou zmietajú rozpory Časti: 1. Piesne – na vystihnutie svojich pocitov mení formy a štylistické prostriedky: od paródie cez iróniu. 2. Verše sentimentálne, 3. Bez nadpisu – zhrnutá básnikova filozofia citu. Zaradil sem aj básne s národným motívom. svojim básňam dal určitú dejovú osnovu; písal básne s dojmami veľkomesta, kaviarní kde sa žije navonok bezstarostne, ale kde i radosti majú svoj rub; konfrontácia veľkomestského sveta s domácim prostredím ho privádzala k oslave domova, ospevovaniu jeho krás = báseň V Pešti - porovnáva veľkomesto, hluk zo svojím rodným krajom, k šumu stromov, štebotaniu vtákov kde má i svojich blízkych Poprevratové obdobie Jesenský písal už potom až do konca života len príležitostnú poéziu a pridržiaval sa realistických postupov !!! V Slovenských pohľadoch uverejnili jedinú rozsiahlu epickolyrickú skladbu Jesenského Náš hrdina - kritika životného štýlu v malom meste, ľúbostný vzťah, ktorú zaradil do zbierky Verše II ďalšie zb.-Po búrkach, Proti všem, Na zlobu dňa I, Na zlobu dňa II, Zo zajatia, Preložil poému Alexandra Bloka Dvanásti, pripravil Výber z Jesenina a Výber z poézie A. S. Puškina. J. Jesenský písal aj epigramy: „My sme malí, ale veľkí. Malinký vo vernosti, ale velikánski v zrade.“ Malé počtom – národ, Veľké – v zrade. Vladimír Roy patril medzi básnikov moderny. Svoje básne vydal až po vojne. Zbierky : Rosou a tŕním; Keď miznú hmly; Cez závoj; Peruťou sudba máva. Vo väčšine svojich básní vystupoval Roy ako umelec rozorvaného srdca a protikladných postojov k životu. Pozornosť si zaslúži najmä za jeho majstrovské prebásnenie romantickej skladby Havran od E.A. Poea.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Literárna moderna SOŠ 2.9525 2752 slov
Literárna moderna SOŠ 2.9483 4241 slov
Literárna moderna GYM 2.9548 5785 slov
Literárna moderna GYM 2.9608 1430 slov
Literárna moderna SOŠ 2.9551 3256 slov
Literarna moderna GYM 2.9497 2894 slov
Literárna moderna SOŠ 2.9629 1440 slov
Literárna moderna GYM 3.0067 1855 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.