Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literárna moderna

Spoločensko-politické podmienky:

-odráža nástup spoločenských síl, ktoré sa nevedia zmieriť s nástupom kapitálu
- kapitalizmus prekonáva počiatočné štádium – zvyšuje a skvalitňuje sa výroba
- prehlbujú sa majetkové a asociálne rozdiely; moc má v rukách ten, kto má peniaze
- nespokojnosť robotníckych más a drobných podnikateľov s týmto stavom vrcholí v r.1871 Parížskou komúnou, na čele je robotníka trieda
- literárna moderna reprezentuje odpor voči moci peňazí, autori sa vracajú k heslu “Sloboda, rovnosť, bratstvo“ a znova sa pokúšajú o naplnenie tohto ideálu

Filozofia:

- základným životným pocitom je romantický pocit rozporu medzi ideálom a askutočnosťou, do popredia sa dostáva sklamanie , pesimizmus, desilúzia, umelci niekedy hľadajú východisko v smrti.
- tieto pocity nachádzajú oporu v nových filozofických smeroch:

Schopenhauer - individualizmus, pesimizmus
Nietsche - individualizmus, subjektivizmus, vychádza z neho fašizmus

- centrum umenia - Paríž - vznik nových smerov a prúdov, v popredí výtvarné umenie
- najvýznamnejší smer . symbolizmus . vznikol z rýchleho životného tempa a z veľkých životných, sociálnych a politických zmien

Symbolizmus (grec. sumbolon = znak, náznak)

- vznikol v 80. rokoch 19. storočia vo Francúzsku
- umelecký smer, ktorá má zvýrazniť viac významovosť básnikovej výpovede
- základy dal Jean Moroa (v diele Manifest symbolizmu)
- predstaviteľ S. Mallarme: .Je to rozkoš postupného odhaľovania.
- odmieta objektívnu skutočnosť
- využíva viac významové náznaku, metafory, metonymie, personifikácie
- priniesli voľný ver.
- najvýznamnejší spisovatelia: Charles Baudleaire, Rimbaude
- znaky:

1. citlivé reagovanie na protirečenia doby
2. bezvýchodiskovosť
3. únik do sveta imaginácie
4. vyjadruje odpor voči morálke buržoázie a malomeštiactva
5. symbolisti sú tie. nazývaní prekliati básnici (tento pojem zaviedol Paul Verlaine)
6. je to moderná poézia, ktorá má rôznu interpretáciu, netreba v nej hľadať súvislosti so skutočnosťou
7. básne sú postavené na zmyslovom vnímaní . farba, zvuk, vôňa, chuť
8. motívy sú .okujúce a poburujúce:

a) ľúbostné
b) erotické a. zmyselné
c) prírodné 
d) reflexívne
e) filozofické
f) z Paríža (zobrazujú jeho krásy)

Symbol je základný umelecký prostriedok, vyznačuje sa mnohovýznamovosťou,

NATURIZMUS (z lat. natura = príroda)

- vznikol koncom 19. storočia vo Francúzsku
- hlása návrat k prírode
- zakladateľ je A. Gidó
- objavuje sa aj v slovenskej lit.: Dobroslav Chrobák, František Švantner, Margita Figuli

AVANTGARDA (z franc. = predvoj)

- vznikla na začiatku 20. storočia
= súhrnné označenie viacerých umeleckých smerov, ktoré stoja proti tradičným umeleckým smerom (realizmus, ...)
- Mário de Micheli rozdelil avangardu do dvoch línii:

1. Kubizmus, Futurizmus, Abstrakcionalizmus
2. Expresionizmus, Dadaizmus, Surrealizmus

a) Kubizmus (kubus = kocka)

- vzniká v 1910 vo Francúzsku
- vznikol: v maliarstve , sochárstve, literatúre
- zakladateľ je Pablo Picasso (obraz Slečny z Avignonu)
- zdôrazňoval obraz alebo slovo, ktoré vyvoláva nečakané predstavy . KALIGRAMY
- obraz bol významom celej básne

b) Futurizmus (futurus = budúci)

- vznikol začiatkom 20. storočia (1909)
- zakladateľ je Filippo Marinetti (Manifest futurizmu)
- súvisí s vývojom vedy a techniky
- najprv sa objavuje vo výtvarníctve, neskôr v literatúre
- znaky futurizmu:

1. Zvukomaľba (zvuky strojov, auta ...)
2. Zrušil interpunkciu
3. Zrušil pravidelný rytmus a rým
5. Obmedzil používanie prídavných mien a prísloviek
6. Do popredia dal slovesá a podstatné mená
- najviac sa používal v Rusku
- predstavitelia: Majakovskij Cvetajevova

c) Abstrakcionalizmus

- vzniká začiatkom 20. storočia v Francúzsku
- slovo berie ako abstrakciu
- využíva viac významovosť slova
- veľmi malé využitie v literatúre

d) Expresionizmus (z lat. expresus = výrazný, ostrý, náročný)

- vzniká zač. 20. stor. v Nemecku
- literárny, hudobný a výtvarný smer
- delíme na 3 obdobia:

1885 - 1900 . spisovatelia zobrazovali vnútorné zážitky a predstavy jednotlivca - predstaviteľ Strinberg
1901 - 1918 . spisovatelia využívajú silné kontrasty a dynamickosť
po 1819 - najvýznamnejšie skupiny
- spisovatelia, ktorí prežili 1. svet. vojnu a zobrazovali zážitky z tejto vojny
- vojnu zveličovali . hlavne záporné stránky
- skutočnosť zachytávali v protestnej alebo karikatúrnej podobe
- najvýznamnejší: Bernard Brecht

e) Dadaizmus (z franc. dada = v detskej reči koníček alebo hračka)

- vznikol v Európe a v USA
- vznikol ako odpor proti malomeštiackemu spôsobu života
- boj proti spoločenským konvenciám, nesie čiastočne prvky anarchie
- priniesol T. Tzara (Manifest dadaizmu . 1916)
- vyznačuje sa: žiadna logika, chaos, spontánnosť a deštrukcia jazyka

f) Surrealizmus (z franc. = nadreálno)

- vzniká v 20. rokoch 20. stor. vo Francúzsku a rozšíril sa do celej Európy
- priniesol: André Breton (Magnetické polia . manifest, je to básn. zbierka)
- znaky surrealizmu:

1. Prelínanie sna a skutočnosti
2. Prúd obrazov, ktoré vychádzajú z podvedomia
3. Vychádza zo psychoanalýzy Sigmunda FreudaCHARLES BAUDELAIRE (Bodlér)

(1821 Parí. - 1867 Parí.)
- predstaviteľ symbolizmu
- položil základy európskeho symbolizmu

Kvety zla 

- zbierka básní
- na Slovensku vyšla pod názvom Kytica z kvetov zla
- považuje sa za vrchol európskeho symbolizmu
- TÉMA - človek nikdy nemôže dosiahnuť šťastie
- skladá sa zo 6 častí:

1) Splín a ideál
2) Parížske obrazy
3) Víno
4) Kvety zla
5) Revolta
6) Smrť

- zbierka vyvolala verejné pohoršenie pre urážku náboženstva a verejnej mravnosti
- 6 básní sa nesmelo vydať: Lethe (nebo); Šperky; Tej, ktorá je príliš veselá; Lesbos; Prekliate ženy; Metamorfózy vampírove
- vydavateľ dostal za túto zbierku peňažnú pokutu a bol odsúdený na 1 rok vo väzení
- v tejto zbierke Baudelaire tvrdí, že v poézii niet ani dobra ani zla, neuznáva moc peňazí a postavenia, pretože tvrdí, že toto prináša mravný a sociálny úpadok
- zbierka je zameraná proti malomeštiactvu a pokrytectvu
- nachádza nový rozmer krásy, krása je bezhraničným poľom duševných dohadov:

.Krása je žiaľom žiarou.
- rezonuje u neho pesimizmus a individualizmus:
.Mojím údelom je byť sám, večne byť sám..
- jeho poézia je poéziou spánku a spomienok sna, túžby, výčitiek a ľútostí, sám seba prirovnal k albatrosovi
- žil v časoch: keď sny bláznov boli krajšie ako sny rozumných ľudí.
- bol prvým vyznávačom sna pre sen:
.chcem spať, len spať, chcem skorej spať ako žiť tu..
- do literatúry priniesol kult bolesti a sebatrýzne; kult splínu (skleslosť, nuda); kult dekadencie (úpadku)
- alkohol má u neho podobu milosrdenstva ako prekliatia; smrť je u neho najmilší duševný stav, myslí na ňu stále; smrť je novou kvalitou jeho života, je to niečo prirodzené, krásne, smrť je pre neho novým životom, novým slnkom (morbídny prvok)
- priniesol rezignáciu a revoltu
- žena je pre neho hašiš, peklo, studňa vášní, božstvo hriechu .je to démon s veľkou vášňou.
- ovplyvnila ho jeho veľká láska Jean . mulatka, prostitútka) . Jean .je to socha s nocou v oku, achát a krv čo pláva na more..
- názory na krásu:

.Tvoje ramená sú jak hrozný.e, ši jak kobry..
.Ty, ktorý si leprou zhlodaný až do kosti..
- do poézie priniesol drsné výrazy . naturalizmy
- využíval sonet 4 + 4 + 3 + 3JEAN ARTHUR RIMBAUD

(1854 .1891)

Pobyt v pekle - básne v próze

- MOTÍVY: tulácke, proti rodnému mestu, proti malomeštiactvu, proti kresťanstvu, proti ženám
- je to poézia plná pochybnosti, zúfalstva, výčitiek
- nenávidí spoločenský poriadok, s ktorým musí žiť, prežíva horkosť a biedu života, zmieta sa medzi zúfalstvom a nádejou
- chce preniknúť do podstaty veci a zachytiť nevyjadrené

Iluminácie - básnická zbierka
- 44 básní
- TÉMY: detstvo, vzťah k Verlainovi, potulky po svete
- zbierka sa stala zdrojom modernej poézie
- reálne podnety sú predstavené vo svete vízií, halucinácií, fantázie, predstáv
- odkrýva nezrozumiteľné súvislosti životných skúseností
- v zbierke žiada, aby sa básnik stal svojprávnym tvorcom prenikajúcim k vnútorným záležitostiam

Opitá loď - básnická skladba
- loď je symbol . loď je predobrazom samého básnika
- je to jeho prelomové dielo
- loď bezstarostne pláva do dobrodružstiev, ocitne sa v búrke. Lyrický hrdina túži po návrate. Keď sa vráti, prichádza k vytriezveniu, pretože vie, .e loď bude plávať
stereotypne ako ostatné.
- využil prvky halucinácieSlovenská literárna moderna

- 1905 . 1918 alebo 1900 . 1918 (podľa zdrojov)
- literárna moderna znamená prínos nových myšlienok a umeleckých prúdov do slovenskej literatúry
- mladá generácia si začala uvedomovať, .e doterajším poňatím tvorby nemožno vyjadriť rozporuplné stránky skutočnosti
- zaujala kritický postoj ku svojim predchodcom, ale neuznávala ich tvorbu
- zdroje slovenskej literárnej moderny:

1) slovenský romantizmus . najmä J. Kráľ a A. Sládkovič
2) slovenský realizmus . P. O. Hviezdoslav, S. H. Vajanský
3) generácia romantikov, ktorá tvorila popri významných predstaviteľoch . Tichomír Milkin, Martin Braxatoris Sládkovič, Peter Bela Horal
4) svetový symbolizmus - francúzsky . Baudelaire
- nemecký . Rilke
- rumunský . Michal Eminescu
- maďarský . André Anvy

- znaky slovenskej lit. moderny:

1) používali prízvučnú melódiu, zaviedli nový pojem potrojné metrum (výskyt trojslabičných slov s prízvukom na prvej slabike) - otvorilo cestu k voľnému veršu.
2) v popredí je lyrika (prírodná, úvahová, ľúbostná, reflexívna, menej sociálna)
3) priklonili sa k symbolizmu a impresionizmu
4) prináša nové výrazové prostriedky . personifikácia, metafora

- hlavní predstavitelia . Ivan Krasko, Janko Jesenský, Vladimír Roy, Ivan Gall
- svoje práce uverejňovali v časopisoch Dennica, Prúdy, Živena, Slovenské pohľadyIvan Krasko

(1876 Lukovište (Gemer) . 1958)

- vlastným menom Ing. dr. Ján Botto
- najprv používal meno Janko Cigáň
- svoje básne najprv uverejňoval v časopisoch Dennica, Slovenské pohľady, Prúdy.
- napísal 2 básnické zbierky + prózu:

Nox et solitudo (Noc a samota) . básnická zbierka

- jeho lyrický hrdina sa cíti osamelý, smutný, opustený
- vždy sa nachádza uprostred tmavej noci
- vyplývalo to z odlúčenosti básnika od svojich najbližších
- prevládajú tu prírodné, ľúbostné a národné motívy
- medzi najvýraznejšie básne zo zbierky patria:

Topole
Už je pozde
Aminke
Vesper dominance
Jehovah

Topole

- sú pre neho symbolom smútku, samoty
- hl. myšlienka - hľadá východisko z osamelosti
- východisko nenachádza ani v nirváne
- symbolom smútku je i havran . bezvýchodiskovosť
- celá báseň je rámcovaná prírodou

Už je pozde

- báseň s ľúbostnou tematikou (láska je nenaplnená) rámcovaná prírodnými motívmi
- hrdina je umiestnený do noci, ktorá je symbolom smútku a samoty
- využil tu priestorové a farebné videnie
- báseň sa končí slovami:
.Už je pozde, nepamätá. ... a ty nejde. dokončiť započaté hovory ....

Aminke

. báseň, je venovaná matke
. cítiť tu túžbu básnika po domove a matke

Vesper dominance (nedeľný večer)

- spomína si na matku daleko v cudzine. Myslí na svoj rodný dom a na stôl, pri ktorom matka sedáva a strachuje sa o osud svojho syna

Jehovah

- téma . národná
- prežíva sklamanie z pasivity slovenského národa
- zvoláva pomstu na členov svojho národa, ak sa neodhodlajú k činu .Nechceli vedieť, že sa pripozdieva - na vlastné plemä tvoju prosím pomstu..

Verše

- básnická zbierka
- objavuje sa tu prvá sociálna téma
- MOTÍVY: národné, ľúbostné, prírodné, sociálne
- najvýznamnejšie básne:

Otcova roľa

- sociálna báseň, rieši tu otázku návratu k rodnému kraju
- použil autoštylizáciu - autor tu vystupuje v podobe tuláka, ktorý sa vracia k slovenskému národu
- naznačuje tu tisícročné utláčanie Slovákov
- hnevá sa na slovenskú inteligenciu, ktorá sa nehlási k slovenskému národu

Baníci

- je postavená na sociálnom konflikte
- prekonáva tu osobný smútok, angažuje sa za národ
- vystupuje tu postava démona, ktorý je predstaviteľom utlačovateľov Slovákov
- záver . je to viera vo víťazstvo sociálne ponižovaných

Otrok

- využil tu autoštylizáciu:
.Som ten, čo dozrieval pod bičom otrokára..
- záver vyznieva ako viera v lepšiu budúcnosť

PRÓZA:

Naši . sú to portrétne štúdiá ktorými začínal
Sentimentálne príhody - vyšiel v časopise, neskôr na 2 časti - Svadba + Almužna
List mŕtvemu
Udalosti
Bájka pre moju milú
Nos, Ja . básne v próze
. Krasko sa vyrovnáva s pocitmi moderného človeka, ktorý stratil istoty starého sveta. Jeho protagonista pochybuje o realite a nedokáže sa zorientovať vo vlastných pochybnostiach.Janko Jesenský

(1874 Martin . 1945 Bratislava)

- v poézii . symbolista
- v próze . kritický realista
- vplyv na jeho tvorbu mali: Sládkovič, Puškin, Heine, Vajanský

POÉZIA:

Verše

- 1. básnická zbierka
- TÉMA: láska (je tu zobrazená ako prirodzený ľudský cit a zážitok), je tu nekonvenčný pohľad na ženu (žena je rovnocenná mužovi), veľkomesto, kaviarne, v centre je oslava domova
- skladá sa zo 6 cyklov
- je to mnohotvárna poézia
- túto zbierku nezaraďujeme medzi poéziu moderny

Zo zajatia

- básnická zbierka
- TÉMY: kritický postoj k cárizmu, ľúbostná a intímna lyrika
- láska je tu ako pevný cit, ktorý nemôže nikto rozdeliť
- zbierka sa nazýva aj .Jeho lyrický denník.
- nepatrí medzi zbierky literárnej moderny

Verše II

- básnická zbierka
- zbierka sa skladá čiastočne z veršov, ktoré boli uverejnené vo Veršoch I
- obsahuje nové príležitostné básne
- TÉMY: vznik . ČSR, fašizmus, odboj proti fašizmu
- najviac tu využil symboly
- toto dielo je súčasťou slovenskej literárnej moderny

Po búrkach

- básnická zbierka
- je tu vyjadrené trpké sklamanie nad pomermi v 1. ČSR
- kritizoval tu čechoslovakizmus, ale aj prejavy slovenského nacionalizmu

Proti noci
Čierne dni - básnické zbierky
Na zlobu dňa - vyjadrujú odpor k 2. svetovej vojne
Reflexie - najprv ich písal sám pre seba . priečinková tvorba
Jesenný kvet - uverejnené boli po r. 1945

PRÓZA:

Malomestské rozprávky

- obsahuje 10 krátkych próz
- najvýraznejšie sú: Slnečný kúpeľ, Štvorylka, Maškarný ples, Slovo lásky, Koniec lásky, Otroci,

Pani Rafiková

- TÉMY: malomesto, láska, intrigy, závisť, život v spoločnosti, život v súkromí

Otroci

- rozpráva o dvoch mladých ľuďoch z rozličných spoločenských vrstiev:
- Elena - má 22 rokov, pomaly ju pokladajú za starú dievku
- je zasnúbená, miluje však študenta, ktorý nazýva lásku tovarom a všetkých ľudí otrokmi:
.Ste otrokyňa vašich pánov rodičov a spoločenského zvyku a tak ako všetci ľudia sú otroci, aj vy ste otrok..
- záver . Elena sa vydá za muža, ktorého nemiluje, ale autor na záver skonštatuje:
.žili šťastne a mali sa radi..

Štvorylka

- je to výsmech zo žien, ktoré podľahli lesku vojenských uniforiem, výsmech malomeštiactva a pokrytectva v spoločnosti

Slnečný kúpeľ

- motto: .v zdravom tele zdravý duch.
- vystupujú tu osoby z najvyššej spoločenskej vrstvy: lekár, právnik, notár, lekárnik sa rozhodli vypestovať si zdravé telo
- cvičia na brehu rieky, ľudia z mestečka ich pokladajú za bláznov
- aby sa nezahanbili pred ostatnými, začnú hľadať sami seba

Pani Rafiková

- hneď v úvode je charakteristika pani Rafikovej . malá 80-kilová ženička s guľatou tvárou
- príbeh sa odohráva v malom mestečku
- pani Rafiková svojimi intrigami a klebetami spôsobí aj smrť

Strach

- novela
- nepatrí medzi Malomestské rozprávky
- vystihol tu psychologickú stránku ľudí, ktorí odmietli fašizmus
- je to viac-menej autobiografia

Cestou k slobode

- spomienková tvorba, viaže sa na roky okupácie Demokrati
- román z 30-tych rokov 20. stor.
- odohráva sa za 1. ČSR
- TÉMY: malomeštiactvo
- je to ostrá kritika buržoázie, jej politiky, morálky
- postupuje od irónie k satire
- hl. postava . doktor práv Landík
- kladná postava, nesie autobiografické prvky
- prechádza cez rozličné prostredia a situácie
- je to postava, ktorá má ako jediná ukončený epický vývoj
- 2 časti:

1.časť

. odohráva sa v okresnom mesteču
. doktor práv Landík uzavrie spolok .Rovnosť. s mäsiarom Tolkošom
. mäsiar Tolko. je zaľúbený do slúžky Hanky, ale nechce ju pozvať na schôdzku, lebo by sa spoločensky znemožnil
. doktor Landík chce dokázať Tolkošovi, že existuje rovnosť medzi ľuďmi a požiada Hanku o schôdzku. Hanka najprv odmietla, ale napokon s Landíkom ide po celom meste a Landík jej pomáha pri výbere topánok
. Landík sa dostáva do ostrej paľby malomeštiakov, ktorí ho začnú odcudzovať, že sa spolčil so slúžkou. Medzi mladými ľuďmi vznikla iskierka sympatie
. Tolkoš sa pomstí Landíkovi tým, že napíše anonym na okresný úrad, že úradník vo vyššej funkcii sa .zahadzuje. so slúžkou. Doktor Landík sa dostáva do veľkých problémov a je preložený do Bratislavy, lebo sa skutočne do Hanky zaľúbil.

2. časť

. odohráva sa v Bratislave v čase predvolebného boja
. dej prebieha v troch prostrediach . krajinský súd, rodina Petrovičových, politický boj
. .postava Landíka tu ustupuje do úzadia, do popredia sa dostávajú vysoko postavení politickí funkcionári. Postava Landíka ich však spája
. do doktora Landíka sa zaľúbi dcéra advokáta Petroviča Želka
. cez tento vzťah sa odhaľuje pravá tvár advokáta Petroviča - má falošnú tvár demokrata, svoje .životné poslanie. získal nedemokratickými prostriedkami
- jeho životným krédom sú peniaze a politická moc
- vlastnú dcéru Želku predáva za zhýralca, len aby bol bohatý a politicky vplyvný
. na záver doktor Landík odmieta karierizmus a nachádza uspokojenie v skromnom živote malého úradníka a v šťastnom manželstve so slúžkou Hankou
. nakoniec doktor Landík zisťuje, že Hanka je nemanželskou dcérou veľmi bohatého a politicky vplyvného statkára Dubca, ktorý sa stal manželom Petrovičovej dcéry Želky
- využil tu iróniu, satiru a humorIvan Gall

- vlastným menom Ján Halla
- nechal sa inšpirovať výtvarným umením . NA POPELEČNÚ STREDU
- jeho poézia je prostá, piesňová, využíva napr. sonet, rispett a sestímu
- Odmlčaný básnik súborne pod názvom ODKAZ
- pri poézii písal aj spomienkové črty a literárne historické state 

Vladimír Roy

- patrí do 2 vývojovej vlny moderny
- prvýkrát publikoval v Dennici
- inšpiroval sa P. O. Hviezdoslavom, J. Jesenským, I. Kraskom, F. Votrubou
- prekladal umeleckú literatúru E. A. Poe . HAVRAN

básnické knihy

ROSOU A TŔNÍM
CEZ ZÁVOJ
KEĎ MIZNÚ HMLY
PERUŤOU SUDBA MÁVA

- báseň Ozvena venovaná I. Kraskovi

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk