Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská medzivojnová poézia

Slovenská medzivojnová poézia

- obdobie zrýchľovania dynamiky lit. vývinu
- prehlbuje sa diferenciácia poetiky, žánrov a ideového zamerania
- nemá národnobuditeľské snahy
- nadnárodný charakter
- poetizmus, vitalizmus, surrealizmus

„Otváranie okien do Európy“ – proces, kedy sa do našej kultúry dostávajú vplyvy a podnety z Európskeho umenia a kultúry. Naša literatúra a kultúrne prostredie nie je uzavreté, dostáva sa do povedomia aj v Európe.

Slovenská poézia:

1. prechodná generácia - Štefan Krčméry, Martin Rázus
2. nová básnická generácia:
- časopis DAV
- nemožno ich chápať ako lit. smer ale ako skupinu básnikov
- proletárska (robotnícka) poézia
- Emil Boleslav Lukáč, Ján Smrek, Valentín Beniak, Andrej Žarnov, Maša Haľamová
3. Davisti - Daniel Okáli, Andrej Sirátsi, Vlado Clementis

4. poézia nadrealizmu:
- sa inšpiroval francúzskym surrealizmom,
- z francúzskeho surrealizmu si nadrealisti vybrali: - kŕčovitú krásu, metaforu, prúd asociácií, voľný verš, odmietanie interpunkcie.
Menej už ale uplatňovali automatizovný text.
2. fázy:
• 1. - 1935 - Rudolf Fábry vydal zbierku Uťaté ruky
• 2. - 1938 – vydali surrealisti niekoľko zborníkov tým prvým – Áno a Nie
- Najvýznamnejším predst. Rudolf Fábry

5. katolícka moderna
- surrealisti
- skup. Básnikov, zväčša kňazi, kt. sa sformovali na zákl. spol. kresť. programu
- poézia budovaná na lyr. zážitku a nie na slovnom experimente.
- 1933 - prvé kolektívne vystúpenie
- R. Dilong – zástupca katolíckej moderny
- Pavel Gašparovič

Martin Rázus:
- básnik, prozaik, dramatik, publicista, politik (predseda SNS), kňaz
- v jeho poézii dominujú demokratické myšlienky

Zbierka Z tichých a búrnych chvíl
- reflexívna lyrika, vyjadruje autorove osobné pocity. Zamýšľa sa nad svojim postavením. Túži ľuďom prinášať osoh. Svitanie - symbol nádeje. Keďže je ešte mladý, hľadal sám seba "jak guslar mladý". Zobrazuje zlé postavenie Slovákov.

To je vojna

Hoj, Zem drahá
- obraz hrôz I. sv. vojny
- využíva biblické podobenstvá

Kameň na medzi - bás. zbierka
- vyjadruje sklamanie zo vzniku a udalostí v ČSR
- kritika čechoslovakizmu

Ahasver:
- dramatická báseň
- legendárne večne túlavý žid, predstavuje nespokojného človeka, kt. sa túla po celý život
- predstavuje životnú skepsu, zmar
Svety – román
- obraz skutočného Slovenska po roku 1918

Júlia – historický román

Krčmársky kráľ – moralizátorské črty – alkohol

Písal pre deti:
Maroško, Maroško študuje
– opísal svoje ťažké detstvo

Prometeus:
- život Prometea prirovnal k životu Slovákov, vo chvíľach neistoty
Bohovia – silnejšie krajiny
Orol – naša krajina
Autor prežíva bolesť

Návšteva:
- autor už prejavuje radosť(vďaka Ti Otče môj...)
- biblické slová – Kristus Pán

Štefan Krčméry:
- všestranná osobnosť
- básnik, prozaik, skladateľ,
- nadväzoval na tvorbu P.O.Hviezdoslava

Keď sa sloboda rodila:
- poetika Hviezdovská a symbolika Krasková
- vlastenecká lyrika
- motívy Zeme a jazyka
- obranný a oslavný charakter
- oslava vzn. ČSR, národná sloboda

Herbárium:
- básne – reflexívne, rozjímacie,
- intímna lyrika
- pochybnosti o zmysle ľudskej existencie
- nadviazal na symbolizmus a modernu
- životná skepsa, smútok

Piesne a balady:
- vrcholom jeho tvorby
- prepracoval sa tu k jasnejšiemu videniu a chápaniu sveta, je kultivovaným svedectvom o dobe a najčastejších otázkach národného bytia
- epické a baladické skladby
- bergsonovský vitalizmus

Prostá pieseň hôrna:
- láska k vlasti, k svojmu kraju, k prírode,
- báseň je túžbou po návrate
- cíti sa byť spätý s rodným krajom, sníva o lepšom usporiadaní sveta
- hviezdoslavovská, kraskovská, štúrovská poetika
- citoslovcia, inverzia, elipsa,

Emil Boleslav Lukáč
- predstaviteľ neosymbolizmu
- básnik tragického ladenia, pesimizmu

Spoveď:
- v tejto zbierke zaznievajú tragické tóny vyplývajúce najmä z 1. sv. vojny,
- hovoril o dualizme v ľuďoch (zápas dobra a zla)

Dunaj a Seina:
- pokoj nachádza doma
- Autor tu stavia do protikladu domov, cudzinu ale aj mesto a dedinu.
Taedium Urbis: hnus z mesta
- sonet
- ostrý kontrast medzi dedinou (domov – pokoj) a mestom (cudzina – hnus)
- hviezdoslavovská poetika, inverzia, intelektuálne obrazy, aspostrofa, elipsa,

O láske neláskavej:
- oximoron – spojenie 2 protikladných obrazov
- básnik silného erotického citu
- pesimizmus
- láska je prchavá, tak ako šťastie

bás. zbierky: Križovatky, Spev Vlkov, Elixír
- pocit beznádeje – príchod fašizmu
- motív hrozby vojnového konfliktu

Básnik a čas:
- básnik sa pekne vyjadruje k prírode – o jej rozkvete
- oslavuje letnú prírodu
- čas je nehybný

Moloch:
- bás. zbierka
- odmieta trag. udalosti, kt. smerujú k vojne
- reaguje na viedenskú arbitráž
- vojnové hrôzy autor prirovnáva k žeravému Molochovi
- čuduje sa, že ľudský mozog dopustil, aby sa začalo niečo také ako je vojna, kt. postihla všetkých

Bábel:
Ars poetica
- vojnová zbierka, odmietnutie fašizmu
- autor kritizuje pokrytcov a pýta sa kto je hodný prenajať si Danteho lásku, vyzdvihuje Hviezdoslavovu úprimnosť a veľkosť
- symbolika, inotaje
-3 časti:
• osobný vzťah autora k vojnovej dobe
• ilustrácia vojny na udalostiach
• vlastné preklady

Ján Smrek (Čietek):
- je predstaviteľom vitalizmu, vznikol ako reakcia na koniec 1. svetovej vojny, oslavuje mier
- motívy: láska k človeku, oslava života a živ. harmónie.

Odsúdený k večite žízni:
- 1. zbierka bola inšpirovaná symbolizmom, najprv pesimizmus vyplýval z jeho ťažkého detstva a 1. svetovej vojny. V tejto zbierke je báseň Dnes milujem svoj deň, ktorá už naznačila iné smerovanie jeho tvorby – vitalistické.

Dnes milujem svoj deň:
- prelomová báseň v tvorbe autora
- prekonáva pesimizmus, báseň je symbolisticky zastretá

Cválajúce dni:
- v tejto zbierke naplno vyjadruje pocity „mladej generácie“. Touto zbierkou sa prihlásil k vitalizmu, znaky poetizmu.
- najčastejšie témy tejto zbierky sú láska, krása, mladosť
- báseň Cválajúce dni je o mladých ľuďoch.
- niesu tu stopy smútku
- motívy – láska k žene, jej očarujúca krása, mladosť

My, mladí jarí šarvanci,
Ktorí sme život - svoju milú
Objali prvom pri tanci,
Sme celím dúškom živí
My sme tí jazdci diví!...
Sedíme na paripách:
uháňajúcich dňoch,
a pevne držíme sa hrivy
nič nevadí, že niektorý
pri skoku ponad piliere
oceľového mosta
drží sa úž len chvosta.
Božské uzly:
- zbierka, kde prevažujú ľúbostné motívy
- Smrek tu neobyčajne vyjadruje cit.
- znaky senzualizmu

Balada čerešňových kvetov:
- láska 2 mladých ľudí
- silné erotické ladenie
- strata panenstva

Iba oči:
- oslava zmyslov – očí
- oslava Boha
- v závere spomína lásku k žene, matke
- očami sa dá vidieť do duše
- zmyslové vnímanie sveta
- motívy: ľúbostné, prírodné, sociálne, cestovateľské,

Nech nemám nič, ni zem, ni dom,
ďakujem očiam svojim dvom,
že skrze ne mi väčšie skratky náležia.

Oj, oči mať, čo mocne vidieť vedia,
a srdce mať, čo navrie ako šiška,
keď sa ho iné oči mäkko dotknú:
tak sa dá o živote písať krásna knižka!

Básnik a žena:
- básnická skladba
- pokusom o veršovanú poviedku
- rozčlenená na 5 častí:
• V zasneženom parku (stretnutie)
• Pokračovanie jarné (rozvíjanie lásky)
• Letná noc na vode (prežívanie lásky)
• Padajú listy (rozchod)
• Po 10 rokoch (stretnutie, rozhovor o tvorbe)
- Striedajú sa monologické pasáže s dialógmi
- monológoch je uvažovanie väčšinou o literatúre, poézii, o vzťahu k žene
- skladba je ako „vzdanie holdu žene“

Zrno:
- báseň zakončila vitalistické obdobie Jána Smreka
- začína pociťovať vnútornú prázdnotu
- vracia sa k istotám domova
- doma nájde istotu a inšpiráciu
- láska k rodnému kraju

Hostina:
- písal počas II. sv. vojny alegoricko symbolistické prostriedky, nepriamo sa vyjadruje k fašizmu

Studňa:
- otvorené protifašistické zameranie, konkrétne udalosti – Stalingradské bitka

Bacardi:
- nieje oslavou opilstva, všetko je alegorické
- protiklady: hromobytie kanónov a cengot fliaš

Ani nebude dobre na svete,
kým ruke, ktoré plnia náboje,
nenavrátia sa ku plneniu fliaš.
Prečo má tiecť len krv?
Nech tečú nápoje!
Nech miesto hromobytia kanónov,
znie krotký cengot fliaš.
-vnútorný pokoj, odsúdenie vojny, mier v duši
-nebude dobre na svete, kým si ľudia nesadnú za jeden stôl

Nerušte moje kruhy:
- senzualizmus,
- poznačené tvorbou autora,
- porovnáva sviežu prírodu so sebou starým,
- vyjadruje obavy zo smrti,
- ešte stále sa venuje zmyslu poézie
Laco Novomeský:
- básnik, publicista
- predstaviteľ ľavicovej avantgardnej poézie
- vyšiel z radov DAVu
- napriek vplyvu pol. názorov si jeho tvorba zachovala vysokú umeleckú hodnotu
- výrazný poetizmus

Nedeľa:
- obsahuje veľa sociálne ladených veršov (život ľudí, trápenia, nedostatky)
- ľúbostné a sociálne motívy
- využíva príbehovosť, začleňuje epické motívy do básne
- využíva metódu „apollinairovského pásma.“
- výrazné stopy poetizmu

Romboid:
- venoval ju na pamiatku Janka Kráľa, veril, že práve on bol zakladateľom slovenskej poézie. Venuje sa sociálnej otázke, je očarený cestami a diaľkami (poetizmus). Často sa tu objavuje motív z detstva. Veľmi využíva predstavivosť (poetizmus)

Otvorené okná:
- Novomeský tu kombinuje avantgardu so sociálne ladenými veršami. Názov zbierky sa čoskoro stal mottom mladej umeleckej generácie. Zbierka obsahuje intímne ladené verše, verše s témou domova a tematikou 1. svetovej vojny.

Svätý za dedinou:
- venoval sa španielskej občianskej vojne
- protifašistický ráz
- keďže aj on bol na fronte, dáva do popredia nezmyselnosť vojny
- hovorí, že všetko je naopak - celá doba

Španielská krajina:
- autor sa obáva samoty, keď je človek cudzí človeku

Slovenská jar:
- slov. národ
- práca, pokoj
- pád nacistických krajín
- podobenstvá, paradoxy

Cyklus 10 básní:
- napísal vo väzení v Ilave – pašovanou ceruzkou
- motív cesty ako kolobeh ľudského života
- motív zastaveného času

Valentín Benčak:
- básnik kresťanskej lásky a humanizmu, s tragickým pocitom života
- výrazný predstaviteľ medzivojnového poetizmu a symbolizmu
- motív: dedina, domov

Tiahnime ďalej oblaky:
- obsahuje dedinské a sociálne motívy, dedinský svet. Základnú istotu a hodnotu vidí v zemi, rode, domove a láske

Ozveny krokov:
- má už mnohorozmernejší pohľad na svet, obsahuje najmä motívy diaľok, histórie, antiky, vyplývajúce z jeho pobytu v Taliansku. Zmyslové dojmy plné farieb, zvukov a vôní sú prejavom poetizmu.

Lunapark:
- bás. zbierka
- obraz Paríža

Poštový holub:
- odklon od poetizmu naznačuje aj expresívny, drsný slovník. Opäť sú v nej sociálne motívy a nové motívy vojny. Motív reťaze ako symbolu viery v lepšie časy, na ktoré sa dá ešte nadviazať opäť spracoval v básni Reťaz

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk