Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Osvietenstvo

- hnutie v európskom duchovnom živote zamerané prevažne filozoficky
- šírilo sa z Francúzska a Anglicka
- cieľ: prekonanie svetonázoru
- osvietenci:
vychádzali z racionalizmu (viera v ľudský rozum a ľudskú skúsenosť)
presadzovali slobodu myslenia a presvedčenia
ich ideálom bol slobodný človek v slobodnej spoločnosti
ich myšlienky zohrali dôležitú úlohu pri rozpade franc. absolutistickej monarchie (14. júl 1789) <- francúzska buržoázna revolúcia, heslo: „Sloboda, rovnosť, bratstvo."

Encyklopedisti
- hnutie, kt. vzniklo v 18. st. vo Francúzsku
- ľudia zoskupený okolo filozofa Denisa Diderota
- snažili sa zozbierať vš. dostupné informácie, poznatky o vtedajšom svete (napr.: geografia, hudba, kultúra -> prírodné a humanitné vedy)
- výsledkom ich snaženia bolo 35 zväzkov encyklopédie
- zákl. znakom umenia, kt. presadzovali bola súhra rozumu a citu, ďalší znak - slobodná tvorba -> uvoľnenie pravidiel tvorby

Predstavitelia
- autori píšuci filozof. lit.
- autori píšuci beletristickú lit. (beo leter = krásne listy) - výchovná a osvetovo-vzdelávacia funkcia

Filozofická literatúra
Charles-Luis de Montesquieu (1689 - 1771)
- pochádzal z mesta Bordeaux
- právnik
- neskôr a venoval filozofii
o Perzské listy - za pomoci listov 2 Peržanov putujúcich po Franc. autor vtipne poukazuje na nedostatky franc. spoločnosti
o Duch zákonov - filozof. spis pojednávajúci o podstate spravodlivosti v štáte

Beletristická literatúra
Daniel Defoe (1660 - 1731)
Robinson Crusoe - návod na prežitie

Jonathan Swift (1867 - 1745)
Gulliverove cesty

Francois-Mark Arovet Voltaire (1649 - 1778)
Candide alebo optimizmus - filozof. poviedka, v kt. odhaľuje podstatu franc. monarchie, kritizuje náboženskú neznášanlivosť a vystupuje proti optimistickému učeniu o všeobecnej harmónii.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk