Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sloh

Základné jazykové štýly:
1) hovorový- rozhovory, listy, telegramy
2) úradný(kancelársky)
3) administratívny- oznamy, pozvánky, reklamy, inzeráty, žiadosti, správy
4) umelecký
5) náučný (odborný, vedecký)
6) publicistický- novinové články, správy, interview, beseda
7) rečnícky

Rozprávací slohový postup: uplatňuje sa pri rozprávaní nejakého príbehu, deja

Publicistika
Interview - cielený rozhovor - rozhovor publicistu s významnou osobou, určený na zverejnenie

Beseda – rozhovor s významnou osobou v širšom kolektíve

Dominanta- hlavná zložka, čo vidno na prvý pohľad
Alegória- obrazné vyjadrenie
Nika- výklenok

Odborný opis- má za úlohu poučiť, preto býva presný. Uvádzajú sa v ňom iba podstatné vlastnosti opisovaného predmetu. Nemusí sa členiť na jadro, úvod a záver.

Opis osoby- zachytáva vonkajšie znaky. Keď vyberá iba tie najvýraznejšie vlastnosti, vzniká vonkajšia charakteristika. Niekedy môžeme už aj z týchto znakov usudzovať na vnútornú charakteristiku človeka.
Charakteristika- vystihuje povahu človeka, jeho schopnosti, záujmy, vzťah k ľuďom, k práci, je to tzv. vnútorná charakteristika. Vlastnosti sa pomenúvajú buď priamo (podst.m. a príd.m.)
Alebo nepriamo opisom konania a správania.

Informačný slohový postup – vyznačuje sa týmito znakmi: stručnosť, výstižnosť, presnosť, vecnosť(objektívnosť)

Žiadosť - úradný list, v kt. podávateľ niečo žiada. Obsah je stručný, ale presný, môže obsahovať dôvody, prípadne zoznam pripojených dokladov
- znaky: stručnosť, vecnosť, prehľadnosť, presnosť, výstižnosť

Životopis – uvádza v časovom slede najdôležitejšie údaje o živote človeka ( dátum a miesto narodenia, školské vzdelanie, záujmy a schopnosti, zdravotný stav, dátum a čitateľný podpis, adresa)

Pozvánka - písomným stykom medzi dvoma stránkami. Jednou môže byľ aj verejnosť.
- adresné oznámenie v kt. žiadame o účasť na pripravenej akcii
- krátky útvar s presnými údajmi o mieste, čase a programe podujatia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk