Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zápisnica

Zo schôdzky ochranárskej organizácie GREENPEACE, hnutia nenásilného odporu proti ničeniu a ochudobňovaniu prírody so sídlom v Banskej Bystrici. Schôdzka sa konala 18. januára 2005 o 11.00 h v zasadacej miestnosti.

Prítomní: Členovia rady a zástupcovia pobočiek GREENPEACE
Neprítomní V. Konečný, z dôvodu ochorenia, bol ospravedlnený.

Program: 1. Kontrola plnenia práce za minulý rok
2. Správa o činnosti regiónu Kysuce
3. Návrhy zúčastnených
4. Deľba práce pre nasledujúci rok

Priebeh schôdzky:
1. Plán minulého roku sme splnili. Plán nesplnilo iba okolie Poltára, pretože ich sužovali
povodne.
2. O činnosti regiónu Kysuce sme boli dostatočne informovaný zo správy J. Jakubčeka.
Podrobne v nej informoval o podniknutom čistení lesov, brigáde detí pri sadení stromčekov
a taktiež o informovaní obyvateľstva o ochrane životného prostredia pomocou brožúrok
a náučného filmu.
3. Návrhy sa týkali plánu na nasledujúci rok. Navrhnuté bolo väčšie zapojenie obyvateľstva
do programu.
4. Práca bola rozdelená pre jednotlivé regióny. Zohľadňovalo sa množstvo pracovníkov
a rozloha regiónu. Zúčastnení tento plán odsúhlasili.

Uznesenia:
1. Oboznámiť mládež o ochrane prostredia, organizovať brigády na výsadbu stromčekov a
a ich okolia.
Zodpovedný: Zástupcovia jednotlivých regiónov
Termín: Plán by mal byť splnený do októbra
2. Organizovať schôdzky organizácie GREENPEACE, na ktorých prebehne diskusia o
momentálnom plnení plánu.
Zodpovedný: R. Kalaš, A. Ondrášiková
Termín: Trvalo, každé dva mesiace.

Schôdzku ukončil J. Slepecký o 13.30 h poďakovaním sa všetkým členom organizácie GREENPEACE za ich dosiahnuté výsledky.

Zapísal: Lukáš Marejka

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk