Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Veľká Morava

5. st. : príchod Slovanov, osídlenie povodí riek Labe, Morava, Váh, Dunaj pravlasť- povodie riek Visla, Dneper - sťahovanie na východ, západ, juh poznali rôzne nástroje poľnohospodárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo usadlý spôsob života vznik kmeňových zväzov - niektoré zjednotil kupec Samo - Samova ríša - zaniká Samovou smrťou r. 658 (po 35. rokoch existencie) 7. - 8. st. -pokračuje rozvoj výroby kmene bojujú o nadvládu, boje s Avarmi výroba niektorých odborov presahuje rámec domáceho zásobovania - vznik súkromného vlastníctva zač 9. st. - zvrhnutie Avarskej nadvlády vývoj Veľkej Moravy závisel od udalostí vo Franskej ríši - k moci sa dostali Karolovci - expanzívna politika základy ku vzniku politicky organizovanej spoločnosti na viacerých miestach- 2 kniežactvá : Moravské kniežactvo - Mojmírovci Nitrianske kniežactvo - Pribina (hl. mesto Nitra - centrum kultúry, hospodárstva) r. 828 - Pribina vysväcuje prvý kresťanský kostol r. 830 - prijaté krsty kniežat - kresťanstvo r. 833 - Mojmír I. (833-846) vyhnal Pribinu z Nitry - zjednotenie kniežactiev - vznik Veľkej Moravy r. 846 - po rozdelení Franskej ríše vo Verdune sa východofranský kráľ Ľudovít Nemec snaží ovládnuťsvojich východných susedov, teda aj Veľkú Moravu - na miesto Mojmíra dosadený Rastislav (846-870) Ľudovítom Nemcom Rastislav odoláva franskému vplyvu - chce viesťnezávislú politiku - obranný systém hradísk podmienka : samostatná cirkevná politika na odolávanie tlaku bavorských misionárov r. 861 - požiadavka na pápeža Mikuláša II. o učiteľov (vierozvescov) - neúspech (pápež mal dobré vzťahy s Ľudovítom Nemcom) r. 863 - 2. posolstvo byzantskému cisárovi Michalovi III.

: príchod Cyrila a Metoda


--------------------------------------------------------------------------------

Konštantín (Cyril) a Metod
bratia, pôvodom zo Solúna na základe egejsko-macedónskeho nárečia utvárajú slovanský kultúrny jazyk - Staroslovienčinu Konštantín - zostavenie písma z malých písmen gréckej abecedy - Hlaholika (Glagol = hláska) založenie cirkevnej školy (gramatika, hudba) najznámejší žiaci : Gorazd, Kliment, Konštantín Konštantín a Metod : preklady : misál (= omšová kniha), evanjeliá (= Nový Zákon), breviár (= modlitebná kniha pre kčazov), žaltár (= zbierka žalmov), spevník a Súdny zákonník pre svetských ľudí Konštantín : Proglas - veršovaný predslov k svätému Evanjeliu, obhajoba nového jazyka) Metod : prekladá Starý zákon, napísal niekoľko cirkevných spisov Konštantínove a Metodove preklady a pôvodné diela sa zachovali len v neskorších odpisoch (10-11st. ) staroslovienčina do náboženských obradov - vyvolanie nespokojnosti stúpencov latinčiny r. 867 - odchod Konštantína a Metoda do Ríma, boj s trojjazyčníkmi, pápež Hadrián II. schvaľuje ich postup aj ich bohoslužobné knihy r. 868 - pápež Hadrián II. vysväcuje Konšt. a Metodove knihy aj ich žiakov, vydáva bulu “ Glória in exelsis Deo” - povoluje staroslovienčinu ako liturgický jazyk Konštantín odchádza do kláštora, prijíma meno Cyril a r. 869 zomiera r. 870 - Metod vysvätený, stáva sa arcibiskupom Panónsko-Moravskej oblasti Rastislavovi sa podarilo vytvoriťsamostatnä cirkevnú provinciu bavorské duchovenstvo uväzčuje Metoda r. 873 - k moci sa dostáva Svätopluk, požiadal pápeža Jána VIII. o prepustenie Metoda (úspech) spory s bavorským duchovenstvom biskupstvo v Nitre - nitriansky biskup Wiching vyvoláva rozpory medzi Svätoplukom a Metodom - Metod preklial Wichinga r. 885 - Metod zomiera, Wiching opäťziskáva späťsvoje postavenie, na Metodove miesto nastupuje Gorazd Metodovi žiaci vyhnaní z V.M. za Dunaj (Bulharsko, Čechy, Byzantská ríša...) r. 886 koniec rozporov medzi byvorskými a moravskými duchovnými


--------------------------------------------------------------------------------


r. 868 - roztržky na hraniciach r. 869 - Ľ. Nemec zahajuje veľkú vojenskú výpravu (3. vojská) r. 870 - vlády sa ujíma Svätopluk (871-894), zajíma Rastislava a vydáva ho Frankom (Frankovia ho oslepia), vymačuje sa z vazalskej závislosti od Frankov r. 871 - Svätopluk uväznený, Karolmanovi vojaci ničia krajinu Svätopluk prepustený na slobodu pod podmienkou, že na čele vojsk Ľ. Nemca potlačí povstanie proti Franskej ríši, ale prechádza k povstalcom Svätopluk panovník (871-894) za jeho vlády najväčší územný a mocenský rozmach V.M. pripojené územie Lužice, Čechy, Krakovsko, Panónia, po Tisu, kniežactvá Hornej a Dolnej Odry r. 894 - smrťSvätopluka rozbroje medzi synmi (Mojmír II. a Svätopluk II.) : jedna z príčin rozpadu


Mojmír II. sa stáva panovníkom, nedokáže udržaťríšu odtrhnutie okrajových ríš hlavná príčina zániku - vpád Maďarov r. 901 - roztržky na hraniciach medzi Maďarmi a Moravanmi r. 907 - Maďari ovládli Slovanov, po tomto roku sa už V.M. nespomína, z toho sa usudzuje, že V.M. pravdepodobne zanikla r.

907 civilizáciu sčasti prebrali Maďari, mnohí remeselníci pôsobili v Čechách Slováci - Pohraničné vojvodstvo

Hospodárstvo Veľkej Moravy

prevaha poľnohospodárstva - dvojpoľný systém nástroje : sekery, radlice, brány, kosy záhradníctvo, vinohradníctvo, zber, lov, rybolov remeslá hlavne v hradiskách : Mikulčice, Devín, Pohansko, Nitra, Bratislava, Ducová rozvoj šperkárstva (granulácia + iné techniky), podľa byzantského vzoru, na export románsky sloh hradísk

Spoločnosť
začiatky triedneho vrstvenia vyššia vrstva : kniežatá, veľmoži, bohatí družinníci - obývali hradiská, honosné hrobky centrá mestského typu = hradiská v okolí jednoduché osady, murované kostoly (baziliky, rotundy)

Význam Veľkej Moravy
prvé školy, knihy, písmo pamiatky - Moravsko-Panónske legendy : tvoria ich život sv Konšt. (autor = Kliment) a život sv. Metoda (pravdepodobne autor = Gorazd) Proglas - pôvodná tvorba (Konštantín rozvoj remesla, poľnohospodárstva dokonalejšie pracovné prostriedky gombík bol vymyslený vo Veľkej Morave na okrasu hradský, komitársky systém komitát = oblasťs jedným hradom a dedinami, hrad musí chrániťdediny vo svojom komitári, dediny majú povinnosťvyživovaťhrad svojrázna kultúra na západoeurópskej úrovni najstarší západoslovanský útvar prvý štát na našom území, ktorý vznikol bez cudzej pomoci (833-907)

Písomné pramene - historické správy
Letopisy - Záznamy o pasovských biskupoch (O Mojmírovom pokrstení - anály) Spis o obrátení Bavorov a Kuritánov r. 828 - O vysvätení (Salzburský arcibiskup) r. 830 - O prijatí kresťanstva - svedčia o kniežactvách a kresťanstve " O hradoch a krajinách na severnej strane Dunaja " kto žil na severnej strane Dunaja (10 rokov po dobytí Mojmírom) Nitriansko (Slovani), Čechy (15 hradov), Mercháni (30 hradov), Bulhari (5 hradov), Moravania (11 hradov) opis hradov a krajín v tejto oblasti Archeologické náleziská v hradiskách (sakrálna 3-loďová bazilika na BA hrade) tradícia: - obdobie národného obrodenia : • J. Hollý : Svätopluk, Cyrilo-Metodiáda, Eposy Sláv • Ľ. Štúr, S. Chalupka, J. Papánek, M. Ferko, J. B. Magin výtvarníctvo : • Klimčák " Cyril a Metod " • J. Smelák - mozaika (Svätopluk venuje víno Čechom) • Alley - obraz " Svätopluk " E. Suchoň - opera Svätopluk 5. júl = štátny sviatok - príchod Konšt. a Metoda od r. 1990 Cyrilo-Metodejská spoločnosť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk