Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomická štruktúra Asýrie

Bádatelia sa zhodujú v názore na to, že geografická poloha Aššuru z neho urobila prirodzené centrum zahraničného a tranzitného obchodu, v ktorom sa zbiehala sieť významných karavánových ciest. Rôzne názory však ohladne charakteru ekonomickej štruktúry tohto mestského štátu a obzvlášť na význam poľnohospodárstva v tejto štruktúre. Larsen sa domnieva,že Aššur nemal významné poľnohospodárske zázemie a poľnohospodárske plodiny bolo možné pestovať len v úzkom riečnom údolí. Prekvitajúci obchod umožňoval importovať nevyhnutné potraviny. Mnohí bádatelia si naopak nevedia predstaviť žiadne mesto, snáď s výnimkou Ríma, ktoré by bolo celkom závislé na dovoze potravín, a domnievajú sa, že Aššur mal vlastné poľnohosp. zázemie vo forme chrámových pozemkov (Ďjakonov).
Texty z Káneša informujú výhradne o organizácii diaľkového obchodu a z nedostatku iných prameňov sa preto obchod stal dominujúcim rysom staroasýrskeho hospodárstva. Bol dokonale a velmi zložito organizovaný. Tabulky zaznamenávajú strašne komplikované obchodné a finančné operácie.
Larsen prirovnáva Aššur k obchodným mestám stredovekého Talianska, ktoré zásobovali Európu luxusným tovarom zo Stredomoria a z Východu. Taliansky kupci pochádzali väčšinou zo zámožných rodín, ktoré podobne ako tie z Aššuru vládly svojim mestám.
Texty z Káneša dokumentujú len obchod s Anatóliou, teda určite len časť asýrskeho medzinárodného obchodu. Asýrčania dovážali do Ana tólie cín a látky, ktoré vymieňali za striebro a vzácnejšie za zlato. Miesto, odkiaľ kupovali cín, nebolo doposiaľ lokalizované, ale predpokladá sa, že ležalo niekde v severnom Iráne. Cín bol dôležitou surovinou na výrobu bronzu, a pretože bronz bol najdôležitejším kovom druhého tisícročia p. n. l., kontrola obchodu s cínom dávala Aššuru významné ekonomické a politické postavenie.
Tiež babylonský obchodníci kupovali cín v Aššure a platili zaň svojimi látkami, ktoré potom asýrčania vyvážali ďalej do Anatólie. Aššur priťahoval obchodníkov aj z ďalších oblastí, pretože Aššur úplne ovládol obchod s Anatóliou.
Väčšinu látok, ktoré asýrčania exportovali do Anatólie, vyrábali manželky asýrskych obchodníkov z vlny. Ojem exportovaných textílii vysoko prevyšoval export cínu. Veenhofove štatistyky ukazujú, že pomer bol 1:3, pričom jeden náklad cínu bol asi päťkrát cennejší než náklad látok.
Ďaľším kovom nevyhnutným na výrobu bronzu bola meď, ale obchod s ňou nieje v textoch z Káneša doložený.

Asýrčania síce v Anatólii s meďou obchodovali, ale tento obchod nepresiahol hranice Anatólie. Medené bane sú doložené v Ergai v juhovýchodnom Turecku a tiež v oblasti Pontu a Sýrie. Dá sa teda predpokladať, že „medené karavány existovali, ale neprechádzali Kánešou.
Základným článkom asýrskeho obchodného systému boly rodinné firmy (bítum - dom). Obchodníci sa často dohodli na partnerstve, ktorého základom bol spoločný kapitál (zarzqqum - vak). Ten sa zveril jednému zo spoločníkov, ktorý potom riadil obchod v Anatólii. Investícia do takéhoto partnerstva nebola nijako poistená a nebol ani vopred stanovený podiel na zisku. Ten sa odvíjal až z ceny predaného tovaru. Asýrska prax sa teda líši od starovekého a stredovekého námorného obchodu, kedy obchodník požadoval isté záruky za svoj tovar, ktorý ohrozovalo počasie a piráti. Karavány boli omnoho bezpečnejšie, aj keď asýrske texty zmieňujú o stratených karavánach v horách alebo prepadnutím vlkmi, ale podobné informácie sú relatívne vzácne.
Tovar putoval na chrbtoch oslov niekoľko týždňov po karavánich cestách. Hneď po príchode do Anatólie obvykle oslov predali a zaplatili dovoznú daň. Náklad bol pri odchode z Aššuru zapečatený po zaplatení exportnej dane, a to vo forme striebra. Nevyhnutnou podmienkou asýrskeho obchodu bola politická stabilita v celej oblasti. V období textov z Káneša bola Anatólia rozdrobená na malé kniežactvá, ktorých vládcovia podporovali obchod s Asýrčanmi a asýrskym obchodníkom, ktorí tu vytvárali v mestách kolónie, poskytovali svoju ochranu. Tieto kolónie boli oddelené od domorodých sídlisk. Tý z nich, ktorí pobývali v Anatólii dlhé roky, sa často ženili s domorodkami, aj keď doma mali vlastné rodiny. Ich vzťah bol bezkonfliktný kým riadne platili dovozné dane. Tento systém sa zrútil so vznikom centralizovaných teritoriálnych štátov v Anatólii a severnej Mezopotámii, ktorých vlády kontrolovali obchod so strategickými surovinami.

Zdroje:
M. T. Larsen, The Old Assyrian City-State and its Colonies. Mesopotamia 4, Kodaň 1976, -
I. M. Ďjakonov, Rozvitije zemelnych otnošenij v Assirii. Leningrad 1949, -
K. M. Veenhof, Aspect of Old Assyrian Trade and its Terminology. Leiden 1972, -
Jana Pečírková, CSc. - Asýrie. Od mĚstského státu k říši. Academia 2000, -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk