Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Germáni na Slovensku

Roku 113 pred n. l. prenikol do Čiech germánsky kmeň Kimbrov a zahnal časť Bójov na panónsko-slovenské územie. Ďalšie germánske kmene Markomani a Kvádi v prvom decéniu n. l. dokončili skazu Boiohaema a vytvorili s ďalšími kmeňmi germánske kráľovstvo Marobudovo od stredného Nemecka až po stredný Dunaj. Rimania nestrpeli na hranici svojho impéria mocnú ríšu. Preto r. 6 n. l. podnikol Tibérius trestnú výpravu, ktorá mala obmedziť Marobudovu moc. Výprava nemala úspech a Rimania zorganizovali proti Marobudovi povstanie germánskych kmeňov pod vedením Armina a Katvalda. Proti Katvaldovi povstal germánsky kmeň Hermundurov na čele s Vibiliusom. Marobud r. 18 n. l. a Katvald r. 21 n. l. požiadali Rimanov o azyl.

Rimania veľké ozbrojené družiny Marobuda a Katvalda prijali a usadili ich medzi riekami Marus a Cucus. Za kráľa im určili kvádskeho vodcu Vania. Vaniovo kráľovstvo s centrom na juhozápadnom Slovensku malo chrániť rímske impérium pred postupom germánskych kmeňov zo severozápadu. Ďalšie stáročia sú dejinami bojov germánskych kmeňov s rímskymi légiami. Predstavu o živote germánskych kmeňov okrem Tacitovej Germánie poskytujú archeologické nálezy najmä žiarových hrobov, v ktorých nachádzame ohňom i zámerne nábožensko-rituálne poškodené zbrane a šperky. Kostrové pochovávanie je výnimočné a obmedzuje sa iba na sociálne najvyššie postavených členov.

V 3. stor. v mladšej dobe rímskej nachádzame i v chudobných hroboch vzácnu urnu. V kniežacích kvádskych a vandalských kostrových hroboch z 3. stor. n. l. nachádzame bronzové, strieborné i sklenené nádoby, zlaté a strieborné šperky i zvyšky čínskeho hodvábu. Vo 4. stor. v neskorej dobe rímskej, je vo väčšine žiarových hrobov iba kúsok rastlinnej živice, ktorá mal v pohrebnom ríte Germánov ochrannú funkciu - ako dnes kadidlo v resťanskom rituáli.

Germáni v rímskej dobe nerazili vlastné mince, ale cenili si rímske strieborné denáre, vymieňali ich za jantár, kožušiny, meď obilie a drevo. Germánske obsadenie nášho kraja v rímskej dobe znamená oproti predchádzajúcej dobe laténskej pokles v produkcii železa, vo výrobe keramiky i v šperkárstve. Kým Kelti - ako prvý civilizovaný národ v Európe - sú šíriteľmi kultúrneho a technického pokroku antickej civiliz.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk