Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vypracované maturitné otázky z dejepisu

1. Pravek + historické pramene
Historické pramene:
- písané: kroniky, letopisy, listy, literárne diela, noviny...
- hmotné: stavby, veci osobných potrieb, kostrové pozostatky, umelecké diela.. Pomocné vedy historické:
- chronológia: meranie času, kalendáre
- diplomatika: skúmanie listín úradnej povahy
- sfragistika: skúmanie pečatí
- numizmatika: vznik, vývoj, používanie peňazí
- heraldistika: erby, rodové znaky...
- metrológia: venuje sa mieram a váham
- genealógia: venuje sa rodopisom
- kodikológia: knihy neúradnej povahy, kódexy
- paleografia: písmo
- epigrafika: nápisy na nepaleografických materiáloch (budovách...)
- archivistika: zhromažďovanie a triedenie historických prameňov

Delenie dejín:
- miestne delenie: regionálne, národné, svetové dejiny...
- časové delenie (chronologicky...)
- vecné delenie: dejiny umenia, odievania, vedy a techniky, politické dejiny

PRAVEK:
- je najstarším obdobím našich dejín a Christian Thomson ho rozdelil podľa toho, z čoho si vyrábali vtedajší ľudia nástroje
ŘDoba kamenná (3 mil. – 2500pnl):
- paleolit = staršia doba kamenná
- začínajú sa ohraničovať kontinenty a prebieha vývoj rodu Homo
- Homo Habilis (človek zručný), jeho kolískou je asi Afrika
- Homo Erektus (človek vzpriamený), 2mil – 250tis pnl., je už aj v Európe a Ázii (pytekantropus, synantropus)
- čelo nebolo sformované, mohutné čeľuste a zuby, nízka postava, ochlpené telo, nadočnicový oblúk, ohybný palec na nohe, tvárová časť väčšia ako mozgová
- Homo Sapiens (človek rozumný), 400tis – 300tis pnl., dokáže si už vytvoriť oheň, dochádza k ochladeniu a vzniká neandrtálsky človek
- Homo Sapiens Sapiens (človek dnešného typu), 40tis pnl.
sa objavil, nastupovalo už chladné podnebie
- mezolit = stredná doba kamenná
- prebiehal len v Európe, 10tis – 7tis pnl.
- neolit = mladšia doba kamenná
- 10 000pnl končí obdobie paleolitu a v niektorých vyspelých oblastiach prebehla neolitická revolúcia, 10 000 – 5000pnl
- Blízky Východ, Údolie polmesiaca – znalosť poľnohospodárstva, od koristníckeho spôsobu sa prešlo na výrobné hospodárstvo
- Stredná Amerika – asi 6000pnl, poľnohospodárstvo, chov zvierat, pestovanie rastlín
- vznikajú prvé dediny, trvalé sídla
- postupne sa pretvára rodová spoločnosť na kmene, na čele s náčelníkom
- Európa bola neolitizovaná pomocou kolonizácie, z Blízkeho Východu
- eneolit = chalkolit = neskorá doba kamenná
- asi 5tis pnl., vznik štátov, už sa objavuje aj prvý kov – meď

Pravek na Slovensku
- 1mil pnl., prvé znaky osídlenia
- paleolit:
- Homo Erektus žil v tlupách, lovil veľkú zver, poznal oheň, budoval primitívne obydlia
- okolie Nové mesto nad Váhom, BA, Seňa, Polom, Spišské Podhradie, V. Ružbachy
- stredný paleolit: 250tis – 35tis
- Homo Sapiens – typ Steinheimesis
- v závere sa vyskytoval aj neandrtálsky človek – osídlenie v blízkosti termálnych prameňov a jaskýň
- náleziská: Gánovce – nález lebky neandrtálca, Šaľa – vo Váhu sa našla čeľusť ženy, Hôrka, Radošina, Bojnice
- mladý paleolit:40tis – 8tis
- prevláda už Homo Sapiens Sapiens, rozkvet lovecko-zberačských kultúr
- je vyvinutá artikulovaná reč, kolektívny lov na veľké cicavce, zakladanie veľkých sídlisk, prvé náboženské predstavy – pohreby s milodarmi
- nástenné maľby v jaskyniach (Španielsko – Altamira, Fr. – Lescaux)
- nález sošiek Venúš – Moravianska Venuša
- v Čechách Piestulická Venuša
- náleziská: Plavecké Podhradie, Nové Mesto n.
Váhom, Veľký Šariš, Tibava
- mezolit 8200 – 5/6tis pnl.
- výšinné sídliská
- rozširovanie zbraní a nástrojov
- neolit 5/6tis – 3200pnl
- nálezy takmer zo všetkých oblastí Slovenska okrem horských
- nálezy osád a domov( kolové domy, dlhé až desiatky metrov, zdobené steny), kultúry s lineárnou keramikou
- hospodárske domy pre zvieratá a potraviny
- v závere neolitu: bukovohorská, želiezovská, lendelská, polgárska kultúra

- prevládal matriarchát
- pochovávanie v skrčenej polohe
- eneolit 3200 – 1900pnl
- zdokonalenie poľnohospodárstva – drevené radlo ťahané dobytkom
- nastupuje do popredia muž – ochranca
- lendelská kultúra (Nitra), polgárska kultúra (Tisa Polgár)
- bádenská kultúra – východ územia
- kultúra so zvoncovými pohármi, okrajovo zasiahla naše územie
- žiarové pochovávanie, aj pod mohylami
- zárodky mal už aj výmenný obchod

Doba bronzová 1900 – 1500pnl
- staršia doba bronzová
- prenikanie civilizácie, kultúry zo Stredomoria, Prikaukazska a dnešného Turecka
- poľnohospodárstvo sa veľmi nemení
- bronz sa používal na výrobu zbraní – dochádzalo k vojenským stretnutiam, vyčleňujú sa aj skupiny bojovníkov
- sídliská sú opevnené a na vyvýšených miestach
- prevažuje žiarové pochovávanie
- unetická kultúra: z územia dnešnej Moravy a Rakúska
- maďarovská kultúra: dnešná Santovka, JZ Slovensko
- hurbanovský typ: Ponitrie
- otomanská kultúra: na východe územia
- nález železnej dýky v Gánovciach: asi 1500pnl vyrobená

- je to najstarší doklad o výskyte železa v Európe
- stredná doba bronzová 1500 – 1200pnl
- mohylové kultúry: karpatská – vývin z maďarovskej kultúry
- kyjatická, pilinská kultúra
- skoro úplne vymizlo používanie kameňa
- mladšia doba bronzová 1200 – 750pnl
- časté boje – nárast pozostatkov zbraní
- lužická kultúra, podolská, velatická
- prevažuje chov zvierat(ovce, kone), poľnohospodárstvo je rozvinutejšie
- znalosť kolesa, tkali textílie, remeslá sa zdokonaľujú
- sociálne sa diferencuje spoločnosť
- dostávajú sa sem Kelti

Doba železná 750pnl – 0
- prichádzajú sem Kelti
- keramika na hrnčiarskom kruhu

Doba Rímska 0 – 450nl
- bolo u nás Vaniovo kráľovstvo – chýbala mu suverenita, nemohlo byť štátom
- opevnená hranica Limes Romanus: veľký tábor = kastrum, malý tábor = kastel, strážna veža = burgus
- veľké tábory: Viedeň, Petronelum, Brigetio, Akvinkum, Alnuntrum
- odohrávali sa na území markomanské vojny – na Trenčianskej skale nápis (178 – 179)
- pôsobenie Marca Aurelia : Hovory k sebe samému
- do strednej Európy sa dostávajú nové kmene – Húni to spôsobili
- poli porazení na Katalánskych poliach
- v 5. storočí sa usídľujú aj Slovania, sú poľnohos. Založení, základnou jednotkou je rodina
- sťahovanie končí v 6. storočí

2. Staroorientálne štáty
- vznikajú pri riekach: Mezopotámia – Eufrat, Tigris, India - Indus, Ganga, Čína – Jang c`tiang
- rozvíja sa zavlažovacie poľnohospodárstvo, je teplé podnebie, dokonalé železné nástroje
- typický je centralizmus
- panovník je uctievaný ako boh, patrila mu celá pôda, bol najvyšším zákonodarcom
- jeho oporou bol kňažstvo
- charakteristický je polyteizmus
- vznik písma – 4 druhy, Sumerské, hieroglyfické – Egypt, Čínske, Chetitsko - Egejské
- otrokárstvo – otrokmi sú hlavne vojnoví zajatci, stavajú stavby = patriarchálne otrokárstvo, nepoznali ešte dlžnícke otrokárstvo
- zakladanie miest ako centier obchodu a vlády
- spoločnosť je hierarchicky rozdelená – panovník, otrokári, otroci
- spoločenská deľba práce, je vyvinuté písmo a jazyk, ktorý je typický pre danú kultúru

porovnanie:
- v klasických orientálnych štátoch sú otroci viac podceňovaní = dlžnícke otrokárstvo
- sú to malé štáty ovládané rodovou aristokraciou
- je tu aj skupina slobodných ľudí
- v staroorientálnych štátoch sú všetci poddanými panovníka a všetko vlastní panovník
- v klasických existuje aj súkromné vlastníctvo pôdy u slobodných ľudí

Mezopotámia
- na juhu v Sumeri začína prvé osídľovanie
- sumerské mestské štáty: Uruk, Ur, Kiš...
- 4 časti ríše: Asýria, Akkad, Sumer, Babylon
- vzniká prvá centralizovaná ríša – Akkadská – založil ju Sargon I.
- vytvoril hlavné mesto Akkad
- ovládol aj Sumer – podnikal výpravy k stredozemnému moru
- po 2. storočiach prichádzajú kmene z oblasti Iránu a zničili vyspelú Akkadskú ríšu
- potom sa až v 18. stor. pnl. vzniká Babylonská ríša – 1900pnl
- Chamurapi – vytvoril silnú centralizovanú ríšu + zákonník: rozvrstvil obyvateľstva, je už aj privilegovaná vrstva, potom remeselníci, roľníci a otroci

- v najvyššej vrstve je zásada oko za oko, zub za zub
- zákonník bol zachovaný na stéle, od 20. storočia je v Louvri
- pripojil, anektoval k územiu Asýriu a Mari
- v nižšej vrstve bola za trest pokuta
- hlavné mesto bolo Babylon, uzákonil akkadčinu
- boh Marduk bol jediným uznávaným bohom
- je orientálna despocia – panovník určuje všetky pravidlá a je nedotknuteľnou osobou
- zánik Babylonskej ríše spôsobili Chetiti na začiatku 16. storočia pnl.
- Chetitská ríša vznikla v 17. storočí pnl. (Malá Ázia)
- v 13. storočí pnl významný boj, pre Chetitov ťažké obdobie na prelome 13. a 12.
storočia a podľahli náporu morských národov
- Novobabylonská ríša – novoasýrske obdobie
- zjazd Izraelcov, ktorí sa medzičasom rozpadli na dve časti Judau a Izrael(S) – Nabukadvazar
- Novobabylonskú ríšu obsadili Peržania a zanikla
- židovský štát 13./12. storočie pnl – štát vytvárajú až v 11. storočí
- panovníci – Dávid, Saul, Šalamún
- Izrael bol zničený Asýrčanmi, Judau bol zničený Novobabylonskou ríšou

Egypt 3000pnl

- vývoj a charakter starej civilizácie v úrodnom údolí Nílu výrazne určovali prírodné podmienky, v počiatku vývoja bolo v egypte vlhkejše podnebie ako dnes, v nílskej delte sa rozkladali mokriny a bažiny
- popolovici 3. tisícročia pnl. sa skončilo obdobie častých dažďov a zem sa postupne menila na púšť, boli odkázaní na záplavy, ktoré prinášali bahno a oázy a pestovanie obilia a iných plodín sa objavilo v egypte neskôr ako v Mezopotámii
- lepšie podmienky na hosp. rozvoj mal Horný Egypt, bohaté náleziská zlata a medených rúd prispeli k jeho rýchlemu rozvoju
- postupne sa tu obajvili i najstaršie osídlenia mestského charakteru
- asi na prelome 4. a 3. tisícročia sa podarilo vládcom Horného ovládnuť i Dolný Egypt a vytvoriť tak jednotný štát – obe ríše zjednotil panovník Meni
- egyptské dejiny sa delia podľa vládnucích dynastií (celkom 31) a Menimu sa pripisuje založenie 1. dynastie okolo roku 3000 pnl.
- Stará ríša:3000 – 2600pnl
- cyklus záplav bol taký pravidelný, že Egypťania zaviedli 365 dňový kalendárny rok

- po zjednotení zeme počas vlády prvých troch dynastií sa Egyptský štát postupne upevňoval
-Egypt sa vyvíja a stáva sa z neho orientálny štát s despotickým faraónom
-Stará ríša predstavovala prvý vrchol polotickej moci a kultúrneho rozkvetu Egypta
-hlavným mestom bol Mennofer (Menfis), ríša bola rozdelená na správne jednotky - nómy
-stavajú sa pyramídy – Giza, Jóseova pyramída, Chufevova sa stavala 30 rokov
-cisári - faraóni mali veľké postavenie, ako stelesnenie boha sústreďoval v sebe všetku kňazskú i svetskú autoritu. Faraón vládol ako inkarnácia boha Hóra a jeho moc a bohatstvo sa odzrkadlili v stavbe pyramíd
-najstaršia je Džoserova pyramída v Sakkade, o niečo severnejšie stoja slávne pyramídy v Gíze (Jóseova pyramída, Chufevoa pyr., ktorá sa stavala 30 rokov)
-typický bol polyteizmus
-vzniklo hieroglyfické písmopodľa mezopotámskeho vzoru + vynašli papyrus
-stará ríša zaniká lebo je oslabená rôznymi nepokojmi – postupne rástol vplyv veľmožov, ktorí spravovali jednotlivé nómy, to vyústilo v hospodársku krízu a zánik ústrednej moci. Prepukli povstania chudobných.
-v roku 2040 sa Mentuhotepovi I. podarilo poraziť Dolný egypt a znova Egypt zjednotil, tak vzniklo obdobie zvané stredná ríša
-Stredná ríša: 2600 – 1700pnl
-začína nástupom 12.
dynastie, budujú sa hrádze, zavodňovacie kanály a odvodňujú sa mokriny, hlavným mestom sa stáva Ictavej
-panovníci 12. dynastie upevnili svoju moc tak, že nahradili dedičných správcov oddanými úradníkmi
-vtrhli sem aj Nomádi a doniesli nove zbrane, bronzové meče, sekery, kone...
-stáva sa najbohatšou ríšou sveta
-panovník Senvosret III. robil výbojné vojny na SV, do oblasti Ázie – Egypt opäť získal núbiu, lýbiu, Libanon, južnú Palestínu a Sinajský polostrov
-vnútorné rozpory ale postupne oslabovali kráľovskú moc, ktorá nebola schopná odolávať prenikaniu kočovníkov semitského pôvodu – Hyksósov, ktorí si postupne podmanili celý Egypt
-Hyksósovia priniesli chov koní a ich využitie v ťahu vonových vozov
-definitívne sa podarilo ich poraziť až zakladateľovi 18. dynastie Ahmosovi, ktorého vládou začína v roku 1551 Nová ríša
-zánik spôsobili kočovné kmene (hixósovia)
-Nová ríša: 1551 – 11. stor. pnl.

-vystriedali sa tri dynastie a Egypt dosiahol najväčšieho územného a kultúrneho rozkvetu
-veľkého významu v politickom živote dosiahlo kňazstvo
-Tutmos III. – za jeho vlády bol najväčší územný rozsah ríše, územie rozšíril až k Eufratu
-narastajca moc Amónových kňazov ohrozovala faraónovu autoritu, najmä kňazi v chráme boha Atona v hlavnom meste Vesete, presadzovali svoj vplyv na úkor panovníckej moci
-Amenothep IV. – chcel preto uskutočniť náboženskú reformu – chcel monoteizmus, kult slnečného boha Atona (boh Rá)
-zmenil si meno na Achnaton (Atonov pomocník), jeho žena bola Nefertiti, preložil hlavné mesto z Veseti do Achetatonu
-netrvalo to dlho, už jeho následca Tutanchamon sa vrátil ku starému kultu

-z tej doby sa našla neporušená hrobka Tutanchamóna
-posilniť egyptský vplyv v Palestíne a Sýrii (presadzovali tu svoj vplyv totiž Chetiti) sa podarilo až dynastii Ramsesovcov
-najslávnejší bol Ramses II., ktorý dosiahol výrazné vojenské úspechy
-po bitke pri Oronte uzavrel Ramses s Chetitmi mier, ale až do konca 13. storočia sa museli Egypťania brániť útoku morských národov, až Ramses III. sa s tým vysporiadal (1285 - bitka pri Kadeši – stret s Chetitmi – dopadla nerozhodne)
-v 7. storočí dobyli Egypt Asýrčania a ich nadvlády sa podarilo ztriasť až za vlády sajskej dynastie – opätovný rozkvet ríše, vládu tejto dynastie ukončili až roku 525 Peržania
-v 4. storočí opäť ovládol Egypt Alexander Macedónsky, po jeho smrti vládli v Egypte Ptolemaiovci
-51 – 34pnl – Kleopatra – posledná kráľovná
-po bitke pri myse Actión v roku 31pnl sa stáva Egypt perzskou provinciou
India
- 2350 – 1600pnl sa rozmáhajú mestské civilizácie – Mondžo a Harappe boli centrami
-spoločnosť sa delila na kasty: kňazi – brahmani, bojovníci – kastilovia, remeselníci – vaišeiovia a šúdrovia
-príslušnosť ku kaste bola daná od narodenia
-Magadská ríša. prvá polovica 1. tisícročia pnl
-vzniká budhuzmus 6. storočie pnl, ktorý hlása, že život je utrpenie...
-stupy – stavby, ktoré mali pripomínať pôsobenie Budhu
-Ašóka – presadzoval budhizmus, vytvoril v Indii centralizovanú ríšu a snažil sa o náboženskú toleranciu
-po jeho smrti nastal úpadok a kmene si vytvárajú vlastné štátne útvary
-až dodnes sa používa desiatková sústava a použitie nuly

Čína
-na konci 3. tisícročia vznikali štáty
-záver 1. tisícročia - obdobie rozkvetu
-Čchin-š-chuan-ti vytvoril centralizovanú ríšu
-prerozdelil krajinu na menšie okresy riadené úradníkmi
-nechal vybudovať sieť ciest, zaviedol jednotné miery, váhy a mince, jednotný zákonník
-začiatok výstavby čínskeho múru – mal chrániť pred kočovníkmi
-mal legendárnu hrobku: vyše 6000 bojovníkov z terakotovej hliny
-konfucionizmus – vznikol v období veľkého spoločenského rozkladu
-zachovali sa do dnes: pušný prach, kompas, papier, hodváb, tlačiarenská technika
-hodvábna cesta od Číny po Stredomorie

3. Staroveké Grécko
- 3000pnl – vznikajú rôzne kultúry: mykénska (múry ohradzujúce mestské štáty – mykény, Sparta, Atény), kykladská (sošky, idoly), mínojská (paláce – Nosos)
- vznik piktografického písma, lineárne písmo A,B
-doba bronzová skončila v r. 1200pnl zánikom mykénskej kultúry, na Kréte zánikom mínojskej civ. Okolo 1400pnl

Temné obdobie = Homérske obdobie 1200 – 800pnl
-je po zániku mykénskej kultrúry
-bola ešte prvotnopospolná spoločnosť – naturálne hospodárstvo
-štátne zriadenie: kráľovstvá na čele s Bazilejom
-bola tu rodová aristokracia, archonti boli v Aténach najvyšší (najprv traja potom deviati
-právo hlasovať bola moc vyplývajúca z vlastníctva pôdy
-po príchode Dórov nezostali žiadne pamiatky, preto temné obdobie
-o živote Grékov z tohto obdobia čerpáme z epických básní Illiada a Odyssea, preto sa nazýva aj Homérske obdobie

Archaické obdobie 8. – 5 storočie pnl
-prebieha Veľká grécka kolonizácia: pobrežie Čierneho mora, juh Talianska, Sicília, Cyprus, Francúzsko, Španielsko
-prechod z beztriednej do otrokárskej spoločnosti
-sociálny a politický život Grékov v tomto období nebol organizovaný v jednom veľkom štáte, ale vo veľkom počte mestských štátov – polis, na ich čele bol bazileos
-hospodársky rozkvet – rozvíja sa obchod
-bohaté vrstvy si prilepšili, chudobní upadli do dlžného otroctva
-reformátori: Drakont – jeho zákony boli veľmi kruté, Solón
-vznik tyranií – k moci sa dostali mocní, aristokracia
-tyranie: v Aténach tyrania Peisistratovcov, v Milétos, v Korinte, Efeze, ostrov Samos...
-v Aténach sa prechádza k demokratickému zriadeniu
-archonti sú volení na jeden rok, boli z aristokratickej vrstvy
-bolo ich najprv 1, potom 3, potom 9
-tí prešli potom do Aeropagos – tí kontrolovali archontov
-konali sa zhromaždenia, volili sa tu archonti, riešili problémy
-Kleistenes – reformátor, obyvateľstvo rozdelil na základe územia kde žili
-územné jednotky pomenoval démy, vytvoril Radu 500 a orgán desiatich stratégov (na vojny)
-črepinový súd – členov, ktorých sa báli vyhnali von z mesta na 10 rokov

Klasické obdobie 600 – 338pnl
-Grécko – perzské vojny
-Perzský kráľ Dareios I. roku 494 tvrdo potlačil vzburu maloázijských Grékov a aby zamedzil opakovanie podobných vzbúr, rozhodol sa prenasledovať Grékov na ich vlastnej pôde
-roku 490 zamierilo perzské loďstvo k Aténam
-Peržania sa vylodili na maratónskej pláni, vzdialenej 42 km od Atén, a boli tu porazení aténskym vojskom pod vedením Miltiada
-Desať rokov trvalo Perzskej ríši, kým zhromaždila armádu a pod vedením Xerxesa, Dareiovho syna, prekročila cez pontónové mosty Hellespont (Dardanely). Niektoré grécke štáty sa pridali na perzskú stranu, ale asi 30 obcí uzavrelo protiperzské spojenectvo pod velením Sparty. -zastaviť perzský postup sa Gréci pokúsili na súši pri Termopylskom priesmyku a na mori pri myse Artemisia. -pri Termopyle sa Peržanom vďaka zrade gréckeho vojaka podarilo poraziť spartského kráľa Leonidasa a tým sa im otvorila cesta do stredného Grécka
-v nerozhodnej bitke pri Artemisii utrpeli Peržania straty – podarilo sa im vyplieniť Atény, ale námornú bitku pri Salamine prehrali
-svoje víťazstvo využili a založili Aténsky námorný spolok (478/77). -Peržania nakoniec teda vojnu prehrali v bitke pri Platajách, 479 pnl
-mier bol podpísaný roku 449 p.n.l..
-moc Atén vzrastá, Aténsku ríšu potom tvorilo asi 200 štátov – vytvorili silné loďstvo
-Perikles, panovník – 2. polovica 5. storočia
-dobudoval demokraciu, zaviedol diéty, žoldniersku armádu, rozvíja sa kultúra

-Peloponézska vojna (431- 404 p.n.l.)
-je to boj medzi Aténami a Spartou
-aj keď Sparta o vojnu veľmi nestála, pod tlakom spojencov ju Aténam vyhlásila
-sily oboch mocenských zoskupení však mali veľmi rozdielny charakter - Atény mali absolútnu prevahu na mori a začali okamžite pustošiť pobrežie Peloponézu, kým Sparťania vyplienili každé leto Attiku. -no rovnováha na bojiskách bola porušená náhlou epidémiou moru v preľudnených Aténach, ktorej podľahla asi 1/3 obyvateľstva
-Atény už boli úplne finančne vyčerpané v roku 416 vyhoveli Atény žiadosti Sicílie o výprave proti Syrakúzam, Syrakúzy však požiadali o pomoc Korint a Spartu
-s ich pomocou bolo celé aténske vojsko a loďstvo zničené
-Sparťania požiadali o pomoc Peržanov a za ich peniaze vybudovali vojnové loďstvo, Boj sa tak preniesol na more a na jar 404 Atény kapitulovali
-museli strhnúť hradby, rozpustiť Aténsky námorný spolok a vstúpiť do Peloponézskeho, mohli si nechať len 12 vojnových lodí a prijať 30 člennú oligarchickú vládu tyranov.
-obdobie hegemónie Atén sa skončilo a na ich miesto nastupuje Sparta.
-378pnl - Atény si vytvorili druhý námorný spolok
-395 – 371 pnl Korintská vojna
-oslabenie Sparty
ŘHelenistické obdobie 336 – 31pnl
-mestské štáty bojovali proti Macedónii, ale 338 podľahli Filipovi II.
-potom sa zoskupili do celogréckej federácie, kde vládla Macedónia
-bojovali proti Perzii, ale Filip Macedónsky bol 336 zavraždený, pokračoval jeho syn Alexander Macedónsky
-snažil sa stmeliť rôzne národy, ktoré si podmanil, a vytvoriť centralizovanú ríšu, celosvetovú monarchiu
-jednotnú ríšu sa mu však pre nedostatok času nepodarilo vytvoriť.
-bol pánom „zeme aj mora“

-grécka civilizácia sa dostáva do iných oblastí a vzniká miešanie kultúr – helenistická kultúra
-podporoval kultúru, umenie, budovanie ciest, kanálov, prístavov
-Alexander porazil Perziu, dostal sa až po Indus, boli už ale takí slabí, že sa vrátili späť
-kade prechádzal vytváral mestá, asi 30 – Alexandrie – najvýznamnejšie boli v Egypte
-po jeho smrti sa ríša Alexandra Veľkého rozpadá na:
-1. Egypt – ríša Tolemayovcov
-2. Perzia, Malá Ázia – ríša Seleukovcov
-3. Grécka časť – ríša Antigonovcov
-najpevnejšou zostáva Egypt, ostatné sa rozpadávajú
-ázijská časť sa rozpadá, kráľovstvo Pergamenovcov -> Grécko-baktrijská ríša
-aj grécka časť sa rozpadá a stáva sa súčasťou Rímskej ríše, tak ako aj ostatné
-1. storočie pnl si podmanila aj Egypt

-Grécke dedičstvo
-grécka kultúra bola taká originálna a výrazná, že sa stala základom západoeurópskej kultúry.
-Gréci vytvorili niekoľko disciplín: matematiku, prírodné vedy, gramatiku, logiku rétoriku, spoločenské vedy, ktoré sa stali základom európskych školských systémov
-na počesť svojich bohov vytvorili Olympijské hry a svoj kalendár počítali od konania sa prvých hier roku 776 p.n.l. (Ol. hry obnovené koncom 19. storočia)
-divadlo so svojimi dvoma žánrami, tragédiou a komédiou, je tiež grécky vynález
-dodnes sú známe mená gréckych filozofov ako Pytagoras, Sokrates, Platón či Aristotoles a vďaka Herodotovi, otcovi dejepisu, poznáme priebeh grécko-perzských vojen a máme aj prvé správy o živote Slovanov
-grécka architektúra sa stala nielen vzorom Rimanov, no jej vplyv, hlavne vďaka renesancii, je cítiť dodnes

4. Staroveký Rím
-na územie Apeninského polostrova prenikalo v posledných storočiach 2. tisícročia pnl. indoeurópske obyvateľstvo, ktorého kmene nazývame Italikovia, usadzovali sa ako pastieri a roľníci v strednej časti polostrova
-na SZ od nich sídlili Etruskovia
-21. apríl 753pnl založenie Ríma, Aeneas založil mesto Alba Longa, bol asi vzdialeným príbuzným Romula a Réma
-6. – 7. storočie, vzniklo pravdepodobne naozaj skutočné mesto z dvoch častí, ktoré pôvodne založili Eruskovia
-Kráľovský Rím 753 – 510pnl

-prvým kráľom bol podľa povesti Romulus
-vláda siedmich kráľov končí asi v 6. storočí
-je na stupni predštátneho vývoja, existuje patriarchálne otrokárstvo
-obyvateľstvo Ríma sa delí na slobodných a otrokov
-obyvatelia: patricijovia (jediní slobodní občania), plebejci (osobne slobodní občania bez politických práv), klienti (obyvatelia pripojeného územia alebo chudoba pod patronátom patricija) a otroci (najprv boli štátni, potom súkromní)
-na čele kráľovstva bol kráľ, ktorého poradným orgánom bol senát a ľudové zhromaždenie
-reforma Serviusa Tuliusa – rozdelil obyvateľov podľa majetku do 6. tried, čím vytvoril centuriálne zhromaždenie
-posledný kráľ bol Targius Superbus – tyran
-po jeho vyhnaní sa dáva vláda do rúk ľudu
-Rímska Republika 510 - 27pnl
-obdobie patricijskej republiky, pretrvalo ešte staré spoločenské rozvrstvenie a zároveň aj spoločenská nerovnosť medzi patricijmi a plebejcami, ktorí boli úplne vylúčení z politického života – nemohli zastávať úrady a uzatvárať manželstvá s patricijmi
-na čele sú konzuli, potom prétori, kvestori, edilovia (bezpečnosť a poriadok
-potom sa vyberá diktátor na 6 mesiacov
-je aj cenzor, ktorý hodnotí majetok obyvateľov
-plebejci bojovali za svoje práva
-hrozili, že preto odídu z mesta – secesie
-494pnl I. secesia – hromadný odchod plebejcov na Svätú horu, vynútili si úrad plebejského tribúna, ktorý mal právo veta proti rozhodnutiu patricijských úradníkov
-449pnl II. secesia – vynútili si spísanie „zákonov 12 dosák“ , ani tieto však nepovoľovali manželstvá medzi nimi
-445pnl neboli zakázané styky medzi paricijmi a plebejcami
-bola vytvorená inštitúcia tribúna ľudu – ten ich zastupoval
-patricijovia im ustupovali lebo ich potrebovali na vojny

Púnske vojny:
-Rimania bojovali proti Kartágincom (ktorých v Ríme nazývali Púnmi) – Kartágo podľa povesti založilo na severnom pobreží Afriky Feníciu, z ktorej vyrástol silný štát so silným námorníctvom, ktoré v Stredozemnom mori konkurovalo Rimanom
-264 – 241 pnl. 1. Púnska vojna: predmetom sporu bola Sicília a po dlhých bojoch vyhrali Rimania
-218 – 202 pnl. 2. Púnska vojna: Hannibal sa dostal cez Alpy do Itálie a viedol mnohé bitky, zvíťazil v bitke pri Trasimenskom jazere a aj v bitke pri Kannách, napokon bol však porazený pri Zame a Kartágo stratilo vštky územia okrem severnej Afriky
-149 – 146 pnl. 3. Púnska vojna: jej dôsledkom bolo zrovnanie Kartága so zemou a zriadenie provincie Afrika Rimanmi
-v 3. storočí bojovali n Sicílii s Grékmi, ovládli mestské štáty vo Francúzsku, Španielsku, Grécku, Malej Ázii, Egypte

-bratia Gaius a Tiberius Gracchovci, reformátori, chceli prerozdeliť štátnu pôdu medzi roľníkov, pozemková reforma
-Spartakovo povstanie, účastníci boli popravení
-v ríme sa napriek všetkému presadila nobilita – vrstva bohatých pozemkových vlastníkov – ich politické záujmy vyjadrovali optimáti
-druhou skupinou boli optimáti, ktorí hlásali politickú umiernenosť
-nakoniec medzi nimi vypukla vojna
-Gaius Marius, na čele populárov, uskutočnil vojenskú reformu, zostavil žoldniersku armádu
-Lucius Sulla, na čele optimátov – vypísal zákony proskripcie, mal postavenie diktátora – aristokracia v rozkvete
-po skončení Sullovej tyranie sa v Ríme presadil Cicero, ktorý zastával úrad konzula
I. TRIUMVIRÁT 60pnl
-Caesar, Pompeius, Crasus - boli aj významnými veliteľmi
-každý spravoval určité územie
-občiansku vojnu viedli medzi sebou Caesar a Pompeius, Crasus nemusel - bol bohatý a silný, potom aj tak zahynul
-Pompeius bol zabitý, Caesar vyhral
-48pnl je na čele Caesar ako diktátor, občianska vojna skončila obsadením Egypta Caesarom
-uskutočnil veľa reforiem – Juliánsky kalendár, zakladal kolónie pre chudobných a dával im obilie, potraviny, začína mohutná výstavba Ríma
-44pnl bol zavraždený aj on

II. TRIUVIRÁT 43pnl
-Octavianus, Lepidus, Marcus Antonius
-v európskej časti Ríma mal významné postavenie Octavianus
-M. Antonius s Kleopatrou si chceli vydobyť postavenie, a tak bol rozpor medzi Antoniom a Octavianom
-31pnl – bitka pri myse Actium
-Antonius s Kleopatrou prehrali a spáchali samovraždu
-27pnl sa Octavianus vzdal funkcií, čo ale senát odmietol a ešte mu navyše pridal tituly (augustus – vznešený) a úrady
-stáva sa tak I. rímskym cisárom

OBDOBIE CISÁRSTVA:
PRINCIPÁT
-oslovenie cisára = caesar (cisár je synom božského caesara)
-prvá dynastia: Juliávsko-klaudiovská
-chcú stabilizovať situáciu po storočí bojov
-rozvíja sa umenie, kultúra, tradičné náboženstvo, morálka
-je to snaha zabrániť vzburám
-pomáha sa chudobným, usporadúvajú sa gladiátorské hry
-heslom je „Chlieb a hry“
-Rím chcel posunúť svoje hranice na sever kde by bol chránený riekami a horami
-nepodarilo sa im ale poraziť Germánov v roku 9nl v Tortobuskom lese a Rím prišil asi o tri légie = 15000 mužov
-vytvárali tzv. vazalské kráľovstvá: Vaniovo...
-nakoniec vybudovali opevnenú hranicu Limes Romanus
-panovníci tohto rodu: Nero, Caligula

-druhá dynastia bola Flaviovská
-tretia dynastia: Trajanoská
-za panovníkov Trajana a Hadriána mali najväčší územný rozsah - až po Anglicko
-vybudovali Hadriánov val
-Marcus Aurelius a Hadrián viedli markomanské vojny
-aj tak neporazili Germánov a po Aureliovej smrti s nimi Hadrián uzavrel prímerie
-štvrtá dynastia: Antoniovská
-piata dynastia: Severovská
-je to obdobie posledného pokoja, postupne nastáva kríza ríše lebo bola rozsiahla a nedala sa dobre spravovať
-po ukončení Severovskej dynastie je obdobie politickej anarchie – vystriedalo sa asi 20 cisárov
-DOMINÁT
-na konci 3. storočia nastupuje Dikolecián
-v principáte je panovník ako „rovný medzi rovnými“
-v domináte je ako „pán a Boh“
-Dioklecián rozdelil ríšu sa 4 prefektúry – tie na 12 diecéz – tie na provincie
-prefektúry rozdelil 4 spoluvládcom = tetrarchia, každy spravoval svoju časť
-podnikol aj ďalšie reformy: zaviedol pevné cien pre výrobky = hospodárska reforma, zaviedol zlaté peniaze – solidy
-Konštntín – založil Konštantínopol
-Milánskym ediktom 313nl povolil kresťasntvo
-Theodosius – definitívne rozdelil ríšu
-kresťanstvo sa stalo jediným náboženstvom
-dochádza k veľkému sťahovaniu národov - germánske a slovanské kmene
-západné cisárstvo zaniklo v roku 476, posledným cisárom bol Romulus Augustus, ktorého zvrhol germánsky náčelník Odoakar

5. Stredovek
-jeho začiatok je datovaný rôzne- pád Západorímskej ríše, objavenie Ameriky, milánsky edikt, pád Východorímskej ríše
-západná ríša padla zosadením Romula Augusta Germánom Odoakarom – nielen nástup novej epochy stredoveku, ale prináša to aj množstvo kultúrnych a sociálnych, mocenských zmien
-v priebehu 6. a 7. storočia sa v západnej Európe vytvorilo niekoľko tzv. barbarských štátov
-najvýznamnejším vplyvom antickej kultúry na tieto kráľovstvá bolo kresťanstvo
-za prvý z týchto štátov sa považuje Ostrogótska ríša, v severnom Taliansku
-vplyvom nových prichádzajúcich kmeňov štát zaniká a Longobardi na tomto území vybudovali Longobardskú ríšu
-Vizigóti zakladajú svoj štát na Pyrenejskom poloostrove
-podstatou feudálnej spoločnosti je feudálny systém, lénne vzťahy
-panovník dal pôdu poddaným najprv doživotne, neskôr dedične
-jeho vazali mohli mať ešte svojich vazalov

-Ranný stredovek 5. – 12. storočie
-formuje sa feudálna spoločnosť, vznikajú prvé stredoveké štáty
-významná je cirkev, dokázala si udržať organizáciu aj po páde Západorímskej ríše
-prebieha kristianizácia- pokresťančovanie

-Vrcholný stredovek 12. – 1. polovica 14. storočia
-na konci sa objavuje veľká morová epidémia – až štvrtina Európy padla za obeť
-rastie hospodárska produktivita – prechod k trojpoľnému systému
-vznik a rozkvet miest, sú centrami obchodu a remesla

-Neskorý stredovek 2. polovica 14. - ....15, 16, 17. storočie.....
-dochádza k uvoľňovaniu feudálnych vzťahov, len vo vyspelých krajinách
-nastávajú zmeny vo filozofickom myslení, v oblasti vedy
-prechod od feudalizmu ku kapitalizmu
-románsky sloh: hrubé múry, malé okná, na stenách fresky, rotundy (Spišská kapitula), tzv. valená klenba, v závere rebrová klenba
-gotický sloh: lomený oblúk, vysoké budovy, okná sú veľké, farebné, mnoho stĺpov, lode (Notre Dame, dóm Sv. Martina, dóm Sv. Alžbety)
-renesančný sloh: budovy idú do šírky, nie do výšky, sú presvetlené, priestranné stavby – sloh bol zrodený v Taliansku
-Trnava dostala ako prvá mestské výsady v roku 1238
-remeslá sa združovali v cechoch, hanzy – združenia miest (gildy)
-mohli si vytvárať parlament
-vznik prvých univerzít – v Taliansku je prvá v Bologni na konci 11. storočia, v Padove, vo Francúzsku Sorbona, v Anglicku Oxford, Cambridge, v Prahe Karlova univerzita
-mali fakulty: filozofická, lekárska, teologická, právnická
-na čele univerzity stojí rektor, buď sa zvolil z profesorov alebo žiakov
Franská ríša – rannostredoveká ríša (482 – 843)
-na územie francúzskych a nemckých úžin prišli kmene Frankov okolo 5. storočia a vytláčajú odtiaľ germánske kmene
-Chlodovik I. (z dynastie Merovejovcov) je prvým panovníkom Franskej ríše a je vôbec prvým pokresťančeným panovníkom
-ovládol takmer celé dnešné územia Francúzska, Holandska, Belgicka, Nemecka
-za vlády Karola veľkého ma ríša najväčší územný rozsah, potom sa rozdelila na ntri časti a začiatkom 9. storočia zaniká
-ríša objavila pre európu základy feudalizmu – rozdeľovanie územia medzi šľachticov a kráľovských vazalov
-z vojenskej aristokracie sa vytvára vrstva rytierov – vazalov a kladú sa základy lénneho systému; upravujú sa povinnosti medzi kráľom a vazalmi a medzi vazalmi a ľudom

-správu ríše mala v rukách aristokracia – provinčná aristokracia
-územným celkom vládli majordómovia, mali také významné postavenie, že neskôr zaujali miesta panovníkov
-úrad majordóma sa stal dedičným
-Pipin II. – dokázal zjednotiť všetkých Frankov a prenikol aj na Apeninský polostrov
-jeho syn Karol Martel, zastavil vojenské prenikanie Arabov do Európy, v bitke pri Poitiers ich porazil
-Pipin III. Krátky – zvrhol panovníka a sám sa vyhlásil za franského apnovníka, pápež mu to dovolil
-založil dynastiu Karolovcov
-Karol Veľký, stal sa rímskym cisárom v roku 800. a územie rozširuje na východ, za Pyreneje
-územie je rozdelené na grófstva a marky – vnútorná stabilita
-počas tohto obdobia nastáva rozmach literatúry a vedy, vďaka písmu – karolínska renesancia
-federalizácoiou lénnych vzťahov sa oslabuje moc kráľa a vzniká vrstva silnej ríšskej aristokracie

-porazil Avarov, avarský kaganát
-písmo sa zjednodušilo – karolínska minuskula – základ pre dnešnú latinku
-európski vzdelanci sa zoznámili s antickými dielami
-Ľudovít Pobožný – syn Karola Veľkého
-vydal nástupnícky poriadok – vládcom má byť najstarší syn
-ríša bola oslabená aj neustálym bojom s normanmi
-porušil ho a jeho synovia si rozdelili ríšu na základe Verdúnskej zmluvy z roku 843
-jednotná Franská ríša zaniká
-Lotharovi pripadla stredná časť
-Ľudovít Nemec – nemecká časť, východ
-Karol Hollý – Francúzsko, západ

Byzantská ríša
-je pokračovaním Východorímskej ríše
-je to štát postavený na centralizovanej moci panovníka, prísnej hierarchii spoločnosti
-na počiatku stojí Diokleciánova reforma a prenesenie cisárskeho sídla z ríma do Konštantínopolakladie sa dôraz na rozvoj miest a rozvíja sa aj remeselná výroba
-Justiniánus I.
– porazil ríšu Vadalov, Ostrogótov a rozšíril územie o – Malá Ázia, Egypt, Palestína, juh Pyrenejského polostrova, Balkán, Taliansko
-vybudoval armádu a vyspelú infraštruktúru
-vydal kódex Code Civilis, zákonník, podľa neho mal platiť navždy
-kresťanstvo sa stáva jediným náboženstvom
-mal absolútnu moc – caesaropapizmus, mal absolútnu moc aj v cirkevnej oblasti – nadvláda štátu nad cirkvou
-povstanie Nika („zvíťazíš“) r. 532 – konalo sa lebo zvyšoval dane na úkor poddaných
-bolo ale krvavo potlačené, asi 30 000 ľudí bolo povraždených
-po jeho smrti nastáva úpadok ríše – náboženské rozpory, problémy
-svetskí feudáli verzus cirkevní feudáli
-cirkevní feudáli vyberali poplatky za pozeranie obrazov v kostoloch, mali z toho veľa peňazí

-cirkev sa tak stáva druhou významnou mocou v štáte
-prebieha spor o uctievanie obrazov, obrazoborectvo, ikonoklazma – vydali sa rôzne nariadenia o zákaze uctievania obrazov
-1054 – rozkol cirkvi na východnú (grécky jazyk) a západnú (latinčina)
-doba temna v 7. – 11. storočí – náboženský a politický, kultúrny zápas
-od 11. storočia sa ríša stretáva s narúšaním hraníc zo strany Turkov
-v 7. storočí ohrozovali ríšu ázijsko – turko – tatárske kmene
-dynastia Komnenovcov – politický vzostup, prišli im na pomoc križiaci
-1202 IV. Križiacka výprava – ríša upadá
-dynastia Palilogovcov
-pokračujú boje so soldžuskými Turkmi, Bulharmi a Srbmi
-v 13. a 14. storočí nastupuje aj vnútorná nestabilita
-4. a 15. storočie - Turci zaznamenávajú úspechy – Byzancia sa zmenšuje, postupne až na okolie Konštantínopolu
-ani Žigmund Luxemburský, ani Ladislav Jagelovský nezastavili Turkov
-1453 bol nakoniec dobytý aj Konštantínopol
-Byzantská kultúra bola na najvyššej úrovni spomedzi vtedajších európskych kultúr

Arabská ríša
-spoli so šírením islamu začali svoj rozmach aj kmene Arabov žijúce na Arabskom polostrove
-z obchodných stredísk na významných obchodných cestách vznikajú strediská mestského charakteru
-najvýznamnejším je Mekka, svätyňa moslimov – významným kmeňom tu boli Kurajšovia, ktorí uctievali čierny kameň ukrytý v svätyni Kaabe
-z tohto rodu pochádzal údajne aj Mohamed a on a jeho posolstvo o novom bohu Alláhovi položili základy novému náboženstvu, ktorého dogmy zahŕňa korán
-Mohamed 622.
utiekol z Mekky do Mediny (považuje sa za začiatok letopočtu – hidžra), v roku 630 ale mesto dobyl a začal zjednocovať Arabský štát
-jeho nástupcom bol Abú bakr, ďalším bol Omar, po ňom nastúpil Osman (obidvaja boli ale zabití) – nastali dynastické rozpory a tie spôsobili rozkol medzi moslimami, ktorí sa následne rozdelili na Šítov (stúpencov priamych potomkov mohameda) a Sunnitov (stúpencov tradície)
-po Osmanovej smrti nakoniec nastupujú na trón Umajovci, ktorí ovládli Arménsko a Pyrenejský polostrov – boli zastavení v bitke pri Poitiers roku 732 (Karol Martel)
-teokracia sa mení na efektívnu monarchiu, ktorej vládne emír a tvorí sa post jeho nástupcu vezíra
-hlavné sídlo sa presúva do Bagdadu
-postupne sa Arabská ríša rozdelila na niekoľko častí - kalifátov

6. Slovensko v období ranného stredoveku
-Jedným z prvých vladárov na našom území o ktorom máme informácie, bol náčelník germánskeho kmeňa Kvádov – Vannius
-Vannius bol chránencom Ríma a sami Rimania nazvali jeho prvý štátny útvar - Regnum Vannianum
-po 30. rokoch budovania ríše sa však proti Vaniovi vzbúrili jeho vlastní synovci a bol porazený, čím zaniká aj prvý kráľovský útvar na našom území
Samova ríša
-v 6. storočí začali do karpatskej kotliny prenikať kočovné kmene tureckých Avarov
-časť slovanských kmeňov si podmanili, ostatné znepokojovali neustálymi lúpežnými nájazdami
-na začiatku 7. st. utrpeli porážku od Byzantskej ríše a onedlho proti Avarom vypuklo povstanie Slovanov.
- do čela povstania starých Slovákov sa postavil franský kupec Samo, ktorý dokázal Avarov porziť a po víťazstve sa stal Samo kráľom - tak vznikol prvý štátny útvar západnych Slovanov – nazvaný Samova ríša (623-659).

-správy o Samov a jeho kráľovstve zanechal franský kronikár Fredegar
-centrom Samovej ríše bola pravdepodobne Bratislava alebo Nitra. -neskôr sa Samo dostal do sporov s franským kráľom Dagobertom, ktorý vyslal svoje vojsko proti nemu kvôli tomu, že mu zabili niekoľkých franských kupcov. -631, bitka pri Wogastisburgu, dodnes sa Wogastisburg nepodarilo nájsť
-Samo porazil Frankov 632.r, vytvoril silné kráľovstvo, keď však umrel jeho ríša zanikla, pretože už nebola udržaná taká jednota jako za jeho života
-po jeho smrti asi na 50 rokov nemáme žiadne písomné správy na území dnešného Slovenska, ďalšie správy pochádzaju až z 9. storočia
-od konca 9. storočia bolo územie dneeného Slovenska vystavené tlaku kočovných maďarských kmeňov, pretože tlak Pečehenov ich donútil postupne sa presídliť do Karpatskej kotliny – tak sa už koncom 10. storočia stali staromaďarské kmeňe rozhodujúcou mocenskou silou v Karpatskej kotline
-Avarskú nadvládu rozvrátili na konci 8. storočia výpravy franského panovníka Karola Veľkého.
To umožnilo slobodnejší vývoj najmä na juhozápadnom Slovensku, ktoré bolo hospodársky najvyspelejšou a najľudnatejšou oblasťou
-828 dal knieža Pribina postaviť na svojom majetku v Nitre kresťanský kostol, ktorý mu vysvätil salzburský arcibiskup Adalrám pri jeho ceste do Panónie
-Veľká Morava je považovaná za prvý štátny útvar
-populačná explózia – príchod Slovanov
-833 – 834nl sa územia Nitrianskeho kniežatstva násilne zmocnil Mojmír, ktorý bol vládcom Moravského kniežatstva
-vyhnal Pribinu, ktorý si musel hľadať azyl u kráľa Franskej ríše – Ľudovíta Nemca, ktorý mu dal léno v okolí územia Balatonu a Pribina si tu vybudoval Blatenské kniežatstvo, kde po jeho smrti vládol Pribinov syn Koceľ
-833 – 834 vzniká spojením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva Veľká Morava
-prvýkrát použil názov Veľká Morava byzantský cisár Konštantín VII Porfyrogenet v diele „O spravovaní ríše“

-846nl Ľudovít Nemec napadol vojensky Veľkú Moravu, Mojmíra pozbavil vlády a zmocnil sa jej jeho synovec Rastislav
-avunkulát: spôsob nástupníctva na trón, kedy po strýkovi nastupuje jeho synovec
-858nl – Rastislav sa obrátil so žiadosťou, aby mu vyslal biskupa a kňazov na pápeža Mikuláša I., ktorý mu nevyhovel a tak sa Rastislav obrátil na byzantského cisára Michala III. so žiadosťou o vyslanie biskupa a učiteľov
-ten mu vyhovel a poslal mu Konštantína a Metoda, ktorí prišli roku 863 a začali tu svoju činnosť, ktorá bola prerušená v roku 867nl, kedy ich Mikuláš I. pozval do Ríma
- počas cesty sa zastavili v Blatenskom kniežatstve, kde vládol Kocel a ten im zveril 50 žiakov a po príchode do Ríma ich prijal už nový pápež – Hadrián II.
-868nl Hadrián vysvätil Konštanína za biskupa, ten ale ochorel, vstúpil do gréckeho kláštora v Ríme a prijal rehoľné meno Cyril
-869nl pápež Metodovi udelil cirkevný titul legát pre Panóniu a V. Moravu a zveril mu cirkevnú bulu „Sláva Bohu na výsostiach“, ktorá bola adresovaná Svätoplukovi na V.M.

-potom ho vysvätil aj za arcibiskupa
-880nl nový pápež Ján VIII. Adresuje Svätoplukovi bulu „Indrustiae tuae“ a tu mu oznamuje, že uznáva Veľkú Moravu ako štát, Metodovi potvrdzuje titul arcibiskupa a Svätopluka tu oslovuje „jediný a milovaný syn“
-881nl začína boj medzi Metodom a Wichingom a medzi veľkomoravskými a franskými kňazmi
-885nl si Metod určil svojho nástupcu, biskupa Gorazda a keď v apríli zomrel, Wiching odišiel do Ríma, tu ho prijal nový pápež Štefan V., ktorý nepotvrdil Metodovo učenie, ani menovanie Gorazda do funkcie a poslal Svätoplukovi ďalšiu bulu „Kvia te zelo fidei“
-zakázal používať Sloviensky jazyk pri bohoslužbách, v domácom jazyku sa mohli len čítať úryvky zo svätého písma a vysvetľovať ho
-postupne začína prenasledovanie Metodových žiakov, ktoré vedie Wiching a učenci odchádzajú do Bulharska, Poľska a Kyjevskej Rusi
-najvýznamnejší učenci Metoda: Gorazd, Naumus a Angelár
-906 – 907nl nastáva postupný zánik Veľkej Moravy
-907nl 3-dňová bitka pri Bratislave medzi Maďarmi, (na strane ktorých boli aj vojská Veľkej Moravy, čo je dôkaz toho, že Maďari si ich celkom podmanili) a Bavormi

-hradiská = centrá správy Veľkej Moravy
-Význam Veľkej Moravy:
-zachovala a sformovala Slovenskú národnosť
-dokončila etnológiu Slovákov
-vytvorila sa vlastná štátna organizácia a kultúra, ktorá sa vyrovnala ostatným kultúram Európy
-955 bitka na rieke Lech – Maďari boli porazení a ich postup na západ bol zastavený
7. Slovensko v Uhorskom štáte
-od konca 9. storočia bolo územie dnešného Slovenska vystavené tlaku kočovných maďarských kmeňov, ktoré sa usadili v Karpatskej kotline
-videli rôzne výboje: ohrozovali byzantskú ríšu aj Východofranskú ríšu, južné časti Európy
-Otto I., východofranský kráľ, spolu s českým kniežaťom Boleslavom v roku 955 porazili Maďarov pri rieke Lech
-najsilnejším náčelníckym rodom v maďarskom kmeňovom zväze boli Arpádovci
-Gejza I. sa stal vlastným zakladateľom Uhorského štátu, bol najvýznamnejším vodcom z kmeňa a začal s politikou zjednotenia maďarských kmeňov a násilím ich zjednotil

-Gejza bol pokrstený 985. a za jeho vlády prijali Maďari kresťanstvo
-začiatkom 11. storočia ovládol Slovensko dočasne Boleslav Chrabrý (ohrozoval aj Čechy), ale za posledných rokov vlády Štefana I., Gejzovho syna, sa územie Slovenska stalo definitívnou súčasťou uhorského štátu (od roku 1018)
-kráľovským sídlom bol Budín a korunovačným mestom Stoličný Belehrad
-v roku 1000 bol korunovaný za kráľa – bol prvým korunovaným kráľom
-je tvorcom komitátnej správy a základy svojej panovníckej moci sa snažil zabezpečiť hlavne rozsiahlou kristianizačnou aktivitou
-územie rozdelil na menšie celky – komitáty, župy, ktoré spravovali šľachtici, župani
-zriadil širokú sieť vlastnej cirkevnej správy a cirkevných inštitúcií – kláštory
-za jeho zásluhy ho neskôr cirkev vyhlásila za svätého
-po smrti Štefana sú spory o trón, ktoré sa urovnali za vlády Ondreja I. v pol 11. storočia
-Slovensko vtedy prežívalo rozkvet ako pohraničné vojvodstvo pod správou Bela, jeho brata

-Peter Orszólo – jeho synovec sa stal kráľom za pomoci Henricha III – nemecký cisár, vznikol ale voči nemu odpor a bol vyhnaný
-na trón po ňom ide palatín, najvyšší krajinský hodnostár Samuel Abba
-chcel oslabiť vplyv cudzincov, ale aj proti nemu vznikol odpor a Peter Orszolo sa zas stal kráľom – Abba bol zavraždený
-po Arpádovcoch nastupujú Anjouovci
-museli ale o trón bojovať lebo na konci vlády Arpádovcov sa rozmohla feudálna anarchia
-nastupujú v roku 1308 nástupom Karola Róberta na trón
-v Uhorsku sa začína uplatňovať banderiálny systém – šľachta podľa veľkosti majetku musí postaviť určitý počet vojakov
-Karolovi sa nepodarilo počas vlády ovládnuť celé územie Slovenska
-Uhorsko postihol partikularizmus – bolo rozdrobené na menšie celky, v ktroých vládli nezávisle jednotliví bohatí oligarchovia
-na západnom Slovensku to boli Čákovci – Matúš Čák
-na východnom Slovensku to boli Abbovci = Omodejovci
-1312 – bitka pri Rozhanovciach – Karol Róbert porazil Omodejovcov, po boku ktorých bojovali aj vojská M. Č. Trenčianskeho

-Karol R. ovládol celé územie až roku 1321, keď M. Č. trenčiansky zomrel
-zveľadoval krajinu cestou reforiem – komitáty, kráľovské župy sa menili na šľachtické stolice, podporoval vznik banských miest
-1335 – v maďarskom meste Vyšegrad sa stretli poľský kráľ Kazimír Veľký, Karol Róbert a český kráľ Ján Luxemburský – Vyšegradská dohoda zaručila mier v strednej Európe a bližšiu hosp. spoluprácu Poľska, Česka a Uhorska
-Karol previedol aj peňažnú reformu – nariadil raziť len plnohodnotné mince
-základnou jednotkou sa stali zlaté floreny, ktorých vzorom sa stali mince z Florencie
-razili sa v Smolníku a Kremnici

-Ľudovít I. Veľký, syn Karola Róberta
-stal sa po Kazimírovej smrti poľským kráľom a vzniká Uhorsko – Poľská personálna únia
-potvrdil Zlatú bulu Ondreja II. -za jeho vlády bola spísaná prvá časť žilinskej mestskej knihy – obsahovala ustanovenie – tí ktorí neovládajú nemčinu, môžu vypovedať v rodnom jazyku + obsahovala aj český text so slovakizmami
-1381 Ľudovít I. vydal Privilegium Pro Slavis pre mešťanov v Žiline
-zabezpečil rovnaký počet Nemcov a Slovákov v mestskej rade a rotačný systém vo voľbe richtára
-mal vlastného kronikára – magister Ján zo Šarišských Sokoloviec
-zomrel náhle v 1382. v Trnave

-po jeho smrti sa uhorskou kráľovnou stala 12-ročná dcéra Mária (prvá kráľovná na uhorskom tróne) a Uhorsko začali ohrozovať Turci, tak sa ujal vlády jej manžel Žigmund Luxemburský a dostal sa tak do sporu nielen s Turkami ale aj s Benátkami o Dalmáciu
-Žigmund vládol v Uhorsku 50 rokov, veľkú moc získala oligarchia
-1412 dal do zálohy 13 spišských miest Poľsku, od ktorého za to získal financie na vojnu s Benátkami a Uhorsko získalo tieto mestá späť až za vlády Márie Terézie
-1410 sa stal aj nemeckým kráľom a po smrti českého kráľa Václava IV. sa mal stať aj českým kráľom
-v Čechách vypuklo husitské hnutie a zasiahlo aj na územie Slovenska
-prenikli sem 3 husitské výpravy:
-1. 1428 – husiti prenikli až do BA
-2. 1430 – prenikli na západné Slovensko a dostali sa až k Trnave
-3. 1431 – vyplienili Spiš, dostali sa až k Levoči a obsadili hrady v – Likave, Topoľčanoch a Ledniciach
-1432 husiti obsadili Trnavu a ich kapitán Blažek z Borotína sa ujal vlády
-1434 – bitka pri Lipanoch, husiti tu boli porazení
-zomrel bez mužského potomka a za panovníka predsadili jeho zaťa Albrechta Habsb.
-Albrecht Habsburský však po dvoch rokoch zomrel
-po jeho smrti nastupuje poľský kráľ Vladislav III., lenže vdova po Albrechtovi, kráľovná Alžbeta s tým nesúhlasila a presadzovala nástupníctvo ich syna Ladislava Pohrobka

-najala si teda do služieb českého žoldnierskeho bojovníka Jána Jiskru z Brandýsa
-1446 bol za správcu Uhorska = gubernátora zvolený Ján Huňady, ktorý chcel ovládnuť celú krajinu a začal viesť boj proti Jiskrovi a bratríkom
-v bojoch proti bratríkom pokračoval aj jeho syn Matej Korvín (1458 – 1490)
-1467 – bitka pri Veľkých Kostoľanoch – Matej Korvín zlikvidoval toto hnutie, tábor husitov na čele s Jánom Švehlom
-Korvín vládol v Uhorsku nezávisle, neopieral sa o moc šľachty, ale o pomoc miest
-zorganizoval si vlastné vojsko – čierny pluk
-zaviedol insurekciu = povinnosť šľachty zúčastni sa na bojoch a brániť krajinu
-previedol reformu kráľovskej kancelárie, kráľovskej rady + daňovú reformu – zaviedol novú kráľovskú daň vyberanú z každej domácnosti a novú protitureckú daň
-toto obdobie sa nazýva aj obdobím Uhorskej Renesancie, na jeho dvore pôsobia talianski právnici i architekti
-pokúsil sa aj o reformu uhorského právneho poriadku
-1486 vydal zbierku verejného a súkromného práva – „Väčší dekrét“ = „Decretum Maius“
-po smrti nastúpil problém s nástupom na trón, chceli dosadiť takého panovníka, ktorý by rešpektoval záujmy šľachty a na trón nastupujú Jagelovci

kultúra:
-Academia Istropolitana – 1465 povolená výstavba, 1467 je postavená
-vznikla legenda o Svätom svoradovi a Benediktovi
-vznikali rehole: benediktínska, františkánska, dominikánska, kartuziánska- žobravé reh.
-rytierske rehole, vznikali počas križiackych výprav – templári, johaniti
Vláda Jagelovcov
-Vladislav Jagelovský
-musel zrušiť finančné reformy, vrátiť šľachte majetok, ktorý jej bol skonfiškovaný
-dochádza k boju medzi vyššou (vodca Ján Zápoľský) a nižšou šľachtou (Štefan Werboczy)
-1514 došlo k sedliackej vojne = Dóžovo povstanie, ktorému predchádzal vyhlásenie krížovej výpravy voči Turkom, ktorú vyhlásil pápež Lev X. – zorganizovaním poveril ostrihomského kardinála Tomáša Bakocza
-ten v roku 1514 zorganizoval armádu a do čela postavil zemana Juraja Dóžu
-vojsko ale nedostávalo žold a zlyhalo aj zásobovanie potravinami a tak sa celé povstanie obrátilo proti feudálom
-bolo potlačené v bitke pri meste Temešvár v roku 1514 a Dóža bol odsúdený na smrť aj s ostatnými vodcami
-Štefan Werboczy spísal protipoddanské zákony, ktoré potom včlenil do „Opus Tripartitum“
-od roku 1514 nastáva obdobie druhého = večného nevoľníctva a trvá až do roku 1785

-Ľudovít II. Jagelovský
-na trón nastupuje na základe Viedenskej a Bratislavskej manželskej zmluvy medzi Habsburgovcami a Jagelovcami z roku 1515
-vypukli viaceré povstania v banských mestách z dôvodu zlej finančnej situácie baníkov, prvé náznaky v Banskej Bystrici v roku 1516
-1526 vzniká Zväz baníkov troch banských miest – B. Bystrica, B. Štiavnica, Kremnica
-1526 ovládli B. Bystricu, bolo to však potlačené a Werboczy spísal a vyhlásil rozsudok – vodcovia boli popravení, majetok skonfiškovaný a bol zákaz vytvárať banské spolky
-29. august 1526 – bitka pri Moháči
-ľudovít II. bol porazený Turkami
-otvorila sa im tak cesta do Strednej Európy a na 150 rokov bola veľká časť Uhorska obsadená Turkami
-Ľudovít sa utopil počas bitky v močiari – posledný Jagelovec

8. Cirkev v európskych dejinách stredoveku a začiatku novoveku

-kresťanstvo je jedným z najväčších svetových náboženstiev, jeho zakladateľom je Ježiš Kristus
-rozširuje sa, ale v počiatkoch sú kresťania prenasledovaní
-mení sa to až Milánskym ediktom 313nl., ktorý vydal Konštantín a kresťanstvo sa stáva povoleným štátnym náboženstvom Rímskej ríše
-až za Theodosia sa stáva jediným náboženstvom kresťanstvo
-najdôležitejším medzníkom bol rok 1054, keď došlo k rozkolu Východu a Západu – kresťania západnej Európy boli odvtedy tzv. rímski katolíci, uznávali prvenstvo pápeža. Východné cirkvi si ponechali pomenovanie ortodoxné cirkvi.
-ďalším dôležitým medzníkom bolo vytvorenie protestantských hnutí v 16. storočí
-od katolíckej cirkvi sa oddelila evanjelická cirkev augsburského vyznania (luteráni), reformovaná cirkev (kalvíni), anglikánska cirkev a iné.
-boj o investitúru, dosadzovanie biskupov: nemecký cisár Henrich IV a pápež Gregor VII
-Gregor VII. bol ctiteľom clunyjských ideí, čo znamenalo udeľovanie cirkevných úradov laikmi
-Henrich VII.
zvolal zhromaždenie, synodu, na ktorom ríšski biskupi a opáti zosadili pápeža
-pápež zas exkomunikoval Henricha IV. z cirkvi a Henrich potom v zime 1077 v rúchu kajúcnika tri dni stál bosý pred pevnosťou Canossa, kde bol pápež, ten ho zobral naspäť do cirkvi, ale mier trval len krátko
-o sedem rokov Henrich zosadil Gregora VII., ale spojenec pápeža normanský vojvoda vyhnal z Ríma cisárových prívržencov a Henricha v r. 1104 zosadil vlastný syn Henrich V.
-wormský konkordát 1122: boj o investitúru skončil kompromisom, voľba biskupa bola naďalej čisto cirkevnou záležitosťou, ale mala sa konať za kráľovej prítomnosti – kráľ odovzdal biskupovi žezlo ako symbol svetskej moci a pápežovi zástupcovia udelili prsteň a berlu ako znaky duchovnej moci

Križiacke vojny:
- tak sa súhrnne označujú vojenské ťaženia európskych feudálov do pohanských oblastí alebo proti kacírom, ktoré boli vyhlasované pápežom
- podnet na výpravy dal pápež Urban II., ktorý vyzval všetkých kresťanov, aby sa zúčastnili na oslobodení Božieho hrobu
-I. križiacka výprava (1096 – 1099): vyhlásil ju pápež Urban II. na koncile v Clermonte v roku 1095, križiakom sľúbil odpustenie ich hriechov
-v roku 1099 dobyli Jeruzalem, povraždili jeho obyvateľov a založili tu Jeruzalemské kráľovstvo, ktorého vládcom sa stal Gottfried z Bouillonu. Formálne od neho záviseli tri križiacke kniežatstvá: edesské, antichojské a tripolské V tomto období začal pomaly vznikať aj známy templársky rád
-II. križiacka výprava (1147 – 1149): príčinou vyvolania bol pád Edessy, výprava sa skončila úplným fiaskom a roku 1187 padol aj samotný Jeruzalem (dobyl ho Saladín)

-III. križiacka výprava (1189 – 1192): bola zvolaná pod vplyvom zvesti pádu Jeruzalema, križiaci dosiahli určité úspechy, ale nepodarilo sa im obnoviť Jeruzalemské kráľovstvo
-križiakom zostalo pásmo medzi Týrom a Jaffou a kresťanský pútnici mohli slobodne navštevovať Jeruzalem
-IV. križiacka výprava (1202 – 1204): chcela zaútočiť na Egypt, jej účastníci sa sústredili v Benátkach z ktorých mali ísť cez Stredozemné more, nemali však ako zaplatiť, tak dóža Dandalo im navrhol, aby zaplatili bojom
-Križiaci nakoniec dobyli Konštantínopol a ustanovili Latinské cisárstvo – nakoniec sa ťaženie do svätej zeme neuskutočnilo
-Detská výprava – nevyhlásená križiacka výprava, v Európe sa zrodila nevšedná myšlienka podľa ktorej môžu Boží hrob oslobodiť iba tí, ktorí sami žijú bez hriechu a to sú deti. Väčšina detí na ceste do Sv. zeme zahynula
-V.
križiacka výprava (1217 – 1221): cieľom bolo dobytie Egypta, podarilo sa dobyť ale iba prístav Damietta, Fridrich II. získal vyjednávaním časť bývalého Jeruzalemského kráľovstva s tromi mestami: Jeruzalem, Nazaret a Betlehem
-VI. Križiacka výprava (1248 – 1254): zvolal ju francúzsky kráľ Ľudovít IX. Svätý ako odpoveď na zvesť o opätovnom obsadení Jeruzalema Turkami, Francúzi dobyli a opäť stratili prístav Damietta
-VII. križiacka výprava 1270: znova ju zvolal Ľudovíta IX., ale zahynul v nej a armádu zničil mor
-Jeruzalemské kráľovstvo definitívne padlo v roku 1291

Avignonské zajatie pápežov:
-pobyt pápežov v Avignone v rokoch 1309 – 1376
-1302 vydal pápež Bonifác VIII. bulu Unam sanctam, v ktorej hovoril, že všetci kresťanskí králi majú moc len z pápežovej milosti, francúzski právnici (Filip IV. Pekný) zas tvrdili, že kráľovská moc pochádza priamo od Boha
-Filip dal pápeža zajať a zbiť, ten onedlho zomrel a vzápätí Filip vymohol zvolenie pápeža Klementa V., ten premiestnil pápežskú rezidenciu z Ríma do Avignonu = tzv. obdobie takmer 70-ročného babylonského zajatia pápežov
-prepychová rezidencia potrebovala veľa peňazí – zvýšili dane a zdvihla sa nespokojnosť
-pápež Gregor XI. sa roku 1377 vrátil do Ríma, po jeho smrti nastupuje pápež Urban VI., ale jeho voľbu vyhlásili francúzski kardináli za neplatnú a zvolili Klementa VII., ten si za rezidenciu opäť vybral Avignon a tak došlo k rozkolu v západnej cirkvi

reformácia:
-vznikli protestantské cirkvi: kalvíni, evanjelici, anglikánska cirkev...
-hlavnou osobnosťou a duchovným tvorcom nemeckej reformácie bol pôvodne augustiniánsky mních - Martin Luther – pribil 95 téz na dvere chrámu vo Wittenbergu, v ktorých odmietol predaj odpustkov a vyjadril hlavné zásady svojho poňatia kresťanského života
-jeho spor vyvrcholil o dva roky neskôr, keď sa otvorene prihlásil k myšlienkovému odkazu J.
Husa a husitstvu a verejne spálil bulu Leva X., v ktorej pápež odsúdil Lutherovo učenie ako kacírske
-prepukli mohutné ľudové povstania, súhrnne nazvané veľká nemecká sedliacka vojna (1524 – 1526), požiadavky chudomných a sedliakov tlmočil napr, Thomas Muntzer
-ďalší: Ján Kalvín (Ženeva), Ulrich Cwingli (Švajčiersko) (najradikálnejší reformačný prúd bol kalvinizmus – základom bolo očenie o predestinácii – každý človek je z Božej vôle vopred určený buď k spáse alebo k zatrateniu)
-vytýkali cirkvi, že sa zameriava na majetok, predáva odpustky a porušuje základné kresťanské princípy
-navrhovali zrušenie celibátu, povolenie manželstva
-pokus katolíkov o zastevenie reformácie donútilo protestantov k uzavretiu obranného spolku tzv. Šmalkaldskej jednoty, vypracovali aj zásady nového cirkevného učenia, tzv. augsburskú konfesiu (Filip Melanchton)
-otvorený boj oboch strán – tzv. Šmalkaldská vojna (1546 – 1547), skončila porážkou protestantov
-1530 – snem v Augsburgu sa sformovala cirkev augsburského vyznania, Filip Melanchton sa podieľal na sformovaní tejto cirkvi
-1555 – bola prijatá zásada, mier v Augsburgu – náboženský mier medzi katolíkmi a protestantnmi
-uznal rovnoprávnosť evanjelického a katolíckeho náboženstva na území ríše

rekatolizácia, protireformácia
-po smrti pápeža Pavla III. prevládol v katolíckej cirkvi bojovný smer, usilujúci sa o zamedzenie ďalších úspechov nekatolíkov, ako aj o získanie stratených pozícií
-dôkazom toho sa stalo aj obnovenie inkvizičného súdnictva a vznik jezuitského rádu v polovici 16. storočia – spoločnosť Ježišova, tento rád založil španielsky šľachtic Ignác z Loyoly
-jezuitské misie sa konali na doposiaľ nekresťanských či nekatolíckych územiach a v európe sa sústredili na vybudovanie školského systému – vynikajúca úroveň jezuitských škôl získala pre katolícku vieru v Európe tisíce nových veriacich, ovplyvnila aj pedagogické názory J. A. Komenského
-vznikla taktiež rehoľa Sv. Uršule

Tridentský koncil 1545 – 1563
-zvolaný bol z iniciatívy Karola V. do talienskeho Tridentu a znamenal jeden z najdôležitejších prelomov v dejinách katolíckej cirkvi vôbec
-vytvoril presnú hranicu medzi katolíckym náboženstvom a protestantskými cirkvami
-zakázali hromadenie viacerých cirkevných úradov v rukách jednotlivcov
-bolo sformulované všetko, čo sa týkalo dogmatiky katolíckej cirkvi
-posilnil postavenie pápeža – koncil uznal najvyššiu autoritu pápežskej moci
-vznikla inkvizícia - vyšetrovanie

9. Európa ma konci stredoveku a na začiatku novoveku

-mocensky súperia Anglicko a Francúzsko, rozhodujúcou udalosťou je vylodenie vojska Viliama I. Dobyvateľa na naglickom pobreží v roku 1066
-víťazstvom v bitke pri Hastingse sa celé Anglicko dostalo pod nadvládu šľachticov z francúzskej Normandie
-1066 sa stal Viliam Dobyvateľ anglickým kráľom
-predtým bol normanským vojvodom, francúzskym vazalom
-francúzski králi strácali územia, Anglicko získalo Akvitánske vojvodstvo sobášom, a tak malo Anglicko viac francúzskeho územia ako sám francúzsky kráľ
-spojili sa Kapetovci (Fr.) a Plantagenetovci (Ang.) sobášom
-Izabela z rodu Kapetovcov, dcéra Filipa IV. Pekného a Eduard III. sa vzali
-ďalej šlo o hospodárske problémy – anglická vlna sa spracovávala vo flanderských mestách
-spory, medzi Fr. a Angl. sa vyostrili v roku 1328, keď zomrel bez potomkov franc. kráľ Karol IV., čím vymrela vetva rodu Kapetovcov a nárok na trón vzniesol vzdialený príbuzný, anglický kráľ Eduard III.
-francúzska šľachta však na trón dosadila Filipa VI., pochádzajúceho z vedľajšej vetvy Kapetovského rodu, vojvodu z Valois
-1337 to vyústilo do 100-ročnej vojny
-1. etapa: 1337 – 1360 malo zreteľnú prevahu Anglicko, pod vedením Eduarda III. neskôr jeho synovca známeho pod prezývkou Čierny princ, vyplienili mnoho S-francúzskych miest
-1346 – bitka pri Kreščaku, zomrel v nej Ján Luxemburský, Angličania vyhrali
-1356 – bitka pri Poitiers, Francúzi boli porazení
-Eduard bol nútený v roku 1360 podpísať v Bretigne mierovú zmluvu, potvrdzovala síce pre neho územné zisky, ale zároveň sa ňou vzdával nároku na francúzsky trón

-2. etapa: do roku 1374, prevahu v nej malo Francúzsko pod novým kráľom Karolom V.
-ale Francúzi sa vzchopili a vojská získali späť väčšiu časť predtým strateného územia
-1374 bol znova podpísaný nový mier
-3. etapa: až v roku 1414 sa zas začínajú boje, anglický kráľ využil vtedy veľké vnútorné oslabenie protivníka, ktoré nastalo za vlády neplnoletého a duševne chorého franc. kráľa Karola VI.
-1415 boli Francúzi porazení pri Azincourte a Angličania postupne ovládli celý sever Francúzska a nakrátko dobyli aj Paríž
-po smrti Henricha V. nastúpil na trón jeho syn Henricha VI., nároku sa však nevzdáva ani syn Karola VI.
-1429 stála na čele odporu proti Angličanom Jana z Arcu
-oslobodili určité francúzske územia a korunovali Karola VII.
-Burgunďania ju upálili ako kacírku
-Angličanom ostal už len prístav vo Francúzsku Calais
-bitka pri Castilone bola posledná, kde vyhrali opäť francúzske vojská
-1453 bol podpísaný mier
-Francúzsko sa postupne formuje ako silná absolutistická monarchia
-Anglicko cykročilo tiež na konci 15.
storočia smerom k systému absolutistickej vlády, ale predtým ešte muselo prekonať vnútornú krízu, pretože v roku 1455 prepukla vojna edzi dvoma tábormi šľachticov, bojujúcich medzi sebou o trón – Vojna dvoch ruží
-šľachtici zo severu podporovali vládnucu Lancesterovskú dynastiu a juhoanglická šľachta stála na strane vojvodu z Yorku
-kríza dosiahla rozpor za vlády Richarda III, takmer celá šľachta sa spojila s Henrichom Tudorom, ktorý Richarda porazil a tak sa na trón dostáva nová dynastia tudorovcov

Svätá ríša rímska
-márny boj panovníkov Svätej ríše rímskej o ovládnutie Talianska oslabil ich moc aj v nemeckých častiach ríše, ríšske kniežatá tak v niektorých častiach ríše dosiahli skoro úplnú nezávislosť – nastáva tak nielen hospodárska ale i politická roztrieštenosť a dlhé obdobie bez panovníka, tzv interregna
-situácia sa trochu ukľudnila, keď sa na cisársky trón ako prvý dostal Rudolf Habsburský, porazil šeského kráľa Otakara II. -nasledoval jeho syn Albrecht, ktorý sa dostal na trón až po mnohých bojoch
-na začiatku 14. storočia sa dostávajú k moci Luxemburgovci, keď bol za ríšskeho kráľa zvolený knieža Henrich
-najvýznamnejšie bolo obdobie Karola IV., z rodu Luxemburgovcov
-vydal ríšsky zákon – Zlatú bulu, 1356, ktorou potvrdil dovtedajšie zaužívané zvyklosti v Uhorsku, ale presadil do nej aj svoje záujmy a predstavy

-platili až do zániku Rímskej ríše v roku 1806
-cisára volilo 7 kurfirstov – najvýznamnejší bol český kráľ, ktorému prináležalo aj významné privilégium – v prípade vymretia mužských potomkov v českom kráľovskom rode mohol nastúpiť ženský potomok
-cirkevní kurfirsti boli: kolínsky, mohudžský, trevírsky arcibiskup
-svetskí kurfirsti boli: saský vojvoda, rýnsky falcgróf, brandenburský markgróf a český kráľ
-boli situovaní v severnej časti
-potom boli na tróne Václav IV. a Žigmund Luxemburský – bol cisárom v čase veľkej schizmy (získal aj českú korunu)
-potom ide éra Habsburgovcov až do zániku ríše za napoleonských vojen

Španielska reconquista 11. – 15. storočie
-snaha o znovudobytie Španielska z rúk Arabov kresťanskými vojskami
-v 8. storočí Arabi obsadili Španielsko, celý Pyrenejský polostrov stal súčasťou bagdadského kalifátu, okrem severu
-I. fáza boja proti Arabom skončila v 11. storočí v roku 1085 dobytím mesta Toledo
-V roku 1212 boli Mauri porazení spojenými vojskami Kastílie, Aragónska, Portugalska, Navarry
-1248 emiráty Córdoba a Granada uznali zvrchovanosť kastílskeho kráľa
-Astúria, Leon, Kastília, Aragónsko, Navarro – územia, ktoré získali prevahu nad Arabmi + boj za zjednotenie pod centrálnu vládu
-v 15. storočí – spojenie 2. najvýznamnejších častí – Kastílska a Aragónska
-zosobášili sa Izabela Kastílska a Ferdinand Aragónsky
-posledný emir Abu Abdalah Mohamed už nedokázal klásť odpor, ostala mu len Granada
-1492 dobyli Izabela a Ferdinand aj Granadu a oslobodili Španielsko spod nadvlády Arabov
-1502 bola zrušená sloboda vierovyznania moslimov a tí museli buď opustiť krajinu alebo prejsť na kresťanskú vieru

10. Na prahu novoveku
-150 rokov veľkých zámorských ciest a objavov, od počiatku 15. do polovice 16. storočia, prinieslo jeden z najväčšeích zlomov v európskych dejinách
-prostredníctvom zámorských plavieb prišla Európa do priameho kontaktu s odlišnými civilizáciami a ich kultúrami
-zámorské plavby sa podnikali kvôli tomu, že Osmanská ríša zatarasila cesty
-chceli dovážať nové suroviny – korenie, hodváb
-PORTUGALSKO:
-prvú zámorskú koloniálnu ríšu si vybudovali Portugalci
-v roku 1415 dobyli marocký prístav Ceuty a potom ďalej podnikali výboje, ktoré su úzko spojené s osobou princa Henricha Moreplavca
-Portugalsko podnikalo cesty okolo Afriky v 15. storočí
-v rokoch 1487 – 1488 sa Bartolomeo Diaz doplával po najjužnejší cíp Afriky, k mysu Dobrej nádeje
-Vasco de Gama doplával v roku 1498 do Indie, oboplávaním Afriky
-Fernao Magalhaes podnikol prvú plavbu okolo sveta v rokoch 1519 - 1521
-vyšla západným smerom, prešli okolo Ohňovej zem, prešli Tichým oceánom až na Filipínske ostrovy – tam bol Magalhaes zabitý
-vyplávalo päť lodí, ale vrátila sa iba jedna – dokázali, že Zem je guľatá
-Portugalci si tak vytvorili Obchodné stanice pozdĺž celého pobrežia Afriky, v Červenom mori a Perzskom zálive, centrom ich východných kolónií však natrvalo zostávala India
-Portugalsku sa snažila konkurovať Kastíli, tá ovládla Kanárske ostrovy
-ŠPANIELSKO:
-keď sa Španieli nevysporiadali s Arabmi, tiež začali podnikať výpravy
-Krištof Columbus, Janovan, Talian v službách Španielska
-v roku 1492 objavil Ameriku, vyplávali z prístavu Palos, pretože chceli objaviť novú, západnú cestu do Indie
-po trojmesačnej plavbe sa dostal na pevninu o ktorej si myslel, že je to India, ale bola to Amerika a ostrov San Domingo, ktorý on nazval San Salvdor
-celkovo urobil tri plavby tým smerom a až do konca života si myslel, že sa dostal do Indie
-Americo Vespuci – prvýkrát vstúpil na kontinent a pokúsil sa ho zmapovať, prišiel s názorom, že Columbus objavil nový kontinent, dal mu názov Nový svet, až neskôr sa začal použivať názov Amerika
-uskutočňovali sa aj dobyvačné plavby za drahými kovmi
-Hernando Cortéz – dobyl ríšu Aztékov 1519 – 1521, v Mexiku
-Francisco Pizarro – dobyl ríšu Inkov 1531 – 1535, Peru
-nastalo aj súpernenie medzi Španielskom a Portugalskom, 1474 – 1479 viedlo Portugalsko s kastíliou vojnu, ktorej cieľom bolo pripojenie Kastílie k portugalsku, ich stretnutie však prerástlo v prvú koloniálnu vojnu v dejinách
-skončila sa mierom, ktorý bol 1. koloniálnym delením sveta medzi európskymi veľmocami
-spory mala definitívne vyriešiť dohoda uzavretá pod pápežovým konkordátom v Tordesillas v roku 1494
-podľa nej bola stanovená hranica prechádzajúca Atlantickým oceánom asi 2000km západne od Kapvertských ostrovov, pričom územia ležiace na východ od tejto línie malo pripadnúť Portugalsku a územia ležiace na západ od nej pripadli Španielsku
-ani táto zmluva však nedtrvala dlho a na začiatku 16. storočia ju dobytím Filipín porušili Španieli
-DôSLEDKY:
-založením kolónií na novoobjavených a obsadených územiach sa mimoeurópske územia postupne stávali súčasťou euerópskeho civilizačného a kultúrneho vývoja týchto území, rovnako ako ich hospodárskeho vývoja
-vznikali tak kultúrne oblasti, v ktorých sa miešali európske a somorodé prvky
-plavby do ďalekého zámoria položili základ svetového obchodu
- nové plodiny sa doniesli do Európy
-do Ameriky medzi Indiánov sa preniesli rôzne choroby
-cenová revolúcia – poklesla cena zlata a ceny výrobkov stúpali
-v Európe sa rýchlo rozvíjalo poľnohospodárstvo
-západná Európa sa odpútala od feudálneho systému a prešla na kapitalistický – súkromné vlastníctvo a voľnosť pracovných síl

renesancia a humanizmus:
-vzniká v 14. storočí v Taliansku, odmietali už umelecký gotický sloh, taliansky vzdelanci chceli vyjadriť renesanciou návrat ku kultúrnym hodnotám antiky
-renesanční myslitelia vzali do centra pozornosti jednotlivca – každý človek má rozum, ktorý by mal počas svojho života rozvíjať a do popredia preto vystupovali také kritéeiá ako vzdelanosť, spoločenská aktivita – schopnosť duševnej tvorby vo všetkých smeroch, hlavne v umeleckej, vedeckej a poznávacej
-aj renesančná architektúra pôsobí ľahšie, svetlejšie, priestrannejšie...
-humanizmus = filozofický smer
-za priekopníkov humanizmu sa považovali Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Cola di Rienzo
-renesancia:

-trencento – 14. storočie, zrod renesancie, Dante Alighieri načrtol víziu obnovy rímskeho impéria v diele Monarchia, ďalšie dielo – Božská komédia
-Cola di Rienzo, básnik Francesco Petrarca – obaja upierali svoje nádeje ku Karolovi IV. a vyzývali k zjednoteniu Talianska
-Govanni Boccaccio – dekameron
-maliari Giotto di Bindone, Simone Martini – pre výtvarné umenie objavili prírodu a jej estetické hodnoty
-quatrocento – 15. storočie, vrchol rozkvetu renesancie, Florencia sa pod vládou Mediciovcv premenila na centrum talianskej renesancie (Cosmo I. de Medici, Lorenzo de Medici, nazývaný aj il Magnifico – Mediciovci boli mecenášmi umenia)
-staviteľ Filippo Brunelleschi, architet a teoretik architektúry Leon Battista Alberti
-cinquecento – 16. storočie, v maliarstve sa presadzuje realita zobrazovania ľudského tela (znalosti anatómie ľudského tela), svetské motívy sa dostávajú do pozornosti

-maliar Masaccio, Leonardo da Vinci (Mona Lisa), Raffael Santi (Sixtínska madona), Michelangelo Buonarroti
-rozvoj v 14. storočí sa sústreďoval na oblasť niektorých miest – Florencia, Siena
-v 15. storočí nastáva rozvoj celého Talianska – renesancia sa šíri zo severu aj do Ríma
-v služnách pápežov pracovali najvýznamnejší umelci – Michelangelo Raffael...
-v 16. storočí sa rozširuje aj do zaalpských oblastí – zaalpský humanizmus, mal skôr náboženský charakter – na čele stál Erazmus Rotterdamský
-od 1434 bol zvolený na čelo florentskej republiky Cosimo I. Medici – mecenáš umenia
-renesancia hovorila, že život si treba užiť, človek by mal pochopiť a preskúmať seba aj svet + kalokagatia – duševne i fyzicky rozvinutý jedinec – návrat k antike
-vďaka vynálezu Jana Guttenberga 1443, kníhtlače, sa myšlienky rýchlejšie šírili
-Erazmus Rotterdamský – „Chvála bláznivosti“ al.
„Bláznovstvá“, ďalej prekladal aj sväté písmo
-rotzvíjajú sa vedy – astronómia, medicína, matematika a technika
-Leonardo da Vinci – auto mnohých technických vynálezov

Humanizmus a renesancia na Slovensku
-k nám renesancia preniká v 15. storočí za panovníka Mateja Korvína – jeho manželka bola za Talianska
-významným činiteľom bolo vytvorenie inštitúcie kultúrneho mecenátu
-k významným strediskám patril aj dvor Juraja Turzu v Bytči – kultúrne podujatia, divadelné predstavenia, recitácie básní
-ona si pozvala architektov, Korvín založil univerzitu Academia Istropolitana
-zakladajú sa u nás meštianske školy a univerzity
-arcibiskup Peter Pázmay vydal v roku 1635 zakladaciu listinu na zriadenie univerzity v Trnave v roku 1635 mala spočiatku teologickú a filozofickú fakultu, neskôr aj právnickú
-univerzita bola tiež aj v Košiciach, založená v roku 1657
-rod Turzovcov – vykonával renesančné prestavby
-renesancia mala priaznivý vplyv na rozvoj literatúry, predstaviteľmi latinskej poézie sa stali: Ján Bocatius, Andrej Mudroň, Pavol Rubigallus, Ján Sacumbus...

11. Vznik habsburskej monarchie, dŕžavy v 15. a 16. storočí
-na začiatku Habsburgovci ovládajú Rakúsko, Burgundské vojvodstvo (15. stor.)
-v 16. storočí sa pripája Španielsko, České a Uhorské kráľovstvo
-moháčska porážka znamenala koniec stredovekého uhorského štátu
-1526 Turci obsadili Budín a Pešť a vzápätí začali boje o trón
-na trón si robil nárok Ján Zápoľský (sedmohradský vojvoda), ale aj Ferdinand Habsburský, brat kráľovnej Márie (opieral sa o dohody, ktoré uzatvoril 1515 Maximilián I.
s Vladislavom Jagelovským o nástupníckych právach habsburgovcov v českom a uhorskom kráľovstve)
-Ferdinandovi pomáhal jeho brat Karol V., Zápoľský sa opieral o protihabsburské sily v Európe
-Ferdinand Zápoľského porazil a a v Stoličnom Belehrade sa dal korunovať za kráľa
-Zápoľský sa uchýlil do Poľska a požiadal o pomoc turkov, ktorí to privítali a uskutočňovali do Uhorska ťaženia1523 – neúspešné ťaženie sultána na viedeň – v Istanbule uzavreli s Ferdinandom prímerie
-po 10-ročnom zápase uzavreli v roku 1538 mier vo Veľkom Varadíne, navzájom sa uznali za legálnych vládcov a rozdelili si územie uhorska
-Ferdinand – západná časť krajiny, Chorvátsko a Slovensko
-Zápoľský – Sedmohradsko a východné Uhorsko
-Zápoľskému sa ale pred smrťou narodil syn, Ján Žigmund, a kráľova vdova vyhlásila mier za neplatný a požiadala sultána, aby uznal jeho nástupnícke práva

-1540 uznali 2-mesačného Jána Žigmunda za uhorského kráľa – Ferdinand to odmietal a začal vojenské operácie
-v 1541 bolo Uhorsko rozdelené na tri časti: kráľovské Uhorsko, Sedmohradsko, Budínsky pašalik (územie kontorlované Tuekami medzi Dunajom a Tisou)
-ťažisko tvorilo práve územie Slovenska, kde sa presťahovali kráľovské úrady, správne a cirkevné inštitúcie
-panovník bol natrvalo vo Viedni, a tak ho v Uhorsku zastupovali miestodržitelia
-Bratislava sa stala korunovačným mestom uhorských kráľov a sídlom miestodržiteľskej rady
-v polovici 16. storočia si Turci rozširujú dŕžavy a vytvorili si na Slovensku sandžaky – Fiľakovský, Sečiansky, Novohradský, Ostrihomský
-na prelome 16. a 17. storočia – 15-ročná vojna s Turkmi
-chceli získať stredoslovenské banské mestá
-vojenské operácie sa začali úspešne pre cisára, cisárske vojsko dobilo Ostrihom, neskôr Vyšegrad a Vacov
-Habsburgovci stabilizovali hranicu na rieke Ipeľ, ale iné zmeny vojna nepriniesla, len veľké finančné náklady
-až v roku 1606 sa dosiahol mier tzv. Žitavským mierom
-Turci brali do vojska aj mladých chlapcov – janičiari
-v priebehu vojny prebieha aj I. protihabsburské povstanie Štefana Bočkaja (1604 – 1606)

-chcel získať náboženskú slobodu, vtedy bol na tróne Rudolf II., odporca protestantizmu
-povstania útočili na stredoslovenské banské mestá, ale nepodarilo sa im ich podmaniť
-nakoniec bol podpísaný mier vo Viedni a protestanti získali náb. slobodu, 1608 bola rozšírená aj na poddaných
-Bočkaj získal vládu nad Sedmohradskom a do doživotného užívania tri stolice
-panovník sľúbil, že obnoví úrad palatína a že do najvyšších funkcií bude dávať aj protestantov
-v 1. polovici 17. stor. sa Habsburgovci do problémov s protestantskými krajinami – 30-ročná vojna
-chceli zastaviť aj postup reformácie, ktorá sa šírila rýchlo, pretože nebol čas ju zastaviť a veľa cirkevných hodnostárov predtým zomrelo v boji
-šírili ju vysokovzdelaní ľudia – kňazi
-protestantské cirkvi, sekty: kalvinisti, habáni = novokrstenci – snažili sa vytvoriť si vlastnú cirkev
-najprv vznikajú regionálne vierovyznania
-Confesio pentapolitana – združenie 5. východoslovenských miest – Leonard Stockel zostavil ich vierovyznanie
-Confesio heptapolitana – 7 banských miest
-Confesio scepusiana – 24 banských miest
-odlišnosti: protestanti povoľujú ženbu kňazov a prijímanie pod obojím

-definitívne sa organizácia evanjelickej cirkvi sformovala v 1614 v Spišskom podhradí a 1610 v Žiline
-reakciou katolíckej cirkvi bola protireformácia, rekatolizácia = znovuzavedenie katolíckej cirkvi
-hlásali osvetu vzdelávaním, vydávaním kníh, pri každej fare mala byť zriadená škola
-arcibiskupi: Mikuláš Oláh, Peter Pazmáň (1635 založil univerzitu v Trnave), František Forgáč
-1657 – univerzita v Košiciach, založil ju jágerský biskup Benedikt Kiždy
-v 17. storočí pokračuje boj za náboženskú slobodu
-II. povstanie Gabriela Betlena
-Betlen najprv obsadil Košice, kde ho jeho prívrženci vyhlásili za hlavu Uhorska, a potom obsadil za pomoci českých protestantských stavov Slovensko
-spojil sa s Turkami a s odbojom v Čechách
-povstanie je chápané ako súčasť 30-ročnej vojny
-nechal sa zvoliť za uhorského kráľa, ale nenechal sa korunovať, pre prípad možnosti zmierenia s Habsburgovcami
-povstanie skončilo uzavretím mieru v Mikulove 1622, kde sa Betlen vzdal okupovaného územia a kráľovského titulu
-stal sa ríšskym kniežaťom a dostal dve kniežatstvá v Sliezsku a doživotne 7 stolíc v Uhorsku
-potom bol uzavretý mier ešte v roku 1623 a v BA v 1626
-III. povstanie Juraja I. Rákociho
-1644 sa Rákoci vyhlásil za obrancu nekatolíkov v Uhorsku a začal na Slovensku vojenské akcie
-mal podporiť operácie Švédov v 30-ročnej vojne, povstanie je chápané ako súčasť tejto vojny

-ovládol V- a S-slovenské mestá, no hlad a mor znemožnili kráľovi udržať situáciu
-1645 uzavrel mier v Linzi
-Rákoci získaal do doživotnej držby 7 stolíc
-potvrdená je náboženská sloboda pre protestantov, aj pre poddaných
-Vešeléniho sprisahanie: využili zlú situáciu v Uhorsku
-boj za posilnenie výsad šľachty
-sprisahanie bolo odhalené a vodcovia popravení, Vešeléni zomrel ešte pred odhalením prirodzene
-IV. povstanie Imricha Tokoliho
-Kuruci si zvolili za veliteľa Tokoliho, Leopold I zvolal do Šopronu snem
-cisár vyhlásil amnestiu, deklaroval náboženskú slobodu, iba pre slobodné obyvateľstvo
-Turci sa tlačia do Uhorska, Osmanská ríša viedla agresívnu poitiku v strednej a východnej Európe

-využil spojenectvo s Turkami, Sobieski im pomohol pri obliehaní Viedne
-Turci sú ale nakoniec vytláčaní z Uhorska, Leopold vyhlásil všeobecnú amnestiu av 1865 padol Budín, ako centrum osmanskej moci v Uhorsku
-Prešovské jatky vedené generálom Karafom, popravených 24 povstalcov pre domnelé podozrenie z prípravy nového povstania
-V. povstanie Františka II. Rákociho
-povstanie vypuklo 1703
-povstalci využili vojnu o španielske dedičstvo, ako oslabenie Uhorska
-povstalci nakoniec obsadili celé stredné Slovensko, postupne takmer celé Slovensko
-cisárske vojsko porazilo v roku 1708 kurucké jednotky, Rákoci ešte zvolal snem, ale v roku 1711 sa povstanie skončilo Satmárskym mierom v Rumunsku (Satu Mare)

-povstanie bolo súčasťou konfliktu o španielsky trón (severská vojna medzi Ruskom a Švédskom)
-výsledky povstaní boli v podstate kompromisom, nič sa nezmenilo ani v prospech protestantov
-po povstaniach nastalo v Uhorsku asi na 150 rokov obdobie mieru, medzi šľachtou a panovníkom
-do konca 17. storočia boli Turci vytlačení
-1699 bol podpísaný mier v Srienskych Karlovciach a Turci boli vytlačení

12. 30-ročná vojna

-bol to prvý naozaj celoeurópsky vojnový konflikt
-až do polovice 17. storočia sa stala nielen určujúcou zložkou medzinárodných vzťahov, ale ovplyvnila aj vnútropolitický vývoj väčšiny krajín
-bola pokračovaním náboženských vojen 16. storočia, dôležitú úlohu hralo aj pokračujúce mocenské súperenie Habsburgovcov a francúzskych kráľov
-v Nemecku stále súperili katolíci a protestanti a vznikli dve zoskupenia nemeckých kniežat – Katolícka liga a protestantská Únia
-katolíci začali tvrdý nápor na znovuzískanie strateného počas reformácie
-I. fáza: česko-falcká vojna (1618 – 1624)
-1526 nastupujú na trón Habsburgovci, ktorí nastolujú katolicizus a absolutizmus, čo sa samozrejme nepáčilo českým stavom
-české stavy povstali proti Ferdinandovi II. Habsburskému
-1618 bol do Prahy zvolaný snem, kde ostro vystúpili proti katolíckym habsburským miestodržiteľom a vyhodili ich z okien = pražská defenestrácia
-na tomto sneme sa rozhodli zvrhnúť Ferdinanda II. a na jeho miesto povolať Fridricha V. Falckého (zaťa anglického kráľa Jakuba I., lebo chceli získať podporu Anglicka). Na stretnutí so zástupcami Ferdinanda II. sa s nimi českí šľachtici dostali do hádky a vyhodili z okna Pražského hradu dvoch cisárskych miestodržiteľov
-tento čin sa nazýva „2. pražskou defenestráciou“ a znamenal začiatok tridsaťročnej vojny. -po zvrhnutí Ferdinanda začala vláda 30-tich direktorov za pomoci Fridricha Falckého.

-vláda 30. direktorov sa začala pripravovať na útok nového panovníka Ferdinanda II.
-pridali sa k nim aj nemeckí protestanti
-v tom istom čase prebiehalo aj protihabsburské povstanie Gabriela Betlena v Uhorsku
-stavy zvrhli Ferdinanda z trónu a zvolili za panovníka vedúcu osobu Únie Fridricha Falckého, ten ale bol kalvín a nemal podporu nemeckých luteránov
-Ferdinand II. zostavil silne vojsko pomocou Katolíckej ligy a 8. novembra 1620 porazil české stavy v bitke pri Bielej hore pri Prahe
-Fridrich Falcký ušiel do Čiech/Nemecka (?), vládol len jednu zimu = zimný kráľ
-1621 bolo na námestí v Prahe popravených 27 účastníkov odboja, bol medzi nimi aj Ján Jesenius
-českým šľachticom konfiškovali majetky a boli dávané prívržencom Habsburgovcov
-panovník vyhlásil v Čechách Obnovené riadenie zemské, Habsburgovci získali dedičné právo na český trón po meči aj po praslici

-presadzuje sa panovnícky absolutizmus a centralizácia
-nemčina je daná ako druhý jazyk v krajine
-postavenie katolíckej cirkvi sa upevnilo
-boli vydané nariadenia o rekatolizácii a tí ktorí sa odmietli obrátiť na katolícku vieru, museli odísť z krajiny
-II. fáza: dánska vojna (1632 – 1629)
-proti Habsburgovcom sa vytvorila koalícia Anglicka, Dánska a severonemeckých stavov
-viedol ich dánsky kráľ Kristián IV.
-1621 vypršala mierová zmluva medzi Uhorskom a Nizozemskom
-1626 uzavrelo Dánsko mierové zmluvy s Anglickom a Nizozemskom
-protestanti hľadali ochranu u dánskeho kráľa Kristiána IV.
-Ferdinandovi II.
zas prišiel na pomoc Albrecht z Valdštejna
-Albrecht vytlačil Dánov z Čiech a úplne ich porazil v bitke pri Lutteri a donútil ich podpísať mier.
-Kristián IV. bol porazený
-1629 bol podpísaný mier medzi Habsburgovcami a Dánskom a Ferdinand II. vydal Reštitučný edikt, protestanti museli vrátiť katolíkom zabrané majetky
-Albrecht z Valdštejna sa zmocnil celého severného Nemecka a to ohrozovalo záujmy švédskeho kráľa Gustáva II. Adolfa, a ten sa preto rád postavil na stranu nemeckých protestantov, ktorý nesúhlasili s Reštitučným ediktom
-III. fáza: švédska vojna (1630 – 1635)
-švédsky kráľ Gustáv II. Adolf sa usiloval získať oblasť Severného a Baltského mora, o ktorú sa však usiloval aj Ferdinand II. – tak sa začala ďalšia fáza tridsaťročnej vojny.

-1630 sa Gustáv II. vylodil v Pomoransku a obsadil územia v severnom, strednom a južnom Nemecku
-v bitke pri Breitenfelde, 1631, porazil vojsko Katolíckej ligy, generála Tillyho a získal severné Nemecko
-keďže generál Tilly zomrel, Ferdinand II. sa zas obrátil na Valdštejna, ktorý presunul vojsko do Nemecka a zastavil švédsky postup pretože v roku 1632, v bitke pri Lützene porazil Švédov, zomrel tu Gustáv II. Adolf
-1634, bol zavraždený aj Albrecht z Valdštejna
-keď Habsburgovci opäť obsadili Porýnie a južné Nemecko, napätie medzi Viedňou a Parížom sa zvýšilo a do vojny vstupuje Francúzsko
-IV. fáza: švédsko–francúzska vojna (1635 – 1648)
-Francúzsko sa pokúšalo prelomiť Habsburgské obkľúčenie, chcelo získať nové územia a udržať roztrieštenosť Nemecka.
-vo Francúzsku viedol zahraničnú politiku Richelieu (šedá eminencia), ktorý chcel rozšíriť hranice
-ale aby mohol poraziť Habsburgovcov musel udržať vo vojne Švédov a konflikt sa tak rozšíril takmer do celej Európy
-Ferdinand II. 1637 zomrel a jeho nástupcom sa stal Ferdinand III., ktorý konflikt ukončil

Vestfálsky mier
-1644 mierové rokovania vo Vestfálsku (Münster, Osnabrück)
-1648 bol podpísaný mier
-uzákonila sa rovnosť katolíckeho, luteránskeho a kalvínskeho vierovyznania
-postavenie Francúzska sa upevnilo, dostalo časť Alsaska
-do Čiech sa vracia stav do roku 1624
-cisárovi sa ale nepodarilo upevniť svoje postavenie panovníka Svätej rímskej ríše nemeckého národa
-nemecké kniežatá si ale udržali svoju moc
-Nizozemsko a Švajčiarsko získalo nezávislosť
-dedič Fridricha II.
získal dolné Falcko, ale nie kurfirský titul
-Brandenbursko, Alsasko – územné zisky
-v ríši bola cisárska moc oslabená hlavne tým, že ríšske kniežatá získali právo viesť vlastnú zahraničnú politikua niektorí kurfirsti aj územné zisky
-najlepšie z vojny vyšlo Švédsko – z okrajovej krajiny sa stal mocný a vplyvný štát, ktorý svoj vplyv rozšíril na Pobaltie a severné Nemecko
-dlhodobým dôsledkom vestfálskeho mieru bol rozdielny vývoj v západnej a východnej Európy
-vestfálsky mier síce zažehnal rozpínavosť Habsburskej monarchie, ale zároveň otvoril cestu novej mocnosti - Francúzsku. Nizozemská a anglická revolúcia

Nizozemská revolúcia
-od začiatku 16. storočia bolo Nizozemsko ovládané Španielskom, v ktorom vládli Habsburgovci a tí tam chceli nastoliť panovnícky absolutizmus
-Habsburgovci boli navyše katolíci a v Nizozemsku boli protestanti – kalvíni
-medzi krajinami sú aj veľké hospodárske rozdiely, Nizozemsko bolo vyspelé a Španielsko upadalo
-v 2. polovici 16. storočia začína v Nizozemsku boj za nezávislosť – tento boj začína šľachta
-došlo k ľudovým protikatolíckym vzburám
-Filip II., španielsky kráľ poslal do Nizozemska vojsko, na čele s vojvodom z Alby – bol krutý a krvavo sa s tým vysporiadal, bolo zabitých asi 50tis. – 100tis.ľudí
-vojvoda pôsobil v rokoch 1556 – 1562
-gróf Egmont a Hoorne boli popravení, bojovali za Nizozemsko
-po ich smrti sa k moci dostal Viliam Oranžský
-získal zahraničnú pomoc od Anglicka (v Anglicku bola na tróne práve Alžbeta I., protikatolícky orientovaná)

-morskí, lesní gézovia – ľudové vrstvy na strane Viliama O.
-Oranžskému sa podarilo dobyť severnú časť – zhruba územie dnešného Holandska
-1572 – 1573 – bol úspešný v bojoch
-1573 sa Oranžský stáva miestodržiteľom v severných nizozemských provinciách
-vzniká Dordrechtská únia, 1573 – uzavretá únia troch nizozemských provincií – Zéland, Holand, Utrecht
-1574 kalvinizmus bol vyhlásený v Dordrechte za štátne náboženstvo
-španielsky kráľ sa s tým ale nechcel zmieriť
-aj niektoré južné nizozemské provincie sa pripájajú do boja za nezávislosť, šľachta sa rozhodla pre spoluprácu so Španielskom
-1579 vzniká Araská únia – južné provincie
-potom vzniká Utrechtská únia – južné provincie + Španielsko

-tie sa stali základom nového nizozemského štátu = Spojené nizozemské provincie
-1581 bol Filip II. zosadený z trónu – ďalšie bojové stretnutia medzi južnými a severnými provinciami
-v 80. rokoch sa boj za nezávislosť stáva medzinárodným problémom
-do udalostí v Nizozemsku začína zasahovať Anglicko
-1588 – námorná bitka medzi Španielskom a Anglickom, Španieli boli porazení
-na konci 16. storočia sa uzavrel mier medzi Španielskom a Nizozemskom, španielsky kráľ uznal autonómnu správu Nizozemska
-Španielsko uzavrelo mier aj s Francúzskom
-nastúpil na španielsky trón Filip III. a začal boje proti nizozemským provinciám, no nebol úspešný
-1609 – nový mier medzi Španielskom a Novými nizozemskými provinciami
-mal trvať 12. rokov – Španielsko uznalo nový nezávislý štát – Nové niz.
Provincie
-1621 mier vypršal a začína sa 30-ročná vojna
-boj za nezávislosť vyvrcholil po 30-ročnej vojne
-vo Westfálskom mieri bolo Nizozemsko uznané za nezávislé – 1648

Anglická revolúcia
-po Tudorovcoch nastúpil na trón Jakub I. z rodu Stuartovcov
-za Tudorovcov sa Anglicko hospodársky rozvíja, ale potom je snaha zrušiť feudalizmus, ktorý bol prekážkou, a prejsť ku kapitalizmu
-anglická revolúcia začala ako rozpor medzi parlamentom a Jakubom I., zástancom absolutizmu
-robil obmedzenia, ktoré bránili podnikateľom – nútené pôžičky, feudálne poplatky, zasahoval do miestnych samospráv, robil monopoly na rôzne výrobky
-objavujú sa aj náboženské rozpory
-viedlo to všetko ku vzniku viacerých nábožensko-politických skupín
-v Anglicku prevládala anglikánska cirkev, z nej sa vyčlenili :
-puritáni – dodržiavali prísne morálne pravidlá, boli to hlavne bohatí obchodníci, majitelia veľkých pozemkov a drobná vidiecka šľachta
-presbyteriáni – umiernená skupina, chceli uzavrieť s panovníkom kompromis
-independenti – na čele s Oliverom Cromwellom, žiadali uvoľnenie náboženskej a politickej kontroly a demokratizáciu = úplný rozchod s kráľom, získali prevahu v parlamente a vojsku

-leveleri – najradikálnejší, presadzovali rovnosť, opierali sa o najnižšie vrstvy
-ich politickým programom bola „Dohoda ľudu“, 1647 – chceli odstrániť snemovňu lordov, armádu, chceli náboženskú a politickú slobodu a odstránenie monopolov
-praví leveleri = kopáči, boli vyčlenení z levelerov, bojovali za majetkovú rovnosť všetkých ľudí
-program: „Deklarácia chudobného utláčaného ľudu“ 1649
-1642 začiatok revolúcie medzi parlamentom a panovníkom, mala dve fázy
-I. fáza: 1645 v bitke pri Nesby vyhral parlament, porazili panovníka a chceli presadiť konštitučnú monarchiu
-nestačilo to ale chudobným a časť parlamentného vojska sa postavila na stranu levelerov
-II. fáza: boj medzi independentmi (Oliver Cromwell) a konzervatívcami
-Cromwellove vojská zvíťazili a independenti sa dostali na čelo

-1649 rozhodli o poprave panovníka, bol odstránený absolutizmus
-independenti chceli odstrániť aj levelerov, kopáčov úplne porazili
-oporou Cromwellovej vlády sa stala bohatá obchodnícka a podnikateľská vrstva
-podarilo sa posilniť postavenie Anglicka v medzinárodnej politike
-1653 získal titul lord protector a mohol vládnuť bez parlamentu = diktátor
-1658 zomrel a nastáva obdobie dvoch rokov neistoty a na anglický trón nastupuje zas Stuartovec – Karol II., syn Karola I.
-monarchia bola znovu obnovená
-Jakub II. 1685 sa stal nepohodlným a Stuartovci boli zosadení
-Viliam III.
Oranžský nastupuje, dovtedy bol holandským miestodržiteľom a Anglicko sa odvtedy formovalo ako konštitučná monarchia s parlamentným systémom
-figurujú dve politické strany: konzervatívci = toriovia a liberáli = vigovia
-odstránil sa feudálny systém
-počas revolúcie bolo pripútané Írsko a Škótsko k Anglicku a na začiatku 18. storočia z nich vzniká nový jednotný štát – Veľká Británia
-Anglicko sa stalo aj námornou veľmocou

15. Americká revolúcia

-príčinou boli nezhody medzi 13. anglickými provinciami v severnej Amerike a Anglickom
-Anglicko si chcelo viac pripútať tieto osady hospodársky aj politicky, a preto vydal anglický parlament tzv. výslovný zákon (1766), ktorým vyhlasoval, že môže kedykoľvek schvaľovať akékoľvek opatrenia pre všetky anglické územia
-osady boli pobúrené a začali obhajovať svoje prirodzené ľudské práva
-kolónie sa vzbúrili a 16. decembra podnikli tzv. bostonské pitie čaju, vyhádzali celý náklad čaju z britskej lode do mora
-britská vláda uzavrela bostonský prístav, definitívne zrušila samosprávu najdôležitejšej osady Massechusetts a územie za pohorím Allghenami pripojila ku kanadskému Quebecu
-zástupcovia všetkých osád sa preto zišli 5. septembra 1774 na Prvom kontinentálnom kongrese a prijali Deklaráciu práv a sťažností , ktorá požadovala väčšiu nezávislosť kolónií

-z podnetu kongresu sa začali vytvárať ozbrojené milície a v apríli 1775 došlo k prvému ozbrojenému stretnutiu
-10. máj 1775 sa vo Filadelfii zišiel Druhý kontinentálny kongres a ten vyhlásil milície za americkú kontinentálnu armádu – George Washington bol na čele
-anglický kráľ Juraj III. odmietol akékoľvek vyjednávanie s americkými rebelmi, a tak sa začal boj za nezávislosť a práva Američanov
-1776 sa na kongrese vo Filadelfii rokovalo o osamostatnení kolónií
-4. júla 1776 prijal kongres vyhlásenie o nezávislosti a Únii, čím sa osady zmenili na štáty a zadružili sa do Únie pod názvom Spojené štáty
-1777 bola schválená prvá Ústava Spojených Štátov – tzv. Konfederačné články
-aj tak ešte pokračovali boje a VB dosiahla aj nejaké úspechy, ale Spojené Štáty uzavreli dohodu s Francúzmi, ktorí im pomohli aj na pevnine, ale halvne na mori
-aj Holandsko a Španielsko podporovalo boj
-1781 v Yorktowne Britské vojská kapitulovali a začali rokovania o mieri
-3. októbra1783 bol podpísaný mier vo Versailles a VB uznala nezávislosť Spojených Štátov
-Francúzsko získalo Senegal a Tobago a Španieli získali Floridu a Menorcu
-1787 sa spravil kongres revíziu ústavy a posilnil hlavne právomoci ústredných orgánov
-konfederácia sa postupne zmenila na federáciu
USA v 19. storočí
-rozloha sa po revolúcii takmer zdvojnásobila
-územie siahalo od Atlantického oceánu až po Tichý a od veľkých severoamerických jazier až po Mexický záliv
-expanzia sa uskutočňovala buď kúpov pozemkov alebo požiadaním o pripojenie úuemia k Spojeným štátom
-kúpou získali od Napoleona Bonaparte Luisianu, od Španielska Floridu, od Mexika Kaliforniu, od ruského cára Aljašku
-vznikalo početné množstvo fariem na juhu – základnou poľnohospodárskou jednotkou boli plantáže na ktorých pracovali čierni otroci
-do rozvoja fariem priaznivo zasiahla priemyselná revolúcia, začali sa používať poľnohospodárske stroje
-v severnej časti sa zas veľmi rýchlo rozvíjal priemysel a oproti južným štátom sa rozvíjali severné oveľa rýchlejšie
-obyvateľstva pribúdalo, pretože všetci migrovali do USA – boli tam lacné pozemky, práca a v kontraste s Európu aj slobodnejšie životné podmienky
-začali problémy kvôli hospodárskej nevyrovnanosti medzi severom a juhom a viedlo to k vojne – Sever proti Juhu (1861 – 1865)
-v politike bojovali proti sebe republikáni (konzervatívci) a demokrati (liberáli)

-republikáni chceli posilniť centrálne orgány v štáte a bojovali proti otrokárstvu
-demokrati boli za voľnejšie spojenie štátov v rámci USA, chceli voľnejšiu úniu a väčšiu samostatnosť
-1860 vyhrala voľby republikánska strana a prezidentom sa stal Abraham Lincoln
-južné štáty sa na protest rozhodli vystúpiť z únie a zabrániť tak republikánom, aby sa rozmohli
-vytvorili si vlastné Konfederované americké štáty, hlavným mestom sa sta Richmond a prezidentom sa stal Davis Jefferson
-veliteľm na Severe bol grant a na Juhu Robert Lee
-najprv dosahoval väčšie úspechy Juh a až v závere vojny sa to obrátilo
-v 13. dodatku ústavy bolo zrušené otrokárstvo
-1865 definitívne vyhrali vojská severu
-po tomto víťazstve sa začali rokovania o povojnovej politike
-prezident bol na divadelnom predstavení usporiadanom na oslavu víťazstva zavraždený johnom Boodom
-na Severe po vojne zaznamenali nový hospodársky vzrast, ale v južných štátoch zaznamenali problémy
-plantážnici sa rozhodli, že budú odporovať a na túto reakciu reagoval sever tak, že zaviedol politiku rekonštrukcie Juhu – dosadzoval liberálnych politikov, zosadili rasistických a konzervatívnych južanských politikov

-plantáže sa dávali do prenájmu drobným nájomcom, tí tiež najprv bojovali s problémamy, pretože už nemali lacné pracovné otrokárske sily
-nakoniec sa ale rozdiely medzi Juhom a Severom vyrovnali a začali medzi sebou obchodovať
-situácia sa riešila vďaka novej vlne prisťahovalectva v posledných desaťročiach 19. storočia, hlavne na Severe
-zahraničná politika USA bola taká, že Spojené štáty sa snažili nezasahovať do záležitostí v Euópe
-prezident James Monroe vyhlásil heslo – Amerika Američanom, Monroe tým hrozil, že pošle ozbrojené sily proti akýmkoľvek interventom na americkom kontinente = Monreova doktrína
-hvoril tým, že nasledovatelia zakladateľov Spojených štátov, by mali nasledovať ich príklad, keď sa zriekli styku s Európou a mali by sa vyvarovať zhubného vlyvu Európy
-tak sa zrodila dôležitá línia zahraničnej politiky – tzv. politika izolac

16. Osvietenstvo
-reformnou činnosťou sa malo prekonať hospodárske a mocenské zaostávanie habsburskej ríši
-rreformná činnosť mala charakter osvietenského absolutizmu a hlavný dôraz sa kládol na centralizáciu a zjednotenie štátnej správy
-osvietenský absolutizmus je formou vlády, ktorá je síce absolutistická, ale je tu snaha o reformy v osvietenskom duchu
-najznámejší panovníci osvietenského absolutizmu boli: Mária Terézia, Jozef II. Katarína II. Veľká, Fridrich II.
-osvietenstvo začína u nás už za Karola III., chcel uznanie Pragmatickej sankcie 17.., ktorá potvrdzovala, že sa môže dediť aj po praslici + nedeliteľnosť habsburských dŕžav
-jedným z jeho odporcov bol Fridrich II.
– chcel získať Sliezsko, ktoré aj napokon získal (vojna o rakúske dedičstvo)
-Mária Terzézia musela týmto jeho snahám čeliť, keď nastúpila na trón
-chcela to zvrátiť v sedemročnej vojne o Sliezsko, ale nepodarilo sa jej to a Fridrich Sliezsko získal

Reformy Márie Terézie:
-urbárska reforma – 1767 bol vydaný urbársky patent a na základe neho sa mal vypracovať celokrajinský urbár (urbár – súpis pôdy a poddaných, ktorý ju obrábajú)
-určili sa v ňom aj poddanské povinnosti, ktoré záviseli od rozlohy a úrodnosti pôdy
-boli určné maximálne poddanské povinnosti – štát zasahuje do poddanských vzťahov
-peňažné dávky: platilo sa toľko zlatiek, koľko bolo domov na určitom území
-robotné dávky: boli vyrátané na určitý počet dní, ak mali záprah, tak odpracovali len polovicu dní, ako tí ktorý záprah nemali
-naturálne dávky: vajcia, teľatá (bolo určené, že koľko ľudí spolu má dať jedno teľa)...

-ďalej sa odvádzal aj zemepánsky deviatok, príležitostné poddanské dávky (napríklad ak bol zemepán v uhorskom sneme, dostával od ľudí peniaze na reprezentáciu; ak sa dostal do zajatia, tak ho poddaní museli vykúpiť)
-do súpisu sa ale nedostalu všetci, dostali sa tam len urbársky roľníci
-Školská reforma – Ratio Educationis, 1777, na jej základe bol vytvorený jednotný školský systém – od základných škôl až po univerzity
-zaviedla sa aj povinná školská dochádzka, deti od 6. do 12. rokov
-boli tri stupne škôl: ľudové školy – učili sa v nich deti aj o poľnohospodárstve...
-latinské školy – boli to zemanské školy
-univerzity – Trnava založená 1635, Košice 1657
-Trnavská univerzita bola ale presídlená do Budína, Košická bola nakoniec zrušená
-vznikla aj Banská akadémia – najstaršia vysoká škola v tomto odbore, pôsobila v Banskej Štiavnici až do 20. storočia, potom bola ale presídlená do Maďarska a neskôr zanikla

-na ľudových školách sa vyučovalo v materinskom jazyku, v latinských školách v latinčine
-najprv boli školy zriaďované cirkvou, neskôr ich zriaďoval štát
-súdnická reforma: Mária zakázala mučenie a procesy s čarodejnicami, zmenšila sa aj trestná právomoc zemepánov nad poddanými
-pri súdoch musel poddaných bezplatne obhajovať stoličný advokát a zvýšila sa aj náročnosť skúšok pri vstupe do advokátskeho povolania.
-reforma zdravotníctva: prísne sa kontrolovali lekári, museli mať vzdelani, titul, odborné skúšky – nemohli liečiť už len tak, ako mastičkári
-ďalej sa konali rôzne osvetové akcie, ktoré radili ľuďom, ako sa brániť pred nákazlivými chorobami – mor a cholera boli najnebezpečnejšími
-aby sa zabránilo požiarom, mali sa stavať murované domy

Reformy Jozefa II.
-vydal tolerančný patent – katolíci boli zrovnoprávnení s protestantmi a grékokatolíkmi, (nie však úplne)
-nerušene mohli vykonávať bohoslužby, mali právo stavať si kostoly, zakladať cirkevné zbory a mohli aj slobodne vykonávať povolania
-Jozef II. prispel hlavne k občianskemu zrovnoprávneniu, náboženstvá neboli až tak úplne zrovnoprávnené, iba naoko
-zrušil aj rehole, hlavne žobravé, a kláštory, ktoré neboli užitočné – nechal hlavne vzdelávacie a tie, ktoré sa starali o starých

-boli napríklad zrušní kapucíni, benediktíni, kartuziáni, františkáni
-zo ženských – celestínky, karmalítky
-chcel docieliť, aby mali v náboženstve ľudia duchovnú oporu
-vytvoril veľa miest pre kňazov, ktorí mali priamy kontakt s veriacimi – farnosť nemohla byť vzdialená od ľudí viac ako na jeden deň chôdze
-v opustených kláštoroch sa potom zaviedli školy, bláznince, robotné domy pre odsúdených, kasárne
-pre tieto reformy sa zhoršil vzťah Jozefa II. a pápeža
-je tu taktiež pokus Jozefa o germanizáciu – najväčší odpor voči tomu bol v Uhorsku
-nemčina mala byť celoštátnym jazykom v rakúskej monarchii
-cieľom bolo scentralizovať, zjednotiť správu
-ďalej Jozef previedol sčítanie obyvateľstva a očíslovanie domov – kvôlo dani z hlavy a domu
-v druhej polovici 80. rokov vznikol odpor najmä medzi uhorskými šľachticmi, pretože tí boli urazení – očíslovaním domov ich ponížili na úroveň sedliakov, poddaných
-pri sčítaní obyvateľov – muži boli zapisovaní aj pod menom, pri ženách bol určný len počet
-po smrti Jozefa II. sa so spočítavaním obyvateľstva skončilo

-Jozef tiež počas života vojensky mapoval územie
-1775 – zrušenie nevoľníctva
-zavedené bolo po dóžovom povstaní (1514), 1517 bol prijatý Opus Tripartitum – Verboczyho zákonník – nevoľníci tým boli pripútaní k pôde, nemohli sa ženiť, narábať s majetkom
-Jozef druhý to teda zrušil, poddaní mohli žiadať aj obranu svojich práv
-po smrti Jozefa II. sa okrem zrušenia nevoľníctva, Tolerančného patentu a prerozdelenia farností všetko vrátilo späť – všetky reformy boli zrušené
-obyvateľstvo ho nemalo rado, boli radi keď zomrel

Vplyv osvietenstva na ďalší vývoj na našom území:
-Adam František Kollár, Matej Bel – Notície
-myšlienky osvietenstva vyvolali aj hnutie uhorských jakobínov (reformne orientovaná skupina mladých šľachticov), na čele bol Ignác Martinovič – lenže ich sprisahanie bolo odhalené a vodci bolo popravení
-osvietenstvo malo vplyv aj na rast maďarského národného hnutia, ktoré zas malo veľký vplyv na nás

17. Slovenské národné obrodenie
-národné obrodenie je proces vytvárania moderného národa
-vznik súvisí so vzrastajúcim útlakom zo strany Maďarov
-na strane Maďarov bola Teória o následnosti (hovorila, že kotlinu si podmanili najprv Húni, potom Avari a potom Maďari = Teória o podmanení, čiže Maďari tu boli ešte pred Slovanmi a majú na územie právo), Bencsik bol zástancom tejto teórie
-Slováci zas hovorili o Teórii o pohostinnom prijatí = Zmluvná teória (Slováci sa nebránili, keď prišli Maďari, dovolili im, aby sa usadili na ich území, a preto teraz nemajú nárok na ich územie), Ján Baltazár Magin bol zástancom tejto teórie
-maďarský nacionalizmus sa v 18. storočí stupňuje – Maďari chcú celomaďarský národ
-1792 zaviedli maďarčinu ako rokovací jazyk
-národné obrodenie rozdeľujeme do troch fáz:
-1. Bernoláskovská (1780 – 1820)
-2. Kolárovsko-hamuljakovská (1820 – 1835)
-3. Štúrovská (1835 – 1848)
-nastal však problém v konfesionálnej rozdielnosti Slovákov, ktorí sa zapojili do obrodenia a neboli tak jednotní
Bernolákovská fáza
-Jozef II. založil v Bratislave školu – Genrálny seminár, vyučovali sa tu kňazi, študoval tu aj Anton Bernolák
-vznikla Spoločnosť pre pestovanie slovenskej reči, na čele boli Anton Bernolák a Michal Kratochvíl
-Bernolák mal snahy o uzákonení reči a v roku 1787 bola uzákonená spisovná slovenčina, ktorej základom sa stala spisovná západoslovenčina
-vydal dielo „Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách“
-fonetický princíp – píš ako počuješ
-1790 vydal prvú slovenskú gramatiku – „Slovenská gramatika“ (Gramatica slavica), „Spis o tvorení slov“, „Slovár slovensko-česko-latinsko-nemecko-uherský“

-bernolákovčina sa ale nestala celonárodným jazykom, evanjelici používali naďalej biblickú češtinu
-bernolákovci sa v roku 1792 združili do spolku Slovenské učené tovarištvo, sídlo v Trnave
-členmi boli hlavne kňazi, ktorí sa zamerali na osvetu ľudu, povznesenie jazyka
-najavýznamnejším buditeľom bol Juraj Fándly, katolík, tvorca ľudových spisov – „O úhoroch a včelách“, „Zelinkár“, „Piľný domajší a poľný hospodár“
-snažil sa presadiť nový spôsob hospodárstva
-napísal aj dejiny Slovákov „Skrátené dejiny slovenského národa“
-patril medzi kritikov feudalizmu a bojoval za rovnoprávnosť Slovákov v Uhorsku
-evanjelici ale necheli žiadnu zmenu, chceli jednotu Slovanov
-združili sa do spolku Učená spoločnosť, Banská Bystrica (Juraj Ribay, Ján Hrdlička, Ondrej Plachý), vydávali časopis „Staré noviny literárního umení“
-1803 bola založená Katedra reči a literatúry slovenskej na Evanjelickom lýceu v Bratislave, dlhoročným profesorm bol Juraj Palkovič – venoval sa aj vydávaniu novín Týdeník
-vznikla Učená spoločnosť banského okolia – založil ju Bohuslav Tablic (založila katedru češtiny na evanjelickom lýceu v BŠ)

Kollárovsko-hamuljakovská fáza
-Ján Hollý, Hamuljak – katolíci
-Ján Kollár, P. J. Šafárik – evanjelici
-Ján Kollár
-napísal dielo Slávy dcera
-bol za jednostný slovanský národ, ktorý by sa orientoval na Rusko
-hovoril, že ako jednotný národ by sa Slovania lepšie bránili („Jeden štát, jeden národ, jedna reč“)
-rozpracoval Koncepciu slovanskej vzájomnosti
-táto koncepcia hovorí o štyroch kmeňoch: ruský, illýrsky, poľský, československý

-každý kmeň by mal mať jednu reč, no delenie vrámci kmeňa by nemohlo možné
-pri hlásaní slovanskej vzájomnosti sa opieral o Herderové názory na dejinné poslanie Slovanov v budúcnosti
-Pavol Jozef Šafárik
-Dejiny slovanskej reči a literatúry, Slovanské starožitnosti (vyzdvihol význam Slovanov na budovaní európskej kultúry a civilizácie), Slovanský národopis
-v roku 1829 sa vytvorila skupina evanjelikov – Společnosť česko-slovanská (BA)
-na čele bol Juraj Palkovič, podpredseda Samo Chalupka
-vyšiel tu Almanach Plody
-Ján Herkeľ – Základy všeobecného slovenského jazyka, Obranné spisy
-Ján Koiš – Všeslovansko-nemecko-latinský slovník (aj opačne), Rusko-nemecko-latinský slovník (nedokončil ho)
-1826 je vytvorený Slovenský čitateľský spolok – do svojej činnosti chceli zapojiť aj katolíkv, chceli jednotu, spojiť sa
-Ján Hollý
-vytvoril v bernolákovčine diela – Cyrilometodiáda, Svätopluk – chcel poukázať na veľkosť Slovanov
-perložil aj antické dielo - Vergiliovu Aeneadu
-Juraj Palkovič založil Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej
-vydali Almanach Zora, 4x
-rozvoj divadelníctva – hra Kocúrkovo

Štúrovská fáza
-osobnosti – Ľudovít Štúr, Samo Chalupka, Škultéty, M. M. Hodža, J. M. Hurban, Alexander vrchovský, Ctibor Zoch, Janko Kráľ, Ján Frnacisci
-významnú úlohu plnila Spoločnosť československá v Bratislave
-od roku 1836 však boli všetky spolky zakázané, a preto sa táto spoločnosť premenovala na Slovanský ústav
-24. apríla 1836 sa títo členovia stretli na Devíne a prijali tu slovanské mená
-vznikla organizácia Mladé Slovensko, upozorňovali na feudálny systém, chceli zmenu v spoločnosti, rovnosť
-po zákaze spolkov si štúrovci tajne vytvorili spolok, 1837 vznikol spolok Vzájomnosť (hlavnou osobnosťou bol Alexander Vrchovský – študoval vo Viedni a bol v kontakte aj s inými spolkami v 4echách)
-spolok vydával vlastné noviny, písané rukou
-v 40. rokoch spisujú svoje požiadavky – Slovenský prestolný prosbopis, 6. 6.
1842 bol odovzdaný vo Viedni kniežaťu Ľudovítovi
1)chceli cenzora, aby sa nezakazovali vydávať Obranné spisy
2)chceli potvrdiť Katedru reči a literatúry na Evanjelickom lýceu a zabezpečiť, aby vznikali aj ďalšie ústavy na vychovávanie kňazov a učiteľov
3)chceli založiť v Pešti Katedru slovenskej reči (pre právnikov, lekárov, úradníkov)
4)chceli zaviesť používanie latinčiny a v úradnej sfére
5)chceli, aby sa vyučovalo náboženstvo v slovenčine

-v júli 1843 na fare v Hlbokom sa uzákonila spisovná slovensčina, ktorej základom bolo stredoslovenské nárečie
-diela: Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí, Náuka reči slovenskej
-Ján Francisci – Almanach Nitra II, Svojim vrstovníkom na pamiatku
-1846 – Hlásové o potrebe jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky
-1847 na čachtickom zhromaždení Tatrínu sa všetci zjednotili v názore o potrebe spisovného jazyka. Slováci v období Jari národov a revolúcie v rockoch 48 – 49

-roky 1848,1849 boli v Európe revolučné, revolúcie sa uskutočnili napríklad v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, či v Rakúsko-uhorsku
-ich cieľom bolo zlikvidovať absolutizmus, poddanstvo, uzákoniť rovnosť pred zákonom, ústavný režim, zastupiteľstvo ľudu a zaistiť slobodu národom
-z Francúzska a nemeckých štátov sa revolučná vlna 13.marca rozšírila do Viedne, kde povstanie zvrhlo metternichovský absolutizmus a otvorilo cestu konštitučnej monarchii, panovník vyhlásil základné občianske slobody a novú ústavu
-Na Slovensku:
-Tatrín poveril janka Gábera a Štefana Marka Daxnera, aby pripravili celonárodnú petíciu, ktorá by bola predložená uhorskému snemu
-petícia nebola dokončená, ale v revolúcii 48 – 49 predložili iné požiadavky – chceli zrušenie feudalizmu, zrušenie monarchie, poddanstva
-revolúcia sa nazývala aj jarou národou, práve kvôli národným požiadavkám
-v marci 1848 prijal snem marcové uzákony, ktoré zrušili poddanstvo pre urbárskych roľníkov, riší sa aj zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok, mohli si robiť s pôdou čo chceli

-potvrdili aj nezávislejšie postavenie Uhorska v monarchii
-uzákonila sa rovnosť pred zákonom, bolo rozšírené volebné právo, sloboda slova, tlače, Uhorsko malo svoje vlastné ozbrojené milície
-objavujú sa aj nejaké vzbury, pretože želiari a podželiari boli ešte stále pod zemepánom
-na čele jednej boli aj Janko Kráľ a Rotarides, dostali sa aj do väzenia
-Marcové zákony mali vplyv na národy a zosilňuje sa maďarizácia
-Slováci teda organizujú rôzne združenia, petície
-na jar v roku 1848 Liptovské a nitrianske žiadosti
-chcelia le spísať celoslovenské požiadavky, a tak 10.
mája 1848 v Liptovskom Mikuláši spísali Žiadosti slovenského národa, bolo to 14 požiadaviek
§zastaviť maďarizáciu
§zriadiť uhorský snem, tak aby v ňom boli zastúpené všetky národy
§zástupcovia mali rečniť v svojom materinskom jazyku, no mali vedieť aj jazyky, ktorými hovorili iní zástupcovia
§mali byť zriadené aj osobitné národné snemy
§žiadali zaviesť do úradov slovenčinu + zriadenie škôl od základných až po univerzity
§maďarské školy mali zriadiť katedry slovenskej reči, a Slováci by založili katedry maďarskej reči

§žiadali vlastnú zástavu pre Slovákov, znaky
§pre národné gardy slovenských veliteľov žiadali ako veliacu reč slovenčinu
§žiadali rozšíriť volebné právo – rovnoprávnosť pre všetky sociálne skupiny
§žiadali prerozdelenie uhorských stolíc
§požadujú aj čestných zástupcov Slovenska
§žiadajú o dôkladné zrušenie poddanstva
§žiadajú oslobodenie J. Kráľa a Rotaridesa
§chcú slobodu tlače, slova, spolčovania, zhromažďovania

-podobné práva chceli aj pre haličských Poliakov
-tito body obsahovali zárodky autonómie
-v závere hovorili, že splnenie týchto žiadost by bolo šťastím pre Slovákov a nesplnenie by bolo odsúvaním slovenského národa
-podpísal to aj hodža a poslali tieti žiadosti Uhorskej vláde, ktorá následne vyhlásila stanné právo a zatykač na Hurbana, Hodžu a Štúra
-tí utiekli do Prahy na Slovanský zjazd, 2. 6. 1848
-tu znova vystúpili s niektorými požiadavkami (vznikli žiadosti Slovákov a Rusínov uhorských)
-zjazd sa skončil predčasne, lebo v Prahe vypuklo povstanie, niektorí odišli do Chorvátska
-v povstaní bojoval veliteľ Windischgratz
-vo Viedni Slováci založili Slovenskú národnú radu a začali zhromažďovať dobrovoľné vojsko
-na čele SNR boli Hurban, Hodža a Štúr, stala sa najvyšším politickým a vojenským orgánom v revolúcii
-pripravili povstanie, podporoval ich aj Chorvát bán Jelačič – Septembrové povstanie (18. sep.)
-Štúr vyhlásil odtrhnutie Slovenska od Uhorska, ale povstanie bolo potlačené

-začal maďarský teror, Štúr, Hurban, Hodža boli vyhlásení za vlastizradcov
-došlo k popravám študentov Viliama Šuleka a Karola Holubyho
-v októbri 1848 došlo k vražde cisárskeho úradíky v Pešti, a tak aj cisár začína akciu proti Maďarom – Zimná výprava
-vo Viedni tým vyvolal revolúciu a tak utiekol aj so snemom na Moravu
-v decembri 1848 Ferdinand v. odstúpil a na jeho miesto nastupuje František Jozef I.
-Slováci zas pripravujú dobrovoľnícke zbory (v Poľsku s Antonínom Bloudkom ako veliteľom, vo Viedni s Bohuslavom Janačkom)
-dobrovoľníci sa pripravovali na letnú výpravu, ale tá už bola nevojenská a tak ich v novembri 1849 cisár oficiálne rozpustil
-v Uhorsku bolo nastolené tzv. provizórium, bolo pod vojenskou správou a rozdelené na dištrikty
-na území Slovenska košický a bratislavský dištrikt
-marec 1949 – Oktrojovaná ústava
-bola nanútená a nadiktovaná panovníkom a nepripúšťala federalizáciu
-rozšírili sa kompetencie panovníka – absolutizmus
-úradným jazykom bola nemčina, ale v našich úradoch mohla byť aj slovenčina, dokonca aj v niektorých školách
-1850 začína pôsobiť aj žandárstvo
-provizórium bolo nahradené definitívnou správou, ale ničím sa to nelíšilo
-31. 12. 1851 boli vydané Silvestrovské patenty – smerovali k absolutizmu
-v prvom patente odvolal panovník oktrojovanú ústavu
-v druhom patente zrušil poddanstvo, zavádza cenzúru, ochrana cirkvi, rozšíril agentov
-tretí patent bol vytvorený Alexandrom Bachom – chcel novú správu, tri stupne súdnictva, verejnosť bola zo súdov vylúčená, občiansky + trestný zákonník
-nekôr pád Bachovho absolutizmu, Štúr ešte pred smrťou vydáva v roku 1853 Slovanstvo a svet budúcnosti
-6. 6. 1861 sa prijalo Memorandum slovenského národa:
-požiadavky:

·uznať Slovákov za svojbytný národ
·aby územie obývané Slovákmi tvorilo osobitný celok pod názvom Hornouhorské slovenské okolie
·samostatný jazyk – slovenčina
·zrušiť všetky zákony, ktoré sa nezhodujú s rovnoprávnosťou a slobodou pre nemaďarské národy
·pre Slovákov požadújú všetky typy škôl
·aby mohli Slováci slobodne zakladať spolky a kultúrne ustanovizne, ktoré by dostávali podporu od štátu

-program bol adresovaný uhorskému snemu, nakoniec požiadavky predložili prepracované – Viedenské memorandum slovenské
-od roku 1862 Slováci pripravovali stanovy a robili zbierku na Maticu Slovenskú, ktorá bola otvorena 4. augusta 1863 – tisícročné výročie príchodu Cyrila a Metoda
-predsedom bol Štefan Moyzés, vo vedení bol aj Karol Kuzmány
-vydávali Letopis Matice slovenskej
-boli otvorené aj tri slovenské gymnáziá: 1862 Evanjelické gym. v Revúcej, 1867 gymnázium v Martine a 1869 v Kláštore pod Znievom
-1874 – 75 vyvrcholil maďarský tlak a gymnáziá boli zrušené spolu s Maticou slovenskou
-na Slovensku sa rozdelili strany na 2 skupina – Stará škola (súhlasili s memorandom, Slovenská Národná Strana) a Nová škola (súhlasili s Maďarmi Slovenská Strana Vyrovnania)

19. Medzinárodné vzťahy v 2. polovici 19. storočia a zač. 20. storočia
Východná otázka
-je to všeobecné označenie problému, čo bude s upadajúcou Osmanskou ríšou a kto zaujme jej pozície vo významných regiónoch Ázie a Európy
-sú to problémy s vývojom vo východnej Európe a Osmanskej ríši a to, čo bude s jej dedičstvom, ak by padla
-vypracovali sa tri možnosti riešenia:
-1. udržať celistvosť Osmanskej ríše a zabrániť vplyvu Ruska – bolo výhodné pre záp. Európu
-2. oslabiť Osmanskú ríšu a získať tak vplyv na Balkáne – toto bolo výhodné pre Rusko
-3. osamostatnenie balkánskych národov – výhodné pre národy na Balkáne
-krajinám nešlo len o vplyv na Balkáne, ale aj o kontrolu nad úžinou Bospor a Dardanely
-v 19. sotorčí sa však prejavovali čoraz výraznejšie pokusy podmanených národov a etnických skupín získať väčší stupeň autinómiea neskôr sa osamostatniť
-Rusko takéto tendencie síce podporovalo, ale zároveň malo záujem o územie na Balkáne a usmerňovať všetko vo svoj prospech, čo viedlo k napätiu s Osmanskou ríšou, ktorej Rusko vypovedalo vojnu = Krymská vojna (1853 – 1855)
-táto vojna bola najrozsiahlejším vojnovým konfliktom v období medzi napoleonskými vojnami a prvou svetovou vojnou
-na stranu Osmanskej ríše sa pridali západoeurópske krajiny – VB, Francúzsko a Sardínske kráľovstvo, aby zamedzili snahám Ruska o vplyv na Balkáne
-Rusi túto vojnu prehrali a zmienili sa s tým, že Osmanská ríša zostane zachovaná
-v roku 1878 sa zišiel v Berlíne medzinárodný kongres = Berlínsky kongres
-mal riešiť otázku na Balkáne, rokoval o politickej rovnováhe na ňom a rozhodol o nezávislosti balkánskych štátov
-územie Bosny a Herzegoviny sa dostalo pod správu Rakúska-Uhorska, Rusko Besarábiu, Rumunsko Dobrudžu
-uznala sa nezávislosť Srbska, Čiernej Hory a Rumunska

Zjednotenie Talianska
-v 1. polovici 19. storočia silnie úsilie talianskych vlastnecov zbaviť sa cudzej nadvlády a vytvoriť jednotný štát, už v rokoch 48/49 boli snahy o zjednoteni, ktoré však neboli úspešné kvôli prehre s Rakúšanmi
-prvým realizátorom pokusu o zjednotenie sa potom stalo Sardínske kráľovstvo, ktoré bolo podporované Francúzskom (Napoleon III.) a Pruskom
-sardínsky kráľ Viktor Emanuel II. vymenoval Camilla Cavoura za ministerského predsedu a stal sa hlavnou osobnosťou talianskeho zjednocovacieho hnutia
-už v 1859 Rakúsko prehralo v bojoch s francúzskou a talianskou armádou a výsledkom bolo pripojenie Lombradska k Sardínii
-na juhu viedol zjednocovanie Giuseppe Garibaldi, pretože neapolský kráľ nesúhlasil s pripojením k talianskemu spolku a začal úspešné ťaženie proti Bourbonovcom
-druhým úspechom bolo pripojenie Sicílie a Neapolského kráľovstva k Sardínii
-v roku 18. februára 1861 bolo vyhlásené Talianske kráľovstvo, hlavným mestom bol Turín
-po porazení Rakúska sa pripojilo Benátsko a v roku 1870 sa proces zjednocovania dovŕšil pripojením Ríma, ktorý sa stal hlavným mestom v januári 1871

Zjednotenie Nemecka
-zjednotenie sa začalo už na viedenskom kongrese vytvorením Nemeckého spolku (Bund), vedúcu úlohu hrala myšlienka národného zjednotenia nemeckého obyvateľstva
-v revolučných rokoch 48/49 sa vykryštalizovali dve koncepcie zjednotenia – veľkonemecká (zjednotenie všetkých nemecky hovoriacich oblastí, vrátane rakúska) a malonemecká (zjednotenie bez Rakúska), no v týchto rokoch sa Nemecko zjednotiť nepodarilo
-v 50. rokoch 19. storočia sa iniciatíva Pruska o zjednotenie zväčšuje
-do popredia sa dostáva Otto von Bismarck (pruský ministerský predseda)
-jeho politika bola realizovaná prostredníctvom vojen
-1. vojna, 1864 = Dánska vojna
-Prusko + Rakúsko proti Dánsku
-Dánsko ustúpilo Prusku územie Šelsvicka a Rakúsku Holštajsko
-2. vojna = rakúsko-pruská vojna
-Prusko má záujem o Holštajsko
-Rakúsko bolo porazené a Prusko získalo územia rakúskych spojencov
-donútilo vystúpiť Rakúsko z Nemeckého spolku a vytvorili Severonemecký spolok 22 štátov na čele s pruským kráľom
-3. vojna = prusko-francúzska vojna
-Francúzsko bolo porazené a Prusko získalo územie Alsaska a Lotrínska
-juhonemecké nezávislé štáty pod hrozbou vojny radšej vstúpili do Severonemeckého spolku a v roku 1871 bolo vyhlásené Nemecké cisárstvo, federácia 25 štátov
Francúzsko a Anglicko
-po vojne s Pruskom vyhlásilo Francúzsko republiku, načo sa zdvihla vzbrua obyvateľstva – bola ale potlačená
-základňou republiky bola buržoázia
-Francúzska spoločnosť sa rozdelila na tradicionalizmus, klerikalizmus, republkianizmus a nacionalizmus
-novú politiku priniesli socialistické robotnícke strany
-v Anglicku bola politika charakterizovaná súbojom dvoch strán – konzervatívcov a liberálov
-obidve krajiny sa zaujímali o mimoeurópsku politiku, najmä o koloniálnu politiku – chceli si podmaniť územia Afriky
-vznikajú konflikty v indii, Egypte, Číne (ópiové vojny) a v Afrike boli búrske vojny
-v Európe na prahu 20. storočia začínajú vznikať dve znepriatelené koalície – dva bloky
-v roku 1882 vzniká Trojspolok – Nemecko, Rakúsko, Taliansko
-na druhej strane v roku 1907 vznikla Dohoda – Francúzsko, Rusko, Anglicko

-predchádzalo to najskôr francúzsko-rukú dohodu o vzájomnej pomoci v prípade ohrozenia zo strany Nemecka
-potom Srdečná dohoda (Francúzsko a VB o kolóniách) a VB + Rusko o vplyve v Ázii
-nakoniec to viedlo ku vzniku Dohody
Balkánske vojny
Balkán sa nazýval aj „sudom pušnéh prachu“, najkritickejším ohniskom nepokojov v Európe. Bol to výsledok zostrovania problémov okolo východnej otázky.
-1. balkánska vojna, 1912 – Turecko versus Srbsko + Grécko + Rumunsko + Bulharsko
-Turecko bolo porazené (zostalo mu len okolie Istanbulu)
-2. balkánska vojna, jún 1913 – Bulharsko versus Grécko + Srbsko + Rumunsko
-Bulharsko prehralo a stratilo niektoré územia, Srbsko s gréckom si rozdelili väčšinu Macedónie
-výsledkom vojny bolo aj vytvorenie Albánska, ktoré odrezalo Srbsko od mora, na veľkú radosť Rakúska-Uhorska, lenže čakalo na príležitosť, bay mohlo Srbský štát zlomiť definitívne – zámienkou sa stal atentát na rak. následníka trónu v Sarajeve (I. SV)
-Srbsko a Grécko sa obávalo Rakúska, preto mali blízko ku krajinám Dohody (Rusko)

1.svetová vojna
-príčiny: boje o Maroko medzi Francúzskom a Nemeckom, kde Francúzi vyhrali
-situácia na Balkáne: Rakúsko-Uhorsko anektovalo Bosnu a Hercegovinu v roku 1908 a tým si pohnevali Rusko
-balkánske vojny: v prvej balkánskej vojne bojovali balkánske štáty proti Turecku, pretože ho chceli vytlačiť
-v druhej balkánskej vojne už bojovali samotné balkánske štáty proti Bulharsku (nebolo spokojné s územnými ziskami), ktoré nakoniec prehralo
-Balkán sa v tomto období nazýval aj „sudom pušného prachu“
-vytvorila sa aj Dohoda: Veľká Británia, Francúzsko a Rusko a Trojspolok: Rakúsko-Uhorsko, Nemecko, Taliansko – teda vytvorenie dvoch nepriateľských blokov
-Nemecko si hľadá miesto v medzinárodnej politike
-Rakúsko-Uhorsko chce vyriešiť svoje vnútorné problémy a zároveň udržať celistvosť monarchie
-Japonsko sa snažilo rozšíriť svoj vplyv v Číne na úkor Nemecka
-Rusko chce zvýšiť svoj vplyv na Balkáne a tiež si udržať celistvosť
-Veľká Británia chce mať prevahu v svetovom obchode a udržať si svoj vplyv
-Francúzsko chce získať hospodársky významné územia Alsasko-Lotrínska a Sárska
-28. 6. 1914 bol vykonaný atentát na Rakúsko-Uhorského následníka trónu Františka Ferdinanda d’Este v Sarajeve, ktorý spáchal Gavrilo Princip z organizácie Čierna ruka, ktorá spolupracovala s Mladou Bosnou
-Srbi pomáhali Mladej Bosne, a preto začalo Rakúsko-Uhorsko proti nim vojnu
-predložili Srbsku ultimátum, požiadavky, ktoré zasahovali aj do suverenity Srbskéjňho štátu
-požiadavky boli, aby boli zo srbskej armády prepustení dôstojníci, ktroí sa pravdepodobne podieľali na príprave atentátu
-taktiež tieto požiadavky zasahovali do vzdelávacieho systému, bol kontrolovaný priebeh vyučovania
-Srbi s týmito a ešte inými podmienkami predbežne súhlasili, no potom chceli ešte niektoré veci znova prerokovať (aj na radu ruska, ktoré bolo na ich strane)
-napriek tomu však 28. 7. 1914 vyhlásilo Rakúsko-Uhorsko Srbsku vojnu
-Rusko vzápätí vyhlásilo vojnu Rakúsko-Uhorsku
-Nemecko malo vypracovaný Schliefenov plán – čo znamenalo rýchly postup proti západným štátom, a po ich porazení sa malo útočiť na východ a ďalej – predstava rýchlej vojny – Nemecko malo poraziť Rusko a Rak-Uhorsko malo získať Srbsko, potom sa mali obrátiť na Francúzsko a spojiť to celé do tzv. Mitteleuropy (nepodarilo sa)

-Nemecko vyhlásilo teda vojnu Rusku a Francúzsku, na pomoc mu prichádza Anglicko, vyhlasuje Nemecku vojnu
-23. augusta vstupuje do vojny aj Japonsko
-Taliansko vstupuje do vpjny až v roku 1915
-neutrálne Belgicko bolo donútené pustiť nemecké vojnská cez svoje územie
charakteristika vojny:
-použili sa aj chemické a technické zbrane
-bolo na nej zúčastnených najviac štátov a padlo veľa obetí
-militarizácia hospodárstva – štáty uprednostňovali technický priemysel
-vojna bola pozičná
fronty:

-srbský front, východný, západný (Nemecko – francúzsko), kaukazský fornt, ponorkové vojny, námorné vojny
-bitky na západe: pri rieke Somme, Marne, Verdune, Ypres (použitý plyn, yperit)
-v Taliansku prebiehali najťažšie vojny k záveru vojny, na rieke Pád
-USA sa zapojili do vojny až na jar roku 1917, kvôli tomu, že Nemci vyhlásili neobmedzenú ponorkovú vojnu, USA pomohli v bojoch na západnom fronte
-na východnom fornte sa situácia zmenila po Brestlitavskom mieri na jar 1918 medzi Nemeckom a Ruskom – separátny mier
-od marca 1918 sa prestáva bojovať na východnom fronte
-americký prezident Woodrov Willson napísal 14 bodov, ktoré hovorili o nastolení mieru na celom svete
-ako prvé kapituluje Bulharsko, po ňom Turecko a Rakúsko-Uhorsko
-vojna končí definitívne 11. novembra 1918 kapituláciou Nemecka
-zmluva bola podpísaná neďaleko Champaign v Compiégnenskom lese

Revolúcia v Rusku:
-Rusko bolo najzaostalejšou krajinou – ekonomicky, vzdelanostne...
-cár už nie je schopný udržať krajinu v chode
-vytvorila sa dočasná vláda na čele s Ľvovom a Kerenskim
-boľševici pripravovali prevrat na čele s Trockým
-6. – 7. novembra (v Rusku október) vypukla revolúcia
-zvrhli dočasnú vládu a zmocnili sa sídla cára - Zimného paláca
-vznikla Rada ľudových komisárov – akási dočasná vláda boľševikov, a boli spísané a vyhlásené tri dekréty:
-Dekrét o pôde – pôda sa mala prerozdeliť medzi roľníkov
-Dekrét o mieri a Dekrét deklarácie ľudských práv
-po revolúcii bol na čele Lenin, aj s Trockým, po Leninovej smrti nastupuje Stalin

Výsledky vojny:
-vojna skončila víťazstvom Dohody
-bezprostredne zanikli štyri monarchistické ríše: ruská, habsburská, nemecká a turecká
-na území Rakúska-Uhorska vzniklo 5 nových štátov – Rakúska republika, Československo, Maďarsko, Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov (od 1929 Juhoslávia)
-vyčlenili sa štáty Litva, Lotyšsko, Estónsko
-bolo obnovené Poľsko a bolo obnovené aj Belgické kráľovstvo v pôvodnom rozsahu
-od 18. januára prebiehali mierové rokovania vo Versailles – tieto rokovania viedli hlavne krajiny VB, USA, Taliansko, Japonsko, Francúzsko
-Wilson za USA, Clemenceau za Francúzsko, Lloyd George za VB – Rada troch
-Nemecko malo najtvrdšie podmienky lebo bolo považované za agresora vojny

-stratilo 13% územia s 10% obyvateľmi, zobrali mu všetky kolónie, prišlo aj o Alsasko-Lotrínsko
-15 rokov mal byť ľavý breh Rýna okupovaný vojskami Dohody a pravý breh musel byť v šírke 50km demilitarizovaný
-armáda mohla mať 100 000 mužov a Nemecko malo zakázané vyrábať bojovú techniku + museli platiť vysoké reparácie, náhrady vojnových škôd
-so spojenscami Nemecka boli podpísané zmluvy postupne:
-s Rakúskom v Saint Germain
-s Bulharskom v Neuilly
-s Maďarskom v Trianone
-s Tureckom v Sévres
-ich hlavný význam spočíval vo vymedzení hraníc novovzniknutých štátov
-táto vzájomne previazaná sústava mierových zmlúv je nazývaná versaillským mierovým systémom
-vzniká aj Spoločnosť národov, pôsobila v rokoch 1920 - 1939, ktorej cieľom bolo riešiť konflikty diplomatickým spôsobom a demokratickú spluprácu medzi národmi a štátmi, ďalej riešiť otázku utečencov, obchod s dorgami, bielym mäsom
-no hlavne prvú otázku sa im nepodarilo vyriešiť

21. Medzivojnová Európa
-na začiatku 20.
rokov sa musela riešiť ruská otázka, preto sa demokratické veľmoci snažili obmedziť vplyv boľševickej revolúcie a zabániť jej rozšíreniu
-intervencia začala ešte počas prvej svetovej vojny a bola vedená snahou Dohody vrátiť Rusko do vojny s Nemeckom
-spojenecké intervenčné jednotky sa uspokojili iba s podporovu bielogvardejcov, u ktorých sa začali prejavovať politické rozpory
-naopak však operácie boľševickej Červenej armády šikovne riadil Lev Trockij a jeho jednotky zastavili intervenčné útoky na Sibíri, Ukrajine a aj z Poľska
-získali kontrolu skoro nad celým územím a postupne obnovovali nové „sovietske impérium“
-výnimkou boli územia štátov s ktorými boľševici uzavreli mierové zmluvy a tieto potom v decembri 1922 vytvorili Zväz sovietskych socialistických republík (1923 sa k moci dostal Stalin samostatne – diktátorský, totalitný systém)

-ZSSR podpísalo s Nemeckom zmluvu o obnovení diplomatických vzťahov a likvidácii vojnových náhrad – ohrozenie versailského systému
-bol problém reparácií, najväčšie platilo Nemecko – poľnohospodárske problémy, inflácia..., pôvodne mali zaplatiť až 200 miliárd mariek – Rúrska kríza, Francúzsko a belgicko obsadili Porúrie pre neplatenie vojnových reparácií
-vývoj v Nemecku sa nepáčil USA, tak sa rozhodli mu pomôcť Dawesovým (chceli pomôcť aj finančne no nepodarilo sa) a Youngovým plánom (bol urobený po VHK, bol rozložený asi na 50 rokov – bol ale zrušený a takisto aj reparácie)
-min. zahraničných vecí bol vtedy Gustav Stressman, mal zásluhu na tom, že im boli dané ústupky
-z reakcií na prvú svetovú vojnu sa zrodili dve nové hnutia – komunizmus a fašizmus, obidve sú to totalitné hnutia, odstránené sú základy politickej demokracie (ultrapravicové režimy)
-existuje iba jedna pol. strana, jeden diktátor, s odporcami režimu sa kruto vysporiadava, existuje tu armáda (polícia) – policajný štátny dozor nad všetkým obyvateľstvom, existuje aj štátna ideológia, informačný monopol

-fašistické hnutie má zrod v Taliansku, ďalej bol fašizmus v Španielsku, Nemecku, Poľsku, Grécku, Rumunsku, pobaltské republiky
Taliansko:
-Taliansko bolo síce na strane víťazov, ale aj tak nebolo spokojné, lebo nedosiahli všetko, čo bolo ich cieľom keď do vojny vstupovali (územia) + mali hospodárske problémy
-vznikajú tu dve strany:
osociálni demokrati (chceli viac a viac žiadať pre nižšie vrstvy, robotníkov, roľníkov...)
o fašisti (chceli odvetnú vojnu, získať to, čo im nebolo dané, čiže dalmátske pobrežie, ktoré nakoniec získala Juhoslávia)
-na konci roku 1922 bol vyhlásený ozborjený pochod na Rím a desiatky tisíc fašistických oddielov „čiernych košieľ“ sa vydali demonštrovať do Ríma
-zo strachu vymenoval kráľ Viktor Emanuel III. Benita Mussoliniho za ministerského predsedu a ten zaviedol režim fašistickej diktatúry
-pozíciu si potvrdil v roku 1924v parlamentných voľbách a spojil sa s najsilnejšou stranou - liberálnou

-Mussolini preberá dokonca aj zákonodarnú moc a je vytvorená Veľká fašistická rada
-bol vytvorený aj tzv. korporátny systém – ľudia sú rozdelení podľa zamestnania do 12 skupín, takisto je rozdelená aj mládež (rôzne mládež. organizácie vznikajú)
-zasahuje sa aj do vzdelávacieho systému – presadzuje sa ideológia, za vzor bola daná bývala Rímska ríša (statočnosť – najvyššia cnosť)
vedú aj agresívnu zahraničnú politiku (obsadili Habeš v Etiópii, neskôr aj Albánsko) Španielsko
-tu reprezentovalo fašistické hnutie strana Falanga
-keď sa k moci sa dostala vláda Ľudovej fronty, ktorá urobila veľa reforiem, došlo k spojeniu Falangy s konzervatívnou generalitou
-tá začala po vedením Francisca Franca protivládne povstanie, ktoré prerástlo do občianskej vojny a tá trvala tri roky
Nemecko:
-v Nemecku sa uplatňuje tzv. nacionálny fašizmus = nacizmus
-Nemecko postihla hospodárska kríza, boli na strane porazených – no vynoril sa politik, Hitler, ktorý tvrdil, že vyrieši tieto sociálne problémy, a tak sa strana NSDAP stáva masovou
-najprv síce Hitlera vedením nepovelili, ale kvôli obavám z nepokojov ho v roku 1933 vymenoval prezident Hindenberg za ríšskeho kancelára a bola nastolená diktatúra
-odzačiatku začal likvidovať demokratický systém a diktatúra postupne zasiahla všetky sféry
-zakázal činnosť ľavicových strán (vraj podpálili budovy Ríšskeho snemu) + zmocňovací zákon
-cez Noc dlhých nožov, 30. 6. 1934, sa zbavil Hitler nepohodlných predstaviteľov, bolo povraždených tisíce príslušníkov jednotiek SA jednotkami SS
-od tejto chvíle prevzalo SS rolu a vykonávateľom politickej moci sa stalo gestapo
-nacisti zavádzali systém riadeného hospodárstva, ktoré sa zameriavalo na zborjnú výrobu
-taktiež rasistická orientácia krajiny, presadzovanie „čistej“ árijskej rasy, ostatné boli likvidované, čo pocítili, keď boli v roku 1935 schválené Norimberské zákony, za „Krištáľovej noci“ sa začala koordinovaná vlna násilia proti nim

-Nemecko vedome porušilo versaillskú dohodu a obsadilo demilitarizované územie, zaviedlo brannú povinnosť
-jeho smerovanie sa výrazne prejavilo, keď podporilo vzbúrených španielskych diktátorov, čo ho spojilo s Talianskom
-1936 bol podpísaný nemecko-taliansky protokol o koordinacií politických akcií, čím vznikla os Berlín-Rím
-potom sa v roku 1939 pripája aj Japonsko a dotvára sa spojenectvo os Berlín-Rím-Tokyo
-zdrojom napätia však bolo hlavne Nemecko, chystalo plány na prepad Rakúska (Fall-Otto), Československa (Fall-Grun) a Poľska (Fall-Weiss)
-ukázalo sa aj, že Spoločnosť národov zostáva voči fašistickým agresorom bezmocná a západné mocnosti začali dávať prednosť politike appeasmentu, hlavne vo VB a Francúzsku, najmä po nástupe Chamberlaina
-proti nemeckej diplomatickej aktivite sa formovala politika kolektívnej bezpečnosti, ktorej cieľom bolo vytvorenie systému medzinárodných zmlúv o vzájomnej pomoci, podľa ktorých by mali zmluvné štáty vystúpiť proti prípadnému agresorovi

-my sme takú zmluvu mali s Francúzskom a ZSSR
-politika appeasmentu vlastne otvorila Nemceku a Hitlerovi dvere a ten pripojil Rakúsko-uhorsko, anšlus, čo Hitler argumentoval, že ide o zjednotenie Nemcov v jednom štáte
-po anšluse prešiel Hitler k zintenzívneniu príprav na prepad ČSR
-Taliansko obsadilo v roku 1939 Albánsko
-Stalin udržoval tajné kontakty s Nemeckom a uzavrel s ním aj pakt o neútočení, 12. 8. 1939
-boli priložené aj tajné dodatky podľa ktorých si ZSSr a Nemecko rozdelili sféry vplyvu v Poľsku a Pobaltí
-druha svetová vojna je už na spadnutie

22. Prvá Československá republika
-vypuknutie prvej svetovej vojny znamená začiatok spolupráce medzi Čechmi a Slovákmi
-objavuje sa idea spojenia Čechov a Slovákov do spoločného štátu
-prvá takáto predstava o spoločnom štáte bola v roku 1915, keď Eduard Beneš a Watson ukázali prvú mapu, ako by tento štát mohol vyzerať
-22. októbra bola v Clevelande podpísaná zmluva, podľa ktorej mala vzniknúť monarchia, personálna únia, kde by mali Slováci svoju vlastnú správu, parlamentný systém
-za vzor bola považovaná Veľká Británia
-zmluvu podpísala Slovenská liga a České národní združení
-existuje zahraničný odboj, dôležitý je v USA a vo Francúzsku
-je aj domáci odboj, pričom ten to má oveľa ťažšie, keďže Habsburská monarchia bola na strane mocností, ktoré prvú svetovú vojnu rozpútali
-naši vojaci sa zúčastnili na bojoch v Srbsku, na východnom fronte bolo veľa Slovákov zajatých
-počas pobytu Tomáša G. Masaryka v Paríži v roku 1916 sa M. R. Štefánik a Beneš rozhodli utvoriť Česko-Slovesnkú Národnú Radu
-jej hlavným cieľom bolo organizovanie vojska v zahraničí – Légie a stala sa hlavným centrom zahraničného odboja
-predsedom bol T. G. Masaryk, podpredsedom bol M. R. Štefánik a tajomníkom E. Beneš
-ČSNR sa snaží, aby ju uznali dohodové mocnosti, a preto musia dať nejaký dôkaz

-dôkazom bolo, že Légie bojovali na strane dohodových mocností – formovali sa v USA, v Rusku, Taliansku, Francúzsku
-najvýznamnejšie boli tie Ruské, pomohli pri intervencii dohodových mocností do Ruska, obsadili aj Transibírsku magistrálu
-takto sa im podarilo získať uznanie od dohodovvých mocností
-už v januári 1918 hovorí Wilson vo svojich 14. bodoch o práve národov na sebaurčenie
-1. mája 1918 je zhromaždenie v Liptovskom Mikuláši, na ktorom je hlavnou požiadavkou právo na sebaurčenie pre všetky národy rakúska-Uhorska, aj pre vetvu česko-slovenského kmeňa
-30. mája je prijatá Pittsburská dohoda, ktorá hovorí o spoločnom demokratickom štáte, v ktorom by Slovensko malo svoju autonómiu
-v júli vznikol v Prahe Národný výbor československý – vrcholný orgán domáceho odboja
-18. októbra bola z iniciatívy T. G. Masaryka prijaté vyhlásenie československej nezávislosti, známe pod názvom Washingtonská deklarácia, tá zakotvila hlavné zásady nového štátu

-28. 10. výhlásil Národný vábor Československú republiku – v Čechách
-na Slovensku bolo v 30. 10. Martine zhromaždenie, na ktorom bola rijatá Deklarácia slovenského národa, ktorá deklarovala odtrhnutie od Rakúska-Uhorska a vytvorenie štátu Československej republiky
-v novembri sa v Prahe zišlo Dočasné Národné Zhromaždenie, aby rpijalo prvé štátorpávne akty – členovia Narodného Výboru sa rozšírili na 256 členov, z toho slovenských bolo 40
-za prezidenta zvolilo Tomáša G. Masaryka a prijalo dočasnú ústavu
-bola vytvroená aj Dočasná vláda pre Slovensko, sídlo mali v Skalici
-Vavro Šrobár bol vymenovaný za Misnistra s plnou mocou pre správu Slovenska, najprv so sídlom v Žiline, neskôr v Bratislave
-problémom však boli hranice zo strany Maďarska a Poľska
-Poľsko chcelo s ČSR vytvoriť konfederáciu, voľný zväzok, čo sme my nikdy nechceli, ďalej bol problém s oblasťou Tešínska (ostravsko-karvinské doly) – nárok si robili aj oni aj my (až v 1926. sa uznala pôvodne určená hranica)
-Maďarsko sa tiež nevedelo zmieriť so vznikom ČSR, gróf Károlyi sa dostáva na čelo v Maďarsku a nechce uznať našu južnú hranicu – Maďarsko nerešpektovalo Trianonskú dohodu
-na jar sa konala maďarská intervencia na Slovensko a maďarská červená armáda obsadila jdnu tretinu územia Slovenska
-v júni 1919 bola vyhlásená Slovenská republiká rád, na čele s Antonínom Janouškom
-netrvala dlho, asi len tri týždne, po zásahu dohodových mocností sa Maďari museli stiahnuť zo Slovenska – na pomoc prišli aj Rumunsko a Juhoslávia (neskôr spolu s ČSR Malá dohoda)
-Bratislava sa od oslobodenia stáva centrom Slovenska
-29. februára 1920 bola prijatá I. Ústava, ktorej vzorom boli ústavy Francúzska, USA a Weimarskej republiky
-podľa ústavy bola ČSR:
-parlamentná demokratická republika
-platila zásada trojdelenia štátnej moci

-bol to centralizovaný a unitárny štát
-rešpektovala základné ľudské práva a slobody
-v 20. rokoch sa slovenskí politici snažia získať autonómiu pre Slvoensko – Andrej Hlinka a predstavitelia SĽS vystupujú zo spoločného klubu Českej strany lidovej
-právnik Labaj vypracoval v roku 1922 oficiálny návrh, ako by mala vyzerať slovenská autonómia – táto snaha však viedla len k tomu, že český parlament prijíma zákon potvrdzujúci centralizmus
-politická situácia na Slovensku:
-Agrárna strana – hlavne za záujmy roľníkov, bojovala za pozemkovú reformu – M. Hodža
-Slovenská ľudová strana – od 1925 Hlinkova slovenská ľudová strana
-Národná strana – stredné vrstvy
-Sociálnodemokratická strana – od tejto sa odštiepila neskôr KSČ

-je aj maďarská strana – Maďarská národná strana, Esterházy
-stále sa nedarilo presadiť autonómiu, a preto bol v roku 1930 do parlametnu predložený druhý návrh, ktorý vypracoval Mederly – ani tento neprešiel
-1930 dorazila do ČSR kríza, hospodárska a bol registrovaný veľký počet nezamstnaných
-
23. Druhá svetová vojna
Svet pred druhou svetovou vojnou, príčiny:
-oblasťou kde vládol nepokoj a vznikali konflikty bola Ázia, Japonsko tam chcelo územia
-prebehol Čínsko-Japosnký boj o Mandžusko v Európe vznikajú spojenecké zmluvy medzi krajinami, prvá je zmluva medzi Nemeckom a Talianskom, na ktorej základe vzniká os Berlín-Rím, táto os sa dopĺňa neskôr o Tokyo, uzavretím zmluvy s Japonskom
-tieto krajiny verejne presdzujú záujmy pričlenenie iných krajín ku svojej krajine
-USA nezasahuje do konfliktov vôbec, presadzuje politiku appeasmentu (ústupkov)
-európske krajiny sa združujú do rôznych spolkov: Východný pakt (1934) mal zabezpečiť ochranu východoeurópskych krajín
-takisto zmluva medzi FR, ZSSR a ČSR o vzájomnej spolupráci v prípade vojenského útoku
-1938 anšlus rakúska, stalo sa z neho územie Východná marka

-september 1938 – Rokovania v Mníchove (Nem, Tal, Angl, Franc)
-hovorilo sa tu o osude budúceho ČSR, o Versaillskom systéme, ktorý určil hranice štátov – súčasťou územia ČSR sa malo stať aj územie s nemeckým obyvateľstvom, lenže Hitlerovi sa toto nepáčilo a tak ČSR mu tieto územia prepustilo
-október 1938 – Viedenská arbitráž (rokovania s Poľskom a Maďarskom)
-požiadavky: územia s obyvateľmi daných národností sa mali pripojiť k príslušnej krajine
-14. marec 1939, rozpad ČSR, územie Čechy a Morava sa stali protektorátmi
-Taliansko obsadilo aj Albánsko, útočí aj na Etiópiu a Spoločnosť národov ho označila za agresora a vyzvala ho, aby Etiópiu opustilo – nestalo sa tak
-zmluva Nemecka s Talianskom o vzájomnej vojenskej spolupráci
-Rusi a Nemci si rozdelili sféry vplyvu + zmluva o neútočení (Rusi mali dostať polovicu Poľska a Besarábiu)

-1. september 1939 = začiatok II. svetovej vojny
-začína sa útokom Nemecka na Poľsko, ZSSR útočí na Poľsko až 15. septembra
-krajiny Európy vyhlasujú vojnu týmto krajinám (3. 9.) – Čudná vojna (pretože sa nebojovalo)
-Sovjetsky zväz rozložil svoje vojská v Litve, Lotyšsku a Estónsku, zaútočil aj proti Fínsku, no získal len malé územia
-rozpútala sa aj letecká vojna o Britániu (Nemecko)
-v októbri 1940 vyhlásilo Taliansko aj napriek nesúhlasu Nemecka vojnu Grécku, ohrozuje aj Juhosláviu, nie je však úspešné
-po získaní Poľska sa Nemecko orientuje na západ, Hitler na jar 1940 napadol Dánsko, Nórsko, Benelux a Francúzsko
-Nemecko obsadilo asi 2/3 územia Francúzska
-potom sa snaží získať aj VB, je to však neúspešná vojna, spôsobili sa iba veľké škody
-22. júna 1941 začína boj proti ZSSR, operácia „Barbadossa“ – sú tri smery postupu – na Leningrad, Moskvu a Kyjev

-v septembri 1941 odrezala nemecká armáda prístupy k Leningradu, čím začala 900 dní trvajúca „blokáda Leningradu“
-v smere na Moskvu prebiehalo všetko podľa plánu až do augusta, kedy bol na príkaz Hitlera útok pozastavaný a časť vojsk odklonená na juh - nemecké vojská neboli schopné Moskvu do príchodu zimy dobyť, zastali niekoľko km pred Moskvou
-najďalej sa Nemci dostali na juh, ale pri Stalingrade nakoniec zastavili
-7. decembra 1941 zahájili Japonci rozsiahle vyloďovacie operácie na rôznych miestach v Tichomorí a prepadli najväčšiu americkú námornú základňu v Pacifiku - Pearl Harbor – tak vstupuje do vojny USA
-Taliani ohorzujú aj sever Afriky
-Taliansko malo zo začiatku prevahu a prebojovalo sa až na egyptskú hranicu a obsadilo aj Britské Somálsko. Nasledoval mohutný britský protiútok a podarilo sa im vydobyť naspäť všetky stratené územia. V severnej Afrike však bola situácia omnoho zložitejšia. Hitler sem totiž vo februári 1941 posiela nemecké jednotky, neskôr známe ako „Deutsches Afrika-Korps“. Tieto jednotky viedli úspešný boj a zatlačili britov až ďaleko za hranicu Egypta - k El Alameinu.
Tu však došlo k obratu a Nemci boli nútení ustupovať až späť do Tuniska, kde po vylodení amerických jednotiek 1943 kapitulovali
-v 1943 sa stretli predstavitelia Veľkej trojky v Teheráne (ZSSR, USA, VB)
-dohodli sa tu na otvorení nového, západného frontu a 6. 6. 1943 sa vylodili v Normandii
-poslednou nemeckou ofenzívou bol boj v Ardenách (nem-belg-fr pomedzie), potom chceli začať boj proti ZSSR, no to sa už nepodarilo
-Bitka o Berlín, 1945, je posledným významným stretnutím na európskom kontinente a dobytie mesta znamená koniec fašistického nemeckého odporu riadeného vrchným velením

-Berlín padol 2. mája 1945, Hitler už bol vtedy mŕtvy, spáchal samovraždu
-7. mája v remeši je podpísaná kapitulácia Nemecka
-ZSSR chceli, bay sa v Berlíne 8. mája podpísalo ďalšie prímeria
-Nemecko bolo potom po vojne spravované štyrmi mocnosťami, čo sa dohodlo na Jaltskej konferencii vo februári 1945
-nakoniec nasledovala jedna z najdôležitejších operácií v Tichomorí - obsadenie Filipín. Filipíny, ale predovšetkým ostrov Luzon, mal pre Japoncov obrovský význam. Ak by ho Američania obsadili, odrezali by tým Japonsku dodávky nerastných surovín Východnej Ázie. Preto Japonci vyslali všetky svoje námorné sily, aby zabránili americkému vylodeniu. Tieto lode sa stretli s mohutnou americkou flotilou, rozdelenou do niekoľko zoskupení. Bola tak vybojovaná najväčšia námorná bitka v dejinách ľudstva, ktorá sa zapísala do dejín ako bitka pri Leyte - japonské námorníctvo utrpelo zdrvujúcu porážku a väčšina ich lodí bola potopená.
-v lete 1945 Thruman informoval spojencov o atómových bombách – spustili ich na Hirošimu (6.8. 45) a Nagasaki (9. 8. 45) a Japonsko kapitulovalo 2. septembra 1945
-skončila tak najkrvavšia vojna v dejinách ľudstva, ktorá si vyžiadala asi 50 mil. životov

Židovská otázka
-počas vojny prebiehala genocída Židov, holokaust, padlo ich asi 6 miliónov
-v 1935. boli vydané Norimberské zákony
-v januári 1942 na konferencii vo Vanze sa prijal zákon o likvidácii Židovského obyvateľstva
-budovali sa tábory smrti, hlavne v Poľsku (Osvienčim), no budovali sa aj v Nemecku a Rakúsku a aj Rusi sa podieľali na ich likvidácii
Postupimská konfernecia
-konala sa po vojne v meste Postupim (Nemecko)
-riešilo sa povojnové usporiadanie Európy
-prijal sa tu program 4D: demokratizácia, denacifikácia, dekartelizácia a demilitarizácia
-denacifikácia znamenala aj zásah do výchovy a vzdelávania, aby sa odstránil nacizmus aj z hláv ľudí a aj z kultúry sa museli odstrániť nacistické princípy
-dekartelizácia – malo sa vytvoriť konkurencieschopné prostredie

Protifašistický odboj:
-stretávame sa s ním vo východných štátoch, aj v juhoslávii
-povstania – na Slovensku SNP, v Čechách Májové povstanie českého ľudu (no bolo až úplne na záver vojny a nebola to pripravovaná akcia ako SNP, bolo to spontánne)
-odboj prebiehal skoro v každej krajine, ktorá bola obsadená Nemeckom
-takisto politické odboje – ľavicové, komunistické strany (mali aj svoje organizácie, ktoré šírili myšlienky medzi ľudom, informovali zahraničné centrá o dianí v krajine – špionáž)

24. Slovenská republika v r. 1938-1945
-29. 9. 1938 Mníchovska dohoda-odstupenie pohraničných území ČSR
-na základe mníchovskej dohody bola vyhlásená autonómia SR v r. 1938 6. 10. (Žilinská dohoda
-SR si vytvorilo vlastný parlament, 1. predsedom bol Martin Sidor.
-2. 11. 1938 Viedenská arbitráž-odstúpenie územia ČSR maďarskej a poľskej strane
-po týchto zmenách odchádza Beneš do V.B., novým prezidentom sa stáva Emil Hácha.
-na čele slovenského parlamentu stál J. Tiso
-začínajú sa obja vovať myšlienky o osamostatnení SR
-českej strane sa to nepáčilo a preto 9. - 10. marca zatkla najvplyvnejšie osobnosti Slovenska, ktoré podporovali osamostatnenie (Homolov puč)
-tvorili ich 2 skupiny: radikáli a umiernení

-radikáli: chceli okamžité osamostatnenie Slovenska, medzi nich patrili napr. Mach, Tuka, Ďurčanský
-umiernení: umiernenou cestou sa malo Slovensko odtrhnúť od ČR, patrili medzi nich napr. Tiso, Sokol
-pre Tisove zámery s odtrhnutím bol na jeho miesto vymenovaný Sidor
-do situácie v ČSR zasahuje Nemecko s plánom „Zelený prípad“ (Fall Grun) ich odmieta a preto poslali pozvanie Tisovi na rokovanie s Hitlerom do Berlína
-na tomto rokovaní boli predložené možnosti dalšieho fungovania Slovenska:
-Buď sa Slovensko odtrhne a vytvorí vlastný štát, ktorý Nemci podporia alebo zostane na pospas okolitým štátom
-Tiso však nemohol rozhodnúť sám, najskôr sa musel zísť parlament so súhlasom prezidenta - tí ráno 14. marca 1939 odhlasovali vytvorenie samostatného Slovenského štátu

-23. marca bola podpísaná ochraná zmluva s Nemeckom a zároveň bolo Slovensko napadnuté maďarskými vojskami a letectvom: Malá vojna, pretože sa stiahli na druhý deň keď zistili, že Slovensko podpísalo zmluvu s Nemeckom
-nastal medzinárodný ohlas na vznik SR - veľmoci uznali samostatnosť SR
-prezidentom SR sa stal Tiso
-predsedom vlády bol Tuka
-slovanksá ústava bola prijatá 21. júla 1939:
-uzákonila názov Slovenska - Slovenská republika
-hovorila o štátnych symboloch
-HSĽS malo výnimočné postavenie
-Bezpečnosť zabezpečovali Hlinkove Gardy - načele stál A. Mach
-Významné postavenie mala cirkev: klerofašistický štát
-zhoršili sa podmienky pre Židov a nepohodlných predstavitelov politiky - Komunistov
-rokovania v Salzburgu mali priniesť odpovede v otázke Židov - aj na Slovensku sa uplatnili myšlienky arizácie, Židia sa dostali na okraj spoločnosti
-Židovský kódex, v r.1941: vymedzené povinnosti a práva Židov, mali pracovnú povinnosť, povinnosť nosiť hviezdu, nemali sobodu slova, tlače, zhromažďovania sa, bývania...
-mnohé židovské podniky boli zatvorené, bola im odobratá pôda, nastala konfiškácia ich majetku, kt. pripadol štátu
-Židom bol ten, kto mal predkov Židov, nie len ten, kto nábožensky vyznával judaizmus
-Zákon o vysťahovaní Židov - odvoz Židov do pracovných táborov najmä do Poľska, a zákon o konfiškácii ich majetkov, ktoré pripadli v prospech štátu
-na Slovesko prichádzali poradcovia z Nemecka, kt. kontrolovali fungovanie štátu a podávali správy do Nemecka

-Ďurčanský ako minister zahraničných vecí bol pre Hitlera nepohodlný, pretože sa snažil oslabiť vplyv Nemecka na Slovensko, a preto bol odvolaný
-Samostatnosť Slovenska malo vplyv aj na ekonomiku: rozvíja sa ťažký priemysel (prispôsobenie sa Nemecku), rozširujú sa dopravné siete,významné postavenie mala Slovenská banka, slov. koruna mala vysokú hodnotu
-hospodárska stránka Slovenska bola výrazne lepšia po osamostatnení ako za spoločného štátu
-prejavy nespokojnosti: vytvára sa domáci a zahraničný odboj
-zahraničný odboj: formuje sa v Rusku, Moskva (Gotvald) a v V.B., Londýn (Beneš)
-domáci: tvoria ho obyvatelia,kt. nesúhlasili so situáciou a snažili sa o zmeny. Vytvorili sa 2 skupiny:
-Komunistický odboj - chceli samostatné sovietske Slovensko
-Občiansky odboj - tvorili ju aj členovia politických strán, kt. boli zakázané,odbojové skupiny napr. Flóra, Demec, Justícia. Obrana Národa
-vznikali aj Partizánske skupiny (najvýznamnejšie v období po Stalingradskej vojne keď Červená Armáda víťazí nad Nemeckom)

-bol vytvorený československý armádny zbor v ZSSR, na čele s L. Slobodom
-Vianočná dohoda - 1943: spojil sa komunistický a občiansky odboj + oznamovala vytvorenie Slovenskej národnej rady (vytvorená v r. 1944), tvorila akési východisko pre národné povstanie
-SNP finančne zabezpečili Karvaš a Zaťko
-povstanie malo byť koordinované so sovietskou armádou, povstanie na Slovensku riadil Golian
-22. 8. 1944: začalo povstanie s heslom „začnite s vysťahovaním“, vypuklo predčasne, pretože sovietska armáda ešte nevstúpila na územie SR, ároveň začali Nemci okupovať Slovensko – vlastne kvôli partizánskym akciám Nemci vstúpili na naše územie (vyvraždenie nemeckej armádnej misie partizánmi 28. augusta)
-Nemci sa snažili potlačiť povstanie, ale aj napriek tomu bola 1. 9. 1944 vyhlásené obnovenie ČSR
-začiatok povstania bol pre povstalcov ťažký - nekoordinované bojové útvary
-Nemci to využili a odzbrojili 2 divízie
-povstalecká armáda bola premenovaná na 1. Čs. armádu, časť bojovala samostatne, časť sa pridala k partizánom
-tvrdé boje pri Strečne,vrch ostrô,Martine,údolie Hrona...
-v tomto období už prichádzala pomoc z Ruska (napr. na letisko 3 duby pristávali ruskí partizáni)
-Nemci sa kruto pomstili ludu za pomoc partizánom,vypalovali obce (Kľak,Baláže,Tokajík...)
-NP ovplyvnilo vojenskú situáciu v strednej EU: Nemci museli sústrediť velké vojsko na Slovensko, a preto mohlo ZSSR lahšie poraziť Nemcov na východnom fronte
-6. októbra 1944: úspech ČS. armád na Dukle
-27. október obsadila nemecká armáda BB
-oslobodzovanie SR ZSSR vojkami začína na konci roku 1944,v januári 1945 bolo oslobodené východ. SR,v marci stredné Slovensko, 4. 4. BA a na konci apríla 1945 oslobobené skoro celé SR

25. STUDENÁ VOJNA A ČSR V JEJ OBDOBÍ
-postupinská konferencia + jaltská konferencia + Norimberské procesy viedli súdne pojednávania s vojnovými zločincami
-24. 10. 1945 - obnovená OSN
-na týchto konferenciách sa hovorilo o rozdelení povojnového vplyvu: vytvorili sa 2 zóny vplyvu:
-1. ZSSR - vplyv na Albánsko, Poľsko, ČSR
-presadzovali komunizmus (Stalin)
-2.USA - presadzovali demokraciu
-začína súperenie velmocí medzi ZSSR a USA - STUDENÁ VOJNA - je to nevojenský konflikt, len diplomatické, politické súperenie
-1. ohnisko konfliktu: Berlín (berlínska kríza)
-problematickou krajinou po druhej svetovej vojne sa stalo Nemecko:
-bol vytvorený plán 4D pre Nemecko (denacifikácia, dekartelizácia, demilitarizácia, demokratizácia )
-Nemecko muselo platit reparácie - ZSSR chcelo aby boli platené ihneď, ale USA chcelo najskôr poskytnúť finančnú pomoc a preto sa vytvorili 4 okupačné zóny:

-ZSSR,VB, FR,USA
-aj Berlín bol rozdelený na východný (ZSSR) a západný (VB,FR,USA)
-kedže Berlín ležal v zóne vplyvu ZSSR, bol problém u západných spojencov zásobovať svoju časť = Berlínska kríza - ZSSR blokoval prístup do Berlína, a preto bol zásobovaný západnými spojencami letecky
-USA a VB vytvorili Bizóniu a o rok neskôr sa k nim pridalo aj Francúzsko a vytvorili Trizóniu (zjednotenie západného Nmecka)
-ZSSR zrušili blokádu Berlína
-1961 postavený berlínsky múr - definitívne rozdelil Berlín (1989 bol zhodený)
-1949 - rozdelenie Nemecka:
-7. 10. 1949 vznikla SRN - západný blok
-7. 11. 1949 vznik NDR - východný blok (komunizmus)
-proti politike ZSSR vystúpilo USA s Trumanovou doktrínou - prijatá v r. 1947 12. 3.: bola to politická zásada o zadržiavaní komunizmu
-taktiež USA poskytlo hospodársku pomoc, ato konkrétne Marshallovým plánom
-autorom bol minister zahraničných vecí generál George Marshall a bol prijatý 5. 6.
1947
-plán bol ponúknutý aj ČSR a Polsku, ktoré ale pod nátlakom ZSSR nemohli podpísať tento plán
-svet sa stáva dipolárnym:
-1. ZSSR+ satelity
-2. USA+ krajiny Marshalovho plánu
-1949 vzniká NATO (USA, VB, Kanada, Fr, Belgicko, Nizozemsko, Luxembursko, Taliansko, Nórsko, Dánsko, Portugalsko , Island a od r. 1952 Grécko, Turecko a od r. 1955 SRN)
-reakciou na Nato je Varšavská zmluva z r. 1955 (11. – 14. máj) - vojenský pakt komunistických zemí (ZSSR + Albánsko, Bulharsko, Rumunsko, ČSR, Maďarsko, Poľsko, NDR)
-2. ohnisko studenej Vojny = Kórea
-súperenie medzi komunizmom a demokraciou-kórea bola oslobodená aj USA aj ZSSR
-preto bola rozdelená na 2 časti podla 31 rovnobežky: KĽDR (ZSSR) a KR (USA)
-1950 začiatok vojny medzi KĽDR a KR: KĽDR okupovalo južnú Kóreu( s podporou ZSSR), USA vyslalo jednotky, kt. oslobodili juž.koreu
-1953 - podpísaný mier: Korea zostala rozdelená na 2 časti a v strede je demilitarizovaná zóna
-3. ohniskom studenej Vojny bol Vietnam
-Vietnam bol rozdelený na 2 časti podla 17tej rovnobežky: VDR(ZSSR - komunizmus) a VR (juh, diktátorský režim podporovaný USA)

-1963 bol zavraždený diktátor VR a hrozila komunizácia VR
-zámienkou pre otvorený konflikt bol Tonkinský incident -VDR údajne napadlo lode USA: začiatok vojny
-partizáni severu bojujú proti USA – v USA vlna odporu proti vojne (hippies)
-1973 - USA sa stiahlo a v južnej časti sa uskutočnili volby, ktoré vyhrali komunisti
-4. Arabsko-izraelský konflikt
-konflikt trvá až do dnes
-začal sa v 2. svet. Vojne - na jej konci sa rozhodlo,že Palestína bude rozdelená na 2 časti:
-Židovský štát
-Arabský štát
-12. mája 1948 vzniká židovský štát - Izrael
-1. Izraelsko-palestínska vojna:
-Arabi nesúhlasili s novým štátom a preto zaútočili
-v tejto fáze vyhral Izrael za podpory USA a získal aj územie

-2. Suezká kríza:
-problémom sa stal Suezský prieplav, ktorý bol pod kontrolou Francúzska A VB
-Egypt chcel získať Suez (týmto si proti sebe poštval Fr. A VB)
-vojnu začali Fr. + VB + Izrael
-akcia bola neúspešná pretože OSN zakázalo útočiť na Egypt
-3. 600-dňová vojna:
-Egypt zablokoval arabský záliv a tak Izrael stratil prístup k moru
-Izrael podpísal prímerie s Egyptom a získal územia(Synaj, Jordánsko)
-4.
Izraelsko-arabská vojna
-Izrael zaútočil na Arabov - Arabi obmedzili ťažbu ropy a tým pádom stúpli ceny ropy vo svete, čo vyvolalo záujem sveta o dianie na arabskom poloostrove
-zvolaná konferencia v Ženeve ( USA, ZSSR, Egypt, Izrael) - výsledok: Egypt podpísal s Izraelom mier a uznal ho ako jediný arabský štát za samostatný štát
-na území Izraela vznikajú teroristické organizácie
Ďalšie ohniská studenej vojny:
Karibská kríza v r. 1962
-nazýva sa aj Kubánskou alebo raketovou krízou, a svet sa ocitol na pokraji jadrovej vojny
-v roku 1961 odsúhlasil prezident USA Kennedy akciu CIA na zvrhnutie castrovho komunistického režimu na Kube – vojská však boli porazené
-ZSSR sa snažil využiť krízu a pod zámienkou ochrany bezpečnosti Kuby, potajomky inštaloval v lete 1962 na Kube jadrové rakety
-USA sa však dozvedeli o týchto operáciách Sovietskeho zväzu, prieskumné lietadlo U-2 odfotografovalo rozmiestnenie jadrových rámp na Kube
-Chruščov najsôr poprel existenciu sovietskych rakiet na Kube, ale po predložení fotiek ich priznal pravdu
-začal vyjednávať s USA – ak USA stiahnu rakety Jupiter z Turecka a nezaútočia na Kubu, tak ZSSR stiahne svoje rakety z Kuby
-USA súhlasili, chceli rakety z Turecka aj tak stiahnuť už skôr a inváziu na Kubu tiež zavrhli
-sovietska intervencia v Afganistane od r. 1979

-ANGOLA - bojisko Studenej vojny
Angola mohla byť jednou z najúspešnejších krajín Afriky. Spustošila ju však krvavá občianska vojna, ktorá vypukla hneď po oslobodení sa od nadvlády Portugalska v januári 1975. Boje sa odohrávali medzi Ľudovým hnutím za oslobodenie Angoly (MPLA) a Hnutím za úplnú nezávislosť Angoly (UNITA), obe boli národne oslobodzovacími organizáciami. MPLA bolo podporované ZSSR a Kubou, kým UNITA mala podporu USA a Juhoafrickej republiky. Organizácia africkej jednoty uznala 11. Februára 1976 Socialistickú ľudovú republiku, vyhlásenú MPLA, aj keď ďalšie ilegálne skupiny pokračovali v boji. USA totiž absolútne nesúhlasilo vo výhrou Sovietskeho zväzu, ktorý sa zo všetkých síl snažil získať pod komunistickú vládu čo najviac afrických krajín. V roku 1989 sa z Angoly stiahlo kubánske vojsko. Po podpísaní prímeria v roku 1991 vyhralo vo voľbách nakoniec MPLA, no konečná mierová dohoda bola dosiahnutá v rokoch 1994-1995. -Koniec studenej vojny:
-Diplomacia rokovaní a zmlúv medzi superveľmocami dosiahla vrchol r. 1972 v
podobe dohody o obmedzení strategických zbraní (SALT I).
-Sovietsko-americké dohody boli dôležitým krokom na medzinárodných pretekoch v tejto oblasti.
-V nasledujúcich rokoch pokračovali rozhovory o zmluvách SALT II a START. -Studená vojna sa skončila rozpadom východného bloku v roku 1989 a
definitívnym rozpadom ZSSR v decembri 1991.

Zdroje:
Lexikón Slovenských dejín -
Lexikón svetových dejín... -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk