Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bula Industriade tuae

Na jar vypravil Svätopluk do Ríma početné posolstvo na čele s veľmožom Zemežizňom. Členmi sprievodu boli aj arcibiskup Metod a franský kňaz Wiching. Metod tlmočil pápežovi Svätoplukovu vôľu odovzdať svoju dŕžavu pod priamu patronáciu stolca sv. Petra, čo Ján VIII. s radosťou akceptoval. V júny roku 880 pápež Ján VIII. bulou Indurstriae tuae povolil sloviensku bohoslužbu na Veľkej Morave s tým, aby sa evanjelium čítalo po latinsky. Tým že Svätopluka vzal pod svoju ochranu, ho uznal za rovnocenného kresťanského panovníka v Európe.

Arcibiskupa Metoda potvrdil v jeho hodnosti a na výslovnú žiadosť ustanovil v Nitre biskupstvo. Na žiadosť Svätopluka pápež tiež vysvätil švábskeho mnícha Wichinga za nitrianskeho biskupa. Diecéznym územím nového biskupstva sa stalo Nitrianske kniežactvo. Wiching zosobňoval tú časť veľkomoravského duchovenstva, ktoré sa nechcelo zmieriť so slovienskou liturgiou a Metodom. Hoci v súlade s kanonickým právom mal svojho metropolitu vo všetkom poslúchať, v skutočnosti robil pravý opak. Intrigoval a ohováral Metoda a nezastavil sa ani pred zostavovaním falošných pápežských búl, ktoré obviňovali Metoda z hlásania bludov a zakazovali mu ďalej používať sloviensku liturgiu. Arcibiskup Metod musel siahnuť až ku krajnému prostriedku - uvalil na svojho podriadeného cirkevnú kliatbu. Wichingov ochranca Svätopluk sa však svojho dôverníka zastal a vymohol mu u pápeža milosť. Po Metodovej smrti roku 885 sa Wiching stal faktickým správcom veľkomoravskej cirkvi a postaral sa o vyhnanie Metodových žiakov z Veľkej Moravy (885/886).

O tom, že Svätopluk nebol stúpencom slovienskej liturgie, svedčí aj tá časť buly kde pápež povoľuje Svätoplukovi liturgiu v latinskom jazyku, ak si to on a jeho dvor (dvorania) budú priať. Napriek tomu sa týmto staroslovienčina zaradila medzi svetové liturgické jazyky akými boli latinčina a gréčtina. Niečo podobné je v dejinách skutočne ojedinelý zjav. Veď používanie domáceho jazyka danej krajiny povolil až II. Vatikánsky koncil v polovici 20. storočia (11.10. 1962 - 8. 11. 1965)!

Úryvok z listu pápeža Jána VIII. z júna 880:
"My však po zistení, že je (Metod) vo všetkých cirkevných náukách pravoverný a v službách cirkvi prospešný, poslali sme Vám ho naspäť, aby znovu spravoval zverenú mu Božiu cirkev.

Prikazujeme Vám, aby ste ho prijali ako vlastného pastiera s dôstojnou poctou i úctou a radostnou mysľou, pretože podľa rozhodnutia našej apoštolskej autority sme mu privilégium jeho arcibiskupstva potvrdili a stanovili, že s Božou pomocou ostane naveky platné tak, ako sú z moci našich predchodcov ustanovené a potvrdené práva i výsady všetkých Božích cirkví. Pravda, v takom zmysle, aby sa podľa kanonickej tradície sám staral o všetky cirkevné veci a vykonával ich akoby pod dohľadom Božím; veď jemu bol zverený ľud Pána a on bude skladať účty za jeho duše. Aj kňaza, menom Wiching, ktorého si k nám poslal, vysvätili sme ako zvoleného biskupa svätej nitrianskej cirkvi; prikázali sme mu, aby svojho arcibiskupa vo všetkom poslúchal, ako to sväté kánony učia.".

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk