Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Boj o investitúru

Spor pápežstva a európskych panovníkov o právo investitúry biskupov, v ktorom sa zvlášť aktívne angažovali nemeckí panovníci. Podľa tradičného zvyku nemecký kráľ dosadzoval biskupov svojho kráľovstva do úradu odovzdaním prsteňa a berly, a to na základe predchádzajúcej voľby ,,kléru a ľudu". Kandidát bol údajne vopred určený vôľou Božou a voľbou sa táto vôľa iba napĺňala. Kráľ ako ,,Bohom pomazaný" mal rozhodujúce slovo pri určovaní božej vôle a tým, samozrejme, aj pri voľbe nového biskupa. Táto prax dlho nevyvolávala žiaden odpor, keďže ,,ríšska cirkev" plnila v ríši nielen duchovnú, ale aj svetskú vrchnostnenskú funkciu. Situácia sa zmenila rozšírením tzv. clunyjskej reformy, ktorá pranierovala udeľovanie cirkevných úradov laikmi. Spor sa vyhrotil pri obsadzovaní milánskeho arcibiskupstva.

Rímskonemecký kráľ Henrich IV. podporoval jedného kandidáta, pápež druhého. Spor o investitúru naplno prepukol za pontifikátu Gregora VII., veľkého ctiteľa clunyjských ideí. R. 1075 na pôstnej synode vydal Gregor nariadenie, podľa ktorého pod trestom zosadenia nesmel žiadny duchovný prijať cirkevný úrad z rúk laika. Svetský knieža mal byť exkomunikovaný, ak by sa opovážil udelovať investitúru. Nemecký kráľ Henrich IV. však využil svoj vplyv na ríšsky klérus, zvolal jeho zhromaždenie, na ktorom rišsky biskupi a opáti zosadili pápeža Gregora VII. Pápež zas exkomunikoval Henricha IV. z cirkvi, poddaných zbavil prísahy vernosti a zakázal im poslúchať Henricha. Ríšsky snem v Tribure r. 1076 vážne rokoval o Henrichovom zosadení. Za tejto situácie Henrich vo vrcholiacej zime prešiel alpskými priesmykmi z Nemecka do Talianska a v rúchu kajúcnika tri dni stál bosý a o hlade pred bránou pevnosti Canossa, kde sa vtedy zdržoval pápež. Pápež Gregor VII. dal Henrichovi rozhrešenie, prijal ho späť do cirkvi. Neuviedol ho však do panovníckych práv, lebo táto otázka sa mala riešiť na ríšskom sneme. Z čisto politického, momentálneho pohľadu vyhral henrich, z historického hľadiska vyhralo pápežstvo. Pápež dokázal svoju prevahu nad svetskou mocou. Obaja protivníci sa síce zmieriili, mier však trval len krátko.
O sedem rokov neskôr Henrich IV. vtiahol so svojím vojskom do Ríma, Gregora zosadil, na Petrov stolec dosadil svojho kandidáta a dal sa ním korunovať za rímskeho cisára. Vazal a dôležitý spojenec pápeža normanský vojvoda Robert Guiscard zaútočil Na Rím a vyhnal z neho cisárových prívržencov. R. 1104 Henricha IV. zosadil vlastný syn henrich V. Spor pokračoval aj za ich nástupcov. Boj o investitúru sa skončil kompromisom - tzv. wormským konkordátom. Biskupská voľba bola rozdelená na svetskú a crikevnú časť. Sama voľba biskupa bola aj naďalej čisto cirkevnou záležitosťou, ale mala sa konať za kráľovej prítomnosti. Po voľbe kráľ novozvolenému biskupovi odovzdal žezlo ako znak jeho svetskej moci. Tým mu odovzdával aj majetky ako léno. Až potom novému biskupovi pápežovi zástupcovia udelili prsteň a berlu ako znaky duchovnej moci. dosiahnutý kompromis vo svojom dôsledku znižoval kráľov vplyv na vysoký klárus.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk