Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mária Terézia: Habsburgovci

Roky: 1526-1918- vláda Habsburgovcov
1713- Karol VI vydal pragmatickú sankciu to bol nový nástupnický poriadok podľa ktorého môžu nastúpiť na uh. trón aj ženy, vydal ho preto aby sa udržala celistvosť krajiny a vláda H. rodu, táto sankcia bola prijatá o 10 rokov neskôr 1723 na uh. sneme v BA
1740-1780- vláda Márie Terézie
1763- 1. banská vysoká škola, v Banskej Štiavnici
1767- bol vydaný tereziánsky urbár: súpis všetkej poddanskej pôdy, práva a povinnosti zemepána voči poddaným a poddaného voči zemepánovy, tento urbár platí do roku 1848
1781- tolerančný patent- náboženská sloboda, v tomto roku zrušil nevoľníctvo v Čechách
1785- zrušil nevoľníctvo v Uhorsku a poddaný neboli osobne závislý od zemepána, mohli sa sťahovať, dávať deti do školy, sobášiť sa
1848- zrušenie poddanstva, poddaný neboli osobne závislý od zemepána, mohli sa sťahovať, dávať deti do školy, sobášiť sa
1780-1790- vládol Jozef II
Pojmy: trajánov stĺp- pomenovaný po rímskom cisárovi Trajánovi, počas jeho vlády dosiahla Rímska ríša najväčší uzemný rozsah
minaret- vysoká štíhla veža
rektor- vedúci školský pracovník
notície- charakteriztika, označenia, vyznačenia
edícia- súhrn vydaných diel

racionálny- rozumový
etnická hranica- oddeľuje územia obývané rozdielnymi národmi či národnosťami
urbár- bol vydaný v roku 1767 a obsahoval práva a povinnosti zemepána voči poddaným a poddaného voči zemepánovy, tento urbár platí do roku 1848
holba- stará miera na kvapaliny, nádoba, pohár
furmanka- dovoz dreva so záprahom
grunt- gazdovsto, gazdovský majetok, pozemky, role
Osobnosti: Karol VI- španielsky kráľ uhorský kráľ, nemecký cisár, posledný H mužský potomok
Mária Terézia- 1740-1780, jej manžel bol František Lotrinský, bola korunovaná ostrihomským arcibiskupom ESTERHÁZIM v BA
Matej Bel- z Očovej, najväčší polyhistor v 18st., vydával aj bratislavské noviny, dielo notície: historické a zemepisné poznatky o novom Uhorsku
Samuel Mikovíny- najznámejší kartograf, zememerač, spolupracovník Mateja Bela
Adam František Kollár- narodil sa v Terchovej, bol to dvorský radca, poradca ministrov, predkladal návrhy na zlepšenie reforiem, bol menovaný za člena dvorskej komisie, chcel zmoderizovať H monarchiu, chcel zrušiť nevoľníctvo a zaviesť naboženskú slobodu, nazýval sa aj Slovenský SOKRATES
Jozef II- nazýval sa aj „Sedliacky cisár“, v školstve: zaviedol povinnú školskú dochádzku, vybudoval sieť dedinských škôl, vydal mnoho reforiem,
Mária Antunuita- zomrela na gilotíne, vydala sa za Ľudovíta XVI

Dôležité opakovať
Srbsko-Vojvodina
Chorvátsko-Pažega
Rumunsko-Nadlak
Maďarsko-Békešská Čaba

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk