referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Regionálny vývoj Slovenskej republiky po roku 1989
Dátum pridania: 08.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eva Šotníková
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 530
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 18m 30s
Pomalé čítanie: 27m 45s
 
Rozvoj ľudských zdrojov

Cieľom rozvoja ľudských zdrojov by malo byť v dosahovaní rovnováhy vo vývoji dopytu a ponuky práce na regionálnom trhu práce a vytvárať rovnosť pracovných príležitostí pre mužov a ženy, pretože podľa Zákonníka práce (č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov) Základných zásad ČL.1 majú fyzické osoby právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti. Podľa ČL. 6 citovaného Zákonníka práce majú ženy a muži právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. Ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky umožňujúce im účasť na práci s ohľadom na ich fyziologické predpoklady a s ohľadom na ich spoločenskú funkciu v materstve a mužom s ohľadom na ich rodinné povinnosti pri výchove detí a starostlivosti o ne.


1. Teoretické princípy regionálneho rozvoja

Po roku 1989 sa stala veľmi atraktívna problematika regionálneho rozvoja, vrátane faktorov, ktoré podmieňujú diferencovaný vývoj regiónov a regionálnych disparít, regionálnej politiky, regionálneho a územného plánovania pre viac vedných odborov. Transformácia post-komunistických krajín strednej a východnej Európy sa stala intenzívne študovanou problematikou. Podľa Korca (2005) početnosťou na Slovensku prevažujú negeografické práce venované otázkam transformácie a regionálneho rozvoja po roku 1989 nad geografickými. Geografické analýzy týchto javov možno považovať za veľmi významné. Dôležitosť úlohy pri identifikácii a hodnotení faktorov, ktoré podmieňujú resp. vysvetľujú regionálnu diferenciáciu poskomunistických krajín v nadnárodnej aj národnej mierke, prekvapuje preto, že v slovenskej geografickej literatúre sa po roku 1989 objavilo pomerne málo prác hodnotiacich faktory, ktoré podmieňujú diferencovaný regionálny vývoj Slovenska.

Dôležitú úlohu v rozvoji regiónov a regionálnej politiky podľa Rajčákovej (2005) má okrem stanovenia cieľov a priorít aj budovanie inštitucionálneho a legislatívneho prostredia, vypracovanie a uplatnenie systému programových dokumentov. Inštitucionálne, legislatívne a programové zabezpečenie regionálnej politiky, predstavujú nevyhnutný elementárny rámec pre aplikáciu sústavy ekonomických, administratívnych a štrukturálnych nástrojov EU v rozvoji regiónov. Obdobie rokov 1991 – 1999 bolo poznamenané tranformáciu inštitucionálneho zabezpečenia regionálnej politiky a zmenou kompetenčného postavenia jednotlivých štruktúr. Počas tohto krátkeho prechodného obdobia bola gestorom regionálnej politiky Komisia vlády pre hospodársku stratégiu, ktorá prostredníctvom okresných úradov zabezpečovala pravidelný monitoring sociálno-ekonomickej situácie a spracovanie programov sociálneho rozvoja pre väčšinu okresov Slovenska.


2. Prehľad názorov na regionálnu diferenciáciu

Vývoj sociálnej a ekonomickej, ale i vnútrospoločenskej diferenciácie v prvom období transformácie podľa Hampla (2001b) bola jednak dominancia schopnosti výberu smeru vývoja a jednak celková povaha zmien. V tomto období dochádzalo k prehlbovaniu rozdielov v celom komplexe znakov, ktoré charakterizujú sociálnu a ekonomickú úroveň. Všeobecne je možné konštatovať uplatnenie prevládajúcich kvalitatívnych stránok ekonomického, ale i sociálneho rozvoja lokalít a regiónov. Za najvýznamnejší faktor socioekonomickej územnej diferenciácie je z pohľadu dosiahnutej úrovne resp. transformačnej úspešnosti faktor sídelnej hierarchie. Druhým faktorom je polohová resp. makropolohová atraktivita. Tretím významným faktorom bola a je nepriaznivá ekonomická špecializácia regiónov. Charakterizované faktory, ktoré podmienili diferenciáciu sa uplatňovali vo vzájomnej kombinácii.

Korec (2005) vo svojej štúdii hodnotí desať faktorov, ktoré podmienili diferencovaný rozvoj Slovenska po roku 1989:
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Bašovský, O., Lauko, V. (1990): Úvod do regionálnej geografie. SPN, Bratislava, Hampl, M. (2001b): Regionální vývoj: specifika české transformace, europská transformace a obecná teorie. DemoArt Praha, ISBN 80-902686-6-8, Korec, P. (2005): Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989 – 2004. GEOGRAFIKA Bratislava, ISBN 80-969338-0-9, Kollár, M., Mesežnikov, G. (2004): Slovensko 2004 Súhrnná správa o stave spoločnosti. IVO Bratislava , Michálek, A. (2005): Koncentrácia a atribúty chudoby v Slovenskej republike na lokálnej úrovni. Geografický časopis, ročník 57, 2005-číslo 1, Rajčáková, E. (2005): Regionálny rozvoj a regionálna politika.UK Bratislava, ISBN 80-223-2038-2Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, Zákonník práce č. 311/2001 v platnom znení
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.